Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GẦN ĐÂY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM

GẦN ĐÂY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S Ngơ Thanh Hồng

-Luận văn ci khóaĐời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt về mọi mặt. Bộ mặt của huyện ngày

càng được đổi mới, các cơng trình: Điện, đường, trường, trạm, nước sạch được

xây dựng tương đối đồng bộ với phương châm “Nhà nước và nhân

dân cùng làm”. Có trên 90% hộ dân được dùng nước sạch; 100% các hộ gia

đình có điện sáng, đường giao thơng từ huyện đến trung tâm các xã thị trấn, các

thôn, đường dong, ngõ xóm được rải đá, nhựa hố và bê tơng hố. 25/25 xã, thị

trấn có trường học cao tầng. Trạm y tế các xã, thị trấn đều được xây dựng kiên

cố, 100% số xã có bác sỹ để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

25/25 xã, thị trấn có nhà bưu điện văn hố. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới

1% /năm; khơng có hộ đói, hộ nghèo còn dưới 6%, hộ khá và giầu trên 55%.-Về cơ sở chính trịở khu dân cư: 100% khu dân cư có tổ chức cơ sởĐảng, mặt trận và các tổ chức đồn thể. Cơng tác qn sự quốc phòng địa

phương thường xun được coi trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

được giữ vững, an ninh nông thôn được đảm bảo, nhân dân phấn khởi tin tưởng

vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó

đã tăng cường được khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện mục tiêu

dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

-Nghĩa Hưng là huyện có bề dày lịch sử, với truyền thống văn hoá đậm đà bản

sắc quê hương. Nhân dân Nghĩa Hưng giàu lòng mến khách, có tinh thần yêu

nước quật cường. Đến nay huyện đã được nhà nước phong tặng là huyện Anh

hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Con em Nghĩa Hưng có

truyền thống hiếu học. Các hoạt động văn hố xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể

thao đã được đầu tư đúng mức, từng bước đáp ứng và cải thiện đời sống văn

hoá tinh thần cho người dân. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an

tồn xã hội được đảm bảo.2.1.2

-Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyện Nghĩa Hưng.Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, Nghĩa Hưng có nhiều

tiến triển đáng kể trên lĩnh vực nơng nghiệp và TTCN. Tốc độ phát triển kinh tếSinh viên: Ngơ Thanh Huyền28Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóahàng năm tăng từ 9- 10%. Dưới sự lãnh đạo của huyện, Đảng bộ và chính

quyền các cấp đã tích cực chuyển biến cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn

theo hướng tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp, TTCN và dịch vụ, giảm

dần tỷ trọng nông nghiệp. Cụ thể:

+ Ngành nơng nghiệp của huyện đã có những chuyển biến rõ rệt, sản xuất

đang chuyển dần theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm, đời sống nhân dân

được cải thiện. Hộ gia đình nơng thơn là đơn vị kinh tế tự chủ, các HTX nông

nghiệp đã dần chuyển sang dịch vụ. Trong sản xuất người dân đã biết áp dụng

những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều mơ hình sản xuất phong phú đa dạng đã

xuất hiện. Với xu thế tồn cầu hố, hội nhập với thế giới thì kinh tế hàng hoá đã

từng bước phát triển, đa dạng hoá cây trồng, đẩy mạnh chăn nuôi, đặc biệt là

lĩnh vực khai thác nuôi trồng thuỷ hải sản những năm gần đây đã phát triển

mạnh, đóng góp một phần khơng nhỏ vào nguồn thu của huyện. Từ đó đời sống

của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, giải quyết được việc làm, tăng thu nhập

cho một lượng lao động lớn của địa phương. Hiện nay đã có nhiều hộ nơng dân

thực hiện mơ hình kinh tế vườn- ao-chuồng, xây dựng được một số trang trại

ươm cây giống có khả năng cung cấp cho nhân dân địa phương và các huyện

lân cận.

+ Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản và quản lý nhà ở tiếp tục có sự

chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và phục vụ đầu tư được quan

tâm phát triển. Trên địa bàn huyện có một khu cơng nghiệp (KCN) Nghĩa Sơn

thu hút nhiều lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho những

người dân quanh năm chỉ biết đến cây lúa, đồng thời thu hút được các nhà đầu

tư trong và ngồi tỉnh.

- Với địa giới hành chính gồm 3 thị trấn và 22 xã, huyện Nghĩa Hưng đã và

đang chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, mở rộng các KCN để

phát triển.Sinh viên: Ngơ Thanh Huyền29Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóaNhư vậy, Nghĩa Hưng là một huyện có tiềm năng phát triển cả về kinh tế,

văn hóa, xã hội. Có thể nói, huyện Nghĩa Hưng trong tương lai khơng xa sẽ trở

thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hố lớn của tỉnh.

2.2 THƯC TRANG CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐIA

BÀN HUYÊN NGHĨA HƯNG TÌNH NAM ĐINH.

Thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của

UBND tỉnh, UBND huyện, công tác quản lý NSX trên địa bàn đã được triển

khai thực hiện theo luật NSNN sửa đổi từ 01/01/2004. Việc hình thành ngân

sách cấp xã thuộc hệ thống NSNN theo luật để đảm bảo thực hiện chức năng

quản lý Nhà nước trong phạm vi chế độ phân cấp là hoàn toàn cần thiết, NSX

đã được đưa vào quản lý thống nhất. Thực hiện luật NSNN sửa đổi năm 2002,

cơ chế phân cấp quản lý điều hành ngân sách rõ ràng với xu hướng tăng quyền

chủ động cho địa phương, thích ứng linh hoạt với những biến đổi của kinh tế xã

hội, phát triển không ngừng như hiện nay. Nguyên tắc đảm bảo đúng luật

nhưng năng động sáng tạo quyền tự chủ của cấp cơ sở được quán triệt thực

hiện, tạo điều kiện cho công tác quản lý NSX trên địa bàn.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, cơng tác thực hiện

luật NSNN nói chung và NSX trên địa bàn huyện nói riêng đã và đang được

hồn thiện theo chiều hướng tích cực, góp phần cùng với các cấp ngân sách

hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước và của địa

phương.

Sau khi thực hiện luật NSNN sửa đổi, quản lý NSX đã đạt được những bước

phát triển mới và đang dần tự khẳng định tầm quan trọng của mình trong các

hoạt động thu chi, biểu hiện:

2.2.1Công tác quản lý thu Ngân sách xã.Thu NSX là quá trình huy động nguồn lực tài chính vào quỹ NSNN từ mọi

tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác quản lý thu NSX đã và đang

được gắn chặt với trách nhiệm của chính quyền cấp xã, nhất là trong

giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế đang có những bước phát triển nhanh

chóng cộng với tính năng động sáng tạo của cấp xã. Chính vì vậy thuSinh viên: Ngơ Thanh Huyền30Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóangân sách ln đặt ra yêu cầu phải thu đúng, thu đủ với mức động viên

hợp lý vừa có thể huy động tốtnhất nguồn lực tài chính vào ngân sách mà phải vừa khuyến khích sự phát triển

của các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong

những năm qua công tác quản lý thu NSX trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã

đượcthực hiện khá tốt. Tình hình quản lý thu NSX cụ thể

trongnhững năm vừa qua được thể hiện thơng qua bảng sau:

Bảng 2.1: Tình hình thu NSX theo xã, thị trấn tại huyện Nghĩa Hưng.Sinh viên: Ngô Thanh Huyền31Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngS

T

TTên xã, thị trấnNăm 20071

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Xã Nghĩa Đồng

Xã Nghĩa Thịnh

Xã Nghĩa Minh

Xã Hoàng Nam

Xã Nghĩa Châu

Xã Nghĩa Thái

Xã Nghĩa Trung

TT Liễu Đề

Xã Nghĩa Sơn

Xã Nghĩa Lạc

Xã Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Phong

Xã Nghĩa Phú

Xã Nghĩa Bình

Xã Nghĩa TânThực hiện

1.696.205

2.973.487

2.508.570

2.208.989

3.530.408

2.428.926

1.918.806

2.361.050

4.229.699

3.347.898

2.154.957

3.944.825

1.958.607

1.609.372

2.305.83516

17

18

19

20

21

22

23Xã Nghĩa Thành

TT Quỹ Nhất

Xã Nghĩa Lâm

Xã Nghĩa Hùng

Xã Nghĩa Hải

Xã Nghĩa Lợi

Xã Nghĩa Thắng

Xã Nghĩa Phúc1.548.935

3.409.388

1.980.963

2.363.191

2.703.667

2.067.101

6.348.802

2.137.15224 TT Rạng Đông

25 Xã Nam Điền

CộngLuận văn ci khóa2.914.640

2.290.696

66.942.169Năm 2008

Tỷ

trọng

2,53

4,44

3,75

3,30

5,27

3,63

2,87

3,53

6,32

5,00

3,22

5,89

2,93

2,40

3,44

2,31

5,09

2,96

3,53

4,04

3,09

9,48

3,19

4,35

3,42

100Thực hiện

1.906.226

1.995.456

2.627.461

3.205.719

4.204.907

2.524.573

1.736.629

3.161.391

4.470.606

3.607.057

2.800.338

6.673.828

2.213.943

1.804.704

2.887.229

3.450.991

3.964.206

2.288.456

2.411.191

3.239.947

2.597.368

4.311.670

2.533.143

3.079.287

2.385.228

76.081.554Năm 2009

Tỷ

trọng

2,51

2,62

3,45

4,21

5,53

3,32

2,28

4,16

5,88

4,74

3,68

8,77

2,91

2,37

3,79

4,54

5,21

3,01

3,17

4,26

3,41

5,67

3,33

4,05

3,14

100Nguồn: Phòng TC-KH huyện Nghĩa Hưng.Thực hiện

2.942.742

3.795.505

4.284.774

3.100.824

5.689.494

3.510.755

3.487.240

4.761.603

6.783.873

3.095.368

2.771.114

6.303.790

2.675.718

3.982.854

2.867.621

4.636.714

2.428.615

2.881.817

2.186.807

4.761.313

3.002.988

3.357.931

2.754.476

3.022.406

2.017.131

91.103.473Tỷ

trọng

3,23

4,17

4,70

3,40

6,25

3,85

3,83

5,23

7,45

3,40

3,04

6,92

2,94

4,37

3,15

5,09

2,67

3,16

2,40

5,23

3,30

3,69

3,02

3,32

2,21

100Hoà cùng với sự phát triển chung của tồn huyện trên mọi lĩnh vực: cơng

nghiệp, nơng nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, dịch vụ, văn hoá, giáo dục, y

tế.. .công tác quản lý NSX cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Thu

NSX trên địa bàn ngày càng tăng lên. Tổng nguồn thu NSX trong năm 2007

là 66,942169 tỷ đồng, năm 2008 là 76,081,554 tỷ đồng, năm 2009 là

Đơn vị: 1000 đồngSinh viên: Ngô Thanh Huyền32Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóa91,103,373 tỷ đồng. Như vậy chỉ tính trong 3 năm (từ 2007 đến 2009) số thu NSX

tăng 26,52% (tương ứng với số tuyệt đối là trên 24 tỷ đồng) từ gần 67 tỷ đồng năm

2007 đến trên 91 tỷ đồng năm 2009. Mặc dù trong năm 2009, nền kinh tế có nhiều

biến độngdo ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thếgiới, nhưng tổng thu vẫn tăng, điều đó càng chứng tỏ hướng đi đúng đắn của công

tác quản lý NSX. Sự gia tăng đó là minh chứng cho sự phát triển kinh tế xã hội trên

địa bàn đang có dấu hiệu khởi sắc.

Nhìn vào bảng trên ta thấy tỷ trọng thu ngân sách giữa các xã, thị trấn có sự

chênh lệch đáng kể:

+ Xã có số thu cao nhất là Nghĩa Phong, năm 2007 gần 4 tỷ đồng chiếm tỷ

trọng là 5,89%; nhưng năm 2008 tăng lên tận gần 6,7 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là

8,77%, nhưng lại giảm vào năm 2009 còn trên 6,3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 6,92%.

Chỉ có 1 năm từ 2008 đến 2009 mà số thu của xã tăng tới 2,7 tỷ đồng (chiếm

40,89% năm 2008). Có số thu cao thế này là do những năm gần đây Nghĩa Phong

có nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đi vào sản xuất, kinh doanh; kéo

theo đó là những hoạt động dịch vụ rất phát triển nên đã tạo nguồn thu đáng kể cho

NSX.

+ Xã Nghĩa Đồng có số thu thấp nhất; thu được gần 1,7 tỷ đồng năm 2007

chiếm tỷ trọng 2,53%; năm 2008 thu được trên 1,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 2,51%,

sang đến năm 2009 thu được gần 3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 3,23%. Sở dĩ như vậy là

do xã có vị trí địa lý không thuận lợi, tiềm năng phát triển kinh tế chưa được khai

thác hợp lý, và do công tác quản lý thu Ngân sách trên địa bàn xã chưa thật sự hợp

lý.

+ Bên cạnh đó còn có một số xã số thu ngân sách tăng từ 2007 đến

2008 nhưng lại giảm trong năm 2009 như Hoàng Nam, Nghĩa Lạc, Quỹ

Nhất...Số thu của xã Nghĩa Châu, Liễu Đề, Nghĩa Hải tăng đều giữa các

năm, đặc biệt các xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Thành, Nghĩa Trung tăng đáng

kể. Nguyên nhân xuất phát từ đặc điểm của từng vùng. Như xã Nghĩa

Trung là nơi tập trungSinh viên: Ngô Thanh Huyền33Lớp: CQ44/01.03đông dân cư, số người hoạt động trong khu vực ngoài quốc doanh nhiều,

UBND huyện đặt trụ sở tại xã nên được quan tâm đặc biêt, có điều kiện thuận

lợi phát triển kinh tế vùng. Thị trấn Liễu Đề là trung tâm thương mại của

huyện với chợ Liễu Đề - nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động mua bán, mặt

khác ởđây tậptrung số lượng các hộ kinh doanh cá thể tạo nguồn

thungân sách rất dồi dào. Hay như xã Nghĩa Sơn, được đầu tư xây dựng KCN, do

đó số thu NSX tăng đáng kể.

Tuy thu ngân sách có tăng lên nhưng số tăng vẫn chưa tương xứng với khả

năng khai thác các nguồn thu. Một mặt là luật NSNN sửa đổi mới được đưa

vào áp dụng nên không thể tránh khỏi những lúng túng, vướng mắc trong thực

hiện. Mặt khác, trong năm 2009 không chỉ trên địa bàn huyện mà nền kinh tế

của cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu.

Để nhìn nhận một cách chi tiết những kết quả đạt được và những tồn tại cần

phải khắc phục ta có thể đi vào chi tiết một số khoản thu cấu thành trong cơ

cấu thu NSX nhằm tìm ra nguyên nhân và đưa ra những giải pháp để tiến tới

hồn thiện cơng tác quản lý NSX.

Bảng 2.2: Tình hình thu NSX trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng theo nội

dung nguồn thu.

Đơn vị: 1000 đồng

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

S Nội dung

Ước ƯTH/D

TH/D

TH/D

T

Dự

Thực

Dự

Thực

thực

Dự toán hiện 6 T

T

T

T thu

toán hiện

toán hiện

tháng

(%)

(%)

(%)

đầu

năm

Thu NSX 30.957.6 41.493.7

38.509.0 40.302.3

37.506. 20.913.4

1 hưởng

134 00

105 500

56

10

03

91

36

100%

Thu NSX 13.158.0 11.061.8

23.698.0 26.972.4

25.950. 12.061.8

tỷ lệ 20

2 hưởng

84 00

114 500

46

92

19

92

%

Thu bổ

18.203.1 23.525.9

21.857.5 23.828.6

17.550. 9.950.00

từ NS 00

3 sung

129

109

57

59

00

63

672

0

cấp trên

62.318.7 76.081.5

84.064.5 91.103.4

81.007. 42.925.3

Tổng cộng 30

54

122 00

73

108 672

28

53

Ngn: Phòng TC-KH huyện Nghĩa Hưng.

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy cơ cấu nguồn thu của NSX đang có xu

hướng chuyển dịch tăng số thu NSX được hưởng, giảm bớt số thu bổ sung từngân sách cấp trên. Khoản thu NSX hưởng 100% tăng từ gần 32,1 tỷ đồng

(năm 2007) đến gần 41,5 tỷ đồng (năm 2008), nhưng lại giảm xuống chỉ còn

trên 40,3 tỷ đồng (năm 2009), khoản thu NSX phân chia theo tỷ lệ giảm từ trên

13,8 tỷ đồng (năm 2007) xuống dưới 11,1 tỷ đồng (năm 2008), nhưng lại tăng

mạnh vào năm 2009 tới trên 26,9 tỷ đồng. Đây là hướng chuyển dịch tích cực,

đảm bảo NSX dần tiến tới tự cân đối ngân sách cấp mình. Riêng khoản thu bổ

sung từ Ngân sách cấp trên lại giảm; từ trên 31,1% năm 2007 xuống 30,9%

năm 2008 và còn dưới 26,2% năm 2009. Nhưng số thu Ngân sách cấp trên

năm 2009 là gần 24 tỷ đồng. Đó là do huyện chủ động đầu tư về XDCB và

phát triển kết cấu hạ tầng nên cần thêm nguồn vốn bổ sung từ ngân sách cấp

trên.

Ta thấy hầu hết các khoản thu đều đạt vượt kế hoạch (hầu hết đều trên

105%). Điều đó thể hiện cơng tác thực hiện thu NSX đang đi đúng hướng, các

xã đã khai thác hợp lý nguồn thu trên địa bàn. Tuy nhiên, trong năm 2008 có

khoản thu vượt kế hoạch tới 34%. Nó thể hiện cơng tác lập dự tốn chưa hiệu

quả. Cán bộ thực hiện mới chỉ biết dựa trên cơ sở số năm trước để đưa ra dự

toán mà chưa phân tích đầy đủ tình hình biến động kinh tế - xã hội và các hoạt

động phát sinh trên địa bàn, do đó dự tốn đơi khi chỉ là những con số, khơng

có giá trị trong việc lập kế hoạch thực hiện thu. Hơn nữa đó là một phương

thức để tăng thu bổ sung ngân sách từ cấp trên. Bên cạnh đó có số thu NSX

phân chia theotỷ lệ trong năm 2008 là 11,061892 tỷ đồng (chiếmtỷtrọng

84%). Nguyên nhân do không biết khai thác triệt để các nguồn thu như thuế

tiêu thụ đặc biệt đối với hàng sản xuất trong nước, thuế VAT, thuế thu nhập

doanh nghiệp...

Dự toán năm 2010 có xu hướng tăng các khoản thu NSX hưởng lên, giảm

số thu bổ sung từ cấp trên. Đó là hướng đi tích cực mà Phòng TC-KH huyệnNghĩa Hưng chỉ đạo các xã thực hiện; tiến tới tự cân đối NSX.Khoảnthu

NSX hưởng 100% chiếm tỷ lệ cao (khoảng 46%), thu NSX hưởng theo tỷ lệ

% chiếm 32%, thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên là 22% trong tổng số thu

ngân sách dự kiến năm 2010. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2010 đạt trên

45% so với dự toán. Con số này chưa phản ánh hết được nội lực của địa

phương. So với số thực hiện của các năm trước đó thì ước số thu 6 tháng đầu

năm 2010 là tương đối thấp; cụ thể: so với cùng kỳ năm 2009 thì khoản thu

NSX hưởng 100% ước tính 6 tháng đầu năm 2010 đạt 102%, khoản thu phân

chia theo tỷ lệ đạt 90%, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt 88%. Nguyên

nhân một phần là do trách nhiệm của cán bộ quản lý NSX, đã chưa biết cách

khai thác triệt để các nguồn thu. Thứ nữa là do sự thay đổi trong cơ chế và

thành phần kinh tế của địa phương. Tổng số ước thu 6 tháng đầu năm

2010

đạt 53% dự toán năm, và đạt 47% so với số thực hiện năm 2009. Con số này

chưa thể hiện được mặt tích cực của cơng tác quản lý thu NSX. Để có thể hồn

thành và hồn thành vượt mức kế hoạch đã giao thì cơng tác quản lý NSX cần

phảithực hiện nghiêm chỉnh, tận thu được tất cả cáckhoảnphát

sinh.

2.2.1.1Các khoản thu Ngân sách xã hưởng 100%.Khoản thu NSX được hưởng 100% là một khoản thu vô cùng quan trọng

đối với NSX không chỉ bởi lẽ khoản thu này phát sinh ngay trên địa bàn do

UBND xã trực tiếp tổ chức quản lý, xây dựng và khai thác mà còn do yếu tố sở

hữu đối với khoản thu này. Nghĩa là nếu như khoản thu này được khai thác

nhiều thì NSX đượchưởngnhiềuvà ngượccủachủyếulại. Nguồn thuphát sinh dựa vào tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với các nhiệm

vụ về quản lý mà chính quyền cấp xã được phân công. Kết quả trong 3 năm

2007, 2008, 2009 đã khẳng định được vị trí và tiềm năng đa dạng về nguồn thu

để đáp ứng các yêu cầu đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và quản lý Nhà

nước của chính quyền cấp xã. Cụ thể được phản ánh trong bảng số liệu sau:Bảng 2.3: Tình hình các khoản thu đơn vị được hưởng 100% trên địa bàn huyện Nghĩa

Hưng.

Đơn vị: 1000 đồng

Tổng số 3 năm

Trong đó

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Tổng

số

% Tổng số % Tổng số %

Tổng số %

4.172.4 3,66 1.370.127 4,27 1.336.762 3,22 1.465.5 3,64

06

57.290. 50,3 16.747. 52,2 22.804. 54,9 17

17.737. 44,0

244

2

950

3

771

6

523

1

62.473 0,05 39.501

0,12 22.972

0,06

16.347. 14,3

21,9 4.424.2 10,6 4.872.1 12,0

7.051.095 9

431

6

15

6

21

9

16.836. 14,7

18,0 6.581.6 16,3

2.774.638 8,65 7.480.437 3

731

9

56

3

19.152. 16,8

12,7

13,0 9.645.5 23,9

6 Thu khác

4.082.447 3

5.424.546 7

567

2

74

3

113.861

32.065.7

41.493.7

40.302.3

Tổng cộng

100 58

100 03

100 91

100

.852

Nguồn: Phòng TC-KH huyện Nghĩa Hưng.

Nội dung các

S khoản thu ngân

T sách xã hưởng

T

100%

1 Phí, lệ phí

Thu từ quỹ đất

2 công và hoa lợi

côngtừsản

Thu

hoạt động

3 kinh tế và sự

nghiệp

Huy

động đóng

4 góp của nhân dân

Thu kết dư năm

5 trướcCó thể thấy số thu NSX được hưởng 100% có xu hướng tăng hàng năm, đó

là dấu hiệu khả quan trong công tác tổ chức thu NSX. Tổng số thu 3 năm là

113,861852 tỷ đồng. Nhìn vào thực tế có thể thấy trong những năm qua khoản

thu này có sự gia tăng đáng kể, từ trên 32 tỷ đồng (năm 2007) lên tới gần 41,5

tỷ đồng (năm 2008) tăng gần 9,5 tỷ đồng (khoảng 22,7%), nhưng lại giảm vào

năm 2009 còn là trên 40,3 tỷ đồng. Sở dĩ các khoản thu này (phí, lệ phí, thu từ

quỹ đất cơng & hoa lợi công sản, thu từ hoạt động kinh tế sự nghiệp, thu đóng

góp của nhân dân...) được để lại tồn bộ cho NSX là vì chúng đã gắn được

quyền thu và trách nhiệm sử dụng đối với chính quyền xã, thị trấn.

- Đối với các khoản thu từ phí, lệ phí: Đây là nguồn thu mang tính ổn định

cao và quan trọng của NSX. Số thu từ phí, lệ phí bị giảm đi từ năm 2007 đến

năm 2008 nhưng lại tăng ngay trong năm 2009. Cụ thể số phí, lệ phí năm 2007

là gần 1,4 tỷ đồng, sang năm 2008 giảm đi khoảng 33 triệu đồng chỉ còn trên

1,3 tỷ đồng, nhưng trong năm 2009 số thu đã tăng lên gần 129 triệu đồng và

đạt được khoảng 1,5 tỷ đồng (tăng 8,79%). Tổng số phí, lệ phí huyện thu được

trong 3 năm là gần 4,2 tỷ đồng (chiếm 3,66% tổng số thu NSXTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GẦN ĐÂY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×