Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn tiết diện mặt cắt dầm chủ

Chọn tiết diện mặt cắt dầm chủ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯL6.3 Xác định nội lực.

7. Các đặc trng vật liệu cho dầm chủ

7.1 Thép

7.2 Bêtông

8. Chọn và bố trí cáp dự ứng lực

8.1 Chän c¸p dù øng lùc

8.2 Bè trÝ c¸p dù øng lực

8.3 Tính tính các đặc trng hình học

9. Tính toán các mất mát ứng suất

9.1 Xác định một số thông sè cho c¸c bã c¸p

9.2 MÊt m¸t do ma s¸t fpF

9.3 MÊt m¸t do tơt neo

9.4 MÊt m¸t øng st do co ngắn đàn hồi

9.5 Mất mát ứng suất do co ngãt (A.5.9.5.4.2)

9.6 MÊt m¸t øng suÊt do tõ biÕn

9.7 MÊt m¸t do d·o thÐp øng st tríc

10. KiĨm to¸n theo - Trạng thái giới hạn cờng độ I

10.1 Kiểm toán Cờng độ chịu uốn

10.2 Kiểm tra hàm lợng cốt thép ứng suất trớc

10.3 Tính cốt đai và kiểm toán cắt theo trạng thái giới hạn CĐ1

10.4 Kiểm toán dầm theo trạng thái giới hạn sử dụng

11. Tính toán dầm ngang

11.1 Nội lực do tải trọng cục bộ (hoạt tải) gây raSinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Lớp

2Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯL11.2 Nội lực do tải trọng phân bố (tĩnh tải)

11.3 Bố trí cốt thép

11.4 Duyệt cờng độ kháng uốn

11.5 Duyệt cờng độ kháng cắt12. Tính độ võng cầu

12.1 Tính độ võng lực DƯL

12.2 Tính độ võng do tải trọng thờng xuyên (tĩnh tải)

12.3 Tính độ võng tức thới do hoạt tải có xét lực xung kíchPhần 2: bản vẽ kỹ thuật

(Bản vẽ khổ A1)Sinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Lớp

3Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯLNhiệm vụ thiết kế

Thiết kế 1 cầu Bê tông cốt thép DƯL

* Các số liệu cho trớc:

- Dầm I, chiều dài toàn dÇm L=28m, kÕt cÊu kÐo sau

- Khỉ cÇu 9 m+2*1.5 m

- Tải trọng thiết kế: HL93

- Bó cốt thép DƯL: Bó 7 tao 12,7

* Vật liệu sử dụng:

- Bêtông dầm chủ có các chỉ tiêu sau:

+ fc = 40 Mpa

+ Ec = 33994,48 Mpa+ c = 24 KN/m3

+ HÖ sè poisson = 0,2- Bêtông bản mặt cầu mác 400 có các chỉ tiêu sau:

+ fc = 40 Mpa+ c = 24 KN/m3+ Ec = 33994,48 Mpa+ HÖ sè poisson = 0,2- Líp phđ cã: c = 22,5 KN/m3

- Cèt thÐp cã:

+ fy = 420 Mpa+ Ep = 197000 Mpa+ Es = 200000 Mpa+ DiÖn tÝch 1 tao = 98,7 mm 2* Yêu cầu:

- Nội dung bản thuyết minh đầy đủ rõ ràng

- Bản vẽ thể hiện mặt chính dầm, mặt cắt ngang, bố trí cốt thép

bản vẽ trên giấy A1 hoặc A0Sinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Lớp

4Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯLPhần 1: Nội dung thuyết minh

1. Chọn tiết diện mặt cắt dầm chủ

1.1 Bố trí chung mặt cắt ngang cầu

Tổng chiều dài toàn dầm là 28 mét, để hai đầu dầm mỗi bên 0,4

mét để kê gối. Nh vậy chiều dài nhịp tính toán của nhịp cầu là 27.2

mét.

Cầu gồm 5 dầm có mặt cắt chữ I chế tạo bằng bêtông có

fc=40MPa, bản mặt cầu có chiều dày 20cm, đợc đổ tại chỗ bằng bêtông

fc=40MPa, tạo thành mặt cắt liên hợp. Trong quá trình thi công, kết hợp với

thay đổi chiều cao đá kê gối để tạo dốc ngang thoát nớc. Lớp phủ mặt

cầu gồm có 3 lớp: lớp phòng nớc có chiều dày 0,5cm,, lớp bêtông Asphalt trên

cùng có chiều dày 7cm. Lớp phủ đợc tạo độ dốc ngang bằng cách kê cao các

gối cầu.1/2mặt c ắt n g a n g c ầu

giũ a n hịp1/2mặt c ắt ng a n g c ầu

t ạ i gối2%24002%24002400240012000Khoảng cách giữa các dầm chủ S=2400 mm

1.2 Chọn mặt cắt ngang dầm chủ.Sinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Lớp

5Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯLDầm chủ có tiết diện hình chữ I với các kích thớc sau:

-Chiều cao toàn dầm: 1500mm-Chiều dày sờn dầm: 200mm-Chiều rộng bầu dÇm: 600mm-ChiỊu cao bÇu dÇm: 250mm-ChiỊu cao vót cđa bơng bầu dầm: 200mm-Chiều rộng cánh dầm: 800mm-Phần gờ dỡ bản bêtông đổ trớc: 80mm (mỗi bên)Các kích thớc khác nh hình vẽ:

600100100 100 8010066.72007701500770200200250200200600Mặt cát dầm chủMặt cắt tại gối (Mở rộng s ờn dầm)2. Chiều cao kết cấu nhịp tối thiểu (A2.5.2.6.3-1)

Yêu cầu: hmin=0,045.LSinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Trong đó ta có:Lớp

6Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯLL: Chiều dài nhịp tính toán L=27200mm

hmin: chiều cao tối thiểu của kết cấu nhịp k cả bản mặt cầu,

hmin=1500+200=1700mm

suy ra: hmin=0,045.L=0,045.27200=1224mm< h = 1500mm => Thỏa mãn

3. Xác định chiều rộng bản cánh hữu hiệu (A.4.6.2.6)

3.1 Đối với dầm giữa

Bề rộng bản cánh hữu hiệu có thể lấy giá trị nhỏ nhất của

+ 1/4 chiều dài nhịp (=27200

6800 mm)

4+ 12 lần độ dày trung bình của bản cộng với số lớn nhất của bề dày

bản bụng dầm hoặc 1/2 bề rộng bản cánh trên của dầm

200

= 2800

800 / 2=12*200+max+ Khoảng cách trung bình giữa các dầm kề nhau (S= 2300)- Khống

chế

3.2 Đối với dầm biên

Bề rộng cánh dầm hữu hiệu có thể đợc lấy bằng 1/2 bề rộng hữu

hiệu của dầm kề trong(=2400/2=1200) cộng trị số nhỏ nhất của

+ 1/8 chiều dài nhịp hữu hiệu(=27200

3400 )

8+ 6 lần chiều dày trung bình của bản cộng với số lớn hơn giữa 1/2

độ dày bản bụng hoặc 1/4 bề rộng bản cánh trên của dầm chính

200 / 2

=1400

800 / 4=6*200+max + BỊ réng phÇn hÉng( =1200) Khèng chếSinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Lớp

7Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯLKết luận: Bề rộng bản cánh dầm hữu hiệu

Dầm

(bi)giữa 2400 mmDầm

(be)biên 2400 mmBảng 34. Tính toán bản mặt cầu

4.1 Phơng pháp tính toán nội lực bản mặt cầu

áp dụng phơng pháp tính toán gần đúng theo Điều 4.6.2(AASHTO98).Mặt cầu có thể phân tích nh một dầm liên tục trên các gối đàn hồi là

các dầm chủ.

4.2 Xác định nội lực bản mặt cầu do tĩnh tải

Sơ đồ tính và vị trí tính nội lực1/2mặt c ắt nga ng cầu

giũ a nhịp1/2mặt c ắt ngang c ầu

t ạ i gối2%2400ab2%2400cd2400240012000eTheo Điều (A.4.6.2.1) : Khi áp dụng theo phơng pháp giải phải lấy mô

men dơng cực trị để đặt tải cho tất cả các vùng có mô men dơng, tơng

tự đối với mô men âm do đó ta chỉ cần xác định nội lực lớn nhất của sơ

đồ. Trong dầm liên tục nội lực lớn nhất tại gối và giữa nhịp. Do sơ đồ tínhSinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Lớp

8Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯLlà dầm liên tục 3 nhịp đối xứng, vị trí tính toán nội lực là: a, b, c, d, e nh

hính vẽ.

Theo Điều (A.4.6.2.1.6): Các dải phải đợc coi nh các dầm liên tục hoặc

dầm giản đơn. chiều dài nhịp phải đợc lấy bằng khoảng cách tâm đến

tâm giữa các cấu kiện đỡ. Nhằm xác định hiệu ứng lực trong các dải , các

cấu kiện đỡ phải đợc giả thiết là cứng vô hạn .

Các tải trọng bánh xe có thể đợc mô hình hoá nh tải trọng tập trung

hoặc nh tải trọng vệt mà chiều dài dọc theo nhịp sẽ là chiều dài của diện

tích tiếp xúc đợc chỉ trong điều (A.3.6.1.2.5) cộng với chiều cao của bản

mặt cầu, ở đồ án này coi các tải trọng bánh xe nh tải trọng tập trung.

Xác định nội lực do tĩnh tải

Tỷ trọng của các cấu kiện lấy theo Bảng (A.3.5.1.1) AASSHTO

Tĩnh tải tác dụng lên bản mặt cầu gồm các tĩnh tải rải đều do TTBT

của bản mặt cầu, TTBT của lớp phủ, lực tập trung do lan can tác dụng lên

phần hẫng.

Đối với tĩnh tải, ta tính cho 1 mét dài bản mặt cầu

Thiết kế bản mặt cầu dày 200mm, tĩnh tải rải đều do TTBT bản mặt

cầu:

gDC(bmc)=200.1000.24.10-6= 4,8 KN/m

Thiết kế lớp phủ dày 75mm, tĩnh tải rải đều do TTBT lớp phủ:

gDW=75.1000.22,5.10-6=1,665 KN/m

Tải trọng do lan can cho phần hẫng: Thực chất lực tập trung quy đổi

của lan can không đặt ở mép bản mặt cầu nhng để đơn giản tính

toán và thiên về an toàn ta coi đặt ở mép. gDC(Lan can)= 4,2 KN/mSinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Lớp

9Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯL+ Để tính nội lực cho các mặt cắt a, b, c, d, e ta vẽ đờng ảnh hởng của

các mặt cắt rồi xếp tải lên đơng ảnh hởng. Do sơ đồ tính toán bản mặt

cầu là hệ siêu tĩnh bậc cao nên ta sẽ dùng chơng trình Sap2000 để vẽ

DAH và từ đó tính toán nội lực tác dụng lên bản mặt cầu.

+ Công thức xác định nội lực tính toán:

MU= (P.MDC1+ P MDC2+P MDW): Hệ số liên quan đến tính dẻo, tính d, và sự quan trọng trong khai

thác xác định theo Điều 1.3.2

=iDR 0,95

Hệ số liên quan đến tính dẻo D = 0,95 (theo Điều 1.3.3)

Hệ số liên quan đến tính d R = 0,95 (theo Điều 1.3.4)

Hệ số liên quan đến tầm quan trọng trong khai thác i = 1,05 (theo §iỊu

1.3.5)

=>  = 1,05.0,95.0,95 = 0,95

p: HƯ sè tÜnh tải (Bảng A.3.4.1-2)

Loại tải trọngTTGH

độ1Cờng TTGH Sử dụngDC: Cấu kiện và các thiết bị

phụ1,25/0,91DW: Lớp phủ mặt cầu và các

tiện ích1,5/0,6514.2.1 Nôi lực mặt cắt a

Mômen tại mặt cắt a là mômenLớ p phủBản mặt cầu

Lan

canhẫng.

Sơ đồ tính dạng công xon chịu700500phầnuốn1200Sinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Lớp

10Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯLMa=[. p .g DC1(bmc) .1150 .1150

2.106. p .g D¦W .(1150  500) 2

2.10 6 . p .g DC 2 (lcncan) .1150 .10  3 ]Trong THGH C§1 Ma=

0,95.[4,8 * 1150 * 1150 * .1,25 1,665 * 650 * 650 * 1,5 4,2 * 1150 *1,25 * 10  3 ] =9.806 kNm

6

6

2.10

2.10Trong THGH SD Ma= 0,95.[4,8 * 1150 2 * 1 1,665 * 650 2 * 1 4,148 *1150 * 1 * 10  3 ]

6

6

2.10

2.10=8.356 kNm

4.2.2 Nội lực mặt cắt b+

-Đ ờng ảnh h ởng Mb

Để tạo ra ứng lực lớn nhất tĩnh tải, trên phần Đah dơng ta xếp tĩnh tải với

hệ số lớn hơn 1, trên phần Đah âm ta xếp tĩnh tải với hệ số nhỏ hơn 1.Cụ

thể xếp nh sau:

BmcPhủ+

-Xếp tải lên phần Đ ah d ơngSinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Lớp

11Thiết Kế môn họcCầu Bê tông cốt thép

DƯLBmcPhủ+

-Xếp tải lên phần Đ ah â

mTính nội lực theo công thức:

MU= (P.MDC1+ P MDC2+P MDW)Trên phần Đah dơng:

Với bản mặt cầu lấy hƯ sè p= 1,25 trong THGH C§1, b»ng 1 trong

THGH SD

Víi líp phđ lÊy hƯ sè p= 1,5 trong THGH CĐ1, bằng 1 trong THGH SD

Trên phần Đah âm:

Với bản mặt cầu lấy hệ số p= 0,9 trong THGH CĐ1, b»ng 1 trong THGH

SD

Víi líp phđ lÊy hƯ s« p= 0,65 trong THGH C§1, b»ng 1 trong THGH SD

Sau khi giải sơ đồ bằng Sap2000 kết quả mô men M b trong bảng dới

đây

Bảng 4.2.2

Mặt

cắt

bĐah

+

-DC1

2.72

-1.92DW

0.98

-0.364.2.3 Nội lực mặt cắt McSinh viên: Nguyễn Đức Sơn

Cầu Hầm-K43Lớp

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn tiết diện mặt cắt dầm chủ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×