Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qui ước biểu diễn đơn giản

Qui ước biểu diễn đơn giản

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. MỐI GHÉP THEN

Chức năng, công dụng:03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH55Then bằng

Ký hiệu: then bằng bxhxl03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH5603/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH57Mối ghép then bằng03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH58Then vát03/14/18GV:NGUYỄN VĂN THẠNH59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qui ước biểu diễn đơn giản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×