Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thành viên của SGDHH

Thành viên của SGDHH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thành viên của SGDHH Thànhviên (thương nhân) kinh doanh: là thành viênthực hiện các hoạt động MBHH qua Sở Giao dịch hàng hóa

(tự doanh hoặc theo ủy thác)

(Điều 17, 21, 22, 23 NĐ 158/2006)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng45453. Chức năng của Sàn giao dịch hàng

hóa Là thị trường (chợ) hàng hóa tập trung

 Là thị trường tài chính: (i) nhằm tạo công cụ bảo hộ giá; (ii)

tạo công cụ đầu cơ09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng46464. Các công cụ giao dịch09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng47474.1 Hợp đồng kỳ hạn (futures)

Khái niệm:

“Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết

giao và bên mua cam kết nhận hàng hoá tại một thời

điểm trong tương lai theo hợp đồng” (khoản 2 Điều 64)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng48484.1 Hợp đồng kỳ hạn (futures)

Đặc điểm+

+

+

+

+

+Song vụ: giao hàng (bên bán) & nhận hàng (bên mua)

Đối tượng: hàng hóa được định danh

Số lượng: được chuẩn hóa

Chất lượng: được chuẩn hóa

Kỳ hạn hợp đồng: tháng/năm

Giá cả: theo thỏa thuận09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng49494.1 Hợp đồng kỳ hạn (futures)Chức năng+

+

+09/2016Công cụ giao dịch mua bán

Công cụ bảo hộ giá (hedging)

Công cụ đầu cơ (speculation)PGS.TS Phan Huy Hồng50504.1 Hợp đồng kỳ hạn (futures)

Ví dụ HĐKH “Gold” tại NYMEX+

+

+

+

+Hàng hóa: Gold

Số lượng: 100 ounces (1 ounce =28,35g)

Chất lượng: tối thiểu 99,95

Kỳ hạn: Tháng 9/2016 (ngày làm việc cuối cùng của tháng)

Giá: thỏa thuận09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng51514.1 Hợp đồng kỳ hạn (futures)

Trường hợp khoản 1 Điều 65SGDHH

Bên muaTNMGBên bán10 tấn cà phê, giao 9/2016, 37 tr. VNĐ/tấnGiao hàng30/9/2016Nhận tiền09/2016Nhận hàngThanh toánPGS.TS Phan Huy Hồng52524.1 Hợp đồng kỳ hạn (futures)

Trường hợp khoản 2 Điều 65SGDHH

Bên bánBên muaTNMG10 tấn cà phê, giao 9/2016, 37 tr. đồng/tấnGiá niêm yết 30/9/16: 36,5 tr. đồng/MTBên mua trả cho Bên bán $ = giá HĐ – giá TT09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng53534.1 Hợp đồng kỳ hạn (futures)

Trường hợp khoản 3 Điều 65Bên bánSGDHHBên muaTNMG10 tấn cà phê, giao 9/2016, 37 tr. đồng/tấnGiá niêm yết 30/9/16: 37,5 tr. đồng/tấnBên bán trả cho bên mua $ = giá TT – giá HĐ09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng54544.2 Hợp đồng quyền chọn (options)

Khái niệm

“Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo đó

bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định

với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất

định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền

chọn thực hiện hoặc khơng thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó”(khoản 3 Điều 64)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng5555Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành viên của SGDHH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×