Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm chung về hoạt động quản lý

Khái niệm chung về hoạt động quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Lãnh đạo, quản lí là sự tác động qua lại

giữa chủ thể và khách thể nhằm thực

hiện mục tiêu quản lí.

- Là một cơng việc, một q trình có ý thức

của con người với tư cách là chủ thể quản

lí;

- Là hoạt động có mục đích, các mục tiêu rõ

ràng;

- Đối tượng, khách thể của quản lí là một

hệ thống cấu trúc phức tạp, có những đặc

điểm riêng, trong đó hệ thống con người,

xã hội là phức tạp nhất;- Để quản lí hiệu quả phải sử dụng những

cơng cụ, phương pháp quản lí phù hợp

(hành chính tổ chức, kinh tế, giáo dục,

tâm lý - xã hội);

- Quản lí đòi hỏi có những yếu tố, điều kiện

đảm bảo nhất định;

- Quản lí bao giờ cũng diễn ra trong một bối

cảnh, một mơi trường nhất định,…1.2. Chức năng quản lí

- Kế hoạch hóa là việc xác định mục đích,

các mục tiêu, xác định các giai đoạn phát

triển.

+ Xây dựng các phương án tổ chức, tính

tốn những điều kiện đảm bảo, lựa chọn

các giải pháp phù hợp;

+ Xác định bước đi cụ thể, hình dung quá

trình diễn biến từ khởi đầu đến kết thúc;

+ Xác định các tiêu chí và cơng cụ đánh giá

kết quả các giai đoạn thực hiện kế hoạch

cũng như đánh giá cuối cùng.- Tổ chức là quá trình sắp xếp, liên kết một

cách hợp lí các yếu tố công việc - con

người - bộ máy - phương tiện để đảm bảo

thực thi kế hoạch một cách hiệu quả tối

ưu.

- Lãnh đạo là quá trình định hướng, điều

phối, tác động đến hệ thống tổ chức

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giải

quyết những vướn mắc để bộ máy tổ

chức hoạt động thông suốt, nhịp nhàng,

hiệu quả. Hoạt động lãnh đạo là làm việc

với con người, cá nhân, nhóm, tập thể.- Kiểm tra là việc theo dõi, xem xét sự vận

hành của bộ máy tổ chức trong quá trình

triển khai kế hoạch có khớp với những dự

tính khơng; những bước đi và kết quả có

phù hợp với mục tiêu khơng; phân tích

những điều kiện đảm bảo, những khó

khăn, vướn mắc để điều chỉnh kịp thời.

Kiểm tra gắn liền với quá trình điều chỉnh

kế hoạch và các tác động quản lí để đạt

tới các mục tiêu đã xác định.1.3. Tính chất của hoạt động lãnh đạo, quản lí

1.3.1. Hoạt động quản lý vừa là một khoa học,

vừa là một nghệ thụật, là một nghề của xã

hội.

* Hoạt động quản lý là một khoa học bởi vì:

- Phải nhận thức và vận dụng đúng quy luật,

nắm vững đối tượng, có thơng tin đầy đủ

chính xác, có khả năng thực hiện (tính khả

thi).

- Phải tuân theo các quy luật khách quan, gạt

bỏ những tình cảm và giá trị khác, phải dựa

trên những phương pháp quản lý khoa học và

trên những phương pháp quản lý cụ thể.* Hoạt động quản lý là nghệ thuật, bởi vì:

- Phải biết “đóng vai”, “biểu diễn” cho phù

hợp với đối tượng và hồn cảnh.

- Phải có kỹ năng tư duy sáng tạo:

+ Khơng mơ thức hóa, nghĩa là nghệ thuật

lãnh đạo khơng có cách thức và quy định

thống nhất;

+ Có tính linh hoạt;

+ Có tính đặc thù và tính ngẫu nhiên;

+ Biết dùng người đúng vị trí, phù hợp với

khả năng.* Hoạt động quản lý là một nghề trong xã

hội, bởi vì:

- Có q trình đào tạo, có tích luỹ kinh

nghiệm, có năng lực tổ chức.

- Đòi hỏi có năng khiếu, say mê, nhiệt tình.

- Có đối tượng cụ thể: đối tượng đó là con

người (cá nhân, nhóm, tập thể) và tổ chức.

- Sản phẩm của hoạt động quản lý là các

quyết định, nó có ảnh hưởng và tác động

tới quá trình phát triển xã hội.

- Nghệ thuật lãnh đạo, quản lý tỷ lệ thuận

với hiệu quả lãnh đạo.1.3.2. Hoạt động quản lý là một dạng hoạt

động phức tạp và có tính chun biệt

- Tính phức tạp của hoạt động quản lý được

qui định bởi đặc điểm của đối tượng quản

lý, của các mối quan hệ xã hội mà nó

đụng chạm tới. Đối tượng quản lý là con

người và tổ chức với những đặc điểm và

tâm lý phức tạp khác nhau.

- Tính chất chuyên biệt thể hiện trong yêu

cầu về đào tạo người quản lý, lãnh đạo

(phẩm chất, kiến thức, kỹ năng) với kiến

thức sâu rộng và đặc biệt là quá trình tự

đào tạo của nhà quản lý.1.3.3. Hoạt động quản lý là hoạt động gián

tiếp

- Sản phẩm của hoạt động quản lý được

đánh giá qua sự phát triển của từng cá

nhân, tập thể, qua kết quả, hiệu quả hoạt

động của tập thể do cá nhân phụ trách.

- Người quản lý, lãnh đạo giải quyết các

nhiệm vụ chủ yếu thông qua tổ chức

bằng cách điều khiển, tác động tới con

người và tổ chức.1.3.4. Hoạt động của người quản lý được

tiến hành chủ yếu thông qua hoạt động

giao tiếp.

- Hoạt động quản lý là hoạt động tổ chức

điều khiển con người, nên thường xuyên

giao tiếp, quan hệ với con người.

- Hoạt động giao tiếp có mặt ở tất cả các

khâu của hoạt động quản lý thơng quan

bằng lời nói, hoặc khơng bằng lời nói,

bằng văn bản hoặc bằng người khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm chung về hoạt động quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×