Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

2 Thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2 Thực thi trách nhiệm xã hội của DN

3.2.4 Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ nhân văn3.2 Thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

3.2.5 Các mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội3.3 Trách nhiệm xã hội và tồn cầu hóa3.3.1 Tồn cầu hóa và các tổ chức phi chính phủCác NGO quốc tế là nhóm giữ các giá trị và thái độ về vấn đề liên

quan đến tồn cầu hóa và biện hộ cho những thay đổi để cải

thiện điều kiện ở các nước đang phát triển chia sẻ. Nhiều vấn đề

phát sinh ngoài được liệt kê và các NGO quốc tế gây áp lực lên các

doanh nghiệp và chính phủ.Đơi khi các NGO quốc tế được gọi là diễn viên xuyên quốc gia phi

chính phủ (TNGOs), tổ chức phong trào xã hội xuyên quốc gia

(TSMOs).3.3 Trách nhiệm xã hội và tồn cầu hóa

3.3.2 Các chuẩn mực hành vi kinh doanh tồn cầuCó rất nhiều tiêu chuẩn, hướng dẫn, hoặc các nguyên tắc phát triển để cung

cấp hướng đến các tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong nền kinh tế tồn cầuChịu trách nhiệm về đạo đức, được đề cập trong tiêu chuẩn ứng xử xoay quan

các vấn đề sau: Các yếu tố chính trị, mục tiêu văn hố xã hội và giá trị, cơng bố

thơng tin, cạnh tranh, tài chính, việc làm và nhân sự, tham nhũng, bảo vệ môi

trường, quản trị doanh nghiệp…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×