Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

14. Trần An Phong (1995) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh

thái và phát triển lâu bền. Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, Nhà

xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

15. Thái Phiên and Nguyễn Tử Siêm (1999) Đất đồi núi Việt Nam - Thối hóa và

phục hồi, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

16. Vương Văn Quỳnh (2002) Nghiên cứu luận cứ phát triển kinh tế - xã hội

vùng xung yếu hồ thủy điện Hòa Bình. Kết quả nghiên cứu các đề án

VNRP, tập III, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội.

17. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật Đất đai .

in Quốc Hội, editor. 45/2013/QH13, Hà nội.

18. Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp (2006) Đánh giá tác động của các

tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được công nhận trong 10 năm qua đối với

ngành nông nghiệp. Báo cáo kỷ yếu viện QH và TKNN Hà Nội.

19. Phạm Dương Ưng and Nguyễn Khang (1993) Kết quả bước đầu đánh giá tài

nguyên đất đai Việt Nam. Hội thảo khoa học về quản lý và sử dụng đất

bền vững, Hà Nội.

20. FAO (1994) Land evaluation and farming system analysis for land and use

planning. Working document, 1994, Rome.PHỤ LỤCPhụ lục 1: SƠ ĐỒ LÁT CẮT TẠI KHU VỰC NGHIÊN CỨU

Các mơ hình nghiên cứuChỉ

tiêuVườn hộNgơ lai và

Lúa nước

các loại rau

màu

Nước

tự Nước

tự

nhiên,

hệ nhiên,

hệ

thống thủy thống mương

lợi

dẫn bê tôngCây dược

Keo tai tượng

liệuNước

Nướ Giếng đào

trong khe,

c

giếng

khoan

- Rau, cây

Kim

ăn quả các

ngân

Độn

- Ngơ lai

loại

Thìa

g

- Lúa 2 - 3 - Bầu, bí,

- Gà, heo,

canh

thực

vụ

khoai lang

trâu bò...

- Cà gai

vật

leo- Tăng thu

Kin

- Tăng thu

nhập

h tế

nhập

Cho thu nhập

- Tạo việc- Tạo việc Tạo việc làm

làm

hội

làm

Vấn

đề- Năng suất

Thiếu vốn không cao,

đầu tư, kỹ manh mún

thuật

- Giá lúa

không

ổn

định- Sâu bệnh hại

nhiều

- Đất xấu

- Giống cây

trồng

cho

năng

suất

thấp;

- Thị trường

khơng

ổn

định.- Tạo thu

nhập chính

- Tạo việc

làm

Thiếu

vốn,

kỹ

thuật

trồng,

chăm sócNước

nhiêntự- Keo

tượngtaiLấy củi, gỗ,

tạo cảnh quan

mơi trường,

giữ nước đầu

nguồn. Tạo

cơng ăn việc

làm

Diện tích núi

đá lớn, ít giá

trị kinh tế

hoặc khơng

có.

Thị

trường

tiêu thụ gỗ

rừng

trồng

khơng

ổn

định, giá trị

hộiĐề

xuất- Đất tốt

- - Giống lúa

- Lao động

Đất phù sa

mới năng

- Đất tốt

dồi dào

nên

nhiều

suất cao

dinh dưỡng

- Lao động

Tập huấn

kỹ thuật

cho người

dân, tạo

thị trường

ổn định.Hỗ trợ vốn

Giống mới

đầu tư, thị

và thị trường Giống mới và

trường tiêu

tiêu thụ sản thị trường tiêu

thụ, giống

phẩm

thụ sản phẩm

năng suất

cao.kinh tế chưa

cao

Diện

tích

rộng

Phát triển khu

du lịch trong

tương lai

Tăng cường

quản lý bảo

vệ

rừng,

phòng chống

cháy

trong

mùa khơ.Phụ lục 2: Bảng tính tốn chi phí cây nơng nghiệp hàng năm

2.1. Lúa 2 vụ

(

Đơn vị : đồng)

Hạng mục

I. Chi phí

Giống

Cơng làm đất

Cơng Cấy lúa

Phân bón (NPK)

Phân chuồng

Phân đạm

Vơi

Thuốc trừ sâu

Chi phí khác

II. Thu nhập

Thóc khơ

III. Lợi nhuận

I. Chi phí

Giống

Cơng làm đất

Cơng Cấy lúa

Phân bón (NPK)

Phân chuồng

Phân đạm

Vơi

Thuốc trừ sâu

Chi phí khác

II. Thu nhập

Thóc khơ

III. Lợi nhuậnĐơn vịSố lượngGiákg

cơng

cơng

kg

kg

kg

kg

bình30

10

15

600

2.000

120

400

2028.000

270.000

200.000

15.000

1.200

7.000

2.500

20.000kg4.5005.500kg

cơng

cơng

kg

kg

kg

kg

bình

đồng30

10

15

600

2.000

120

400

2028.000

270.000

200.000

15.000

1.200

7.000

2.500

20.000

100.000kg5.0005.500Thành tiền

1 sào/vụ

1ha

2.018.000 20.180.000

84.000

840.000

270.000

2.700.000

300.000

3.000.000

900.000

9.000.000

240.000

2.400.000

84.000

840.000

100.000

1.000.000

40.000

400.000

2.475.000

2.475.000

457.000

2.118.000

84.000

270.000

300.000

900.000

240.000

84.000

100.000

40.000

100.000

2.750.000

2.750.000

632.00024.750.000

24.750.000

4.570.000

20.280.000

840.000

2.700.000

3.000.000

9.000.000

2.400.000

840.000

1.000.000

400.000

100.000

27.500.000

27.500.000

7.220.0005.225.00052.250.0001.089.00011.790.0002.2. Ngô lai

(Đơn vị :

đồng)

Hạng MụcĐơn

vịsố

lượnggiá

(đồng)Ngô hạt khô

III. Lợi nhuận1 haKg1550.0001.393.00

0

75.000kg70100.000700.0007.000.000kg

bình

Cơng2000

9

30750

20.000

150.000150.000

18.000

450.0001.500.000

180.000

4.500.000Kg60005.000I. Chi phí

1. Giống

2. Phân bón

(NPK)

3. Phân Chuồng

4. Thuốc trừ sâu

5. Công

II. Thu nhập1000 m23.000.00

0

1.607.00

0Phụ lục 3: Bảng tính chi phí cây dược liệu13.930.000

750.00030.000.000

16.070.0003.1. Cây Kim ngân

(Đơnvịđồng)

Hạng mục chiĐV

TSố

lượngĐơn giáNĂM THỨ 1

Chi phí nguyên vật

liệu10.000.0

0099.900.00

0

57.500.00

0

12.000.00

0

7.000.000

15.000.00

0

7.000.000

1.400.000

58.750.00

0

10.000.00

0Cây giốngcây25.0002.300Tre làm giàncây80015.000Phân Vi Sinhkg2.0003.500Phân Chuồngkg20.000750Nứa tép

Vơicây

kg10.000

400700

3.500Chi phí nhân cơng

Làm đất ( khốn, th

máy)

Cơng trồng

Chăm sóc (làm cỏ, bón

phân) (10 cơng/tháng

x12 tháng)

Thu hái (khốn

500kg/cơng)

Bảo vệ mơ hình

(khốn)

Chi phí ngun liệu

Tiền điện tướicơn

g25150.0003.750.000cơn

g120150.00018.000.00

020150.0003.000.00083.000.00

024.000.00

0

1.500.000cơn

g

thán

g1.500.00

0tiềnThu nhập3.2. Cây Thìa canhThu nhập1.500.000

160.150.0

00Tổng chi phíDây Kim NgânChi phíkg10.000150.0001.500.000.0

00

1.500.000.0

00:(Đơn

đồng)

Hạng mục chiĐV

TSố

lượngĐơn giáNĂM THỨ 1

Chi phí nguyên vật

liệu10.000.0

00103.400.0

00

57.500.00

0

12.000.00

0

7.000.000

15.000.00

0

10.500.00

0

1.400.000

68.250.00

0

10.000.00

0Cây giốngcây25.0002.300Tre làm giàncây80015.000Phân Vi Sinhkg2.0003.500Phân Chuồngkg20.000750Nứa tépcây15.000700Vơikg4003.500Chi phí nhân cơng

Làm đất ( khốn, th

máy)

Cơng trồng

Chăm sóc (làm cỏ, bón

phân) (10 cơng/tháng

x12 tháng)

Thu hái (khốn

500kg/cơng)cơn

g25150.0003.750.000cơn

g120150.00018.000.00

030150.0004.500.00084.000.00

032.000.00

0

1.500.000cơn

g

thán

Bảo vệ mơ hình (khốn)

g

Chi phí ngun liệu

Tiền điện tưới1.500.00

0tiềnThu nhập3.3. Cây Cà gai leoThu nhập1.500.000

173.150.0

00Tổng chi phíDây Thìa CanhChi phívịkg15.00035.000525.000.0

00

525.000.0

00:(Đơnvịđồng)

Hạng mục chiĐV

TSố

lượngĐơn giáNĂM THỨ 1

Chi phí nguyên vật

liệu10.000.0

0088.300.00

0

46.000.00

0

10.500.00

0

7.000.000

15.000.00

0

8.400.000

1.400.000

59.500.00

0

10.000.00

0Cây giốngcây20.0002.300Tre làm giàncây70015.000Phân Vi Sinhkg2.0003.500Phân Chuồngkg20.000750Nứa tép

Vơicây

kg12.000

400700

3.500Chi phí nhân cơng

Làm đất ( khốn, th

máy)

Cơng trồng

Chăm sóc (làm cỏ, bón

phân) (10 cơng/tháng

x12 tháng)

Thu hái (khốn

500kg/cơng)cơn

g20150.0003.000.000cơn

g120150.00018.000.00

030150.0004.500.00083.000.00

024.000.00

0

1.500.000cơn

g

thán

Bảo vệ mơ hình (khốn)

g

Chi phí ngun liệu

Tiền điện tưới1.500.00

0tiềnThu nhập1.500.000

149.300.0

00Tổng chi phí

Thu nhập

Dây Cà Gai LeoChi phíkg15.00024.000360.000.0

00

360.000.0

00:Phục lục 4: Bảng tính chi phí cây Keo tai tượng

(Đơnvịđồng)

Hạng mục chi phíĐV

TSố

lượngĐơn

Giá1. Chi phí trực tiếp

1.1. Năm thứ nhất trồng

rừng

a. Chi phí ngun vật liệuChi phí16.250.0

00

3.700.00

0

1.600.00

0

2.100.00

0

12.550.0

00

3.000.00

0

3.000.00

0Cây giốngcây2000800Phân bón vi sinhkg6003.50020150.00020150.0003150.000450.0004150.000600.00010150.00010150.00010150.0002008001.500.00

0

1.500.00

0

1.500.00

0

1.000.00

0

5.500.00

0

160.0002150000300.00010150.00010150.000b. Chi phí nhân cơng

Xử lý thực bì

Đào hố

Vận chuyển phân và bón

phân

Lấp hố

Vận chuyển cây giống và

trồng cây

Chăm sóc lần 1

Chăm sóc lần 2cơn

g

cơn

g

cơn

g

cơn

g

cơn

g

cơn

g

cơn

gBảo vệ rừng ( khốn )

1.2. Năm thứ 2

Cây giống (trồng dặm 10%)

Công trồng

Phát dọn thực bì lần 1

Xới vun gốc lần 1cây

cơn

g

cơn

g

cơn1.500.00

0

1.500.00Thu

nhập

(đồng):Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×