Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bối cảnh trong nước

Bối cảnh trong nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

hội và bảo đảm quốc phòng an ninh rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; quý I đạt 5,09%, quý II đạt 5,25%, quý III đạt

6,19%, tính chung 9 tháng đạt 5,62%, cao hơn cùng kỳ 2 năm trước; ước cả năm

2014 đạt khoảng 5,8%. Sản xuất công nghiệp tăng 6,7%. Giá trị sản xuất nông

nghiệp tăng 3,5%. Khu vực dịch vụ tăng gần 6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và

doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1% (loại trừ yếu tố giá tăng khoảng 6,2%).

Khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đạt trên 6 triệu lượt, tăng 10,4%, ước cả năm đạt

khoảng 8 triệu lượt.

Mơi trường kinh doanh có bước được cải thiện, huy động và sử dụng ngày

càng tốt hơn các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Số vốn đăng

ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 13,9%, vốn đăng ký bình quân mỗi doanh

nghiệp tăng 24,6%; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 5,1%. Môi trường đầu tư

kinh doanh và năng lực cạnh tranh cải thiện còn chậm. Thủ tục hành chính còn

nhiều vướng mắc. Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Doanh nghiệp còn khó

tiếp cận vốn tín dụng. Năng lực tài chính và quản trị của phần lớn doanh nghiệp

trong nước còn hạn chế. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn. Tỷ

trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước giảm

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2014 tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Ước thu cả năm vượt 10,6% dự toán. Bảo đảm chi theo kế hoạch và nhu cầu cấp

bách phát sinh. Bội chi ngân sách 5,3% GDP. Nợ cơng, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài

của quốc gia vẫn trong giới hạn cho. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng tăng

10,3% so với cùng kỳ, ước cả năm bằng khoảng 30,1% GDP. Vốn đầu tư của khu vực

ngoài nhà nước tăng 12,8%, ước cả năm tăng 5,45%. Vốn FDI thực hiện đạt 8,9 tỷ,

tăng 3,2%, ước cả năm đạt 12,5 tỷ USD, tăng 8,7%. Vốn ODA giải ngân đạt 4,1 tỷ,

tăng 10%, ước cả năm đạt 5,5 tỷ USD, tăng 7,1%. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

và trái phiếu Chính phủ ước cả năm tăng khoảng 18,3%.

Quản lý thị trường, giá cả được tăng cường. Kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn

của nền kinh tế chưa vững chắc. Bội chi ngân sách còn cao. Nợ cơng tăng nhanh.

Tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách năm 2014 khoảng14,2% (theo quy định của Chiến lược nợ công là không quá 25%) nhưng nếu tính cả

vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại thì khoảng 26,2%. Tổng cầu tăng chậm.

Tăng trưởng tín dụng chậm trong những tháng đầu năm. Nợ xấu còn cao, xử lý còn

chậm. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu.

Thị trường chứng khoán phát triển chưa vững chắc. Thị trường bất động sản phục

hồi chậm. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước trong tổng kim ngạch

xuất khẩu còn thấp. Quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, chuyển

giá hiệu quả chưa cao.

Tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế được tích cực triển khai thực hiện. Tăng

cường quản lý, tập trung hồn thiện thể chế, cơ chế chính sách và đẩy mạnh tái cơ

cấu đầu tư công, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

4.1.1.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Nghi Lộc tới năm

2020

Cải thiện môi trường đầu tư xây dựng cơ bản. Các doanh nghiệp hoạt động

đầu tư xây dựng mục tiêu là hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, nhưng

yếu tố rủi ro là một thực tế khách quan, cách đánh giá về đúng sai trong hoạt động

đầu tư xây dựng cơ bản còn có những tiêu chí khác nhau, nhận thức khác nhau, do

đó cần có những chủ trương chính sách, quy định pháp luật tạo mơi trường thơng

thống, ổn định để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển.

Ưu tiên phát triển các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ

phục vụ cho các dự án công nghiệp quy mô lớn của Nghệ An và các khu kinh tế.

Tiếp tục đầu tư, từng bước đồng bộ hố hệ thống cơ sở hạ tầng góp phần giảm chi

phí sản xuất cho các doanh nghiệp. Bổ sung hồn thiện các chính sách về thu hút

đầu tư theo các lĩnh vực ưu tiên. Làm tốt công tác GPMB tạo nguồn đất sạch để thu

hút các nhà đầu tư.

Rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội các địa phương để

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với định hướng phát triển của Trung ương và của

tỉnh. Xây dựng quy hoạch chi tiết các ngành, lĩnh vực, nhất là các vùng kinh tế, khucông nghiệp và đô thị mới. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy

hoạch và quản lý quy hoạch. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải. Nâng cao chất

lượng công tác quản lý đầu tư và xây dựng ở tất cả các khâu trong quá trình đầu tư

xây dựng. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc

quản lý và sử dụng các dự án bằng nguồn vốn nhà nước.

Kiện toàn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy nhà

nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, coi đây là

một trong những khâu đột phá để thu hút đầu tư, xây dựng nền hành chính của

huyện từng bước hiện đại, chuyên nghiệp. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính

một cách mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản

theo hướng giải quyết công việc thuận lợi nhất, nhanh nhất. Xây dựng đội ngũ cán

bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

được giao; xử lý kịp thời và nghiêm khắc đối với những cán bộ, công chức lợi dụng

công vụ để nhũng nhiễu, hạch sách, tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ.

Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong quản lý hành chính nhà nước

và trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp về quản lý đầu tư xây

dựng cơ bản. Tiếp cận nhanh và áp dụng các tiến bộ khoa học, cơng nghệ, hình

thành và phát triển một số lĩnh vực công nghệ cao, trước mắt là công nghệ thông

tin. Đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả các đề tài khoa học, đảm

bảo các kết quả nghiên cứu phải được ứng dụng có hiệu quả trong thực tế. Có chính

sách phù hợp, khuyến khích trọng dụng nhân tài, tơn vinh những người làm cơng

tác khoa học có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm để tăng cường

quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Quy hoạch, kế hoạch, chính sách đầu tư phải có tầm nhìn xa, khơng bị tư duy nhiệm

kỳ, tư tưởng cục bộ địa phương, bệnh thành tích, chủ quan duy ý chí hay “ Lợi ích

nhóm” chi phối. Xác định các tiêu chí và thứ tự ưu tiên làm căn cứ để phê duyệt hoặc

từ chối, cắt giảm các dự án đầu tư. Khắc phục tình trạng phê duyệt quánhiều các dự án vượt khả năng nguồn lực hiện có, kế hoạch đầu tư bị cắt khúc ra

làm nhiều năm, dẫn đến đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian thi công, nợ đọng trong

xây dựng cơ bản lớn, gây lãng phí, thất thốt, hiệu quả thấp.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế thị trường hiện nay, quản lý nhà

nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản phải được đổi mới theo yêu cầu của thể chế

kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước tập trung vào những lĩnh vực

không sinh ra lợi nhuận trực tiếp nhưng tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và

cộng đồng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo nên sức hút và

kích thích các thành phần ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực đó.

4.1.2. Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ

vốn ngân sách ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân

sách phải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN

Vấn đề quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách

nhà nước không phải chỉ đến thời kỳ mở cửa mới đặt ra mà ngay từ trong cơ chế

kinh tế cũ, nhà nước đã thực hiện quản lý đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, thời

kỳ này quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện trong

khuôn khổ của cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Do vậy, nó khó tránh khỏi tình trạng

can thiệp trực tiếp theo kiểu chỉ huy, mang tính quan liêu, mệnh lệnh và bao cấp.

Vốn đầu tư trong thời kỳ này được phẩn bổ dàn trải, manh mún, nên hiệu quả đầu tư

thấp, khơng phát huy được vai trò, tạo nền móng để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ngày nay, nước ta đang quá trình hội nhập quốc tế, khu vực và phát triển

kinh tế thị trường; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản phải

được đổi mới để phù hợp kinh thế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp

với thông lệ quốc tế, điều kiện của đất nước nói chung và của các địa phương nói

riêng. Đơi mới cơ chế quản lý theo nguyên tắc: nhà nước quản lý, điều tiết kinh tế xã hội bằng cơ chế chính sách, khơng can thiệp trực tiếp vào hoạt động của doanh

nghiệp. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung vàonhững lĩnh vực không sinh ra lợi nhuận trực tiếp, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho

các thành phần kinh tế và cộng đồng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống;

đồng thời, khuyến khích, tạo nên sức hút các thành phần ngoài quốc doanh đầu tư.

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân

sách nhà nước trên cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, phù hợp với luật

pháp và điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương.

Rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư

xây dựng cơ bản, nhằm hình thành hệ thống chính sách pháp luật đồng bộ, có tính

pháp lý cao, để thống nhất thực hiện. Bổ sung, sửa đổi chính sách pháp luật về đấu

thầu, nhằm thiết lập môi trường đấu thầu cạnh tranh lành mạnh. Cơ chế quản lý các

dự án đầu tư được phải cải tiến một bước theo hướng tăng cường phân công, phân

cấp, tránh chồng chéo và bỏ sót về chức năng nhiệm vụ ở tất cả các khâu.

Chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

cơ bản, nhằm khai thác tối đa các nguồn ngoại lực, nội lực trên cơ sở tôn trọng độc

lập, tự chủ và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Quản lý bằng pháp luật, dùng pháp luật để điều chỉnh, xử lý các mối quan hệ

trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; trong quản lý, tránh điều chỉnh, xử lý tùy

tiện, cảm tính hoặc khơng có căn cứ pháp lý.

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phải phù hợp với điều kiện của thực tế của

từng huyện. Nhìn chung huyện còn nghèo, có điều kiện tự nhiên khơng thuận lợi, hạ

tầng cơ sở còn yếu kém, khó thu hút được các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ bản.

Vì vậy, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này ở huyện Nghi Lộc có vai trò quan

trọng. quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả, sẽ làm tăng hiệu

quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, qua đó thu hút được các nguồn lực để phát

triển kinh tế, xã hội của từng địa phương.

- quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách ở huyện

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phải phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế

xã hội của địa phương.

Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng đơn vị của huyện đến năm 2020là căn cứ cho việc định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực. Trong Đầu tư xây

dựng cơ bản có vai trò quan trọng qua trình phát triển kinh tế xã hội. Trong điều

kiện hiện nay, để hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đúng hướng và hiệu quả, công

tác quản lý nhà nước phải giữ một vị trí quan trọng.

Quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản phải tuân thủ mục tiêu kế

hoạch, kế hoạch phải phù hợp với quy hoạch, quy hoạch chi tiết phải phù hợp với

quy hoạch tổng thể, quy hoạch phải phù hợp với chiến lược lượng phát triển kinh tế

xã hội của từng địa phương; giúp cho nền kinh tế - xã hội phát triển lành mạnh,

đúng hướng, có hệ thống, hiệu quả và bền vững. Nếu quản lý công tác quy hoạch

yếu kém, sẽ dễ nảy sinh tình trạng chạy theo lợi ích trước mắt mà bỏ qua các yếu tố

xã hội, văn hố, mơi trường …gây ra những tiêu cực, ảnh hưởng xấu trong tương

lai.

- Thực hiện tốt vai trò, chức năng của thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với

đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước

Cải cách hành chính, với mục tiêu tạo mơi trường hành chính thuận lợi,

thơng thống trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, để nâng cao hiệu quả cơng

tác quản lý. Tuy nhiên, khơng có nghĩa là thả lỏng, không quản lý mà cần kiểm tra

chặt chẽ đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách. Muốn thực hiện tốt cơ

chế kiểm tra, giám sát nhau trước hết cần có một hệ thống các văn bản nghiên cứu

đầy đủ nhằm loại bỏ được hết cả khâu có khả năng tạo ra tiêu cực trong đầu tư và

xây dựng. Trên cơ sở đó cơng khai hóa và kiên quyết thực hiện cơ chế giám sát lẫn

nhau trong từng cơ quan, hoặc liên cơ quan.

4.2. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn

ngân sách nhà nước ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

4.2.1. Giải pháp về hồn thiện các cơng cụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn

ngân sách

4.2.1.1. Rà soát, bổ sung quy hoạch, thực hiện đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt

Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có 30 đơn vị hành chính cấp xã thị trấn, đểkhắc phục khó khăn trong quy hoạch cho đồng bộ và phù hợp với quy hoạch tổng

thể của tỉnh, hạn chế kinh phí xây dựng quy hoạch, UBND cấp huyện phải căn cứ

vào quy hoạch tổng thể của cấp tỉnh, rà soát, bổ sung lại quy hoạch của địa phương

cho phù hợp. Tạo được kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo đúng định

hướng quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chủ động triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt, qua đó, xây dựng

kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn: 5 năm, 10 năm, tầm nhìn đến năm 2030 và

lâu hơn nữa.

Nâng cao chất lượng quy hoạch gắn với tăng cường hiệu lực quản lý nhà

nước đối với công tác quy hoạch, trước hết là quy trình, nội dung quy hoạch, đồng

thời với các giải pháp đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở thống

nhất với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng của Trung ương của

tỉnh. Quản lý tốt công tác quy hoạch.

Căn cứ vào định hướng quy hoạch dài hạn và tình hình thực hiện quy hoạch

trong ngắn hạn để có định hướng điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

4.2.1.2. Nâng cao năng lực bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư

xây dựng cơ bản

a. nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản Tiếp

tục cải cách hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn

ngân sách nhà nước một cách toàn diện trên cả 4 nội dung: cải cách thể chế hành

chính, cải cách bộ máy hành chính, cải cách tài chính cơng và xây dựng đội ngũ cán

bộ, cơng chức.

Hoàn thiện bộ máy tham mưu, giúp việc cho UBND cấp huyện về quản lý

đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, chun

mơn hóa, có năng lực chun mơn cao, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về

đầu tư xây dựng cơ bản trong tình hình mới.

Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho chính quyền địa phương cấp

xã, đảm bảo mở rộng quyền chủ động cho cấp xã, nhưng phải được quản lý chặt

chẽ, nhằm sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả. Việc phân cấp đầu tư phải gắn quyền lợivà trách nhiệm cụ thể, để đảm bảo đầu tư đúng, khai thác, sử dụng có hiệu quả cao.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện và xử lý những sai lệch,

vi phạm trong quá trình quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách

nhà nước.

Triển khai tổ chức quản lý nhà nước về xây dựng trên nguyên tắc: đúng chức

năng, đủ nhiệm vụ, tăng quyền hạn, rõ trách nhiệm; đặc biệt, quan tâm đến tổ chức

bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện và

cấp xã; hệ thống quản lý chất lượng cơng trình, dự án xây dựng của các địa phương

và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Có chế tài quy rõ trách nhiệm

cụ thể, rõ ràng và mạnh đối với các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng cơ bản; từ đó,

hạn chế được các thiếu sót, sai phạm.

Nghiêm túc thực hiện chế độ khen thưởng và kỷ luật; nâng cao chất lượng

công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực thi đua giữa các phòng ban, bộ phận,

trong việc thực hiện nhiệm vụ chun mơn nói chung và quản lý đầu tư xây dựng

cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước nói riêng. Đánh giá việc thực hiện công tác

chuẩn bị đầu tư, GPMB, đảm bảo tiến độ và giải ngân các dự án thực hiện theo kế

hoạch, cơng tác thanh quyết tốn là căn cứ đánh giá thi đua của các đơn vị.

b. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ

bản từ vốn ngân sách

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên mơn, tiếp nhận cán

bộ qua đào tạo có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác

quản lý. Phân công cán bộ làm công tác quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản theo

hướng chuyên mơn hóa, khơng phân tán như hiện nay.

Có chế độ đào tạo phù hợp, cải cách thể thức đào tạo, nâng cao trình độ của

cán bộ, cơng chức. Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn phù

hợp cho cán bộ, cơng chức, có chính sách ln chuyển cán bộ phù hợp, tránh để hụt

hẫng cán bộ trong các cơ quan chuyên ngành. Cải tiến chế độ tiền lương, chuyển

ngạch công chức kịp thời.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý: tiếp tục thực hiện có hiệuquả Chương trình hành động về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh

cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước. Có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện xây

dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ,

đồng bộ công tác tổ chức cán bộ. Rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác đào tạo,

quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Kịp thời thay thế những cán bộ yếu

kém về phẩm chất đạo đức, năng lực, khơng hồn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút.

4.2.1.3. Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế công trình

- Trong thời gian trước mắt:

Cơng tác lựa chọn các tổ chức tư vấn thiết kế phải thật thận trọng, trong quá

trình thiết kế, cần sử dụng các chuyên viên kỹ thuật giỏi tham gia góp ý về các yêu

cầu và kinh nghiệm sử dụng để hồ sơ đảm bảo chất lượng. Chú trọng đến không chỉ

yêu cầu kỹ thuật mà cả yêu cầu về hiệu quả đầu tư, đảm bảo hồ sơ thiết kế có tính

khả thi cao.

Thiết kế cơng trình là khâu quan trọng khơng chỉ quyết định quy mơ, độ bền

vững, tuổi thọ của cơng trình mà quyết định cả việc vận hành, khai thác sau này có

thuận lợi hay khơng. Đây là giai đoạn thể hiện đầy đủ ý đồ của một dự án khả thi đã

được phê duyệt. Trước hết, cần nghiên cứu, chọn lọc được các dây chuyền cơng nghệ

hợp lí, có kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và phương pháp

quản lí hiện đại, khơng tác động xấu tới môi trường xung quanh. Khả năng tiết kiệm

vốn đầu tư xây dựng trong giai đoạn này có nhiều và có thể thực hiện được dễ dàng.

Nếu nghiên cứu chọn được dây chuyền cơng nghệ hợp lí, có phương án thiết kế kiến

trúc và kết cấu tốt thì có thể tiết kiệm được nguồn vốn đầu tư so với dự kiến ban đầu,

thậm chí có thể tiết kiệm được diện tích đất sử dụng.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần bám sát vào thiết kế thi cơng để quản

lý việc xây dựng cơng trình của đơn vị thi công, kịp thời phát hiện những bất hợp lý

của thiết kế để có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Tránh tình trạng thi cơng sai thiết

kế được duyệt, không quản lý được vốn đầu tư một cách chính xác.

- Giải pháp lâu dài:

Nhà nước cần có quy định mới về việc lựa chọn nhà thầu thiết kế cơng trìnhtheo hướng tổ chức chào hàng mời thiết kế công khai trên phương tiện thông tin đại

chúng, các nhà tư vấn có năng lực và muốn làm dịch vụ tư vấn thì đến tìm hiểu và

tự làm, nộp phương án thiết kế cho chủ đầu tư để lựa chọn phương án tối ưu và trả

tiền tư vấn cho đơn vị có phương án thiết kế được lựa chọn. Làm như vậy sẽ lựa

chọn được phương án thiết kế tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, tránh được tình trạng

chủ đầu tư phải chấp nhận mọi phương án thiết kế của đơn vị tư vấn sau khi đã chỉ

định họ tư vấn như hiện nay.

4.2.2. Giải pháp về hoàn thiện và thực hiện quy trình quản lý

4.2.2.1. Giải pháp về hồn thiện quy trình

Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuyên trách cần căn cứ vào chức năng

nhiệm vụ của mình và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng

cơ bản để xây dựng, hồn thiện quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn

ngân sách nhà nước nói riêng và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nói chung theo

hướng đưa tất cả những quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân

sách nhà nước của cấp trên vào một văn bản của ngành, địa phương, xây dựng biểu

đồ quy trình quản lý để dễ thực hiện và kiểm tra.

Phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy trình thực hiện cho các chủ đầu tư cấp

dưới, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân

sách nhà nước ở cấp huyện trên địa bàn tồn tỉnh.

Ngồi ra, đối với mỗi cơng đoạn, mỗi bước quản lý trong suốt quá trình quản

lý tại quy trình khung cũng cần phải xây dựng quy trình riêng hoặc hướng dẫn chi

tiết; các loại hồ sơ, mẫu biểu, văn bản áp dụng phải được liệt kê đầy đủ, chi tiết;

thời gian thực hiện của từng công đoạn...

Căn cứ vào việc thực hiện quy trình quản lý, đánh giá mức độ hồn thành để

có hình thức xử lý phù hợp.

4.2.2.2. Giải pháp về thực hiện quy trình

Để thực hiện tốt quy trình, cần phải thực hiện tốt các nội dung sau:

- Về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản:

Các đơn vị cấp xã, thị trấn khi đề xuất chủ trương phải căn cứ khả năngnguồn vốn cấp mình quản lý (tuyệt đối khơng được theo ý muốn chủ quan); Chủ

đầu tư khi đề xuất chủ trương đầu tư phải trên cơ sở các căn cứ sau:

+ Quy hoạch, kế hoạch 5 năm.

+ Báo cáo thực trạng, tình hình các dự án do chủ đầu tư đang thực hiện, tính

cấp thiết của dự án.

+ Dự kiến nguồn vốn cho từng năm để thực hiện dự án.

- Thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư:

Đơn vị thẩm định, tham mưu chủ trương đầu tư, khi báo cáo kết quả thẩm

định, đề xuất ban hành chủ trương đầu tư phải kèm theo báo cáo tổng hợp về nguồn

vốn các cơng trình, dự án tiếp tục đầu tư, vốn còn nợ trong lĩnh vực này, dự kiến

khả năng nguồn có thể thực hiện dự án. Chỉ thẩm định chủ trương đầu tư dự án khi

xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của ngân sách.

Chủ trương đầu tư được xác định thời hạn cụ thể theo nhóm cơng trình với

mục tiêu và quy mơ dự án khơng thay đổi.

Tăng cường tính kỷ cương trong đầu tư cơng. Xác định đối tượng, tiêu chí và

thứ tự ưu tiên để làm cơ sở trong phê duyệt, bố trí vốn hay từ chối, tạm dừng, cắt

giảm các dự án; không để tình trạng quá nhiều dự án vượt quá khả năng cân đối.

Qua đó, xác định đối tượng các dự án cần kêu gọi doanh nghiệp, đơn vị ngoài nhà

nước đầu tư.

Bố trí nguồn vốn trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí đã duyệt và đúng đối tượng

đã xác định; khắc phục tình trạng phân bổ nguồn vốn dàn trải, sai đối tượng, sai

mục đích, sai cơ cấu nguồn vốn đã được xác định trong chủ trương đầu tư và quyết

định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền. Rà sốt quy hoạch, các chương trình

dự án trên cơ sở tiếp tục thực hiện Kết luận 02-KL/TW của Bộ Chính trị; tập trung

đầu tư theo các chương trình, dự án đã xác định trên cơ sở bảo đảm cân đối nguồn

lực để sớm phát huy hiệu quả, giảm thất thốt, lãng phí.

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư:

Sau khi có quyết định về chủ trương đầu tư, chủ đầu tư chọn cơ quan tư vấn

có đủ khả năng, năng lực và kinh nghiệm để nghiên cứu lập dự án đầu tư; đơn vịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bối cảnh trong nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×