1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >
Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Người sử dụng đất đai

Người sử dụng đất đai

Tải bản đầy đủ - 19trang

gia thông qua các phương tiện truyền thanh, báo chí, hội thảo chuyên môn, và khuyến

nông. Thông thường cho thấy những cố gắng thành công nhất là biết kết hợp giữa các

nghiên cứu kỹ thuật với mong ước của người địa phương đang sống giúp cho quy

hoạch được tốt hơn.12KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN QUỐC GIAKế hoạch sử dụng đất đai quốc gia

TỈNH, TP

Những khó khăn và

cơ hội ở TỉnhChính sách và ưu

tiên của quốc giaKế hoạch sử dụng đất đai Tỉnh

HUYỆN, XÃNhững nhu cầu,

khó khăn địa phương

những kiến thức địa

phương của cơ hội sử

dụng đất đaiChính sách và ưu

tiên của TỉnhKế hoạch sử dụng đất đai địa phương (Huyện/Xã)Hình 1.1 : Liên quan hai chiều giữa các cấp độ quy hoạch sử dụng đất đai (FAO, 1993)132. Các nhà lãnh đạo

Trách nhiệm của nhà lãnh đạo là làm sao để đề án có hiệu quả. Ở cấp độ quốc

gia và Tỉnh, họ là những Bộ Trưởng hay chủ tịch Tĩnh, còn cấp địa phương thì những

người lãnh đạo này nằm trong hội đồng của chính quyền bao gồm chủ tịch Huyện, Xã

đến các lãnh đạo ban ngành có liên quan.

Nhóm quy hoạch sẽ cung cấp những thông tin và cố vấn chuyên môn, còn các

nhà lãnh đạo thường đưa ra các hướng và mục đích phát triển đồng thời cũng chỉ cho

thấy khả năng thực hiện đề án nếu như có sự chọn lựa các kiểu quy hoạch đã được đề

ra. Mặc dù lãnh đạo nhóm quy hoạch hiện diện liên tục trong quá trình hoạt động quy

hoạch nhưng các nhà lãnh đạo cũng phải nằm trong nhóm quy hoạch này theo từng

thời gian cố định để thảo luận và phân tích từng khả năng có được trong quá trình xây

dựng quy hoạch.

Các nhà lãnh đạo giữ vai trò then chốt trong việc hổ trợ cho sự tham gia chung

của cộng đồng xã hội trong vùng quy hoạch thông qua việc đáp ứng những mong ước

cụ thể của người dân cũng như chỉ rõ cho người dân thấy con đường đi đến sự tốt đẹp

của toàn cộng đồng xã hội trong tương lai.3. Đội quy hoạch

Một trong những tính chất cần thiết trong quy hoạch sử dụng đất đai là xử lý đất

đai và sử dụng đất đai như là trong một tổng thể. Vấn đề này bao gồm việc kiểm soát

chéo giữa các chuyên ngành khác nhau như: tài nguyên thiên nhiên, công chánh, nông

nghiệp và khoa học xã hội, nên trong mọi hoạt động phải có một đội quy hoạch cụ thể

đa ngành. Cụ thể là trong đội phải có những chuyên gia có kiến thức sâu và chuyên

môn như: nhà khảo sát đất, nhà đánh giá đất đai, nhà nông học, chuyên gia lâm nghiệp,

các chuyên gia về chăn nuôi thú y, kỷ sư công chánh, nhà kinh tế và nhà xã hội học.

Những chuyên gia chuyên môn này thì có thể có ích giá trị cho quy hoạch cấp

độ quốc gia. Ở cấp độ địa phương thì đội quy hoạch mang tính chuyên biệt hơn, bao

gồm nhà quy hoạch sử dụng đất đai với một hoặc hai trợ lý. Mỗi người phải tự khắc

phục những khó khăn trong khoảng quá rộng về các lảnh vực chuyên môn của công

việc và sẽ cần thêm sự hổ trợ của các nhà chuyên môn sâu khi cần. Những cơ quan nhà

nước hay trường Đại học là những nơi có sự giúp đở về nguồn tài liệu và nhân lực rất

tốt trong quy hoạch. Vai trò của con người và mối liên quan với nhau trong QH được

trình bày tóm tắt trong Hình 1.2.14NGƯỜI SỬ DỤNG

Xuất xứ của nhu cầu cho nguồn tài

nguyên đất đai

Cung cấp lao động, vốn, quản lý

Sản xuất hàng hóa và dịch vụ

Thực hiện quy hoạch trên thực tếThông tin về

đất đai và sửnhu cầu hiểu biết,

dụng đất đaiĐỘI QUY HOẠCH

Hổ trợ các nhà lảnh đạo

Thông tin về đất đai và sử dụng

Xây dựng quy hoạchPHÁP LUẬT

Pháp luật nhà nướcTHỰC HIỆN

Chính sách

Hành động

Phân chia nguồn tài nguyênThông tinCÁC BAN NGÀNH

Thông tin kỷ thuật

Thực hiện công việc

công cộng và dịch vụ

Tác động quy hoạchNHÀ LẢNH ĐẠO

Hướng dẫn tiến trình quy hoạch

Giới thiệu các ban ngành và nhà

quy hoạch

Duyệt quy hoạchHình 1.2 : Con người trong quy hoạch.4. Quy hoạch là một tiến trình lập lại

Quy hoạch phải được liên tục. Không bao giờ chúng ta có đầy đủ tất cả các kiến

thức về đất đai và cách quản lý nó, cũng như tất cả những thông tin và các kinh

nghiệm khác, do đó trong quy hoạch sẽ có sự thay đổi. Trong phần đầu, các tiến trình

quy hoạch được thực hiện theo từng bước nhưng trong thực tế đôi khi cần thiết phải

lặp lại những bước trước đó đã được thực hiện thông qua một số kinh nghiệm vừa có

được. Một cách cụ thể thì trong đề cương sử dụng đất đai có được từ bước thứ 7 với

tính mở để cho phép thảo luận thêm và có thể viết lại nhiều lần do phải lập lại khi sửa

đổi các bước ban đầu trong tiến trình quy hoạch trước khi có thể chọn một cách chắc

chắn và đưa vào thực hiện được. Những thay đổi xa hơn cũng có thể cần thiết xảy ra

trong suốt thời gian thực hiện do những điều kiện khách quan bên ngoài thay đổi, thí

dụ như sự phát triển của thị trường mới cho sản phẩm hay sự thay đổi chính sách của

nhà nước.

Công việc của nhà quy hoạch không bao giờ chấm dứt. Kết quả tốt của một vài

sự thay đổi trong sử dụng đất đai cũng có thể cho thấy được sự thành công trong quy

hoạch. Về mặc chu kỳ thì sự thay đổi sử dụng đất đai theo mong ước trong khoảng 5,

10 hay 20 năm về trước cho thấy không còn thích hợp nữa trong các trường hợp của

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Người sử dụng đất đai

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×