Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐĨA BÀN HUYÊN NGHĨA HƯNG TRONG GIAI ĐOAN HIẺN NAY.

2 PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐĨA BÀN HUYÊN NGHĨA HƯNG TRONG GIAI ĐOAN HIẺN NAY.

Tải bản đầy đủ - 0trang

xã hội một cách chân thực nhất. Trên cơ sở những biến động đó để có thể điều

hành hoạt động thu chi ngân sách cho phù hợp. Đồng thời quản lý NSX phải

thực hiện quán triệt các nguyên tắc, quan điểm, chính sách tài chính quốc gia,

chính sách kinh tế đảm bảo thực hiện cơng khai tài chính, thu chi ngân sách

qua hệ thống KBNN, đúng chế độ tiêu chuẩn định mức theo quy định. Bên

cạnh đó, cơng tác quản lý thu chi phải được phản ánh qua biên lai, chứng từ

theo mẫu đã quy định, nghiêm cấm mọi việc ghi sổ mà khơng có chứng từ thu

chi hoặc thu, chi ngồi ngân sách; phải tính tốn đầy đủ các khoản thu, kể cả

các khoản thu từ huy động đóng góp trong quần chúng nhân dân.

3.2.3Thực hiện thu Ngân sách xã đạt hiệu quả cao nhất.-Phải tận thu tối ưu nguồn thu ngân sách để đáp ứng nhu cầu chi ngày càng

lớn.Việc tăng thu phải được thực hiện đúng pháp luật, tạo ra môi trường pháp

lý thuậnlợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn,

đồngthời mức độ động viên phải cao nhất, tuy nhiên cũng phải hợp lý. Tức là khai

thác nguồn thu một cách triệt để, chú trọng đến các nguồn thu nội địa vàthế mạnh trên địa bàn. Đồng thời thông qua hoạt động chi cho đầu tư phát

triển để nuôi dưỡng nguồn thu. Tất cả các chính sách chế độ của Nhà nước ban

hànhđều được thực tế chứng minh tính hợp lý hay khơng hợp lý. Vàngười dân là đối tượng thi hành trực tiếp nhất. Chính vì vậy, để nhận được sự

quan tâm ủng hộ của người dân thì đi đơi với cơng tác thu ngân sách cần động

viên tuyên truyền, thực hiện tốt cơng tác dân vận để gây dựng lòng tin trong

nhân dân.-Đối với tổ chức thực thi công tác thu NSX như các đội thu thuế xã phải

được củng cố thêm về bộ máy tổ chức cả về số lượng và chất lượng. Với

mục tiêu đặt ra trong thời gian tới là cán bộ thuế sẽ không trực tiếp thu mà

các đơn vị nộp thuế phải tự tính, tự kê khai và nộp thuế thì tất yếu cần có sựquan tâm hơn nữa từ các cơ quan, ban ngành liên quan để thực hiện chỉ đạo,

giám sát kiểm tra chặt chẽ nhằm tăng cường hiệu quả thu ngân sách.

3.2.4Thực hiện chi Ngân sách xã hiệu quả, tiết kiệm.- Song song với quá trình thu ngân sách, chi NSX cũng phải đảm bảo thực

hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn và các khoản chi phải có đủ điều kiện chi

theo quy định. Các nội dung chi phải được theo dõi sát sao và phản ánh kịp

thời. Ngay từ khâu lập dự toán, chi NSX cũng cần phải được phản ánh đầy đủ,

đúng mục lục ngân sách và trong quá trình sử dụng các khoản chi phải đảm

bảo đúngmụcđích, đúngkiệnnguồn thu cònnội dung. Đặc biệt trong điềuhạn chế thì chi ngân sách phải thật tiết kiệm, hiệu quả. Việc thực hiện chi

ngân sách phải căn cứ vào tồn quỹ của NSX, ưu tiên chi cho con người trong

mục chi thường xuyên. Đây là khoản chi "cứng", chiếm tỷ trọng lớn trong tổng

chi nên phải chú ý tránh tình trạng nợ sinh hoạt phí, phụ cấp của cán bộ xã.

Đốivới các khoản chi mua sắm, hội nghị, hội họp,... cần hạnchế,thực

hành tiết kiệm để dành cho các khoản chi khác.-Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng được đặt ra là phải bố trí hợp

lý các nhu cầu chi tiêu, tạo ra cơ cấu thu chi phù hợp với đặc điểm của địa

phương, đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của chính quyền cấp xã

và góp phần xây dựng xã, thị trấn ngày càng phát triển. Việc xác định tỷ lệ

đầu tư đủ, hợp lý cho các lĩnh vực về y tế, giáo dục nhằm phát triển nhân lực,

bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí, thúc đẩy q trình đơ thị hố đang diễn

ra mạnhmẽ trên địa bàn. Khoản chi cho đầu tư XDCB đang được nâng lên

song công tác quản lý còn thiếu chặt chẽ. Chính vì vậy, cần phải áp dụng

những biện pháp cứng rắn để công tác quản lý trong lĩnh vực này được hiệu

quả hơn, tránh thất thoát cho NSX. Tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển cố gắng

nâng cao trong thời gian tới, phù hợp với sự phát triển kinh tế. Thông qua việccân đối, bố trí cơ cấu chi hàng năm phù hợp nhằm hoàn thiện cơ cấu kinh tế

trên địa bàn huyệnđảmbảo phát triển kinh tế ổn định, vững chắc. Trong

lĩnhvực nơng nghiệp tiến hành nơng nghiệp hố sản xuất, khuyến khích áp dụng

các phương pháp tiên tiến hiện đại vào sản xuất.

- Mọi khoản chi chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và tiến hành qua hệ

thống KBNN. Cán bộ quản lý theo dõi sát sao chi đầu tư XDCB cần xem xét

nội dung chi có hợp lý khơng? Cần có sự phối hợp đánh giá giữa các cơ quan

liên quan đến chất lượng cơng trình, các tài sản được mua sắm để đảm bảo

đúng giá trị đã chi ra. Đây là khâu vẫn còn bị xem nhẹ và chưa được thực hiện

tốt trong công tác quản lý ngân sách.

3.2.5Cân đối Ngân sách xã.

Thực hiện theo nguyên tắc chi không được vượt quá số thu, kể cả các khoảnthu bổ sung từ Ngân sách cấp trên. Cân đối NSX phải đảm bảo tính vững chắc,

cân đối giữa tích luỹ với tiêu dùng, giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi được giao.

Trong thời gian tới phấn đấu 100% các xã, thị trấn thực hiện tốt chính sách chế

độ về thu chi NSX, hạn chế sai phạm trong công tác quản lý, đảm bảo thực

hiện đúng dự toán và vượt mức dự toán thu ngân sách được HĐND xã phê

chuẩn.

3.2.6Bộ máy tổ chức.

Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước ở chính quyền cấp xã cần hồn thiện theohướng đủ số lượng phù hợp với khối lượng công việc, nâng cao trình độ cán bộ

thích ứng với sự vận động của nền kinh tế xã hội trên địa bàn. Cơ quan Tài

chínhcần có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tránh

sựchồng chéo trong quản lý.

Trên cơ sở những phương hướng như trên, em xin đưa ra một số ý kiến

nhằm hồn thiện cơng tác quản lý NSX trong giai đoạn hiện nay.3.3 MỜT SÓ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIÊN CƠNG TÁC QUẢN LÝ

NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐIA BÀN HUYÊN NGHĨA HƯNG TRONG

GIAI ĐOAN HIÊN NAY.

Rút kinh nghiệm từ những bài học thực tế, một khi các chính sách chế độ

ban hành đúng đắn, phù hợp thì sẽ là động lực thúc đẩy phát triển. Chính vì

vậy các cơ quan ra chính sách phải nắm vững thực tế và có cái nhìn tổng quan

về đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cơ quan quản

lý cũng chính là đại diện cho các tầng lớp nhân dân để điều hành hoạt động

kinh tế xã hội diễn ra bình thường, là chính quyền của nhân dân, bảo vệ lợi ích

của nhân dân. Trong thời gian qua công tác quản lý NSX đã được coi trọng

nhưng vẫn không tránh khỏi những tồn tại cần sửa đổi. Bởi suy cho cùng thu

chi ngân sách cũng nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, tạo lập một cuộc sống

hạnh phúc cho người dân, kinh tế có phát triển thu ngân sách mới cao và chi

ngân sách mới thúc đẩy được phát triển kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội.

Trong thời gian tới công tác quản lý thu chi ngân sách xã cần quan tâm đến các

vấn đề sau:

3.3.1

3.3.1.1Ve chu trình quản lý Ngân sách xã.

Về cơng tác lập dự tốn.

Do tốc độ phát triển khơng đồng đều giữa các xã tạo sự phân biệt giầu,nghèo. Vì vậy cần phải phân loại xã để định ra các chế độ quản lý cho phù hợp.

Xã có nguồn thu lớn và ổn định như Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong, Liễu Đề, Nghĩa

Hải, Nghĩa Trung... thì có biện pháp tận thu, phát triển nguồn thu. Xã có nguồn

thu khơng ổn định, có số thu thấp như Nam Điền thì phải ưu

tiên

đầu tư khuyến khích phát triển kinh tế để tăng nguồn thu. Đồng thời phải chú ý

đến chi tiêu một cách hợp lý, phải biết “lường thu mà chi”. Từ cơ sở đó để xây

dựng dự tốn hợp lý, khơng những khai thác tối đa nguồn thu của các xã màcòn có kế hoạch chi thích hợp nhằm phát triển tiềm năng về kinh tế, xã hội trên

địa bàn.

3.3.1.2Về công tác chấp hành dự toán.3.3.1.2.1về quản lý thu ngân sách xã.Để tận thu các khoản thu phát sinh trên địa bàn các xã, thị trấn, tránh bỏ sót

các nguồn thu và có thể đầu tư xây dựng nguồn thu lâu dài cho NSX thì các xã,

thị trấn có nhiệm vụ tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ làm nhiệm vụ thu một

cách tốt nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa ban tài chính xã, đội thuế, chi cục

thuế thị xã,...

Đổi với các khoản thu từ quy đất cơng ích và hoa lơi cơng sản

Đây là khoản thu mang tính chất tương đối ổn định và lâu dài, chiếm tỷ

trọng khá lớn trong tổng thu NSX. Vì vậy cần chú trọng đến việc bồi dưỡng

nguồn thu thông qua việc ban hành các chính sách ưu đãi cho th diện tích đất

cơng, diện tích mặt nước. Có thể áp dụng hình thức khoán thu theo mùa vụ

hoặc xã tự đứng ra tổ chức thu. Để tránh tình trạng thu NSX một lần và sử

dụng hết trong một năm. Có thể đấu thầu nhiều năm và nguồn thu chia ra trả

theo hàng năm để đảm bảo nguồn thu thường xuyên cho NSX. Căn cứ vào

đặc điểm của từng xã, thị trấn để lập kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể đến

từng xã, thị trấn thật chính xác. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế

để xác định thời điểm thu hợp lý nhất. Trong điều kiện q trình đơ thị hố

đang diễn ra nhanh chóng như hiện nay thì nguồn thu này trong tương lai có xu

hướng giảmdo diện tích quỹ đất cơng, diện tích mặt nước bị thu hẹpthì

chính quyền cấp xã cần có những tìm tòi để phát hiện các nguồn thu mới thay

thế.

Đổi với các khoản thu từ thuế., phí, lê phí.

Thu NSNN chủ yếu từ thuế, phí, lệ phí nên tính ổn định của khoản thu này

cao, lại nhận được sự quan tâm lớn của các xã, thị trấn trên địa bàn song để cóthể tận thu các khoản này cần quán triệt hơn nữa tư tưởng quản lý chặt chẽ,

nhất là đối với nội dung thu từ lệ phí địa chính, lệ phí chứng thực,.. Cần tiến

hành thu đúng thu đủ, chính xác nếu có phát sinh. Đặc biệt đối với các khoản

thu từ lệ phí chợ, trơng giữ xe đạp, xe máy có thể thay thế việc thực hiện giao

khoán và nộp tiền một lần vào ngân sách như hiện nay bằng việc giao khốn

trong thời gian khơng q 5 năm và nộp tiền vào ngân sách theo từng năm.

Điều này vừa tạo ra mối quan hệ thường xuyên giữa chính quyền xã với các

ban quản lý chợ, vừa tạo lập được nguồn thu ổn định hàng năm cho NSX, vừa

kịp thời can thiệp những hoạt động trái quy định đối với các ban quản lý chợ.

Cùng với nhân dân, chính quyền xã cũng cần quan tâm xây dựng khu trông giữ

xe hợp lí để vừa tăng thu ngân sách, vừa đảm bảo trật tự xã hội. Đe tránh tình

trạng lãng phí ở chợ Quần Liêu (xã Nghĩa Sơn) như hiện nay có thể khuyến

khích các hộ kinh doanh thuê chỗ bằng việc giảm thuế. Tuy nhiên, các dịch vụ

thu phí và lệ phí, mức thu do xã lập ra nhất thiết phải dựa trên mức cung và

cầu. Sử dụng hình thức đấu thầu cho người có trình độ đảm nhận và trả thù lao

hợp lý. Chính quyền các xã, thị trấn cũng phải có những kiểm tra người trúng

thầutrong q trìnhthựcchấphành nghiêm chỉnhhiện có

quyđịnh thu đúng thu đủ hay khơng.

Đổi với các khoản huy đơng đóng góp.

Cần phải nhận thấy rõ rằng đây khơng phải là khoản thu chính, số thu

khơng lớn nhưng là một trong những khoản thu thể hiện sự gắn bó mật thiết

giữa Nhà nước và nhân dân. Chính vì vậy, việc sử dụng các khoản thu này như

thế nào sẽ có tác động trực tiếp đến người dân. Thực hiện thu các khoản này

chủ yếu thông qua công tác tuyên truyền rộng rãi, gắn với ý thức trách nhiệm

ngườidân để huy động mức động viên cao nhất. Có thể động

viêntuyên truyền người dân bằng việc kêu gọi các chủ phương tiện cơ giới kinh

doanh vận tải đóng góp thêm cho xây dựng đường giao thông của xã, thị trấn;

kêu gọi đóng góp ngày cơng lao động bắt buộc hoặc đóng góp bằng tiền đối

với người trong độ tuổi lao động; kêu gọi nhân dân đóng góp xây dựng chợ,

trường học nhằm tăng cường giao thương buôn bán, phát triển văn minh xã, thị

trấn; vận động các cơ quan trên địa bàn đóng góp để xây dựng các cơng trình

phúc lợi xã hội khác. Cơng tác quản lý các khoản chi này phải đảm bảo đúng

mục đích, đúng nội dung, công khai cho nhân dân biết và giao trách nhiệm rõ

ràng đối với những người được uỷ quyền.

Đổi với các khoản thu khác.

Trên địa bàn các xã, thị trấn cần thiết phải có tổ chức quản lý thu tồn bộ

các khoản thu bắt buộc của Nhà nước. Đội thu NSNN phải là một bộ phận cấu

thành trong bộmáy quản lý của xã, thị trấn. Đội thu này phải làm tốtcác

nhiệm vụ: quản lý, đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thu, kiểm soát diễn biến

sản xuất kinh doanh làm căn cứ tính thuế và đơn đốc thu nộp kịp thời. Tuyên

truyền chính sáchchế độ để mọi người chấp hành, hướng dẫn các

thủtục nộp, cung cấp tài liệu có liên quan đến tính thuế, thực hiện thu theo biện

pháp nghiệp vụ quy định, xử lý các vi phạm về thuế trong phạm vi cho phép,

xem xét đề nghị cấp trên trong việc miễn giảm thuế, xác định thời điểm thu

phù hợp nhằm tiến tới tận thu.

3.3.I.2.2.về công tác quản lý chi Ngân sách xãTrong những năm qua mặc dù tốc độ thu NSX có sự gia tăng liên tục song

tình hình chi NSXvẫn còn là vấn đề căng thẳng vì tiềm lực của NSXcòn

nhiều hạnchế, lại phải chịu sức ép tăng chi cả chi đầu tư phát triển và chithường xuyên (nhất là khoản chi cho con người trong nội dung chi thường

xuyên đang thực hiện tăng lương cho cán bộ công chức viên chức). Điều quan

trọng và cần có sự quan tâm của tất cả các cấp ngân sách là trong điều kiện

nguồn thu còn hạn hẹp, chi NSX phải biết “lường thu mà chi” đảm bảo cân đối

NSX, thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, chi đúng đối tượng, đúng dự toán trong

phạm vi trách nhiệm của xã. Bố trí cơ cấu chi hợp lý, sắp xếp các khoản chi

theo thứ tự ưu tiên phù hợp với tình hình thực tế. Để tăng cường cho cơng tác

quản lý chi NSX kịp thời, hiệu quả, cần chú trọng những vấn đề sau:

về chi thường xuyên.

- Trong những năm tới, chi NSX trước hết phải ưu tiên thực hiện chiến

lược phát triểncon người (giáo dục, y tế,...) Với chính sách cải cách tiềnlương thì trước mắt nhu cầu chi cho quản lý Nhà nước có xu hướng tăng lên,

lại càng đặt ra vấn đề chi NSX phải hết sức tiết kiệm và hợp lý, có hiệu quả.

Chiến lược con người luôn được coi trọng và yêu cầu đầu tư cho chính sách

này là vơ tận bởi lẽ các chính sách về văn hố, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ

người dân là vơ cùng cần thiết đối với bất kì một quốc gia nào. Chính vì vậy

khoản chi này càng phải được chú trọng bố trí hợp lý. Đặc biệt là khoản chi về

lương và phụ cấp cho cán bộ xã. Trên cơ sở định mức tiêu chuẩn theo quy

định, NSX phải đảm bảo chi lương cho cán bộ tài chính xã, thị trấn theo đúng

kế hoạch đề ra, đúng thời gian quy định nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu và

ngày càng nâng cao đời sống của cán bộ.- Sự nghiệp văn xã là sự nghiệp cho phát triển giáo dục, văn hố, nâng cao dân

trí, chăm sóc sức khoẻ người dân, tạo cơ hội cho người dân phát huy được

tính năng động, sáng tạo tránh tụt hậu so với tốc độ phát triển khoa học kĩ

thuật của thời đại. Bên cạnh đó, cơng tác xã hội đối với các gia đình có cơng

với cách mạng, những người khơng nơi nương tựa, trẻ mồ côi,...cần được

giải quyết tốt để tạo nên một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân. Vì

vậy, khoản chi này phải được HĐND xã đưa ra thảo luận, duyệt và đi đếnthống nhất công khai mỗi khoản chi nhằm đảm bảo chế độ quản lý tài chính,

kế tốn.-Đối với các khoản chi cho việc quản lý chính quyền cấp xã cần phải tổ chức

chặt chẽ, tiết kiệm đảm bảo đúng chế độ định mức theo quy định và chi kịp

thời. Sắp xếp các khoản chi theo thứ tự ưu tiên hợp lý, trước hết là chi lương,

sinh hoạt phí và các khoản nghiệp vụ phí cho cán bộ, sau đó mới thực hiện

chi cho mua sắm, sửa chữa và xây mới. Khi chuẩn bị mua sắm, sửa chữa hay

xây mới cần phải có sự cân nhắc kĩ lưỡng, thận trọng, hạn chế tối đa những

khoản chi khơng cần thiết. Cán bộ xã có quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân

dân nên phải gương mẫu trong việc chấp hành chính sách chế độ, chống mọi

biểu hiện đặc quyền, đặc lợi, xâm tiêu công quỹ của xã.

về chi đầu tư phát triển.

- Đối với ngân sách xã, thị trấn chi đầu tư phát triển vẫn chiếm tỷ trọng

thấp, nội dung chi chủ yếu là xây dựng trụ sở, trường học, đường xá, cầu cống,

mua sắm tài sản,... Để có nguồn thu lâu dài và ngày càng tăng thì Ngân sách

cấptrên cùng với NSX phải dành một khoản chi nhằm nuôi dưỡngnguồn thu, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong

giai đoạn hiện nay, khi đời sống người dân được cải thiện thì nhu cầu về đời

sống tinh thần ngày càng nâng lên, NSX cũng đảm nhận những vai trò mới,

phát huy tính chủ động trong việc thực hiện đầu tư của mình. Song sự đầu tư

khơng thể thực hiện dàn trải mà phải tập trung có trọng tâm trọng điểm

trên

cơ sở phân loại các cơng trình đầu tư. Gắn chặt trách nhiệm quản lý đến từng

xã, thị trấn để có thể phát huy tính làm chủ từ đó có chế độ khen thưởng kịp

thời. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, thị trấn với nhu cầu đầu tư từ

NSX chỉ có thể đáp ứng một phần nào đó. Chính vì vậy cần có hình thức tổ

chức cung ứng tài chính khác thơng qua tín dụng ngân hàng. Trước mắt, NSX

cần giải quyết ngay và triệt để tình trạng nợ đọng trong đầu tư XDCB ở các xã,thị trấn. Các dự án đầu tư phải được thẩm định kĩ lưỡng bằng các thẩm định

viên có trình độ chun mơn, chỉ đưa vào thực hiện những dự án có tính khả

thi cao, tránh tình trạng đầu tư dàn trải vừa tốn kém, vừa không hiệu quả. Cùng

với NSX, ngân sách huyện cũng cần bố trí nguồn để hỗ trợ cho trả nợ XDCB

cho các cơng trình xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN. Chính quyền cấp xã phải

có sự quản lý chặt chẽ đến từng cơng trình, khơng cho phép xây dựng khi chưa

bố trí được nguồn và việc chi trả thanh tốn, quyết tốn được tiến hành theo

hạng mục cơng trình hồn thành bàn giao.

3.3.1.3Về cơng tác quyết tốn.Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị như: cơ quan Tài chính ở

địa phương, cơ quan Thuế, KBNN, Ngân hàng. để có báo cáo quyết tốn Ngân

sách chính xác, phù hợp tạo điều kiện cho phòng TC-KH huyện thực hiện cơng

việc của mình thuận lợi, nhanh chóng. Quyết tốn là khâu cuối cùng của chu

trình quản lý Ngân sách. Đồng thời với khâu lập và chấp hành dự tốn thì thực

hiện tốt cơng tác quyết tốn là đã kết thúc một chu trình quản lý hiệu quả,

thành cơng.

3.3.2Ve bộ máy tổ chức.

Hiện nay mỗi xã, thị trấn chỉ có một cán bộ tài chính quản lý thu chi ngânsách. Để phù hợp với nguồn thu và nhiệm vụ chi ngày càng tăng lên như hiện

nay thì với một biên chế như vậy không thể nào bao quát được tồn bộ cơng

việc. Chính vì vậy, ở những xã, thị trấn có nguồn thu và nhiệm vụ chi lớn có

thể tăng số lượng biên chế để đảm bảo thực hiện tốt nghiệp vụ quản lý thu chi

NSX, cán bộ kế tốn xã khơng được kiêm nhiệm cơng tác thủ quỹ. Các xã, thị

trấn phải có 1 cán bộ chuyên trách cơng tác quản lý tài chính, kế tốn. Cán bộ

này vừa phải thông thạo công việc cụ thể, vừa nắm vững được chế độ quản lý

tài chính xã, tài chính hành chính sự nghiệp và phải qua đào tạo nghiệp vụ kế

toán, giúp xã, mở sổ sách ghi chép kế tốn chính xác theo luật NSNN và chế

độ quy định. Đặc biệt cán bộ này cần có tinh thần khơng ngừng học hỏi, nhấtlà trong điều kiện vi tính hố cơng việc kế tốn thì đòi hỏi phải có những nắm

vững cơ bản về kĩ năng sử dụng máy vi tính. Biết chuyển từ cách làm thủ cơng

sang ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ cho công tác quản lý được tiến

hành nhanh, gọn.-Trưởng ban tài chính xã khơng nhất thiết phải do dân bầu, trình độ chun

mơn nghiệp vụ tối thiểu phải là trung cấp tài chính kế tốn.- Cán bộ tài chính, kế tốn ngân sách xã về chun mơn phải có trình độ từ

trung cấp trở lên thì mới cập nhật được tình hình tài chính hiện nay. Cán bộ

về quản lý chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi phải được đào tạo và có hiểu biết

về kinh tế.

Để có thể thực hiện những yêu cầu và mục đích trên thì các cơ quan chính

quyền cấp tỉnh, huyện phải có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cho các cán bộ

thông qua tập huấn hội thảo, tuyên truyền luật NSNN nhằm nâng cao trình độ

quản lý, đưa chính sách vào thực tiễn. Sự quan tâm của các cấp chính quyền

phải thường xuyên, liên tục nhằm thực hiện thống nhất các quy định trong luật,

tạo điều kiện cho chính quyền cấp xã tăng tính chủ động, phát huy tính năng

động sáng tạo. Đồng thời cần hướng dẫn cụ thể cách làm kế tốn xã trên phần

mềm máy tính, để có sự thống nhất giúp cơng tác quản lý NSX thuận lợi.

Bên cạnh đó cần có những chính sách ưu đãi về tài chính nhằm tăng hiệu

quả làm việc của cán bộ công chức viên chức và thay đổi về mặt nhận thức của

họ. Sự phát triển kinh tế nhiều thành phần đang có xu hướng gia tăng và phát

triển mạnh mẽ dẫn tới nguồn thu của NSX ngày càng phong phú, đa dạng.

Chính vì vậy, đối với cơ cấu chính quyền xã thì Chủ tịch xã ngồi những tiêu

chuẩn của một cán bộ quản lý hành chính pháp luật cần phải có sự am hiểu

nhất định về quản lý kinh tế, quản lý tài chính. Bộ máy quản lý NSX phải được

củng cố và thực hiện theo chuyên trách, được đào tạo chuyên môn theo biên

chế phục vụ lâu dài. Ngoài việc tuyên truyền giáo dục nghiệp vụ chuyên mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐĨA BÀN HUYÊN NGHĨA HƯNG TRONG GIAI ĐOAN HIẺN NAY.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×