Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nhận xét tình hình hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

2 Nhận xét tình hình hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

bán hàng này dầu dần có thể sẽ làm cho hàng hóa bán ra giảm và lượng hàng tồn

kho tăng cao, vốn lưu động bị ứ đọng, chậm thu hồi vốn vì vậy cơng ty nên có

chính sách này để thu hút khách hàng thường xuyên cũng như khách hàng mới

nhằm tiêu thụ hàng hóa nhiều hơn , làm tăng doanh thu tiêu thụ

3.2.3 Về chi phí quản lý kinh doanh

Công ty kinh doanh rất nhiều mặt hàng, những chi phí bán hàng và chi phí

quản lý doanh nghiệp lại khơng được phân bộ cho từng mặt hàng, nhóm hàng

xuất bán mà đến cuối kỳ cả hai loại chi phí này mới được tập hợp và tính vào chi

phí hoạt động kinh doanh chung trong kỳ. Do việc hạch toán chi phí chung nên

dẫn đến việc xác định kết quả kinh doanh là kết quả chung của các mặt hàng,

không biết mặt hàng nào kinh doanh có hiệu quả hơn. Chính vì vậy khơng chính

xác được chính xác kết quả kinh doanh cho từng mặt hàng.

3.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết

quả kinh doanh tại công ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

3.3.1 Một số ý kiến, đề xuất chung

Qua thời gian thực tập, tìm hiểu về tình hình hoạt động của cơng ty cũng

như việc tổ chức bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, kết hợp kiến thức cơ

ban đã học ở trường em đã nên ra một số vấn đề mà theo ý kiến chủ quan của em

đó là những hạn chề cần phải khắc phục để cơng tác kế tốn bán hàng và xác

định kết quả kinh doanh được tốt hơn. Thông qua đó, em cũng xin đề xuất một số

ý kiến nhằm bổ sung hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng và kết quả hoạt động

kinh doanh.

Đề việc hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh

doanh có tính khoa học và thả thi cơng ty vần vận dụng kế toán sao cho phù hợp

với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và đặc biệt của mình. Bảm đảm sự

thống nhất nhiều mặt như : đánh giá hàng tồn kho, thống nhất về tài khoản sử

dụng , về phương pháp ghi sổ...

Về vi phạm ngun tắc bất kiem nhiệm thì bộ phận kế tốn phải chuyển

phần hành kế tốn cơng nợ sang phần hành kế tốn khác hoặc là cơng ty tuyển60thêm nhân viên kế tốn nhằm đảm bảo u cầu cơng việc và nâng cao tính hiệu

quả.

Việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ ghi sổ cần

được thực hiện hàng ngày khi phát sinh, không nên để cuối tháng mới ghi sổ một

lần. Cơng việc kế tốn được trải đều trong tháng, hạn chề sai sót hay thất lạc

chứng từ gốc.

Các khoản thu bán hàng và các khoản chi phát sinh lớn cơng ty nên áp

dụng hình thức thanh tốn bằng chuyển khoản, đảm bảo an tồn tránh mất mát có

thể sảy ra.

Để dự phòng những tổn thất có thể gặp phải về hàng tồn kho, các khoản

thu khó đòi và đảm bảo vốn chủ động cho kinh doanh, cơng ty nên trích lập quỹ

dụ phòng phải thu khó đòi ( TK 1592 ), dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( TK

1593 )

Công ty cũng nên xem xét việc phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản

lý doanh nghiệp cho từng loại mặt hàng để co thể xác định được kết quả kinh

doanh chi tiết hơn hỗ trợ tốt hơn cho việc ra quyết định của giảm đốc.

Tổ chức cơng tác kế tốn ở bộ phận bán hàng nên lập bảng tổng hợp ghi

có tài khoản 511 phản ánh doanh bán hàng phát sinh trong kỳ. Việc này sẽ đem

lại thuận lợi cho việc lên chứng từ ghi sổ số doanh thu bán hàng, tiết kiệm được

thời gian, khơng bỏ sót nghiệp vụ, thuận lợi trong việc kiểm tra đối chiếu sổ sách.

3.3.2 Các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ

3.3.2.1 Xây dựng chính sách bán hàng

Trong hoạt động kinh doanh, công ty nên quan tâm đến chính sách bán

hàng là các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán hoặc khi cần

thiết cũng phải giảm giá bán để tăng sức mua của khách hàng. Cụ thể khi khách

hàng mua hàng hóa với số lượng lớn, cơng ty nên có chính sách chiết khấu

thương mại để giảm một các khoản tiền thích hợp trên giá bán của khách hàng

với chính sách này làm kích thích cho khách hàng sẽ mua hàng hóa nhiều hơn,

trành tính trạng hàng hóa bị ứ đọng. Còn với chính sách chiết khấu thanh tốn

cơng ty sẽ cho khách hàng được hưởng những khoản hóa hồng thích đáng nhằm61khuyền khích khách hàng có thể thanh tốn trước thời hạn, làm tăng vòng quay

của vốn, trang trải các khoản chi phí phát sinh hàng ngày.

Các chính sách này là nhân tổ tạo điều kiện cho công ty thực hiện tốt việc

tiêu thụ hàng hóa, khi thị trường có sự cạnh tranh, hàng hóa đa dạng phong phù,

các nghiệp buộc phải nơng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ và phải tìm biện

pháp để làm sao cho việc tiêu thụ hàng hóa nhanh. Việc chiết khấu thương mại,

chiết khấu thanh toán hoặc các khoản giảm giá hàng bán sẽ tạo lợi thế cho doanh

nghiệp tronh cạnh tranh. Mật khác, các chính sách này là biện pháp cơ bản, lâu

dài và trực tiếp làm tăng lợi nhuận của cơng ty. Chính vì thế cơng ty cần nên xây

dụng chính sách cho mình chính sách bán hàng hợp lý để hoạt động kinh doanh

có hiệu quả tốt hơn.

3.3.2.2 Giá cả và việc quản lý chi phí

Việc định giá bán sản phẩm là một trong những quyết định quan trọng của

nhà quản lý phải thực hiện, vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh

của công ty. Công ty cần phải xây dựng cho mình bảng giá linh hoạt hợ với tinh

hình thực tế, ở từng giai đoạn cụ thể thì mới có thể tồn tại và phát triển được.

Mặt khác, công ty phải định giá bán hàng sao cho phù hợp với chi phí

thực tế bỏ ra, Vì vậy, việc quản lý các chi phí sẽ là điều kiện cần thiết để công ty

tăng sức cạnh tranh trên thương trường, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và đạt

được hiệu quả kinh doanh như mong muốn. Đồng thời có biện pháp quản lý tốt

các khoản chi phí phát sinh ở bộ phận bán hàng như chi phí đi lại, ăn uống....

3.3.2.3 Gia tăng nỗ lực mạng lưới bán hàng

Cơng ty cần duy trì những khách hàng truyền thống và đẩy mạnh việc tìm

kiếm khách hàng mới ở những vùng phụ cận giáp. Từ đó khơng ngừng gia tăng

mạng lưới bán hàng bằng việc xây dựng lòng tin vào chất lượng sản phẩm và

chất lượng phục vụ của mình. Đưa cơng ty đến gần hơn với khách hàng và luôn

sẵn sàng “ Trở thành sự lựa chọn hoàn mỹ cho khách hàng ”.62KẾT LUẬN

Kế tốn có vai trò rất quan trọng đối với cơng tác quản lý kinh tế, bao

gồm: cả quản lý vĩ mô và vi mô. Đặc biệt là điều kiện phát triển không ngừng

của nền kinh tế thị trường hiện nay, thơng tin kinh tế giữ một vai trò hết sức quan

trọng nó quyết định sự thành cơng hay thất bại của hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một bộ phận khơng

thể thiếu trong cơng tác kế tốn tại doanh nghiệp. Nó cung cấp số liệu kịp thời

cho các nhà quản lý donah nghiệp về tình hình kinh doanh cũng như phản ánh

kịp thời, đầy đủ kết quả cuối cùng của doanh nghiệp, phục vụ đắc lực cho việc

quản lý hoạt động.

Nhận thấy được tầm quan trọng đó, trong các năm qua công ty TNHH TM

& DV Quốc tiến Quảng Nam đã khơng ngừng đổi mới hồn thiện mình để bắt

nhịp với sự biết động của nền kinh tế, từng bước kinh doanh có hiệu quả, khẳng

định vị trí của mình trên thương trường cũng như chữ tín với khách hàng. Góp

phần vào sự thành cơng đó phải kể đến vai trò của kế tốn nói chung và kế tốn

bán hàng và xác định kết quả kinh doanh thực sự trở thành công cụ đắc lực trong

việc phản ánh và giám sát tình hình biến động của hàng hóa, q trình bán hàng

và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Qua thời gian thực tập, tiếp cận với thực tiễn đã giúp em rất nhiều trong

việc củng cố kiến thức, học hỏi kinh nghiệm thực tế. Qua đợt thực tập này cũng

cho em thấy rõ hơn về tầm quan trọng của cơng tác ké tốn trong doanh nghiệp

nói chung và Công Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam nói riêng. Thơng

tin đó kế tốn cung cấp là cơ sở để biết được tình hình sử dụng các nguồn lực và

phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó giúp nhà quản lý đưa ra

phương hướng, quyết định kịp thời, đúng đắn cho doanh nghiệp mình.

Tuy nhiên, chuyên đề mới chỉ dừng lại ở việc tập trung nghiên cứu lý luận

chung về kế toán bán hàng vad xác định kết quả kinh doanh; Tìm hiểu cơ bản về

bộ máy hoạt động và tổ chức công tác kế tốn tại cơng ty; Từ đó đề xuất một số ý

63kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác kế tốn

bán hàng vá xasxc địng kết quả kinh doanh với công ty. Trên thực tế, chuyên đề

nghiên cứu đã bước đầu giải quyết những vấn đề ý luận chung: Tìm hiểu rõ thực

trạng và đưa ra những giải pháp thiết thực nhất đối với Công Ty TNHH TM &

DV Quốc Tiến Quảng Nam.64TÀI LIỆU THAM KHẢO

[ 01 ] Bộ tài chính ( 2008 ), 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Tài chính, Hà

Nội.

[ 02 ] Bộ tài chinh chế độ kế toán Việt Nam ( 2009 ), Hệ thống tài khoản kế toán

( tập 1 ), NXB thống kê, Hà Nội.

[ 03 ] Bộ tài chính ( vụ chế độ kế toán và kiểm toán ) (2006 ), Báo cáo tài chính,

chứng từ, sổ kế tốn và sơ đồn kế tốn chủ yếu ( Quyển 2 ), NXB tài chính, Hà

Nội.

[ 04 ] Đại học kinh tế Quốc Dân ( 2007 ), Ngun lỳ kế tốn, NXB bộ tài chính,

Hà Nội

[ 05 ] TS. Trần Thanh Dũng ( 2009 ), Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa

học trong kinh doanh.

[ 06 ] TS. Trần Thị Tài ( 2009 ), Bài giảng kế tốn doanh nghiệp.

[ 07 ] Cơng ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ ( 2015 ), Sổ sách, chứng từ kế tốn, báo

cáo tài chính.

[ 08 ] Bộ tài chính ( 2006 ), Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừaMỤC LỤC

65CHƯƠNG 1.......................................................................................................................3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN

QUẢNG NAM.....................................................................................................................3

CHƯƠNG 2.....................................................................................................................11

TRỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM................11

HÓA ĐƠN (GTGT)..........................................................................................................14

19.954.000.......................................................................................................................14

HÓA ĐƠN (GTGT)..........................................................................................................14

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................17

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI......................................................17

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................18

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI......................................................18

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................19

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................20

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG.......................................................................................20

Bộ phận:…………………………………...........................................................................22

PHIẾU NHẬP KHO..........................................................................................................22

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................23

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................24

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................27

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................27

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................28

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................29

PHIẾU NHẬP KHO..........................................................................................................29

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................30

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................31

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................32

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................33

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................34

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................35

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................36

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................3766Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................38

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................40

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................41

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................44

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................45

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................46

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................47

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................48

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................48

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................49

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................51

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................51

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................52

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................54

Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN..............................................................55

CHƯƠNG 3:....................................................................................................................56

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH & DV QUỐC TIẾN QUẢNG NAM

.........................................................................................................................................56

KẾT LUẬN.......................................................................................................................63

TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................................6567DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ

Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

Sơ đồ 1.2 Sơ đồ bộ máy kế tốn

Sơ đồ 1.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứngTrang

6

9

12từ ghi sổ68LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn:

Các thầy cô khoa Kinh tế trường Đại học Quảng Nam, những người đã tận

tình giảng dạy, hướng dẫn, cho em những kiến thức chuyên sau về kế toán và cả

kinh nghiệm sống quý báu, thực sự hữu ích cho bản thân em trong thời gian thực

tập và cả sau này.

Cô TrầnThị Tài đã hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ em từ khi chọn đề tài, cách thức

tiếp cận thực tiễn tại thực tập đến khi hồn chỉnh khóa luận này.

Các cơ, chú, anh, chị nhân viên phòng Kế tốn cơng ty TNHH TM & DV

Quốc Tiền Quảng Nam tạo điều kiện cho em tìm hiểu và tiếp cận với những kiến

thức thực tế tại công ty, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến bài nghiên cứu,

giúp em hoàn thành đúng thời gian, nội dung quy đinh.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!69DANH

VIẾTBTC

CT

CCDC

DV

GTGT

PC

PP

TK

TNDN

TNHH

TM

TSCĐQHBộ tài chính

Chương trình

Cơng cụ dụng cụ

Dịch vụ

Giá trị gia tăng

Phiếu chi

Phương pháp

Tài khoản

Thu nhập doanh nghiệp

Trách nhiệm hữu hạn

Thương mại

Tài sản cố định

Quyết định

Quốc hộiMỤC

TẮT70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nhận xét tình hình hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×