Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Khái niệm

Chế tài trong thương mại là các biện

pháp pháp lý mà LTM 2005 cho

phép một bên áp dụng đối với bên

kia trong hợp đồng thương mại

nhằm yêu cầu bên đó chịu trách

nhiệm pháp lý cho hành vi vi ph.ạm

hợp đồng của mình09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng32. Các loại chế tài

(292)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Buộc thực hiện đúng hợp đồng

Phạt vi phạm

Buộc bồi thường thiệt hại

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Đình chỉ thực hiện hợp đồng

Huỷ bỏ hợp đồng

Các biện pháp khác do các bên thoả thuận09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng43. Miễn trách nhiệm

(294)

• Miễn trách nhiệm trong các trường

hợp :

a) Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm

mà các bên đã thoả thuận;

b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng (161[1]

BLDS 2005; 156[1] BLDS 2015); (

ví dụ về điều khoản bất khả kháng)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng53. Miễn trách nhiệm

(294)

• Miễn trách nhiệm trong các trường

hợp :

c) Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn

do lỗi của bên kia (Lỗi: 308 BLDS 2005;

356 BLDS 2015);

d) Hành vi vi phạm của một bên do thực

hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền mà các bên không

thể biết được vào thời điểm giao kết HĐ.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng64. Buộc thực hiện đúng

HĐ (297-299)

a) Khái niệm:

 Điều 297b) Điều kiện áp dụng:

 khi có bất kỳ một hành vi vi phạm HĐ nào09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng74. Buộc thực hiện đúng

HĐ (297-299)

c) Cách thức áp dụng:

 (i) Yêu cầu bên kia thực hiện đúng HĐ

hoặc

 (ii) Áp dụng biện pháp khác để HĐ được

thực hiện09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng84. Buộc thực hiện đúng

HĐ (297-299)

d) Hậu quả của việc áp dụng chế

tài?

 HĐ vẫn có hiệu lực.

e) Quan hệ với các chế tài khác?

 Điều 299.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng95. Phạt vi phạm (300,

301, 307)

a) Khái niệm:

 Điều 300b) Chức năng của chế tài phạt vi phạm:

 (i) Phòng ngừa vi phạm,

 (ii) cân bằng lợi íchc) Điều kiện áp dụng:

 có thỏa thuận09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng105. Phạt vi phạm (300,

301, 307)

d) Mức phạt:

 Điều 301e) Mở rộng:

 So sánh với phạt vi phạm theo BLDS

(Đ. 422 BLDS 2005; 418 BLDS 2015)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng115. Phạt vi phạm (300,

301, 307)

f) Hậu quả của việc áp dụng chế tài?

 Hợp đồng vẫn có hiệu lực.

g) Quan hệ với các chế tài khác?

 307 LTM ≠ 422 BLDS 2005/418

BLDS 201509/2016PGS.TS Phan Huy Hồng126. Bồi thường thiệt hại

(302-307)

a) Khái niệm:

 Điều 302(1)

b) Điều kiện áp dụng:

 Điều 303

c) Mở rộng: Cần hay không cần yếu tố

lỗi?09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở pháp lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×