Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hàng hóa hao hụt, tổn thất trong khâu bán, theo hợp đồng bên mua chịu

=> Trong quá trình bán hàng, việc xác định thời điểm bán hàng là rất quan

trọng. Thời điểm bán hàng được tính từ khi doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu

về sản phẩm,hàng hóa cho khách hàng và được khách hàng trả tiền hoặc chấp

nhận thanh toán theo giá trị của hàng hóa đó. Việc xác định đúng thời điểm tiêu

thụ giúp doanh nghiệp xác định đúng sản lượng tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ và

số thuế phải nộp. Qua đó thấy được thực trạng cơng tác bán hàng và có những

biện pháp kịp thời để hạn chế những nhân tố tiêu cực, phát huy những nhân tố

tích cực.

b) Khái niệm về xác định kết quả bán hàng

Xác định kết quả bán hàng là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ

ra và thu nhập kinh doanh đã thu về trong kỳ. Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thì

kết quả bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ.Việc

xác định kết quả bán hàng thường được tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh

thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm, tùy thuộc vào từng đặc điểm kinh

doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

c) Mối quan hệ về bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp còn

xác định kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để đơn vị quyết định tiêu thụ hàng

hóa nữa hay khơng. Do đó có thể nói giữa bán hàng và xác định kết quả bán hàng có

mối quan hệ mật thiết. Kết quả bán hàng là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp

còn bán hàng là phương tiện trực tiếp để đạt được mục đích đó.

2.1.2. u cầu của kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng

- Xác định chính xác thời điểm hàng hóa được coi là tiêu thụ để kịp

thời lập báo cáo bán hàng và phản ánh doanh thu. Đồng thời đôn đốc, quản lý

việc thu tiền hàng, tránh hiện tượng thất thoát tiền hàng, ảnh hưởng đến kết

quả chung5- Tổ chức chứng từ ban đầu và trình tự luân chuyển hợp lý, hợp pháp. Tổ

chức vận dụng hệ thống tài khoản và sổ sách phù hợp với đặc điểm sản xuất

kinh doanh của đơn vị

-Sử dụng phương pháp xác định giá vốn hàng bán, tổng hợp đấy đủ chi

phí quản lý kinh doanh (gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp)

phát sinh; phân bổ chúng hợp lý cho số hàng còn lại cuối kỳ, kết chuyển chi phí

cho hàng tiêu thụ trong kỳ để xác định chính xác kết quả kinh doanh

- Sử dụng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán để phản ánh mối quan

hệ cân đối vốn có chi phí, thu nhập và kết quả.2.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

- Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng của

doanh nghiệp trong kỳ. Ngồi kế toán tổng hợp trên các tài khoản kế toán, kế

toán bán hàng cần phải theo dõi ghi chép về số lượng, kết cấu, chủng loại hàng

bán, ghi chép doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm

mặt hàng, theo dõi từng đơn vị trực thuộc (theo các cửa hàng, quầy hàng)

- Kiểm tra tình hình thu tiền bán hàng và quản lý tiền bán hàng. Đối với

hàng hóa bán chịu, cần phải mở sổ sách ghi chép theo từng khách hàng, lô hàng,

số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ....

- Tính toán giá thực tế của hàng đã tiêu thụ, nhằm xác định kết quả bán hàng

- Cung cấp đầy đủ kịp thời, chính xác các thơng tin cần thiết về tình hình bán

hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.62.1.4. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán

a) Phương thức bán hàng

Trong nền kinh tế thị trường, việc bán sản phẩm, hàng hóa của các doanh

nghiệp được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau, theo đó các sản

phẩm hàng hóa vận động từ doanh nghiệp đến tay các hộ tiêu dùng cuối cùng.

Tùy thuộc vào đặc điểm sản phẩm hàng hóa tiêu thụ mà doanh nghiệp có thể sử

dụng các phương thức khác nhau. Trong kinh doanh thương mại có 2 phương

thức bán hàng chủ yếu là bán buôn và bán lẻ:

*Bán buôn: Là sự vận động ban đầu của hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất

đến lĩnh vực tiêu dùng, trong khâu này hàng hóa chỉ thực hiện được một phần

giá trị, chưa thực hiện được giá trị sử dụng và được thực hiện bởi hai hình thức:

- Bán bn qua kho: Là hình thức bán hàng mà hàng hóa, thành phẩm

được xuất bán từ kho bảo quản của doanh nghiệp được thực hiện theo hai hình

thức là giao hàng trực tiếp và hình thức chuyển hàng.

- Bán bn vận chuyển thẳng: Theo hình thức này, thành phẩm sản xuất

xong không nhập kho mà chuyển bán thẳng cho bên mua. Phương thức này có

thể thực hiện theo hai hình thức là giao hàng trực tiếp và hình thức chuyển hàng.

* Bán lẻ: Là hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng.

- Bán hàng thu tiền tập trung: Theo hình thức này nhiệm vụ thu tiền của

người mua và giao hàng cho người mua tách rời nhau. Mỗi quầy hàng có một

nhân viên thu tiền mua hàng của khách hàng, viết hóa đơn hoặc tích kê giao

hàng cho khách để khách hàng đến nhận ở quầy hàng do nhân viên bán hàng

giao. Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào hóa đơn hoặc

kiểm kê hàng hóa tồn quầy để xác định số lượng hàng hóa bán trong ca, trong

ngày và lập báo cáo bán hàng. Nhân viên thu tiền và nộp tiền cho thủ quỹ và làm

giấy nộp tiền.7- Bán hàng thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, nhân viên bán hàng thu

tiền trực tiếp của khách và giao cho khách. Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên

bán hàng nộp tiền cho thủ quỹ và làm giấy nộp tiền bán hàng. Sau đó nhân viên

bán hàng kiểm kê hàng tồn quầy để xác định số lượng hàng đã bán trong ca,

trong ngày và lập báo cáo bán hàng.

- Hình thức bán hàng trả góp: Theo hình thức này người mua được trả tiền

mua hàng thành nhiều lần. Doanh nghiệp ngoài số tiền thu theo giá bán thơng

thường còn thu thêm người mua một khoản lãi do trả chậm.

- Phương thức gửi bán đại lý bán:Theo hình thức này doanh nghiệp giao

hàng cho cơ sở đại lý. Bên đại lý sẽ trực tiếp bán hàng và thanh toán tiền cho

doanh nghiệp và được hưởng hoa hồng đại lý bán. Số hàng gửi đại lý vẫn thuộc

quyền sở hữu của doanh nghiệp. Số hàng được tiêu thụ khi doanh nghiệp nhận

được tiền do bên đại lý thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

- Phương thức hàng đổi hàng: Trường hợp này khác với các phương thức

bán hàng trên là người mua không trả bằng tiền mà trả bằng vật tư, hàng hóa.

Việc trao đổi hàng hóa thường có lợi cho cả hai bên vì nó tránh được việc thanh

tốn bằng tiền, tiết kiệm được vốn lưu động, đồng thời vẫn tiêu thụ được hàng

hóa. Theo phương thức này căn cứ vào hợp đồng kinh tế mà các doanh nghiệp

đã kí kết với nhau, hai bên tiến hành trao đổi hàng hóa của mình cho nhau trên

cơ sở ngang giá. Trong trường hợp này hàng gửi đi coi như bán và hàng nhận về

coi như mua.

- Phương thức bán hàng qua mạng (Thương mại điện tử): Là phương thức

bán hàng trực tuyến thay vì đến cơ sở của người bán, người mua có thể thực

hiện tất cả các công đoạn của việc mua hàng chỉ thơng qua Internet. Nghĩa là

người mua có thể thực hiện việc xem hàng, đặt hàng, thanh toán, nhận hàng, thụ

hưởng các dịch vụ sau bán hàng... thông qua mạng Internet.8b) Phương thức thanh toán

- Thanh toán bằng tiền mặt

Là hình thức bán hàng thu tiền ngay, nghĩa là khi giao hàng cho người

mua thì người mua nộp tiền ngay cho thủ quỹ. Theo phương thức này khách

hàng có thể được hưởng chiết khấu theo hóa đơn.

- Thanh tốn khơng dùng tiền mặt

+ Thanh toán theo phương thức chuyển khoản: Đây là phương thức thanh

tốn đơn giản trong đó một khách hàng (người trả tiền, người mua, người nhập

khẩu, người mắc nợ) ủy nhiệm cho ngân hàng phục vụ mình trích từ tài khoản

của mình một số tiền nhất định chuyển cho một người khác ở một địa điểm nhất

định và trong một thời gian nhất định.

+ Thanh toán bằng Séc: Séc là lệnh vô điều kiện do chủ tài khoản lập trên

mẫu in sẵn đặc biệt của ngân hàng, yêu cầu ngân hàng trích từ tài khoản của chủ

tài khoản một số tiền nhất định để trả cho đơn vị được hưởng có tên trong Séc

hoặc người cầm Séc. Đơn vị được hưởng Séc đem tờ Séc đó nộp vào ngân hàng,

ngân hàng sẽ thực hiện thanh toán chuyển tiền cho người được hưởng Séc.

+ Thanh toán theo ủy nhiệm chi: Ủy nhiệm chi là lệnh của chủ tài khoản,

lập trên mẫu in sẵn của ngân hàng để yêu cầu ngân hàng trích một số tiền nhất

định từ tài khoản giao dịch của doanh nghiệp để trả cho người được hưởng hoặc

chuyển vào một tài khoản khác của mình ở ngân hàng khác.

- Một số hình thức thanh tốn khác (theo hình thức bán hàng)

Tùy thuộc vào hình thức bán hàng khác nhau, giữa doanh nghiệp cung cấp

và người mua có thể thỏa thuận phương thức thanh tốn khác. Sau đây là một số

phương thức:

+ Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng(L/C): là một bản cam kết

dùng trong thanh tốn, trong đó một Ngân hàng (Ngân hàng phục vụ người nhập

khẩu) theo yêu cầu của người nhập khẩu tiến hành mở và chuyển đến chi nhánh

hay đại lý của ngân hàng này ở nước ngoài (Ngân hàng phục vụ người xuất9khẩu) một L/C cho người được hưởng (Người xuất khẩu) một số tiền nhất định

trong thời hạn qui định, với điều kiện người được hưởng phải xuất trình đầy đủ

các chứng từ phù hợp với những nội dung, điều kiện ghi trong thư tín dụng.

+ Phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán: là một phương tiện thanh

toán khơng dùng tiền mặt mà người chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc

thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chận thanh tốn bằng thẻ.

+ Thanh toán bù trừ: là việc chỉ thanh toán phần chênh lệch giữa các giao

dịch mua và các giao dịch bán có cùng cặp tiền tệ hoặc của một loại tiền tệ của

nhiều cặp tiền tệ khác nhau, cùng ngày giá trị thanh toán giữa ngân hàng với đối

tác/khách hàng. Để thực hiện thanh toán bù trừ, ngân hàng và đối tác khách hàng

giao dịch phải có thỏa thuận thanh toán bù trừ bằng văn bản riêng.2.1.5. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu

2.1.5.1. Kế toán doanh thu

- Khái niệm doanh thu: Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ

sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh

thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi

ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận,

không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

Theo điều 78: Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu( Ban hành và

công bố theo Thông tư 200 TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài

Chính)

Doanh thu tùy từng loại hình sản xuất kinh doanh bao gồm:

Doanh thu bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi tức được chia10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×