Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ GIA CÔNG TRÊN TRUNG TÂM PHAY CNC

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ GIA CÔNG TRÊN TRUNG TÂM PHAY CNC

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Trần Văn Địch (2003), Nghiên cứu độ chính xác gia cơng bằng thực nghiệm,

NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2. Trần Văn Địch (2008), Các phương pháp xác định độ chính xác khi gia công

cơ, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

3. Trần Văn Địch, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Trần Xuân Việt

(2003), Công nghệ chế tạo máy, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

4. Nguyễn Doãn Ý (2009), Xử lý số liệu và thực nghiệm trong kỹ thuật, NXB

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

5. Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sỹ Túy (2001), Nguyên lý gia công vật

liệu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

6. Trần Văn Địch (2009), Nguyên lý cắt kim loại, NXB Khoa học và Kỹ thuật,

Hà Nội.

7. Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thi Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú (2001), Kỹ

thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà

Nội.

8. Ninh Đức Tốn (2000), Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục.

9. Trung tâm thông tin tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng, TCVN2511 : 1995 –

Nhám bề mặt - các thông số cơ bản và giá trị.

10. Nguyễn Dỗn Ý (2003), Giáo trình quy hoạch thực nghiệm, NXB Khoa học

và Kỹ thuật, Hà Nội.

11. Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt (2001), Sổ

tay công nghệ chế tạo máy, tập 1,2,3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

12. Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai, (2008), Công nghệ chế tạo máy, NXB

giáo dục, Hà Nội.7313. Trần Văn Địch (2004), Công nghệ CNC, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà

Nội.

14. Tạ Duy Liêm (1999), Máy công cụ CNC, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà

Nội.

15. Nguyễn Trọng Bình (2003), Tối ưu hóa q trình cắt gọt, NXB giáo dục, Hà

Nội.

Tiếng Anh

16. Roy, Ranjit (1990) A Primer on the Taguchi Method, ISBN 0-442-23729-4

17. Shin Taguchi (september 1991) Taguchi Methods

18. Jasbir S Arora-2nd end (2004) Introduction optimization design, TA174.A76

ISBN 0 12-064155-0

19. Vedat Savas & Cetin Ozay (2008) The optimization of the surface roughness

in the process of tangential turn-milling using genetic algorithm, Int J Adv

Manuf Technol 37:335–340 DOI 10.1007/s00170-007-0984-1

20. Ab. Rashid M.F.F., Gan S.Y., and Muhammad N.Y (2009) Mathematical

Modeling to Predict Surface Roughness in CNC Milling, World acedame of

science engineering and Technology 53 2009

21. M.F.F. Ab. Rashid and M.R. Abdul Lani (2010) Surface Roughness

Prediction for CNC Milling Process using Artificial Neural Network,

Proceedings of the World Congress on Engineering 2010 Vol III-VCE 2010,

june 30-july 2, 2010 London U.K74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ GIA CÔNG TRÊN TRUNG TÂM PHAY CNC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×