Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 các bước cài đặt tham số biến tần

2 các bước cài đặt tham số biến tần

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 1

CÁC BẢN VẼ SƠ ĐỒ THIẾT KẾ

Trong quá trình thực hiện làm đồ án, chúng em đã xây dựng được “ Mơ hình điều

khiển – giám sát hệ thống mạng truyền thông công nghiệp”, thiết kế được sơ đồ kết nối

phần cứng, sơ đồ đi dây bộ điều khiển.

Dưới đây là hình ảnh và các bản vẽ thiết kế mơ hình của chúng em.

Bản vẽ 1: Sơ đồ nguyên lý dây mạch điều khiển mạng truyền thông công nghiệp.

Bản vẽ 2: Sơ đồ bố trí thiết bị.51PHỤ LỤC 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀỀU KHIỂN, GIAO DIỆN GIÁM SÁT HMI

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

 Chương trình lập trình Master525354555657 Chương trình của PLC Slave 1

 Chương trình Main58596061Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 các bước cài đặt tham số biến tần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×