Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(phân loại theo trình độ tốt nghiệp đại học và thấp hơn)

(phân loại theo trình độ tốt nghiệp đại học và thấp hơn)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3.8 Số liệu về nguồn nhân lực làm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ

bản ở huyện Nghi Lộc

(phân loại theo ngành đào tạo)

Đơn vị

Nghi LộcNgành kỹ thuậtNgành kinh tếNgành khácTổngKỹ sưTổngCử nhânTổngCử nhân14126311Nguồn: huyện Nghi Lộc

3.2.1.4. Hồ sơ khảo sát, thiết kế cơng trình

Đây là một công cụ dùng để quản lý khối lượng, chất lượng, mẫu mã, kiểu

dáng cụ thể của từng cơng trình xây dựng. Về mặt tổng thể, việc quản lý thi công

các cơng trình, dự án được tn thủ theo đúng hồ sơ thiết kế. Về chi tiết từng hạng

mục của hồ sơ thiết kế, dự tốn cơng trình, qua thanh tra công tác quản lý đầu tư

XCB ngân sách nhà nước của các Chủ đầu tư trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh

Nghệ An, 100% cơng trình được kiểm tra đề có sai phạm: bớt vật tư, thay đổi chủng

loại vật tư, bớt khối lượng thiết kế, dự tốn lập khơng chính xác về khối lượng, đơn

giá...

3.2.2. Thực trạng quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước liên

quan đến nhiều lĩnh vực, chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản luật khác nhau, gồm:

Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Ngân sách và các

Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện. Quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ

bản từ vốn ngân sách nhà nước ở huyện nghi lộc thuộc tỉnh Nghệ An được thực

hiện theo các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Thứ nhất, chuẩn bị lập dự án:

Về cơ bản, đã được thực hiện theo đúng quy định trên cơ sở cụ thể hoá quy

định của Trung ương: các đơn vị cơ sở đề xuất chủ trương lập dự án, chính quyền

địa phương nơi có dự án tham gia ý kiến, cơ quan quản lý ngành (lĩnh vực) có ý

kiến về chủ trương. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là đầu mối tổng hợp thẩm

định, tham mưu chủ trương đầu tư.Thứ hai, lập dự án đầu tư:

Các tổ chức tư vấn được lựa chọn và chỉ định thầu lập dự án đầu tư có chức

năng và đủ điều kiện năng lực phù hợp với yêu cầu của dự án. Nội dung lập dự án

đầu tư đã đảm bảo quy trình từ điều tra, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế cơ

sở của dự án đầu tư, tổ chức nghiệm thu các bước lập dự án theo quy định của Nghị

định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng cơng trình xây

dựng, trước khi trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.

Thứ ba, tổ chức thẩm định dự án đầu tư:

Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư; thẩm định thiết kế bản vẽ thi

công và dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: được các cơ quan, đơn vị chuyên

ngành về xây dựng thẩm định. Trong đó, thực hiện việc kiểm tra, quản lý chất

lượng từ khâu phê duyệt nhiệm vụ lập dự án, khảo sát, thiết kế và lập dự tốn.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thực hiện Thẩm định dự án đầu tư; thẩm

định trình duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật sau khi Chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ dự

án theo kết quả thẩm định của phòng Công thương.

Thứ tư, phê duyệt dự án đầu tư:

Các dự án đầu tư sau khi được Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì thẩm

định, trình lãnh đạo UBND huyện tiến hành phê duyệt dự án đầu tư.

Thứ năm, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:

Chủ đầu tư thuê các tổ chức tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi

công và dự tốn (bằng hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu);

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán: sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự

toán các cơng trình của dự án được các cơ quan chuyên ngành thẩm định và trình

duyệt, lãnh đạo UBND huyện ký quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự tốn.

Thứ sáu, đăng ký và bố trí vốn đầu tư:

Thực hiện theo quy định của Nhà nước về quản lý vốn đầu tư, các hồ sơ

đăng ký kế hoạch vốn đầu tư đều hoàn thành việc phê duyệt dự toán, tổng dự toán

trước 31/10 của năm trước năm kế hoạch. Trong bố trí vốn ln ưu tiên bố trí cho

các cơng trình trả nợ, tiếp đến là cơng trình đang dở dang và cơng trình mới. Nhờviệc tham mưu hợp lý hơn trong việc ban hành chủ trương, nên hầu hết các dự án có

chủ trương đầu tư được lập dự án và đã được thẩm định đều được bố trí vốn.

Ch

uẩ

n

bị

đầ

uTh

ực

hiệ

n

dự

ánVận

hàn

h

kha

i

thácHình 3.5 Quy trình quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn: huyện Nghi Lộc

Thứ bảy, công tác lựa chọn nhà thầu:

Đã được thực hiện theo đúng trình tự quy định của Quy chế Đấu thầu: lập kếhoạch đấu thầu; chuẩn bị đấu thầu; lập hồ sơ mời thầu; mời thầu; tổ chức đấu thầu;

tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu; mở thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; xét duyệt

trúng thầu; trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu; phê duyệt kết quả đấu thầu;

thông báo kết quả đấu thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng.

Thứ tám, tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư

Do các nhà thầu xây lắp, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các tổ chức

tư vấn, cơ quan thanh toán, quyết tốn thực hiện theo quy trình quy định về quản lý

chất lượng cơng trình xây dựng và quản lý khối lượng, chi phí xây dựng.

Qua cơng tác thanh tra chun đề về quản lý đầu tư xây dựng (Giai đoạn

năm 2011 – 2013) cho thấy: đa số chủ đầu tư cấp xã, các đơn vị trường học, các đơn

vị sự nghiệp ở huyện khơng nắm vững quy trình, thủ tục, các bước thực hiện quản

lý đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ hồ sơ hồn

cơng, hồ sơ quyết tốn đều được khốn gọn cho đơn vị tư vấn quản lý dự án, thậm

chí còn cho rằng đó là những cơng việc của đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám

sát. Từ đó, việc quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện dự án thông thường là chậm,

hầu hết các hồ sơ, thủ tục được làm sau khi cơng trình hồn thành để đủ điều kiện

được thẩm định, phê duyệt quyết tốn như Nhật ký thi cơng, Nhật ký giám sát,

Chứng chỉ thí nghiệm, Kiểm định chất lượng vật tư, nghiệm thu hạng mục ẩn dấu

của cơng trình...

Các thủ tục về quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân

sách nhà nước không được quan tâm đúng mức như: kiểm định chất lượng cơng

trình, giám sát đầu tư, báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản theo định kỳ và khi

kết thúc đầu tư...

Cơng tác lập hồ sơ quyết tốn và thẩm định, phê duyệt quyết tốn còn chậm

so với quy định.Bảng 3.9. Tình hình quyết tốn vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành

trong giai đoạn năm 2010 - 2013TT1Đơn vị (huyện,TổngThị xã, Thànhsố Dựphố)ánChưa quyết tốnDự ánDự ánđãđãĐãhồnQuyếttrìnhthànhtốnHS QTHS QTChưa

CộngtrìnhNghi Lộc14714365384078Tổng cộng14714365384078Nguồn: Số liệu do Sở Tài Chính Nghệ An cung cấp

Cơng tác lưu trữ hồ sơ nhìn chung còn yếu, sắp xếp thiếu khoa học, có tình

trạng một số chủ đầu tư, trong quá trình quản lý làm thất lạc hồ sơ, dẫn đến khơng

thực hiện quyết tốn cơng trình được.

3.2.3. Thực trạng phương pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn

ngân sách trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

3.2.3.1. Phương pháp hành chính

Thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh Nghệ An về quản lý đầu

tư xây dựng cơ bản, Các phòng ban chun mơn đã tham mưu cho UBND huyện

ban hành nhiều văn bản, quyết định mang tính quy phạm pháp luật để điều hành

cơng tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước.

Ngày 18/3/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các bộ đơn giá xây dựng

cơ bản áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Phần xây dựng (QĐ số 785/QĐ.UBNDCN); Phần lắp đặt (QĐ số 787/QĐ.UBND-CN); Phần khảo sát (QĐ số

786/QĐ.UBND-CN). Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự tốn

các cơng trình xây dựng khi nhà nước thay đổi chính sách giá, tiền lương...

Hàng tháng, UBND tỉnh đã ban hành các Công bố giá vật liệu làm cơ sở để

các chủ đầu tư tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng để lập, điều

chỉnh dự toán và quyết toán xây dựng cơng trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

UBND cấp huyện đã chỉ đạo phòng chun mơn áp dụng thực hiện thẩm định, thẩmtra dự toán và quyết toán vốn đầu tư. Tuy nhiên, đơn giá vật liệu của tỉnh thường

chậm được công bố và giá nguyên, nhiên vật liệu chưa sát với thị trường, nên ít

nhiều gây khó khăn trong việc lập, thẩm định dự toán cũng như quyết tốn cơng

trình. Nhiều nhà quản lý và đơn vị thi công đánh giá rằng: thông báo giá vật liệu

xây dựng của tỉnh k được cập nhật khơng chính xác cả về đơn giá và nguồn cung

cấp, dẫn đến đơn giá của một số công tác không phù hợp với thực tế xây dựng.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 109/2009/QĐ-UBND ngày

09/12/2009 quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơng trình và đấu thầu trên địa bàn

tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, đến nay có một số điểm khơng còn phù hợp với Chỉ thị

1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu

tư nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung dẫn đến nhiều văn bản quản lý của địa phương

đang thực hiện theo Quyết định số 109/2009/QĐ-UBND cũng trái với Chỉ thị

1792/CT-TTg của Chính phủ ở một số nội dung.

3.2.3.2. Các phương pháp kinh tế

Nghệ An đang quyết liệt thắt chặt đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết

11/NQ-CP ngày 24/12/2011 về thắt chặt đầu tư công, Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày

15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư. Sửa đổi nguyên

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách

nhà nước, TPCP rà soát, sắp xếp lại danh mục các dự án đầu tư, không tăng tổng

mức đầu tư đối với những dự án thi công chậm tiến độ. Khơng quyết định đầu tư

đối với những cơng trình, dự án khơng đảm bảo được nguồn vốn.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Nghi Lộc, trong quá trình quản lý dự án đầu

tư có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, chưa thực sự quan tâm đến các giải pháp về

kinh tế để buộc các đơn vị thi công, tư vấn nâng cao trách nhiệm trong thi cơng

cơng trình, một số cơng trình thi cơng chậm tiến độ, làm tăng giá trị cơng trình, làm

giảm hiệu quả đầu tư. Mặc dù Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của

Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định mức phạt do thi

công chậm tiến độ và không đảm bảo chất lượng cơng trình. Tuy nhiên khi các nhà

thầu thi công chậm tiến độ theo hợp đồng, các chủ đầu tư trên địa bàn huyện đãTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(phân loại theo trình độ tốt nghiệp đại học và thấp hơn)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×