1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >

Bài tập + Trả lời câu hỏi 1 - 6 sgk tr126 Mục tiêu + Phân tích đợc các dạng tập tính của động vật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.67 MB, 139 trang )


Kiếm ăn ?
? Lãnh thổ
? ?
Sinh sản ?
? Di c
? ?
X· héi thø bËc
? ?
X· héi vị tha
? ?
- Làm bù nhìn đuổi chim - Gọi trâu về chuồng
IV. Củng cố + Nhấn mạnh các kiến thức cơ bản cần nhớ
+ Quan sát hình vẽ 32.1 + Gợi ý làm bài tập sgk
V. Bài tập + Trả lời câu hỏi 1 - 6 sgk tr126
+ Đọc mục Em có biết.
Đáp án phiếu học tập số 1
Một số hình thức học tập ở động vật Kiểu học
tập Khái niệm
Ví dụ Quen
nhờn Đơn giản, ĐV phớt lờ, Không
trả lời Khi thấy bóng đen ập
xuống, gà con chạy đi nÊp. KÕ tiÕp lỈp lại nhiều lần
mà không gây nguy hiểm gà không chạy nữa
In vết ĐVnon đi theo vết mẹ ở loài
khác, vật khác Ngay sau khi míi në gà,
vịt thờng đi theo c¸c vËt chun động mà chúng
nhìn thấy
Đk hoá đáp ứng
Hình thành mối liên kết Mới trong TKTƯ dới tác động của các
kích thích đồng thời Bật đèn cho chó ăn, nhiều
lần chỉ cần bật đèn chó tiết nớc bọt
Đk hoá hành
động Liên kết 1 hành vi của ĐV Với
1 phần thởng và phạt sau đó ĐV chủ động lặp lại
Khi chạy chuột đạp phải bàn đạp thức ăn rời ra,
ngẫu nhiên nhiều lần , Khi đói chuột chủ động ddapj
vào bàn đạp để lấy thức ăn Học
Ngầm Học không có ý thức. khi Cần
kiến thức đợc tái hiện Trong tự nhiên ĐV hoang
dã thờng thăm dò đợc con đờng để tìm thức ăn nhanh
83 Trang 83
nhất Học
Khôn Phối hợp kinh nghiệm cũ để
tìm cách giải quyết tình huống míi
Tinh Tinh dïng que chọc vào tổ kiến để bắt kiến
Đáp án phiÕu häc tËp sè 2
Mét sè tËp tÝnh ®éng vËt Loại tập tính
Ví dụ ứng dụng
Kiếm ăn Hổ, Báo săn mồ, vồ mồi;
Nhện giăng lới bẫy côn trùng Nuôi thú săn mồi chó
săn,chim săn mồi, Rái cá săn cá
Bảo vệ lãnh thổ
Các loài thú rừng thờng chiếm vùng lãnh thổ riêng
Biện pháp bảo vệ và khai thác các loài thú quý hiếm.
Nuôi ĐV giữ nhà Sinh sản
Ve vãn, ấp trứng và đẻ trứng Chăn nuôi
Di c Các đàn chim Sếu di c theo
mùa Săn bắt, bảo vệ chim thú
Xã hội thứ bậc Các loài thú sống thành bầy đàn và có thứ bậc
Khai thác, bảo vệ chim thú
Xã hội vị tha Ong thợ lao động để phục vụ
cho sự sinh s¶n cđa Ong chúa
Nghề nuôi Ong
Bài 32: Thực hành
Xem phim về tập tính của động vật
I. Mục tiêu + Phân tích đợc các dạng tập tính của động vật
II. Thiết bị dạy học: + Đĩa CD về vài dạng tập tính của một loài động vật

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (139 trang)

×