1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

Cách tạo truy vấn Cách tạo truy vấn Cách tạo truy vấn Cách tạo truy vấn Cách tạo truy vấn Cách tạo truy vấn Thực hiện truy vấn Thực hiện truy vấn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.32 MB, 140 trang )


52

III. Cách tạo truy vấn


 Có hai cách tạo truy vấn ứng với hai lựa chọn:
in Design view và
by using wizard
 By using wizard: truy vấn được xây dựng bằng công cụ wizard của Access, ta chỉ việc trả lời các câu hỏi theo yêu
cầu
 In Design view: truy vấn được thiết kế tuỳ theo mục đích của người sử dụng. Ta thường chọn cách này. Cách thực
hiện như sau:
53

III. Cách tạo truy vấnBước 1 : Trong cửa sổ Database, chọn trang Queries,
chọn nút New, hộp thoại New Query xuất hiện
Trang Queries Nút New
Cửa sổ Database
 Chọn Design View, OK, xuất hiện cửa sổ như sau
54

III. Cách tạo truy vấnBước 2 : chọn
nguồn dữ liệu cho truy vấn
 Cửa sổ Show Table cho chọn
các bảng Tables, các truy
vấn Queries hoặc chọn cả
bảng và truy vấn để làm nguồn dữ
liệu cho truy vấn sắp tạo
 Chọn nguồn dữ liệu phù hợp, chọn Add. Sau khi chọn xong tất cả, chọn Close để trở về cửa sổ Select Query
55

III. Cách tạo truy vấnMô tả cửa sổ Select Query
 Phần trên: chứa các bảng và truy vấn đã chọn làm nguồn
 Phần dưới: gọi là lưới thiết kế QBE Query By Example dùng chứa các trường của truy vấn mới cần xây dựng
nhấn F6 để di chuyển
giữa 2 phần
56

III. Cách tạo truy vấnMô tả cửa sổ Select Query
 Field: chứa tên trường hoặc biểu thức làm kết quả truy vấn
 Table: ghi tên nguồn dữ liệu của trường được chọn tại dòng field
 Sort: chọn cách sắp xếp dữ liệu của trường
 Criteria: biểu thức tiêu chuẩn chọn lọc dữ liệu  Show: chọn trường có hiển thị hay khơng
 Or: điều kiện hoặc của biểu thức tiêu chuẩn chọn lọc dữ liệu nếu có
57

III. Cách tạo truy vấnBước 3 : Thiết kế truy vấn theo yêu cầu
Đưa các trường vào truy vấn: nhấn giữ chuột kéo trường thích hợp thả vào cột của lưới thiết kế
 Lưu truy vấn vừa tạo : Gọi lệnh File Save
58

IV. Thực hiện truy vấn


Trong cửa sổ thiết kế truy vấn
 Gọi lệnh Query Run hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ
 Hoặc chọn biểu tượng View

IV. Thực hiện truy vấn


59

V. Hiệu chỉnh truy vấn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (140 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×