Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4. 1: Sơ đồ phối trộn.

Hình 4. 1: Sơ đồ phối trộn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm¿G10 = G9100−1

100−1

=31. 811×

=31 , 493

100

100

(tấn/ca)Lượng sữa sau khi rót hộp:¿G11 = G10100−1

100−1

=31 , 493×

=31 , 178

100

100

(tấn/ca)3.3 Tính tỷ trọng.

 Tỷ trọng sữa: do hàm lượng các chất khô trong sữa quyết định. Các chất

béo có tỷ trọng nhỏ hơn 1g/cm 3. Hàm lượng chất béo trong sữa càng cao

thì tỷ trọng của sữa sẽ càng thấp. Tỷ trọng của sữa thường được đo ở

15,50C theo công thức:d=100

F

SNF

+

+W

0 , 93 1 , 608(g/cm3)Trong đó:

F: là hàm lượng chất béo trong sữa, (% khối lượng).

SNF: là hàm lượng các chất khô không béo trong sữa, (% khối lượng).SNF0 =chất khô – F0 = 13,5 – 3,5 = 10%W: hàm lượng nước trong sữa, W = 100 - F - SNF , (% khối lượng)

- Tỷ trọng của sữa tươi:d 0=100

100

=

=1 , 036

F0 SNF 0

3,5 10

+

+W 0 0 , 93 + 1 , 608 +(100−3,5−10)

0 , 93 1 , 608(g/cm3)- Tỷ trọng của cream sau khi ly tâm:d 1=100

F1+SNF 10 , 93 1 , 608=

+W 1100

=0 , 971

40

0

+

+60

0 , 93 1, 608

(g/cm3)31

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm

 Công đoạn sau ly tâm tách cream:

- Lượng sữa sau ly tâm G5 = 31.618 (tấn/ca), [ mục 3.2.]

- Lượng chất béo khan đã tách ra là: 0,888 (tấn/ca), [ mục 3.2.]

- Tổng lượng sữa và cream sau ly tâm 33.838 (tấn/ca), [ mục 3.2.]

- Lượng chất béo còn lại trong sữa sau ly tâm tách 3/4 chất béo:

Gcb =1 3,5

×

×34 . 353×0 , 985

4 100

= 0,296 (tấn/ca)- Hàm lượng chất béo còn lại trong sữa là:G cb

F2 =G50 ,296

= 31 ,618 ×100 = 0,936 %- Tổng lượng chất khô của sữa và cream sau ly tâm:G CK =33 . 838×13 ,5

=4 ,568

100

(tấn/ca)- Lượng chất khơ còn lại của sữa sau ly tâm:

GCKSUA = GCK – Gcream = 4,568 – 2,220 = 2,348 (tấn/ca)

- Hàm lượng chất khơ có trong sữa sau ly tâm:

GCKSUA =2 ,348

31 ,618x 100 = 7,426%SNF2 = 7,426% – 0,936% = 6,490%

W2 = 100 – 7,426% = 92,574%

- Tỷ trọng của sữa tách 3/4 chất béo:d 2=100

=1 ,024

0 , 936 6 , 490

+

+92 ,574

0 , 93 1 ,608

(g/cm3) Tỷ trọng của sữa sau phối trộn:

- Hàm lượng chất béo sau ly tâm F2 = 0,936%

- Hàm lượng chất khô sau ly tâm GCK =7,426%

- Lượng sữa sau phối trộn G8 = 32,132 (tấn/ca), [ mục 3.2.1]

32

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm

- Lượng Siro cần phối trộn S = 1.623 (tấn/ca), [ mục 3.2.1]

- Hàm lượng chất béo sau phối trộn:F3 =0 , 936 %×G7

G8×100=0 , 936×30. 831

=0 , 889 %

32 .132- Lượng chất khơ sau phối trộn:

GPT =7,426%×32,132+70%×1,623= 3,522 (tấn/ca)

- Hàm lượng chất khơ sau phối trộn:GCKPT =3 ,522

3 , 522

×100=

×100=10 , 961%

G8

32. 132SNF3 =10,961% – 0,889% = 10.072%

W3 = 100 – 10,961% = 89,039%

- Tỷ trọng của sữa sau khi phối trộn:d 3=100

=1 , 039

0 , 889 10. 072

+

+89 , 039

0 , 93 1 , 608

(g/cm3)4.3 Tính tốn bao bì.

- Ta tính được tỷ trọng của sữa chua uống là 1,039 (g/cm3) =1039 (g/l).

- Hộp được sử dụng là hộp giấy có thể tích 180ml = 0,180 (lít/hộp).

- Khối lượng sữa của một hộp là:

m = 0,180 x 1039 = 187,020 (g/hộp)  0,187 (kg/hộp)

- Số hộp sữa sản xuất trong một ca là:G11 31 ,178×103

= =

=166727

m

0 , 187

Nh

(hộp/ca)

- Lượng vỏ hộp dùng để sản xuất bị hao hụt, giả sử là 2% so với lượng hộp

đóng gói. Nên số lượng vỏ hộp cần dùng là:100

=170130

Nv = 166727 x 100−2

(vỏ hộp/ca)

- Chọn thùng carton chứa 48 hộp sữa nên số thùng sữa trong 1 ca là:

33

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm- Nth2=170130

=3544

48

(thùng)3.5 Bảng tổng kết.

Bảng 3.4 : Bảng tổng kết nguyên liệu và tỷ trọng khi đi vào mỗi công đoạn.

STTTên công đoạnNăng suấtTỷ trọngTỉ(g/cm3)trọng

riêng1Sữa nguyên liệuTấn/ca

35.944Lít/ca

34694.9811,0362Kiểm tra, lọc35.94434694.9811,0363Cân định lượng35.40534174.7101,0364Gia nhiệt35.05133833.0121,0365Bài khí34.70033494.2081.0366Ly tâm34.35333159.2661,0367Thanh trùng, làm nguội31.61830876.9531.0248Lượng sữa trước khi lên men30.04929344.7271.0249Lên men31.30130567.3831.02410Phối trộn32.79632027.3441.02411Đồng hố32.13230925.8901.03712Tiệt trùng31.81130616.9391.03713Rót sản phẩm31.49330310.8761.03714Sữa chua uống31.17830007.7001.03715Hoạt hóa giống1.2521208.4941.03616Cream sau ly tâm2.2432309.9900.97134

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4. 1: Sơ đồ phối trộn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×