Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5: Tình hình nợ đọng từ vốn ngân sách nhà nước (Số liệu tính đến 31/12/2014)

Bảng 3.5: Tình hình nợ đọng từ vốn ngân sách nhà nước (Số liệu tính đến 31/12/2014)

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhân thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, kiểm

tra, giám sát, thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư để đẩy nhanh tiến

độ thi cơng và tiến độ giải ngân vốn thuộc cấp mình quản lý.

Chỉ đạo các tổ chức có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt

chẽ tiến độ thực hiện dự án; chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giải

quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về đất đai, mặt bằng, nguồn nguyên

liệu…Chỉ đạo thực hiện công tác GPMB. Chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt

dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu và công tác tổ chức đấu thầu. Thực

hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Chỉ đạo cấp xã, thị trấn chủ động phối hợp với các tổ chức có liên quan có

phương án, kế hoạch cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tồn bộ q

trình đầu tư xây dựng.

- Phòng Cơng thương (đối với thành phố và thị xã được gọi là phòng Đơ thị)

Xây dựng, tham mưu quy hoạch xây dựng, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng

năm, các chương trình, dự án quan trọng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, phù

hợp với quy hoạch tổng thể và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa

phương.

Thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng cơng trình, cơng tác nghiệm

thu của chủ đầu tư trên phạm vi tồn huyện.

Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện và đơn vị có liên

quan thực hiện kiểm tra, rà sốt điều kiện và năng lực của các chủ đầu tư, ban quản

lý dự án, các đơn vị tư vấn, thi công; kiểm tra đánh giá cơng tác thanh, quyết tốn

cơng trình theo đúng quy định.

Xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thi

công, giám sát thi công xây dựng, quản lý chất lượng cơng trình, hợp đồng giao

nhận thầu xây lắp, tư vấn, quản lý chi phí xây dựng...

Tuy nhiên, việc lập, thẩm định còn tùy tiện, khơng đúng nhiệm vụ được

phân cơng như: Phòng Cơng thương là đơn vị quản lý nhà nước, khơng có chức

năng thiết kế, nhưng vẫn tự thiết kế, đồng thời thẩm định thiết kế do mình thực

hiện.

- Phòng Tài chính – Kế hoạchXây dựng dự thảo quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng, chiến lược, kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của huyện, bố trí kế hoạch vốn đầu tư

thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến đầu tư của huyện …

Tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng cơ bản,

thẩm định kế hoạch đấu thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thẩm định

kết quả đấu thầu. Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy

định của pháp luật về kế hoạch, đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện

các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện cơng tác đấu thầu theo

quy định.

Xử lý các vướng mắc liên quan đến lập dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ

sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng cơng trình, về nguồn vốn đầu tư…

Lập và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục dự án

cơng trình hàng năm theo phương thức quản lý tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn của từng

dự án và danh mục cơng trình.

Trực tiếp thực hiện và theo dõi việc lập, thẩm định và phê duyệt các phương

án bồi thường GPMB. Quản lý việc thanh toán, thẩm định, quyết toán vốn đầu tư

xây dựng trên địa bàn huyện.

Bảng 3.6. Kết quả quyết toán vốn đầu tư trên tại huyện Nghi Lộc

Đơn vị: triệu đồng

TTNội dungNăm 201020141

4Số cơng trình236Giá đề nghị quyết tốn5Giá trị thẩm định6Cắt giảm7Tỷ lệ cắt giảm (%)291.927

277.564

14.363

4,92Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nghi Lộc

Phối hợp cùng phòng Cơng thương thực hiện kiểm tra, rà soát điều kiện vànăng lực của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; kiểm tra đánh giá cơng tác thanh,

quyết tốn cơng trình theo đúng quy định.

Thứ tư, Kho bạc Nhà nước huyện:

Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư các dự án theo

thẩm quyền phân cấp quản lý. Hướng dẫn và đề xuất xử lý các vi phạm trong việc

thực hiện các thủ tục: ký kết hợp đồng, các chứng từ thanh toán... Xử lý các hợp

đồng ký kết không tuân thủ theo đúng quy định. Báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý

các trường hợp sai phạm các nội dung kiểm sốt có liên quan.

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm được UBND tỉnh giao,

kế hoạch chi tiết của UBND huyện và khả năng ngân sách, kế hoạch vốn, cho phép

Kho bạc Nhà nước thanh toán kịp thời, đầy đủ và đúng chế độ quy định. Tuy vậy,

nguồn vốn tại KBNN vẫn khơng đáp ứng đủ nhu cầu thanh tốn, cơng tác giải ngân

còn chậm.Đơn vị QLNN về xây dựng- Xem xét sự phù hợp về quy hoạch; An toàn.

- Tham gia ý kiến TKCS (nếu cần thiết)

Kiểm traKiểm tra

Người quyết định đầu tưTổ chức thẩm định,

Phê duyệt dự ánKiểm tra.Kiểm tra.Kiểm tra.Chủ đầu tưsát phép

chất lượng công

Tổ chức

thẩm

Lập

hồ sơ xin Giám

cấp Giấy

- Tổtrình.

chức Nghiệm thu.

- Xin chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận địa điểm; Tổ chức

lập và

trìnhđịnh,

duyệt

TKCS

Phê duyệt thiết kế và dự tốn.Các giai đoạn xây dựng cơng

trình

Nghiệm

thu,

bàn giao đư

Lập DA

đầu tư và TKCS

Thiết kế kỹ thuật và Dự

Cấptoán

Giấy phép

Thi dựng

cơng xây dựng

cơng

trìnhHình 3.4. Sơ đồ phân cơng trách nhiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn: tác giả tổng hợp

b. Thực trạng về đội ngũ cán bộ, cơng chức

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, cơng chức ở huyện Nghi Lộc trong thời gian

qua đã có nhiều nỗ lực trong học tập, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ;thích ứng nhanh với cơ chế kinh tế thị trường, đã có những đóng góp quan trọng,

từng bước đưa kinh tế - xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển. Tuy vậy, đứng

trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ,

cơng chức của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Trình độ cán bộ làm công

tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở cấp huyện còn chưa đáp ứng u cầu trong

tình hình mới. Một bộ phận cán bộ, cơng chức còn thiếu cả tinh thần trách nhiệm

trong thực thi công vụ; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa

nghiêm; còn có biểu hiện của tệ quan liêu, nhũng nhiễu, chưa thực sự vì dân. Ở một

số huyện (đặc biệt ở huyện miền núi) do thiếu cán bộ có chun mơn, nêu đã bố trí

cả cán bộ khơng đúng chuyên ngành làm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;

Tỷ lệ tốt nghiệp đại học và cao hơn làm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở

huyện không nhiều. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, quản lý, sự dụng, đào tạo cán

bộ, công chức còn nhiều bất cập. Từ những yếu kém đó đã cản trở, làm yếu kém

hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, dẫn đến làm giảm hiệu quả công tác đầu

tư.

Bảng 3.7 Số liệu về nguồn nhân lực làm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ

bản của huyện Nghi Lộc

(phân loại theo trình độ tốt nghiệp đại học và thấp hơn)Đơn vịNghi LộcPhòng CơngBan Quản lýthương (Đơ thị)dự ánTổ thẩm định

quyết tốn

vốn đầu tưTổngKỹ sư, CửTổngKỹ sư, CửTổngKỹ sư, Cửsốnhânsốnhânsốnhân8610733Nguồn: huyện Nghi LộcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5: Tình hình nợ đọng từ vốn ngân sách nhà nước (Số liệu tính đến 31/12/2014)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×