Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a) Ai chịu rủi ro?

a) Ai chịu rủi ro?

Tải bản đầy đủ - 0trang

a) Ai chịu rủi ro?

...

2. Chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải chịu rủi ro về tài

sản trong phạm vi quyền của mình, trừ trường hợp có thoả

thuận khác với chủ sở hữu tài sản hoặc Bộ luật này, luật khác

có liên quan quy định khác.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2323b) Rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên

mua vào thời điểm nào?09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2424i.Vào thời điểm theo thỏa thuận HĐ09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2525ii.Nếu HĐ có thỏa thuận về địa điểm giao hàng

cụ thể thì rủi ro chuyển từ bên bán sang bên

mua khi HH được giao cho bên mua tại địa

điểm đó (Điều 57)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng2626Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Ai chịu rủi ro?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×