1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

Bài học mới Hoạt động của giáo viên Hớng dẫn về nhà . + Học kĩ lí thuyết .

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 114 trang )


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn 822008 Tuần 23- Tiết 31
Luyện tập
A.Mục đích yêu cầu
Học sinh cần nắm đợc - Cách chuyển các loại phơng trình đờng thẳng, viết phơng trình đờng thẳng khi biết véc tơ
chỉ phơng, véc tơ pháp tuyến - rèn luyện t duy lô gíc.
B.Chuẩn bị của Thày và trò
Thày: Bảng tóm tắt các loại phơng trình đờng thẳng Trò: tự ôn tập các loại phơng trình đờng thẳng.

C. Tiến trình bài giảng


I.Kiểm tra bài cũ:
+ Định nghĩa VTPT,VTCP của đờng thẳng +Bài tập 1385

II. Bài học mới Hoạt động của giáo viên


Hoạt động của học sinh
Bài 1 Cho đờng thẳng

+=
=
t
y t
x 2
1 2
2 :
và M3;1
a tìm A trên đờng thẳng sao cho A cách M 1 khoảng
bằng
13
b Tìm B trên đờng thẳng sao cho BM ngắn nhất
Tổ chức HĐ theo nhóm Gọi 1 HS lên bảng trình bày câu a
HĐ theo nhóm 1 HS lên bảng trình bày câu a
A thuộc đờng thăng = A-2-2t ;1+2t
2 3
; 1
13 2
2 5
2 2
− =
− =
⇔ =
+
=
t t
t t
AM
A0 ;-1 và A1 ;-2
1 HS lên bảng trình bày câu b B thuộc đờng thăng = B-2-2t ;1+2t
60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chữa củng cố phơng trình tham số
Gọi 1 HS lên bảng trình bày câu b Chữa củng cố phơng trình tham số
Bài 2 Cho tam giác ABC có phơng trình cạnh
BC là
2 3
1 1

=
y
x
, phơng trình các đờng trung tuyến BM,CN là 3x+y-7=0, x+y-
5=0. Viết phơng trình cạnh còn lại Tổ chức HĐ theo nhóm
Gọi 1 HS lên bảng trình bày Chữa , củng cố phơng pháp giải
.Củng cố kiến thức: +Vectơ chỉ phơng của đờng thẳng.Phơng
trình tham số và phơng trình chính tắc của đờng thẳng.
+Cách viết phơng trình tham số của đờng thẳng và cách đọc lên vectơ chỉ phơng của
đờng thẳng khi biết phơng trình tham số của nó.
2 5
2 25
4 5
8 25
20 8
2 2
5
2 2
2 2
≥ +
+ =
+ +
= +
− −
= t
t t
t t
BM
đẳng thức xẩy ra khi
4 5
=
t
=B
2 3
; 2
1
HĐ theo nhóm 1 HS lên bảng trình bày
B2 ;1 C0 ;5 trọng tâm G1 ;4=A1 ;6
Phơng trình AB :
 

−= −=
 

−= +=
ty tx
AC ty
tx
6 1
: 56
1
III. Híng dÉn vỊ nhµ . + Häc kÜ lÝ thut .
+ Làm bài tập trong sách bài tập .
61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn 1522008 Tuần 24- Tiết 32
Khoảng cách và góc
A.Mục đích yêu cầu
1 Kiến thức: - Học sinh hiểu được cách tìm khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng,
phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng. - Hiểu được góc giữa hai đường thẳng.
2 Kỹ năng: - Biết tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
- Viết được phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng. - Xác định được góc to bi hai ng thng.
B.Chuẩn bị của Thày và trò
Thy: Sách giáo khoa, thước. Trò : ơn tập cách tính khong

C. Tiến trình bài giảng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×