Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM

TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2. Phương thức bán hàng tại công ty

Công ty TNHH TM và DV Quốc Tiến Quảng Nam sử dụng các hình thức bán hàng

sau:

-Phương thức bán hàng trực tiếp tại kho thu tiến ngay, thu nợ, chuyển khoản

Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi.

Trả chậm trả góp.2.1.3. Các phương thức thanh tốn tại cơng ty

a. Phương thức thanh tốn trả ngay

Ngay sau khu quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao, khách hàng kiểm tra số

lượng hàng hóa thực nhận và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng bằng tiền mặt

hoặc chuyển khoản và tài khoản tiền gửi ngân hàng của công ty trong ngày.

Sau khi chuyển quyền ở hữu về hàng hóa cho khách hàng theo thỏa thuận đã ký kết

hợp đồng, khách hàng ký chấp nhận thanh toán sau một thời gian. Lúc này, kế tốn cơng nợ

tiến hành ghi sổ và theo dõi khoản công nợ phải thu khách hàng và giá trị ghi trên hóa đơn

bán hàng, thời hạn thanh tốn và lãi suất nếu có.

2.2. Kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV

Quốc tiến Quảng Nam

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng

a. Bán hàng qua đại lý, ký gửi:

Ngày 10/01/2015 công ty xuất bán cho công ty Quảng Nam một số mặt hàng sau:12Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamNgày 10/01/2012MST:400023256615:12:52

HÓA ĐƠN (GTGT)

GIẤY BÁO CÓ

Liên 1: Lưu

Liên 2: Giao cho khách hàng

Ngày 10 tháng 01 năm 2015

Mẫu số 01GTKT/3LLL

Ngày: 10/01/2015

Đơn vị bán hàng

: Công ty TNHH TM & DV QuốcKíTiến

Nam.

hiệuQuảng

HĐ: AA/11P

Đơn vị trả tiền

: Cơng ty Comtimesx

Số:0000205

Địa chỉ

: 89-91 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Địa chỉ

: 56 Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại

:05106256779

MST: 4000698631

Số tài khoản

: 561100004325 Tại ngân hàng: Đầu Tư và Phát Triển

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn An

Việt Nam

Đơn vị

: Công ty Cotimex

Đơn vị thụ hưởngv : Công ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam.

Địa chỉ

: 56 Phan Chu Trinh, TP Tam kỳ, Quảng Nam

Địa chỉ

: 89-91 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Hình thức thanh tốn : Chuyển khoản

MST : 4000402103

Số tài khoản

: 56100004332 Tại ngân hàng: Đầu Tư và Phát Triển Việt

Kho xuất hàng

: 89-91 Phan Bội Châu. TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Nam

Số tiền Tên

: 378.125.000

hang hóa,đồngĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

(Số tiền viếtdịch

bằngvụchữ: Ba trăm bảy mươi tám triệu một trăm hai mươi lăm nghìn

01 PCX

Chiếc

03

51.900.000 155.970.000

đồng)

02 LEAD

Chiếc

02

39.490.000 72.980.000

Nội

dung

:

Thanh

toán

tiền

mua

hang

03 VISION

Chiếc

04

28.700.000 114.800.000

CộngGiao

tiền dịch

hàng:viên

343.750.000

Kiểm soát viên

Trưởng đơn

vị

Thuế GTGT: 10%

34.375.000

(Ký, họ tên)

( Ký, họ tên)

( Ký, đóng dấu họ tên)

Tổng cộng thanh toán:

378.125.000

Số tiền viết bằng chữ:Ba trăm bảy tám triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng

Người mua hàng

(Ký, họ tên)Nguyễn Văn AnKế toán trưởngGiám Đốc( Ký, họ tên)( Ký, họ tên)Nguyễn Thị Kim ThoaNguyễn Tấnb. Bán

lẻ

hànghoá tại kho:

Ngày 15/01/2015 Công ty xuất bán cho anh Hiền một mặt hàng sau:13HÓA ĐƠN (GTGT)

Liên 1: Lưu

Ngày 15 tháng 01 năm 2015Mẫu số 01GTKT/3LLL

Kí hiệu HĐ: AA/11P

số:0000207

Đơn vị bán hàng

: Cơng ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam.

Địa chỉ

: 89-91 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Điện thoại

: 05106256779

MST: 4000698631

Họ tên người mua hàng : Trần Minh Hiền

Đơn vị

:

Địa chỉ

: 87 Nguyễn Thái Học, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Hình thức thanh tốn

: Tiền mặt

Kho xuất hàng

: 89-91 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

STT

Tên hàng hoá, dịch vụ

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành Tiền

01ChiêcWAVE H O R S0118.120.00018.140.000Cộng tiền hàng:18.140.000Thuế GTGT: 10%

Tổng cộng thanh toán1.814.000

19.954.000Số tiền viết bằng chữ: : Mười chín triệu chín trăm năm tư nghìn đồngy.

Người mua hàng

(Ký, họ tên)

Trần Minh HiềnKế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị kim ThoaĐơn vị: Cy TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam.

Địa chỉ : 89-91 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.Giám Đốc(Ký, họ tên)

Nguyễn TấnMẩu số: 01 - TT(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC)

Qun sơ:01HĨA ĐƠN (GTGT)Số: 20/1Liên 1: Lưu

Ngày 15 tháng 01 năm 2015Nợ TK 111 :

Có TK 51 1,3331Họ và tên người nộp tiền: Trần Thị Bích Thảo

Địa chỉ : Kế toán bán hàng

Lý do nộp : Thu tiền bán hàng hóa

Số tiền :19.954.000đ( Viết hằng chữ): Mười chín triệu chín trăm năm tư nghìn đồng y. Kèmtheo: 01 chứng từ kế tốn.

Giám đốc

Ký, đóng dấu,họ tên)

Nguyễn TấnKế tốn trưởng

(Ký, họ tên)Nguyễn Thị Kim ThoaThủ quỹ

(Ký, họ tên)

Nguyễn HoànLêNgười lập phiếu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kim ThoaNgười nộp tiền

(Ký, họ tên)

Trần Thị

Bích ThảoĐã nhận đủ số tiền: ( Viết hằng chữ): Mười chín triệu chín trăm năm tư nghìn đồng y.Sau khi hàng hoá được xác định là đã tiêu thụ, kế toán căn cứ vào Hoá đơn GTGT và

các chứng từ liên quan phản ánh vào sổ chi tiết doanh.14Sau khi hàng hóa được xác định là đã tiêu thu, kế toán căn cứ vào háo đơn GTGT và

chứng từ liên quan phản ánh vào sổ chỉ tiết doanh thu bán hàng cho từng loại sản phảm,

hàng hóa.15Đơn vi: Cơng ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

Địa chỉ:89-91 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN

HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch

vụ): VI.SION Năm 2015

Chứng từ

Ngày

ghi sổ Số hiệuMẫu số S17-DNN: (Ban hành theo QĐ số

48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 của Bộ

trưởng BTC)

ĐVT: đồngDoanh thu

Diễn giảiNgày

thángTK

Số lượng

ĐƯ

Đơn giáThành tiềnThuế10/01000020510/01Xuất bán hàng hóa111 0128.700.00028.700.0002.870.00017/01000020917/01Xuất bán hàng hóa131 0228.700.00057.400.0005.740.00020/01000022020/01Doanh thu hàng bán bị trả lại 112 0128.700.00028.700.000Người lập

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kim ThoaCộng Doanh thu4.305.000.000Doanh thu thuần4.276.300.000Giá vốn hàng bán3.888.529.837,50Lãi gộp387.770.162,50Các khoản

giảm trừ doanh

thu28.700.000430.500.000 28.700.000Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kim Thoa16Căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán tiến hành hoạch toán vào bảng tổng

hợp chứng từ gốc cùng loại thu tiền mặt và thu tiền gửi ngân hàng.

Đơn vị: Cty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QNMẫu số: S02a- DNN

(Ban hành theo QĐ48/2006/QĐ- BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTCBẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: ĐồngChứng từ

SốNgàyDiễn giảiSố tiềnGhi nợ TK 111 ghi có TK…

5113331PT2015/1Bán lẻ hh

cho KH19.954.00018.140.0001.8 14.0000PT2116/1Bán lẻ hh

cho KH19.250.00017.750.0001.750.000…….…….……….Tổng cộng

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)Nguyễn Thị Kim Thoa…….………..92.834.837.59084.395.306.900……….

8.439 530.690Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Nguyễn Thị Kim Thoa17Đơn vị: Cty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QNMẫu số: S02a- DNN

(Ban hành theo QĐ48/2006/QĐ- BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTCBẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: Đồng

Chứng từDiễn giảiSốNgàyGBC

0910/1Bán hh

cho đại

GBC

1011/1Bán lẻ hh

cho KH…….……….…….Tổng cộngSố tiềnGhi nợ TK 111 ghi có TK…

5113331378.125.000343.750.00034.375.00051.253.0005.125.30056.378.300…….119.709.677.000………..……….108.826.979.10010.882.697.910Người lập phiếu

(Ký, họ tên)Nguyễn Thi kim khoaKế toán trưởng

(Ký, họ tên)Nguyễn Thi kim thoaCăn cứ vào bảng tổng hợp chứng từ gốc các loại thu tiền mặt và thu tiền gửi

ngân hàng và các loại chứng từ khác kế toán tiền hành hoạch toán vào chứng từ

ghi sổ số 01 (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ)18Đơn vị: Cty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QNMẫu số: S02a- DNN

(Ban hành theo QĐ48/2006/QĐ- BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 01

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: Đồng

Số hiệu tài khoản

NợDoanh thu bán hàng

111

511

Doanh thu bán hàng+

112

511...

...

Doanh thu hàng bán bị trả 511

5212

Trích yếulại Cộng

TổngSố tiềnGhi chú84.395.306.900

108.826.979.100

28.700.000

217.682.658.206

Ngày 31 tháng 12 năm 2015Kèm...chứng từ gốc

Người lập

(Ký, họ tên)Nguyễn Thị Kim ThoaKế toán trưởng

(Ký, họ tên)Nguyễn Thị Kim ThoaCuối năm khi chứng từ ghi sổ 01 lập xong (không phát sinh nghiệp vụ bán

hàng), kế toán tiến hành cộng số phát sinh và ghi vào chứng từ ghi sổ số 11 ( các

bút toán kết chuyển). Căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh đã ghi trên chứng từ

ghi sổ số 01 về doanh thu bán hàng trong năm và chứng từ ghi sổ số 11 kế toán

tiến hành lên sổ Cái cho tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

năm 2015. Sau đó cộng số phát sinh để lên bảng cân đối số phát sinh và lên bảng

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm.19Đơn vị: Cty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

Mẫu số: S02a- DNN

(Ban hành theo QĐ48/2006/QĐ- BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTCĐịa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QNSỔ CÁI

Năm 2015Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Số hiệu TK: 551

Trang: 01

CTGSNTSốGSDiễn giảiNgàyĐVT: ĐồngSô tiênTK

NợĐ.ƯSố dư đầu năm

SPS trong năm

10/01 01

15/01 0110/01 Doanh thu bán hàng

15/01 Doanh thu bán hàng112343.750.000

18.140.000111

20/01 0120/01 Doanh thu hàng bán bị trả lại 5212 28.700.00031/12 1131/12 KC DTT bán hàng911217.625.258.200Cộng SPS trong năm

217.653.958.206

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số dư cuối Liên

năm 2: Giao cho khách hàng

Ngày số

15 01

tháng

nămsố

2015

Sổ này có 50 trang, đánh số từ trang

tới01

trang

50Ngày

sổ:hàng

01/01/2015 : Cơng ty Cotimex

Đơnmở

vị bán

Địa chỉ

Người ghi sổ

Số tài khoản

Điện(Ký,

thoạihọ tên)217.653.958.206Ngày 31 tháng 12 năm 2015: 56 Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Kế toán trưởng

Giám đốc

: 56110004325

: 0510.625779

MST:họ4000402103

(Ký,

tên)

(Ký, họ tên)Nguyễn

Thị Kim

Thoa : Nguyễn Văn Lộc

Nguyễn Thị Kim Thoa

Họ tên người

mua hàngNguyễn TấnTên đơn vị

: Công ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

Địa chỉ

: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam

2.2.2.

tốn các khoản: 561100004332

giảm trừ doanh thu.

Số tàiKế

khoản

Hình thức thanh tốn

:Chuyển khoản

MST: 4000698631Tại Cơng ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam, nghiệp vụ giảm giáhàng bán và hàng bán bị trả lại phát sinh không nhiều. Thơng thường xảy ra

STTTên hàng hố, dịch vụĐVTSố lượngĐơn giáThành Tiền23=1X2nghiệp vụ hàng bán bị trả lại do lỗi của Công ty.

A01BC1Ngày 15/01/2015 khách hàng trả lại 1 xe VISION mua vào ngày

VISIONChiêc128.700.00028.700.00010/01/2015.

Do điều kiện bảo quản không tốt nên hàng hóa giao cho khách hàng

Cộng tiền hàng:

cóThuế

vấnsuất

đề, GTGT:

khách 10%

hàng đề nghị trả lại.28.700.000

2.870.000Tiền thuế:Tổng cộng tiền thanh toán:31.570.000Số tiền (viêt băng chữ): Ba mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồngy.

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

tên)Nguyễn Văn LộcNgười bán hàng(Ký, ghi rõ họ tên)Thủ trưởng đơn vị

(Ký,đóng

dấu, ghi rõ họ

Mẫu số: 01GTKT3/001

Ký hiệu: 01BV/11P

Số :000022020Thủ quỹ tiến hành lập giấy báo nợ thanh toán tiền hàng cho khách hàng

về số hàng bán trả lại.21Căn cứ vào các chứng từ trên như: Hóa đơn hàng bán bị trả lại, giấy báo

nợ, phiếu nhập… kế toán tiến hành hạch toán vào chứng từ ghi sổ số 02.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamNgày 15/01/2015MST: 4000232566312:33:12

GIẤY BÁO NỢ

Liên 2: Giao cho khách hàng

Ngày 15 tháng 01 năm 2015Đơn vị trả tiền: Công ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam.Địa chỉ: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam.Số tài khoản: 561100004332Tại ngân hàng: Đầu Tư và phát triển Việt NamĐơn vị thụ hưởng : Công ty Cotimex.

Địa chỉ: 56 Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.Số tài khoản: 561100004325Số tiền: 28.700.000đồngTại ngân hàng: Đầu Tư và phát triển Việt Nam(Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi tám triệu bav trăm ngàn đồng y.)

Nội dung: Thanh toán tiền hàng bị trả lại.Giao dịch viênKiểm soát viênTrưởng đơn vịĐơn vị: Cty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

(Ký,

họ tên)

( Ký, họ tên)

Bộ phận:………………………………….( Ký, đóng dấu họ tên)PHIẾU NHẬP KHO

Mẫu số: 01 - VT

Ngày 15 tháng 01 năm 2015

(QĐ số 48/2006/QĐSố: PN10/1

BTC)

Nợ TK: 632

- Họ tên người giao hàng: Nguyễn Văn Lộc

CóViệt

TK:Nam.

156

- Theo HĐGTGT số 0000220 ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Cty Honda

- Nhập tại kho : Hàng hóa

- Địa điểm: Cơng ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam.

Số lượng

Tên sản phẩm, Mã

STT

ĐVT Yêu Thực

Đơn giá

Thành tiền

hàng hoá

số

cầu xuất

AB01VISIONCD1234Chiếc010129.923.532.2

529.923.532.25Cộng:29.923.532.25Tổng số tiền ( Viết bằng chữ ): Hai lăm triệu chín trăm hai mươi ba ngàn năm trăm ba

mươi hai đồng hai trăm năm mươi hào y.

Số chứng từ gốc kèm theo :

Người lập phiếu

(Ký,họ tên)Người nhận hàng

(Ký, họ tên)Nguyễn Thị Kim ThoaNguyễn Văn LộcThủ kho

(Ký, họ tên)

Nguyễn Minh HiềnKế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kim Thoa22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×