Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

liệu mang là sợi Acrylic, Trường ĐHXD Hà Nội.

13. Lều Thọ Bách (2008), Nghiên cứu mơ hình và đề xuất phương án khả

thi xử lý sinh học Nitơ – Amoni trong nước ngầm Hà Nội, Bộ GD & ĐT, Đại học

Xây Dựng Hà Nội.

14. Vũ Minh Đức (2011), Hóa học nước và vi sinh vật học, NXB Xây dựng,

Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội.

15. Cao Thế Hà và CTV (2004), Dự án Xử lý amoni trong nước ngầm quy

mô Pilot tại Nhà máy nước Pháp Vân, Công ty KDNS Hà Nội, Sở GTCC Hà Nội.

16. Nguyễn Văn Khôi, Cao Thế Hà (2000), Nghiên cứu xử lý N- amoni

trong nước ngầm Hà Nội, đề tài cấp TP 01C- 09/11-2000-2, tr 1- 116, Sở Giao

Thơng Cơng Chính, Cơng Ty kinh doanh nước sạch Hà Nội quy mô pilot tại nhà

máy Pháp Vân.

17. Nguyễn Văn Phước (2007), Giáo trình xử lý nươc thải sinh hoạt và công

nghiệp bằng phương pháp sinh học, NXB Xây dựng.

18. Trịnh Xn Lai (2003), Tính tốn thiết kế các cơng trình trong hệ thống

cấp nước sạch, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

19. Liên đoàn địa chất thủy văn – Địa chất cơng trình miền Bắc (2005), Xây

dựng cơ sở dữ liệu về nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội phục

vụ công tác quản lý, UBND Thành phố Hà Nội.

20. Vinse (2014), Mơ hình xử lý amoni bằng trao đổi ion sử dụng vật liệu

zeolit, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thành phố Hà Nôi.

Tiếng Anh

21. Metcalf & Eddy, Inc. (1991), Watse Water Engineering Treatment,

Disposal and Reuse, McGraw-Hill, Inc, New York.

22. Henze, M., Harremoës,P., Jansen,J.l.C. & Arvin,E. (2002), Wastewater

treatment. Biological and chemical processes. 3rd ed. Springer, Berlin.

23. C.W. Randall, J.L. Barnard, H.D. Stensel (1992), Design and retrofit of

wastewater treatment plants for biological nutrient removal, Technomic Publ.

Lancaster. Basel.

24. WEF (1998), Biological and bio systems for nutrient removal, Special

publication. Alexandria USA.

25. M. Henze, P. Harremoes. Wastewater treatment (1996), Biological and

chemical process. 2. ed, Springer, Germany

26. R. Crites, G. Tchobanoglous(1998), Small and decentralized wastewater

management systems, WCB/Mc Graw Hill.

27. Rogalla,F., Badard,M., Hansen,F., and Dansholm,P., Upscaling compactnitrogen removal process, Water Science Tech. 26 (1992) 1067-1076.

28. J.D. Rouse, T. Fujii, H. Sugino, H. Tran and K. Furukawa (2005), PVAgel beads as a biomass carrier for anaerobic oxidation of ammonium in a packedbed reactor,Kuraray Co., Ltd.; Sojo Univ., Kumamoto, Japan; Kumamoto Univ.,

Kumamoto, Japan, Sakazu 1621, Kurashiki, Okayama 710-8622, Japan; E-mail:

joseph_rouse@kuraray.co.jp

29. A.Zafarzadeh, B.Bina, M.Nikaeen, H.Movahedian Attar, M.Hajian

nejad (2010),Performance of moving bed biofilm reactors for biological nitrogen

compounds removel from wastewater by partial nitrification-denitrification

process, Iran.J.Environ.Health.Sci.Eng., Vol.7, No.4, pp 353-364.

30. Richard,Y.R.,(1989), Operation experiences of full-scale biological and

ion-exchange denitrification plants in France, J. of Institution of Water and

Environmental Management, pp 154-167.

31. Lauch,R.P., and Guter,G.A.,(1986), Ion exchange for removal of nitrate

from well water, J.AWWA, pp 83-93.

32. Fletcher, I.J., Woodward,A.J., and Henwood,N.G.,(1991), Design and

construction of an ion-exchange denitrification plant in South Staffordshire, J. of

Institution of water and Environment Management, pp 566-573.

33. Niquette, P., Prevost, M., Servais, P., Beaudet, J.F., Coallier, J. And

Lafrance, P. (1998), Shutdown of Bac Filters: Effects on Water Quality, Journal

American Water Works Association 90 (12), 53 – 61.

34. Bock E, Koops H-P and Harm H, (1986), Cell biology of nitrifying

bacteria. In: Nitrification, JI Prosser (ed) IRL Press pp. 17 – 38.

35. Barrett, SE., M.K. Davis, and M.J. Mc Guire (1985), Blending

Chloraminated and Chloraminated Waste, Jour. AWWA (1): pp 50 – 61.

36. J. W. Mulder, M. C. M. Hellinga (2001), Full scale application of the

SHARON process for treatment of rejection water of digested sludge dewatering,

Wa. Sci. Technol. Vol. 43, No. 11, 127 – 134.

37. U. Van Dongen, M. S. M. Jotten (2001), The SHARON – Anammox

process for treatment of ammonium rich wastewater, Wat. Sci. Technol, Vol. 44,

No. 1, 145 – 152.

38. Ødegaard, H., Rusten, B., Westrum, T., (1994), A new moving bed

bofilm reactor—applications and results, Water Sci. Technol. 29 (10–11), 157–

165.

39. Ødegaard, H., Rusten, B., Siljudalen, J., (1999), The development of the

moving bed biofilm process—from idea to commercial product, Eur. Water Manage.

2 (3), 36–43.

40. Kenji Furukawa, Pham Khac Lieu, Hiroyuk Tokitoh, Ritsuko Hatozaki,Takao Fujii.,(2005), Anammox and Partial Nitritation as Novel Nitrogen Removal

Processes, Furukawa Lab.

41. Saunier, B. M. (1976), Kinetics of Breakpoint Chlorination and

Disinfection, Berkeley, CA, University of California, Berkeley. Ph.D Dissertation.

42. Soil and Water LTD (1992), Environmental Impact Assessment Study of

Exploitation of Gas Foxtrot, Cote D’Ivoire. Abidjan.

43. Soil and Water LTD (2002), Rivised design for ammonia removal, Draft

final design report Volume 1, Hanoi Water Supply and Environment Project, Stage

1A, Nam Du Water Treatment Plant.

44. Bertino, A. (2010) “Study on One-Stage partial Nitritation-Anammox

process in Moving Bed Biofilm Reators: a Sustainable Nitrogen Removal”.

45. W.Fresenius, Wschneider (1989), Waste water technology,Springer Verl.

Berlin Heidenbeg.

46. Goodal J.B (1979), Oxidation Techniques In Drinking Water Treatment

Drinking Water Pilot Project Report IIA Advanced Treatment Technology

Karlsruhe, Federal Republic of Germany

47. WEF (2005), Biological nutrient removal (BNR) operation in waste

water treatment plant, Special publication. Alexandria USA.

48. D. Zart, R. Stuven, E. Bock (1999), Nitrification and Denitrification Microbial Fundamentals and Consequences for Application. In Vol.11a.

Environmental Processes I.Wastewater Treatment (ed. J. Winter). Biotechnology

series, Weinheim. New York Chichester Brisbane Singapore . Toronto.

49. P. Lydmark, R. Almstrand, K. Samuelsson, A. Mattsson, F. Sörensson,

P.E. Lindgren, M. Hermansson (2007), Effects of environmental conditions on the

nitrifying population dynamics in a pilot wastewater treatment plant,

Environmental Microbiology 9(9), 2220–2233.

50. C. S. Gee, J. S. Kim (2004), Nitrite accumulation followed by

denitrification using sequencing batch reactor, Wat. Sci. Technol. Vol. 49, No. 5 6, 65 – 72.

51. A. E. J. Botrous, M. F. Dahab (2004), Nitrification of high – strength

ammonium wastewater by a fluidized bed reactor, Wat. Sci. Technol. Vol. 49, No. 5

- 6, 67 – 72.

52. J. Zabranska, M. Dohanyos (2004), Factors effecting nitrogen removal

by nitritation/denitritation, Wat. Sci. Technol. Vol. 49, No. 5 - 6, 73 - 80.

53. D.B Christensen and P.L. McCarty (1975), Multi-process biological

treatment model, Journal of Water Pollution Control Federation, 67, 2652.

54. Mackenzie L. Davis (2010), Water and Wastewater Engineering,

McGraw-Hill Education.55. US EPA (1993a). Nitrogen control manual, Washington, DC.

56. WEF (2010), Biofilm Reactors, Special publication. Alexandria USA.

57. O. Levenspiel (1972). Chemical reaction engineering, John Willey &

Sons. Inc, New York.

58. World Health Organization (1998). Guidelines for Drinking-water

Quality.

59. Y. Cohen (2001), Biofiltration – the treatment of fluids by

microorganisms immobilized into filter bedding material: a rewiew. Bioresource

Technology.

60. H. Hasar. Simultaneous removal of organic matter and nitrogen

compounds by combining a membrane bioreactor and a membrane biofilm reactor.

Bioresource Technology 100 (2009) 2699–2705CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Trịnh Xuân Đức, Lê Anh Tuấn, Đoàn Mạnh Hùng, Trần Việt Dũng. Công

nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp màng vi sinh chuyển động - Moving Bed

Biofilm Reactor (MBBR).Tạp chí cấp thốt nước Việt Nam, số 6 (87). T10/2012.

2. Trịnh Xuân Đức, Trần Việt Dũng. Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công

nghệ xử lý sinh học ngắt qng. Tạp chí cấp thốt nước Việt Nam, số 5 (86).

T8/2012.

3. Trịnh Xuân Đức, Lê Anh Tuấn, Đoàn Mạnh Hùng, Đào Như Ý, Nguyễn

Thị Thanh Hòa, Phan Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Hoàng. Xử lý đồng thời chất

hữu cơ (BOD5) và amoni-nitơ (NH4+-N) trong nước thải sinh hoạt nghiên cứu cho

thành phố Đà Lạt sử dụng công nghệ màng vi sinh chuyển động. Tạp chí Cấp thốt

nước Việt Nam, số 1+2 (99+100), T1+3/2015.

4. D.X. Trinh, A.T. Le, H.M Doan Manh, H.T.T. Nguyen, H. D. Pham &

B.V. La (Vietnam), 2014. Study on N-NH4+ removal from Undergroundwater by

MBBR case study in Bach Khoa Ward - Hanoi, Vietnam. Sustainable water and

sanitation services for all in a fast changing world, Construction Publishing House.

HaNoi, 2014,pp:855 – 860.

5. Trinh Xuan Duc, Tran Duc Ha, Le Anh Tuan, Nguyen Thi Thanh Hoa and

Nguyen Thi Viet Ha (VietNam), 2016.Application of the simultaneous process of

Nitrification and Denitrification by using Moving Bed Biofilm Reactor for

groundwater treatment in Ha Noi. The 12th International Symposium on Southeast

Asian Water Environment (SEAWE2016). Hanoi, Vietnam, November 28-30, 2016.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×