Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mẫu sổ sách 05: Sổ cái TK 511

Mẫu sổ sách 05: Sổ cái TK 511

Tải bản đầy đủ - 0trang

SỔ CÁI

Đơn vị: CHI NHANH CƠNG TY CỔ PHẦN

GẠCH NGĨI SƠNG CHANH TẠI THANH

HĨA NHÀ MÁY GẠCH THÀNH KIMMẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC, Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)Địa chỉ: THÀNH KIM, THẠCH THÀNH,

THANH HĨA.Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng

Tháng 03 năm 2016

ĐVT: Đồng

NT

ghi sổChứng từ

SốNgày

Số dư đầu năm

Số phát sinh trong tháng02/0303/03

593........31/03

597631/3Tổng hợp bán lẻ

tháng................31/0331/0331/03Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Vũ Thu Quỳnh0Xuất bán gạch A0 hai lỗ

03//03 cho công ty TNHH Đông 111

Đô

....

.....

...31/03Nợ0Bán gạch A0 hai lỗ cho

Công ty TNHH thương 112

mại tổng hợp Tiến Đạt

59202/03Số tiềnTK

ĐƯDiễn giảitrongKết chuyển doah thu bán

hàng để xác định kết quả

kinh doanh

Công phát sinh tháng

Số dư cuối tháng

Cộng lũy kế từ đầu quý11.595.0003.865.000

.............111415.560.400.........911709.340.400Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Minh....709.340.400Ngày 31 tháng 03 năm 2016.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trịnh Văn Ln3.2.3 Kế tốn các khoản giảm trừ doanh thu

Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh thực hiện tổ chức hạch tốn kế

tốn theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, nên tài

khoản sử dụng để hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu là tài khoản 521

Tài khoản 521 gồm 3 tài khoản chi tiết

TK 5211: Chiết khấu thương mại

TK 5212: Hàng bán bị trả lại

TK 5213: Giảm giá hàng bán

Trong tháng 03/2016 đơn vị không phát sinh các khoản này.3.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh

Để phục vụ cho việc bán hàng, cung cấp dịch vụ, công ty phát sinh các

khoản chi phí liên quan đến việc bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Để hạch toán

và quản lý các chi phí này nhằm xác định chính xác các chi phí để phục vụ cho

việc xác định kết quả bán hàng trong kỳ và kết quả kinh doanh cuối kỳ kế toán

bán hàng đã sử dụng tài khoản 641-chi phí bán hàng, 642- chi phí quản lý kinh

doanh.

- TK 641- chi phí bán hàng

- TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chứng từ sử dụng:

- Hóa đơn GTGT; hóa đơn dịch vụ mua ngoài.

- Phiếu chi; giấy đề nghị tạm ứng

- Séc chuyển khoản

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

- Bảng thanh toán tiền lương, bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm....

Trong kỳ công ty không phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý cho

từng mặt hàng mà tổng hợp chung cho tất cả sản phẩm để tính lợi nhuận nên rất

khó để biết mặt hàng nào đem lại lợi nhuận cao hay mặt hàng nào lỗ.* Kế tốn chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng của công ty chủ yếu bao gồm là tiền lương và các khoản

trích theo lương của nhân viên bán hàng, chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho bộ

phận bán hàng, các chi phí dịch vụ mua ngồi khác

Hàng tháng, kế toán căn cứ vào”Bảng thanh toán tiền lương “ phải trả

cho nhân viên bán hàng để tính vào chi phí bán hàng.

Với tài sản cố định đơn vị khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường

thẳng, từ “ Bảng khấu hao TSCĐ” dùng cho bộ phận bán hàng để tính chi phí

bán hàng

Chi phí bằng tiền khác như Chi tiếp khách, chi phí quảng cáo, chi phí cho

trưng bày giới thiệu sản phẩm, chi phí vận chuyển hàng bán..... Mẫu sổ sách 06: Sổ cái TK 641

Đơn vị: CHI NHANH CƠNG TY CỔ PHẦN

GẠCH NGĨI SƠNG CHANH TẠI THANH

HĨA NHÀ MÁY GẠCH THÀNH KIMMẫu số S02-TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC,

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)Địa chỉ: THÀNH KIM, THẠCH THÀNH,

THANH HĨA.SỚ CÁI

Tài khoản: 641- Chi phí bán hàng

Tháng 03 năm 2016

ĐVT: Đồng

Ngày

ghiChứng từ

SốNgàyDiễn giảisổ

01/3 PC 210

........ .............01/03

...Số dư đầu kỳ

Thanh toán tiền mua dầu

..................

Thanh toán tiền lương và31/3 BTTL-T331/03các khoản trích treo lương31/331/3cho nhân viên bán hàng

Kết chuyển chi phí bán

hàng trong kỳ

Cộng số phát sinh trong

tháng

Số dư cuối kỳSố tiềnTK

ĐƯNợ1111

.......19.317.091

.....33439.680.00091180.597.091

80.597.091 80.597.091Người ghi sổKế tốn trưởngGiám đốc(Chữ ký, họ tên)(Chữ ký, họ tên)(Đã ký tên, đóng dấu)* Kế tốn Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh

nghiệp gồm các chi phí về lương và các khoản trích theo lương của nhân viên bộ

phận quản lý doanh nghiệp, chi phí vật liệu văn phòng, cơng cụ lao động, khấuhao TSCĐ dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, tiền th mặt bằng, thuế

mơn bài...chi phí bằng tiền khác.

Ngày 13/03/2016 cơng ty thanh tốn tiền sử dụng dịch vụ viễn thông cho

cho chi nhánh Viettel Thạch Thành, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp phục

vụ cho bộ phận quản lý, số tiền 892.050đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mẫu sổ sách 05: Sổ cái TK 511

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×