Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 LÝ LUẨN CHUNG VÈ NGÂN SÁCH XÃ.

1 LÝ LUẨN CHUNG VÈ NGÂN SÁCH XÃ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóanhỏ vào cơng cuộc xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng nông thôn mới.

Nghị

quyết 138/HĐBT ra ngày 19/11/1983 đã khẳng định thêm phần quan trọng của

NSX. Như vậy Ngân sách Nhà nước gồm:

-Ngân sách trung ương.-Ngân sách địa phương.Trong đó ngân sách địa phương gồm:

+ Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( Ngân sách cấp tỉnh )

+ Ngân sách thành phố, thị xã, quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương ( Ngân sách cấp huyện )

+ Ngân sách xã, phường, thị trấn ( Ngân sách xã )

1.1.1.1Khái niệm Ngân sách xã.Ngân sách xã là một cấp ngân sách cơ sở trong hệ thống NSNN, nó đại diện

và đảm bảo tài chính cho chính quyền xã có thể chủ động khai thác những thế

mạnh có sẵn để phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách xã hội, giữ gìn an

ninh trật tự trên địa bàn xã.

Ngân sách xã trực tiếp gắn với người dân, trực tiếp giải quyết tồn bộ mối

quan hệ về lợi ích giữa Nhà nước với dân. Chính vì vậy, NSX là tiền đề đồng

thời là hệ quả trong quá trình quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước.

Có thể hiểu một cách khái quát nhất về NSX như sau: NSX là hệ thống các

quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền

tệ của chính quyền Nhà nước cấp xã nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức

năng của Nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã được phân công, phân cấp

quản lý.

1.1.1.2Đặc điếm Ngân sách xã.Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hệ thống NSNN

ngày càng được hồn thiện và nền tài chính quốc gia đã và đang được nâng caoSinh viên: Ngô Thanh Huyền10Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóahiệu quả. Song song với q trình đó, NSX ngày càng chứng minh tầm quan

trọng, tính hiệu quả trong hoạt động của mình góp phần vào sự nghiệp

phát triển kinh tế. Là một cấp ngân sách trong hệ thống NSNN nên NSX cũng

mang đầy đủ các đặc điểm chung của ngân sách các cấp chínhquyềnđịa

phương, đó là:

-Được phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật.-Được quản lý và điều hành theo dự toán và theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức

do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bên cạnh các đặc điểm chung, NSX còn có các đặc điểm riêng:

Một là, NSX là một loại quỹ tiền tệ của cơ quan chính quyền Nhà nước cấp

cơ sở. Hoạt động của quỹ được thể hiện trên hai phương diện: huy động nguồn

thu vào quỹ gọi là thu NSX, phân phối và sử dụng quỹ gọi là chi NSX.

Hai là, các chỉ tiêu thu chi NSX ln mang tính pháp lý (nghĩa là các chỉ

tiêu này được quy định bằng văn bản pháp luật và được pháp luật đảm bảo thực

hiện).

Ba là, đằng sau quan hệ thu chi NSX là quan hệ lợi ích phát sinh trong q

trình thu chi NSX giữa hai chủ thể: một bên là lợi ích chung của cộng đồng cấp

cơ sở mà đại diện là chính quyền cấp xã, một bên là các chủ thể kinh tế xã

hội...

Bổn là, NSX vừa là một cấp ngân sách, lại vừa là một đơn vị dự toán đặc

biệt (dưới nó khơng có đơn vị dự tốn trực thuộc). Đặc điểm này có ảnh hưởng

chi phối lớn đến quá trình tổ chức lập, chấp hành và quyết tốn NSX.

Xã là đơn vị cơ sở trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước, gắn bó trực

tiếp với người dân và nền kinh tế xã hội. Chính vì vậy, nghiên cứu công tác

quản lý NSX tuy không phải là công việc mới đặt ra song lại vô cùng cần thiết

để tìm ranhững giải pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao hiệu quả sử

dụngSinh viên: Ngô Thanh Huyền11Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngô Thanh HồngLuận văn ci khóangân sách trong điều kiện hiện nay.

Ngân sách xã mang tính chất “ lưỡng tính ”, vừa là một cấp tự cân đối thu

chi, vừa là đơn vị trực tiếp chi tiêu. Hay nói cách khác, NSX vừa là một cấp

ngân sách, vừa là đơn vị dự tốn, nó khơng có đơn vị dự tốn trực thuộc nào,

nó vừa tạo nguồn thu vừa phải phân bổ nhiệm vụ chi.

1.1.1.3Vai trò của Ngân sách xã.Ngân sách xã vừa là một cấp trong hệ thống NSNN, vừa là một cấp ngân

sách cơ sở, nó có vai trò hết sức quan trọng đối với chính quyền cấp xã. Đe

thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã thì đòi hỏi phải có

chính sách đủ mạnh mẽ để điều chỉnh các hoạt động ở xã đi đúng hướng, góp

phầnthực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhànước. Cụ thể:

Thứ nhất, NSX cung cấp các phương tiện vật chất cho sự tồn tại và hoạt

động của bộ máy Nhà nước ở cơ sở. Thông qua thu NSX đã tập trung nguồn

lực để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ở cấp xã như chi lương, sinh hoạt phí, chi cho

quản lý hành chính, mua sắm các trang thiết bị văn phòng...

Thứ hai, NSX là cơng cụ để điều chỉnh, kích thích mọi hoạt động của xã đi

đúng hướng, đúng chính sách, chế độ và tăng cường mục tiêu phát triển kinh tế

- xã hội, công bằng trên địa bàn xã. Bằng việc đề ra hệ thống luật pháp, hệ

thống thuế đã kiểm tra, kiểm soát điều chỉnh lại các hoạt động sản xuất kinh

doanh, dịch vụ trên địa bàn xã, chống lại các hoạt động kinh tế phi pháp, trốn

thuế và các nghĩa vụ đóng góp khác.

Thứ ba,NSX góp phần quan trọng trong việc xây dựng kết cấu hạ tầngnông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” hệ thống giao

thông liên thôn, liên xã được xây dựng mới và nâng cấp thường xuyên, nhờ đó

cáccụm dân cư dần dần được hình thành, tác động đến sự phát triển vàgiao lưu kinh tế. Kinh tế nơng thơn từng bước có sự chuyển dịch từ kinh tế

thuần nông sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa, bộ mặt của làng xã từng bướcSinh viên: Ngô Thanh Huyền12Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngô Thanh Hồng

được đổiLuận văn ci khóamớivề vật chất và tinh thần, người dân được hưởng lợi íchhội

lớn hơn từ giáo dục, y tế.

Thứ tư, NSX góp phần thực hiện tốt cơng tác văn hóa xã hội ở nơng thơn.

-Với các khoản chi NSX hoạt động văn hóa, thơng tin, thể dục thể thao... được

quan tâm góp phần nâng cao đời sống văn hóa của người dân ở thơn xã. Chi

NSX để xây dựng và phát triển hệ thống truyền hình, truyền thơng ở xã nhằm

mở mang văn hóa nhận thức của con người, loại bỏ những hủ tục, xây dựng

nông thôn mới.-Thông qua các khoản chi như : chi thăm hỏi, chi tặng q những gia đình có

cơng với cách mạng, chi trợ cấp cho các gia đình thương binh liệt sỹ, chi cứu tế

xã hội. được thực hiện thường xuyên và đầy đủ hơn.1.1.2Nguồn thu, nhiệm vụ chi của Ngân sách xã.1.1.2.1Nguồn thu của Ngân sách xã.Thực chất của sự phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho NSX là giải quyết

mối quan hệ giữa cấp xã với ngân sách cấp trên từ việc quản lý sử dụng

NSNN. Một trong những yêu cầu của việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

Ngân sách là phải nhận định rõ ràng, cụ thể, phải phù hợp với chức năng của

từng cấp. Do vậy việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho NSX phải phù

hợp với phân cấp quản lý kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của nhà nước và

chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của cấp xã. Tuy nhiên trong mỗi thời

kỳ nguồn thu, nhiệm vụ chi cũng có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với

thực tế. Theo luật NSNN đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ hai (từ ngày 12/11 đến ngày 16/12/2002) thông

qua thì cơ cấu nguồn thu cho các xã ở địa phương khác nhau do Hội đồng nhân

dân cấp tỉnh quyết định. Tuy nhiên, cơ cấu đó phải phù hợp với những chỉ dẫn

tại thông tư 60/2003 TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài Chính quy định vềSinh viên: Ngơ Thanh Huyền13Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóaquản lý NSX và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn. Trong đó

phân định nguồn thu cho NSX như sau:

Các khoản thu Ngân sách xã hưởng 100%.

Đây là các khoản thu dành cho xã sử dụng toàn bộ để chủ động về nguồn tài

chính đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển. Căn cứ

quy mô giữa nguồn thu, chế độ phân cấp quản lý kinh tế xã hội và nguyên tắc

đảm bảo tối đa nguồn tại chỗ cân đối cho các nhiệm vụ thu chi thường xuyên.

Khi phân cấp nguồn thu HĐND cấp tỉnh xem xét dành cho NSX hưởng 100%

các khoản thu sau đây:

-Các khoản phí, lệ phí thu vào NSX theo quy định.-Thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ từ quỹ đất cơng ích và hoa lợi cơng sản.-Thu từ các hoạt động sự nghiệp của xã, phần nộp vào ngân sách theo chế độ

quy định.-Các khoản huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Viện trợ khơng hồn lại do các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho

NSX.-Thu kết dư NSX năm trước.-Các khoản thu khác của NSX theo quy định của pháp luật.

Các khoản thu Ngân sách xã đươc hưởng theo tỷ lê điều tiết.-Thuế sử dụng đất nơng nghiệp thu từ hộ gia đình.-Thuế chuyển quyền sử dụng đất.-Thuế nhà đất.-Tiền cấp quyền sử dụng đất.-Lệ phí trước bạ nhà, đất.-Thuế mơn bài.

Đối với các khoản thu trên, NSX được hưởng tối thiểu 70%. Căn cứ vào

nguồn thu và nhiệm vụ chi của xã, HĐND cấp tỉnh có thể quyết định tỷ lệ NSX

được hưởng cao hơn, tối đa là 100%.Sinh viên: Ngô Thanh Huyền14Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóaNgồi các khoản thu phân chia theo quy định trên, HĐND cấp tỉnh còn có

thể bổ sung thêm các nguồn thu phân chia cho xã nếu sau khi các khoản thuế,

phí, lệ phí phân chia theo luật NSNN đã dành 100% cho xã và các khoản thu

được hưởng 100% nhưng vẫn chưa cân đối được nhiệm vụ chi.

Tỷ lệ phần trăm các khoản trên cho NSX do UBND tỉnh quy định và ổn

định từ 3 - 5 năm, phù hợp với tình hình ngân sách địa phương. Đe giảm bớt

khối lượng nghiệp vụ, khuyến khích tăng thu có thể giao chung cho các xã

cùng một tỷ lệ.

Thu bồ sung từ Ngân sách cấp trên.

Trong tổ chức hệ thống NSNN các cấp có mối quan hệ hữu cơ với nhau và

mỗi cấp phải tự cân đối thu chi ngân sách. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh

cụ thể nếu cấp ngân sách (hay một bộ phận cấp ngân sách) nào không tự cân

đối được thì ngân sách cấp trên có trách nhiệm bổ sung vốn cho cấp ngân sách

(hay bộ phận cấp ngân sách đó) để đảm bảo cân đối thu chi ngay từ khâu xây

dựng dự tốn. Từ đó hình thành khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho

ngân sách cấpdưới. Trong điều kiện hiện nay ở nước ta phần lớn

ngânsách cấp xã chưa tự cân đối được thu chi nên ngân sách cấp trên phải cấp bổ

sung và hình thành nguồn thu thứ 3 cho NSX. Cơ chế xác định số thu bổ sung

từ ngân sách cấp trên được quy định như sau:

-Thu bổ sung để cân đối ngân sách được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa dự

toán chi theo các nhiệm vụ được giao và dự toán thu từ các nguồn thu được

phân cấp (các khoản thu hưởng 100% và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %).

Số bổ sung này được xác định từ năm đầu thời kỳ ổn định và được giao ổn định

từ 3 - 5 năm.-Thu bổ sung có mục tiêu là các khoản thu theo từng năm để hỗ trợ xã thực hiện

một số nhiệm vụ cụ thể.Sinh viên: Ngô Thanh Huyền15Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóaNgồi các khoản thu trên, chính quyền xã khơng được đặt ra các khoản thu

trái với quy định của pháp luật.

1.1.2.2Nhiệm vụ chi của Ngân sách xã.Chi thường xuyên cứa Ngân sách xã.

-Chi cho các hoạt động của cơ quan nhà nước ở cấp xã, bao gồm:

+ Tiền lương, tiền công cho cán bộ, cơng chức cấp xã.

+ Sinh hoạt phí đại biểu HĐND.

+ Các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

+ Chi về phúc lợi tập thể, y tế, vệ sinh.

+ Cơng tác phí.

+ Chi về hoạt động, văn phòng như : tiền nhà, điện nước, vật liệu văn

phòng, điện thoại, hội nghị, chi tiếp tân, khánh tiết.

+ Chi mua sắm, sữa chữa thường xuyên trụ sở, phương tiện làm việc.

+ Chi khác.-Kinh phí hoạt động của cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam của xã.-Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội của xã.-Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ xã và các đối tượng khác theo

chế độ hiện hành.-Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an tồn xã hội.-Chi cho cơng tác xã hội và hoạt động văn hóa thơng tin, thể dục thể thao do xã

quản lý.-Chi sự nghiệp giáo dục.-Chi sự nghiệp y tế.-Chi sửa chữa, cải tạo các cơng trình phúc lợi, các cơng trình do xã quản lý

như: trường học, trạm y tế, đài tưởng niệm....-Hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế như: khuyến nông, khuyến lâm, khuyến

ngư, nuôi dưỡng phát triển nguồn thu NSX.-Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.Sinh viên: Ngô Thanh Huyền16Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóaChi đầu tư phát triển.

Nhóm chi đầu tư phát triển là tập hợp các nội dung chi có liên quan đến việc

cải tạo, nâng cấp hoặc làm mới các cơng trình thuộc hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của xã như: đường giao thông, kênh mương tưới tiêu nước, trường

học, trạm xá, hệ thống truyền tải và cung cấp điện n ă n g . . Do vậy, các khoản

chi này phát triển thể hiện rõ mục đích tích lũy nên cần phải ưu tiên đầu tư vốn

cho nó nhiều hơn.

Nội dung chi đầu tư phát triển hiện nay của NSX gồm:

-Chi đầu tư xây dựng các cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của xã,

không có khả năng thu hồi vốn theo phân cấp của tỉnh.-Chi đầuxây dựngtầng kinh tếhộicác cơng trìnhkết cấu hạcủatừng xã từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức cá nhân cho từng dự án

nhất định theo quy định của pháp luật, do HĐND xã quyết định đưa vào NSX

quản lý.

-Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.1.1.3Chu trình quản lý Ngân sách xã và sự cần thiết phải hồn thiệncơng tác quản lý Ngân sách xã.

1.1.3.1Chu trình quản lý Ngân sách xã.Nói chung ở hầu hết các nước trên thế giới, dự toán NSNN đều được xác

định cho từng năm. Các năm đó goi là “ Năm ngân sách ”. Năm ngân sách

được hiểu là khoảng thời gian mà hoạt động thu chi NSNN được thực hiện theo

dự toán đã duyệt. Dự toán ngân sách gắn chặt với các năm ngân sách. Nên khi

năm ngân sách này kết thúc có nghĩa là bắt đầu một năm ngân sách mới. Do

vậy hoạt động ngân sách có tính chu kỳ lặp đi lặp lại, hình thành nên các chu

kỳ ngân sách liên tục. Như vậy, một chu trình ngân sách gồm có 3 khâu nối tiếp

nhau là: lập, chấp hành, quyết toán ngân sách.

1.1.3.1.1Lập dư tốn Ngân sách xã.Sinh viên: Ngơ Thanh Huyền17Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh HồngLuận văn ci khóaĐây là khâu mở đầu của một chu trình ngân sách, nó đặt cơ sở nền tảng cho

những khâu tiếp theo. Nó là quá trình phân tích, đánh giá khả năng và nhu cầu

các nguồn tài chính để từ đó xác lập các chỉ tiêu thu, chi một cách đúng đắn, có

căn cứ khoa học và thực tiễn; đồng thời trên cơ sở đó có thể xác lập những biện

pháp lớn về kinh tế - xã hội để tổ chức tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

* Yêu cầu của lâp dư toán Ngân sách xã.

-Dự toán ngân sách phải bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và có tác

động tích cực đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.-Dự toán ngân sách phải đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng đắn các quan điểm

của chính sách Tài chính quốc gia trong thời kỳ và yêu cầu của luật ngân sách.-Phải phản ánh một cách đầy đủ, chính xác các khoản thu chi dự kiến có thể

phát sinh năm kế hoạch; sao cho khai thác nguồn thu của xã là tối đa, đồng thời

tính tốn phân bổ chi tiêu NSX tiết kiệm và hiệu quả.-Lập dự toán NSX phải đảm bảo cân đối theo nguyên tắc chi không vượt quá số

thu quy định có thể khai thác năm kế hoạch. Nghiêm cấm vay hoặc chiếm dụng

vốn dưới mọi hình thức để cân đối NSX.* Căn cứ lâp dư toán Ngân sách xã.

-Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự

an tồn xã hội của xã.-Chính sách, chế độ thu NSNN, cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi NSX

và tỷ lệ phân chia nguồn thu do HĐND cấp tỉnh quy định.-Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hiện hành.-Số kiểm tra về dự tốn NSX do UBND huyện thơng báo.-Tình hình thực hiện dự toán NSX các tháng đầu năm và ước thực hiện dự toán

NSX các tháng cuối năm hiện hành. Trong thực tế, có thể phát hiện ra tính quy

luật của các khoản thu, chi ngân sách.* Trình tư lâp dư tốn Ngân sách xã.Sinh viên: Ngơ Thanh Huyền18Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngơ Thanh Hồng

-Luận văn ci khóaBan tài chính xã phối hợp với cơ quan thuế hoặc đội thu thuế xã (nếu có) tính

tốn các khoản thu NSNN trên địa bàn (trong phạm vi phân cấp cho xã quản

lý).-Các ban, tổ chức thuộc UBND xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao

và chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi; lập dự tốn chi của đơn vị mình.-Ban Tài chính xã lập dự tốn thu chi và cân đối NSX trình UBND xã để xem

xét gửi UBND huyện và Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện.-Đối với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, Phòng TC-KH huyện làm việc với

UBND xã ve cân đối thu chi NSX thời kỳ mới theo khả năng bố trí cân đối

chung của ngân sách địa phương. Đối với các năm tiếp theo của thời kỳ ổn

định, Phòng TC-KH huyện chỉ tổ chức làm việc với UBND xã ve dự toán ngân

sách khi UBND xã có u cầu.* Trình dut và quyết toán dư toán NSX.

-Sau khi hệ thống biểu mẫu dự tốn NSX được xây dựng đầy đủ, ban Tài chính

xã có trách nhiệm lập bản thuyết minh dự tốn nhằm tạo điều kiện cho việc xét

duyệt dự toán NSX được nhanh, xác thực. Cần phải chỉ rõ căn cứ xác định các

chỉ tiêu trong dự toán; cơ cấu thu chi dự kiến năm kế hoạch có phù hợp với

định hướng ổn định và phát triển kinh tế xã hội không? Sự thay đổi thu chi

NSX dự kiến năm kế hoạch so với năm báo cáo là do đâu...-Trưởng ban Tài chính có trách nhiệm báo cáo với chủ tịch UBND xã xem xét

hồ sơ dự toán NSX. Nếu cần thiết, chủ tịch UBND xã có thể u cầu ban Tài

chính xã sửa đổi bổ sung cho hợp lý. Sau khi dự tốn đã chỉnh sửa chính xác và

được thơng qua thì sẽ được gửi cho Phòng TC-KH huyện để tổng hợp và gửi

UBND huyện để báo cáo.1.1.3.1.2Chấp hành dư toán Ngân sách xã.* Những căn cứ tổ chức chấp hành Ngân sách xã.

Những căn cứ tổ chức chấp hành thu Ngân sách xã.Sinh viên: Ngô Thanh Huyền19Lớp: CQ44/01.03GVHD: Th.S Ngô Thanh Hồng

-Phải dựaLuận văn ci khóavào các văn bản pháp luật hiện hành như: Luật NSNN,luật

thuế, pháp lệnh phí và lệ phí và các văn bản dưới luật ve thu NSNN. Các văn

bản pháp luật hiện hành là cơ sở pháp lý để tố chức chấp hành thu NSX.

-Dựa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển sản xuất

kinh doanh trên địa bàn. Có thể nói kế hoạch phát triển kinh tế nói chung là căn

cứ quan trọng để đề ra các biện pháp quản lý thu NSX cho phù hợp. Kế hoạch

phát triển sản xuất kinh doanh ở xã là căn cứ có tính hiện thực để tính tốn số

thu dự kiến cho từng đơn vị trên địa bàn xã.

Những căn cứ tổ chức chấp hành chi Ngân sách xã.-Dựa vào mức chi được duyệt của từng chỉ tiêu trong dự toán. Có thể nói đây là

căn cứ mang tính quyết định nhất trong chấp hành dự tốn chi NSX. bởi vì

hầu hết các nhu cầu chi đã có định mức, tiêu chuẩn đã được cơ quan

quyền lực Nhà nước xét duyệt và thông qua. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay,

cùng với việc tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật, hệ thống các văn

bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý NSNN ngày càng được

hoàn thiện và cụ thể hố.-Dựa vào khả năng nguồn kinh phí có thể dành cho nhu cầu chi cho NSX trong

mỗi kỳ báo cáo. Trong quản lý và điều hành hoạt động NSX cần phải tuân thủ

quan điểm “lường thu mà chi”. Các khoản chi của ngân sách luôn bị giới hạn

ràng buộc bởi khả năng huy động các nguồn thu, tránh trường hợp “chi chịu”

làm cho các khoản nợ của xã kéo dài năm này qua năm khác. Do vậy, mặc dù

các khoản chi đã được ghi trong dự toán nhưng một khi số thu không đảm bảo

vẫn phải thực hiện cắt giảm một phần nhu cầu chi. Đây là một trong những giải

pháp thiết lập lại sự cân đối giữa thu và chi NSX trong quá trình chấp hành dự

tốn NSX.-Dựa vào các chính sách chế độ chi NSNN hiện hành. Đây là căn cứ mang tính

pháp lý cho cơng tác tổ chức chấp hành dự tốn chi NSX. Bởi vì tính hợp lệSinh viên: Ngơ Thanh Huyền20Lớp: CQ44/01.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 LÝ LUẨN CHUNG VÈ NGÂN SÁCH XÃ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×