Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN STM

V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN STM

Tải bản đầy đủ - 0trang

V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN

STM

2. Thay đổi liều lượng thích hợp:

- Tăng khoảng cách giữa 2 lần dùng:

Các thuốc có t1/2 dài – Vancomycin

- Khoảng cách khơng đổi, giảm liều:

(t1/2 < 4giờ) – Carbenicilline

- Kết hợp cả 2.

18V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN

STM

3. Theo dõi nồng độ thuốc trong máu:

- Digocin

- Vancomycin

- Theophylline

- Cysclosporin A.19V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN

STM4. Các thuốc thường dùng trong suy thận:

4.1. Thuốc không đổi liều:

- KS: Cephalosporin, PNC, Erythromycin,

Doxycyclin, Clindamycin,…

- Hạ HA: Clonidin, Aldomet, Propanolol, ức

chế Ca, Dihydralazin, …

- Corticoides.

- Hướng thần: Diazepam, chống TrC 3 vòng

- Thuốc khác: Lasix, Theophyllin, Heparin.

20V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN

STM4.2. Thuốc cần giảm liều:

- Digitoxin

- Digocin

- Cimetidin

- Captopril

- Enalapril

- Ticarcillin

- Cefradin21V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN

STM

4.3. Thuốc cần tăng khoảng cách dùng:4.3. Thuốc cần tăng khoảng cách dùng:

- Aminosides

- Cycline

- Vancomycin

- Bactrim

- Phenobarbital.

- Aspirin

- Paracetamol

- Ethambutol

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN STM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×