Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Hiệu quả xã hội

VI. Hiệu quả xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHƠNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGĨI XM

MÀU PHÚC ĐẠT- Góp phần tăng trưởng GDP của khu vực và thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu

kinh tế của huyện Tứ Kỳ và đóng góp vào phát triển cơng nghiệp của tỉnh Hải

Dương;

- Tạo công ăn việc làm cho gần 300 lao động có thu nhập cao;

- Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cơng nhân có tay nghề cao

phục vụ lâu dài cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh;

- Góp phần khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của đất nước,

phát huy được lực lượng lao động dồi dào tại địa phương;

- Nâng cao trình độ quản lý cho các nhà quản lý doanh nghiệp, đáp ứng

nhu cầu cơng nghiệp hố trong thời kỳ kinh tế hiện nay.CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT74DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHƠNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGĨI XM

MÀU PHÚC ĐẠTChương 9

Kết luận và Kiến nghị

--------I. Kết luận

Trên đây là toàn bộ nội dung dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất xi

măng trắng, tấm lợp không sử dụng amiăng và ngói ximăng màu Phúc Đạt của

cơng ty cổ phần Phúc Đạt (điều chỉnh, bổ sung, mở rộng từ Dự án đầu tư xây

dựng cơng trình: Nhà máy sản xuất xi măng trắng lò quay phương pháp khơ

cơng suất 40.000 tấn/năm). Qua nghiên cứu và tìm hiểu cơng ty nhận thấy cùng

với việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng trắng lò quay phương pháp

khơ công suất 40.000 tấn/năm nếu đầu tư xây dựng tiếp Nhà máy sản xuất tấm

lợp khơng sử dụng amiăng, ngói ximăng màu sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ

trong nước và xuất khẩu; một mặt đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt, mặt

khác đảm bảo các yêu cầu về mơi trường và phù hợp với trình độ quản lý của

doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện dự án công ty cổ phần Phúc Đạt cam kết thực

hiện đúng nội dung dự án, sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ pháp

luật về đăng ký kinh doanh, bảo vệ mơi trường, phòng chống cháy nổ, an tồn

lao động và các quy định khác của Nhà nước.

II. Kiến nghị

Để dự án nhanh chóng được triển khai và đi vào hoạt động theo kế hoạch

đã lập trong dự án công ty cổ phần Phúc Đạt đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch

và Đầu tư cùng các cơ quan có liên quan xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư

xây dựng dự án và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án. Đồng thời Công ty đề

nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ giải quyết các khó khăn

trong q trình thực hiện dự án.

Cơng ty cổ phần Phúc Đạt xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạTCÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT75DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHƠNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGĨI XM

MÀU PHÚC ĐẠTCáC PHụ LụC KèM THEO Dự áNBảng 1: Tính tốn doanh thu

Bảng 2: Tính tốn chi phí hoạt động

Bảng 3: Chi phí khấu hao

Bảng 4: Chi phí tiền vay

Bảng 5: Dự trù lỗ - lãiCÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT76DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGĨI XM MÀU PHÚC ĐẠTBảng 1: TíNH TOáN DOANH THU

Đơn vị tính: Triệu đồng

Hạng mụcNĂM TàI CHíNHNăm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5Năm 6Năm 7Năm 8Năm 9Năm1040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00070%80%90%100%100%100%100%100%100%100%28.00032.00036.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00050.40057.60064.80072.00072.00072.00072.00072.00072.00072.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.00070%80%90%100%100%100%100%100%100%100%3. Sản lượng sản

xuất thực tế840.000960.0001.080.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0004. Giá bán bình

qn62.000

đồng/tấm

52.08059.52066.96074.40074.40074.40074.40074.40074.40074.400500.000500.000500.000500.000500.000500.000500.000500.000500.000500.000Xi măng trắng

1.Cơng suất thiết kế

2. Hiệu suất

3. Sản lượng sản

xuất thực tế4. Giá bán bình

1,8 tr đ/tấn

qn

5. Doanh thuTấm lợp ximăng

1.Cơng suất thiết kế

2. Hiệu suất5. Doanh thuNgói màu

1.Cơng suất thiết kếCƠNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT77DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHƠNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGĨI XM MÀU PHÚC ĐẠT2. Hiệu suất70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%3. Sản lượng sản

xuất thực tế350.000400.000450.000500.000500.000500.000500.000500.000500.000500.0004. Giá bán bình

qn29.000

đ/viên5. Doanh thu10.15011.60013.05014.50014.50014.50014.50014.50014.50014.500112.630128.720144.810160.900160.900160.900160.900160.900160.900160.900Tổng Doanh thuCƠNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT78DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHƠNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGĨI XM MÀU PHÚC ĐẠTBảng 2: TíNH TOáN CHI PHí HOạT ĐộNG

Đơn vị tính: Triệu đồng

NĂM TàI CHíNHHạng mụcNăm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5Năm 6Năm 7Năm 8Năm 9Năm1070%80%90%100%100%100%100%100%100%100%1. Chi phí nguyên

vật liệu56.668,2864.795,7472.895,2180.994,6880.994,6880.994,6880.994,6880.994,6880.994,6880.994,68- Sản xuất ximăng13.832,0015.840,0017.820,0019.800,0019.800,0019.800,0019.800,0019.800,0019.800,0019.800,00- Sản xuất tấm lợp35.888,5041.015,4246.142,3551.269,2851.269,2851.269,2851.269,2851.269,2851.269,2851.269,28- Ngói màu6.947,787.940,328.932,869.925,409.925,409.925,409.925,409.925,409.925,409.925,402. Chi phí điện,

nước3.4233.9124.4014.8904.8904.8904.8904.8904.8904.890- Sản xuất ximăng2.3382.6723.0063.3403.3403.3403.3403.3403.3403.340- Sản xuất tấm lợp8409601.0801.2001.2001.2001.2001.2001.2001.200- Ngói màu2452803153503503503503503503504.520,885.166,725.812,566.458,46.458,46.458,46.458,46.458,46.458,46.458,4150,0150,0150,0150,0150,0150,0150,0150,0150,0150,0Hiệu suất sản xuất3. Chi phí

lương, BHXH

4. Tiền th đấttiềnCƠNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT79DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM MÀU PHÚC ĐẠT5. Khấu hao tài sản

cố định9.361,159.361,159.361,159.361,159.361,158.641,158.641,158.641,158.641,158.641,156. Lãi và gốc vốn

vay15.28014.45213.62412.79611.96811.14010.3129.5028.6567.8287. Chi phí bán

hàng, quảng cáo,

tiếp thị, vận chuyển5.7006.7007.7007.7007.7007.7007.7007.7007.7007.700TổNG CHI PHí95.103,31104.537,6

1113.943,92122.350,2

3121.522,2

3CƠNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT119.974,23 119.146,23 118.336,23 117.490,23 116.662,2380DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHƠNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGĨI XM MÀU PHÚC ĐẠTBảng 3: CHI PHí KHấU HAO

Đơn vị tính: Triệu đồng

Hạng mụcNĂM TàI CHíNHNăm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5Năm 6Năm 7Năm 8Năm 9Năm101. Cơng trình xây

dựng1.782,41.782,41.782,41.782,41.782,41.782,41.782,41.782,41.782,41.782,42. Máy móc và thiết

bị6.858,756.858,756.858,756.858,756.858,756.858,756.858,756.858,756.858,756.858,75720,00720,00720,00720,00720,009.361,159.361,159.361,159.361,159.361,158.641,158.641,158.641,158.641,158.641,15Giá trị KH3. Chi khác

Tổng giá trị khấu

hao hàng nămPhần Xây lắp khấu hao: 20 năm

Phần Thiết bị khấu hao: 10 năm

Phần Chi khác khấu hao: 5 nămCÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT81DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHƠNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGĨI XM MÀU PHÚC ĐẠTBảng 4: CHI PHí TIềN VAY

Đơn vị tính: Triệu đồng

NĂM TàI CHíNHHạng mụcNăm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5Năm 6Năm 7Năm 8Năm 9Năm1

01. Trả gốc hàng

năm6.0006.0006.0006.0006.0006.0006.0006.0006.0006.0002. Trả lãi hàng

năm7.2006.4805.7605.0404.3203.6002.8802.1601.4407203. Lãi và gốc vốn

cố định hàng

năm13.20012.48011.76011.04010.3209.6008.8808.1607.4406.7201. Trả gốc hàng

năm1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0002. Trả lãi hàng

năm1.0809728647566485404323422161083. Lãi và gốc vốn

lưu động hàng

năm2.0801.9721.8641.7561.6481.5401.4321.3421.2161.108Năm XDI. Vốn cố định

Tổng tiền vay60.000

12%/nămII. Vốn lưu động

Tổng tiền vay10.000

10,8%/nă

mCÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT82DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHƠNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGĨI XM MÀU PHÚC ĐẠTIII. Trả gốc và lãiCÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT15.28014.45213.62412.79611.96811.14010.3129.5028.6567.82883DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHƠNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGĨI XM MÀU PHÚC ĐẠTBảng 5: Dự TRù Lỗ - LãI

Hạng mục

A. TổNG DOANH THU

B. TổNG CHI PHí

C.

DOANH

TRƯớC THUếTHUD. THUế VAT (5%DT)

E. THU NHậP CHịU

THUế

F. THUế TNDN

G. LãI RòNGNĂM TàI CHíNHNăm 1

112.630Năm 2Năm 3128.720Năm 4Năm 5Năm 6Năm 7Năm 8Năm 9160.900160.900160.900160.900160.900Năm10144.810160.90095.103,31104.537,6

113.943,92

1122.350,2

3121.522,2

119.974,23 119.146,23 118.336,23 117.490,23 116.662,23

3160.90017.526,6924.182,3930.866,0838.549,7739.377,7740.925,7741.753,7742.563,7743.409,7744.237,775.631,56.436,07.240,58.045,08.045,08.045,08.045,08.045,08.045,08.045,011.895,1917.746,3923.625,5830.504,7731.332,7732.880,7733.708,7734.518,7735.364,7736.192,773.330,65

8.564,544.968,99

12.777,406.615,16

17.010,428.541,34

21.963,438.773,18

22.559,599.206,62

23.674,159.438,46

24.270,319.665,26

24.853,519.902,14

25.462,6310.133,98

26.058,799.361,159.361,159.361,159.361,159.361,158.641,158.641,158.641,158.641,158.641,158.280,00

8.564,54

26.205,697.452,00

12.777,40

29.590,556.624,00

17.010,42

32.995,575.796,00

21.963,43

37.120,584.968,00

22.559,59

36.888,744.140,00

23.674,15

36.455,303.312,00

24.270,31

36.223,462.502,00

24.853,51

35.996,661.656,00

25.462,63

35.759,78828,00

26.058,79

35.527,9439.827,302.706,72-34.182,02H. THờI GIAN HOàN

VốN1. Khấu hao

2. Lãi vay

3. Lãi ròng

4. Dòng tiền ròng

5. Chi phí ban đầu(128.619,113)

6. Luỹ kế hàng năm

7. Thời gian hoàn vốn102.413,4

72.822,87

2

Khoảng 4 nămI. CáC CHỉ TIÊU KT1. NPV53.664,44 triệu đồng2. IRR21,90%CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Hiệu quả xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×