Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Chức năng,nhiệm vụ ,cơ cấu tổ chức.

II. Chức năng,nhiệm vụ ,cơ cấu tổ chức.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢPCùng với hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam. Chi nhánh NHNo & PTNT Hà

Nội được thành lập và hoạt động trong bối cảnh có khó khăn về nhiều mặt như cơ

sở vật chất ,cơng nghệ,lao động,khách hàng,những ảnh hưởng to lớn và nặng nề của

cơ chế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường vẫn còn tồn tại đến nay.

Tuy vậy, 20 năm qua ,chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội đã có nhiều cố

gắng,từng bước vượt qua những thách thức to lớn để phát triển kinh doanh,đã đóng

góp tích cực vào xây dựng kinh tế Thủ Đô cũng như sự phát triển bền vững của

NHNo & PTNT Việt Nam.

Từ chỗ thiếu vốn và tiền mặt NHNo & PTNT Hà Nội đã có những giải pháp

mạnh dạn vừa thu hút nguồn vốn vừa tạo nguồn thu tiền mặt,đã mạnh dạn mở rộng

mạng lưới,chiếm lĩnh thị trường nên đến nay NHNo & PTNT đã có nguồn vốn trên

7.500 tỷ đồng ,cung ứng trên 2.300 tỷ dư nợ cho các thành phần kinh tế Thủ Đơ ,mở

rộng và làm tốt cơng tác thanh tốn quốc tế với gần 700 Ngân Hàng và đại lý ngân

hàng nước ngoài,giải quyết tốt nhu cầu ngoại tệ cho thanh toán hàng nhập khẩu ;

NHNo & PTNT Hà Nội đã cùng với tồn ngành góp phần tích cực vào cơng cuộc

phát triển,hiện đại hóa nơng nghiệp và nơng thơn,xóa đói giảm nghèo ,ổn định giá

cả và tiền tệ ,đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao

động….đó là thành tích bước đầu đáng trân trọng mà NHNo & PTNT Hà Nội 15

năm qua đã đạt được.

Để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh phát triển, NHNo& PTNT Hà Nội đã chú

trọng phát huy sức mạnh của tổ chức đảng cơ sở,các tổ chức quần chúng như Cơng

đồn,phụ nữ,thanh niên,chú trọng đào tạo nguồn lực con người tại chỗ,tích cực

tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ nhân dân các vùng miền bị thiên tai,lũ

lụt,nuôi dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng,tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc,huấn

luyện dân quân tự vệ. NHNo & PTNT Hà Nội đã được Đảng và Nhà Nước đã trao

tặng 01 huân chương lao động hạng ba và 01 hn chương chiến cơng hạng Ba,đó

là sự ghi nhận những cơng lao và thành tích mà tồn thể cán bộ viên chức

NHNo&PTNT Hà Nội đã phấn đấu không mệt mỏi trong 15 năm qua.

Để phát triển bền vững và sớm vươn lên hòa nhập với cộng đồng khu vực và

quốc tế, NHNo&PTNT Hà Nội cần thực hiện thắng lợi chiến lược kinh doanh đã

được NHNo&PTNT Việt Nam phê duyệt và những nhiệm vụ trọng tâm sau đây để

phát triển mạnh mẽ trong cơ chế thị trường hiện nay.

1. Tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh ,triển khai nhiều hình thức huy

động vốn nhất là dân cư,trong đó tập trung huy động vốn trung dìa hạn để đáp ứng

SV:Trần Phương Anh8Lớp: KTPT-K47B_QNBÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢPcho nhu cầu Cơng Nghiệp hóa ,hiện đại hóa trước hết là Cơng nghiệp hóa và Hiện

đại hóa Nơng nghiệp và nơng thơn.

2. Mở rộng đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế Thủ Đô,coi trọng cho

vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ ,cho vay tiêu dùng,cho vay các hộ gia đình làm

kinh tế,mở rộng hình thức đồng tài trợ với các ngân hàng bạn nhằm nâng cao hiệu

quả kinh doanh,hạn chế rủi ro,tích cực thu hồi nợ tồn đọng của các thành phần kinh

tế, Luôn luôn lấy phương châm chất lượng tín dụng là hiệu quả hàng đầu.

3. Đổi mới công nghệ ngân hàng ,cung cấp ngày càng nhiều các sản phẩm

dịch vụ tiện ích cho mọi khách hàng.

4. Khơng ngừng và thường xuyên đào tạo và đào tạo lại cán bộ ở tất cả các

phần hành nghiệp vụ để theo kịp với yêu cầu đổi mới,phát triển của Công nghệ

Ngân hàng và thực tế kinh doanh ngày càng phức tạp.

5. Thường xuyên củng cố tổ chức và phát huy hoạt động sáng tạo của tổ chức

cơng đồn, Đồn thanh niên,Phụ nữ,Dân quân tự vệ,phát huy sức mạnh của các tổ

chức quần chúng để động viên chăm lo người lao động,khắc phục khó khăn hiện tại

để làm việc ngày càng tốt hơn,tham gia tích cực các hoạt động xã hội …

Trong những năm tiếp theo,NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và

NHNo&PTNT Hà Nội nói riêng có nhiều thuận lợi để phát triển nhưng cũng có

nhiều trở ngại khó khăn đòi hỏi mỗi cán bộ ,Đảng viên, viên chức NHNo&PTNT

Hà Nội phấn đấu mạnh hơn nữa,học hỏi nhiều hơn nữa trên con đường phát triển

của mình

b> Cơ cấu tổ chức.

NHNo & PTNT Hà Nội được tổ chức theo mơ hình thống nhất của NHNo &

PTNT Việt Nam gồm Ban Giám Đốc,10 phòng,tổ nghiệp vụ các chi nhánh cấp

2,các phòng giao dịch hoạt động theo quy chế 454 – QĐ/HDQT ngày 4/12/2006 của

Hội Đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam.

Bộ máy tổ chức của NHNo&PTNT Hà Nội: Ban giám đốc trong đó gồm 1

Giám Đốc, 4 Phó giám đốc, và 10 phòng ban trực thuộc.

- Ban giám đốc: Gồm 1 giám đốc và 4 phó giám đốc trực tiếp quản lý điều

hành tồn diện hoạt động kinh doanh tại trung tâm và các chi nhánh trực thuộc.

- Phòng hành chính (Tổ chức cán bộ) : Xây dựng quy định lề lối làm việc

trong đơn vị, đề xuất định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương đến các chi

nhánh. Quản lí hồ sơ cán bộ, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Thực hiện

công tác tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi nhánh theo chủ trương chính sách của nhà

SV:Trần Phương Anh9Lớp: KTPT-K47B_QNBÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢPnước và theo quyết định của chi nhánh Ngân Hàng.

- Phòng kiểm tra,kiểm sốt nội bộ: Xây dựng chương trình và tổ chức thực

hiện kiểm tra, kiểm toán. Báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra, kiểm toán và chỉnh sửa

các tồn tại thiếu sót của chi nhánh.Kiểm tra ,giám sát việc chấp hành quy trình

nghiệp vụ kinh doanh báo cáo tài chính,báo cáo cân đối kế tốn,hoạt động tiền tệ tín

dụng và dịch vụ của Ngân Hàng.

- Phòng kế tốn ngân quỹ: Hạch tốn kế tốn, thanh tốn trong và ngồi nước,

quản lí và sử dụng ngân quỹ. Lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán, quyết toán. Thực hiện

các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, thu chi tiền lương, nộp ngân sách Nhà nước,công tác

huy động vốn từ dân cư và các tổ chức thành phần kinh tế….,thực hiện hạch toán kế

toán,hạch tốn thống kê và các cơng tác ngân quỹ tại trụ sở.

Hạch toán theo dõi quản lý các loại tài sản mua sắm (TSCĐ,cung cấp lao

động…)xây dựng sữa chữa các loại vật liệu….(theo dõi nhập xuất kho và quyết

toán),các khoản chi tiết nội bộ,chi trả lương,BHXH…

Phòng hành chính: Xây dựng, triển khai, đơn đốc việc thực hiện các chương

trình cơng tác hàng tháng, quý, năm của chi nhánh. Tư vấn pháp chế trong việc thực

thi các nhiệm vụ cụ thể .Lưu trữ các văn bản pháp luật,thực hiện các công tác hành

chính (văn thư,lễ tân,…),là đầu mối giao tiếp với khách hàng đến làm việc,công tác

tại chi nhánh,đầu mối chăm lo đời sống vật chất,văn hóa tinh thần của cán bộ CNV.SV:Trần Phương Anh10Lớp: KTPT-K47B_QNBÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢPSƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HÀ NỘI

Ban giám đốcGiám ĐốcPhó giám đốc 3Phó giám đốc 4P.Kinh doanhP.Kế hoạch THCác P.Giao dịchP.DV & MKTP.Điện TốnP.Tín DụngP.HCNS(HC)Phó giám đốc 2P.KT ngân quỹP.KT kiểm sốtP.HCNS(TCCB)Phó giám đốc 1- Phòng tín dụng: Nghiên cứu, xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng và

các mơ hình tín dụng thí điểm. Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng

theo phân cấp uỷ quyền, làm các dịch vụ uỷ thác nguồn vốn. Chỉ đạo, kiểm tra,

phân tích hoạt động tín dụng ,phân loại khách hàng, phân loại dư nợ, phân tích nợ

q hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.

Tổ chức phân tích tình hình tài chính Doanh Nghiệp hàng năm,phân tích hiệu

quả sử dụng vốn đầu tư,thẩm định các dự án đầu tư,phương án sản xuất kinh

doanh,hoàn thiện hồ sơ cho vay,bảo lãnh.mở LC…..

- Phòng điện tốn: Tổng hợp, báo cáo, thống kê, lưu trữ, cung cấp số liệu,

thông tin liên quan đến hoạt động của chi nhánh. Quản lí, bảo dưỡng, sửa chữa máy

móc thiết bị tin học, làm dịch vụ tin học

- Phòng dịch vụ & Marketing: Đề xuất, triển khai các phương án tiếp thị, thông

tin tuyên truyền quảng bá hoạt động của ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ cung

ứng trên thị trường. Thực hiện lưu trữ khai thác các ấn phẩm, vật phẩm như phim tưSV:Trần Phương Anh11Lớp: KTPT-K47B_QNBÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢPliệu, hình ảnh băng đĩa về ngân hàng. Đầu mối tiếp cận các cơ quan truyền thơng,

báo chí và tập hợp triển khai phát triển dịch vụ tại Agribank Hà Nội.Triển khai các

phương án tiếp thị,thông tin tuyên truyền,quảng bá thương hiệu hoạt động của chi

nhánh và Ngân Hàng Nông nghiệp Việt Nam.

- Phòng giao dịch: Giới thiệu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tới khách hàng.

Tiếp xúc với khách hàng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ của

ngân hàng.Trực tiếp thẩm định và phê duyệt các khoản vay,các nghiệp vụ tín dụng

khác,phối hợp với bộ phận hỗ trợ tín dụng thực hiện các nghiệp vụ quản lý sau cho

vay đối với khách hàng

- Phòng kế hoạch tổng hợp: Nghiên cứu, đề xuất chiến lược khách hàng, chiến

lược huy động vốn, cân đối nguồn vốn, sử dụng điều hòa vốn kinh doanh. Lập và

theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ngắn trung và dài hạn. Đầu mối thực hiện

thơng tin phòng ngừa rủi ro và xử lí rủi ro tín dụng.Xây dựng kế hoạch kinh

doanh,theo dõi tiến độ theo định hướng của NHNo&PTNT Việt Nam và tổ chức

thực hiện trong phạm vi Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội.

- Phòng kinh doanh:Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và nội tệ như

mua bán niêm yết tỷ giá ngoại tệ hàng ngày,cân đối và điều tiết nguồn vốn (hạch

toán),kế toán,thanh toán ,chuyển tiền đến và đi điện tử vãng lai….để phục vụ mở

rộng kinh doanh.

*Tính đến năm 2006 NHNo&PTNT Hà Nội gồm có 16 chi nhánh nhưng sang

năm 2007 chi nhánh Ngân Hàng Thanh Xuân và 3/2008 3 chi nhánh là Hoàn

Kiếm,Tam trinh,Đống Đa được bàn giao về Ngân Hàng TW trở thành chi nhánh cấp

I. Đây chính là nguyên nhân khi tiến hành so sánh tình hình hoạt động tín dụng của

ngân hàng No & PTNT Hà Nội không thể so sánh 3 năm 2006,2007,2008 với nhau

mà tách ra từng hai năm một để so sánh.

* Những vấn đề về lao động:

Cho tới ngày 31/12/2008, tại Ngân hàng No&PTNT Hà Nội có 337 cán bộ, với

tuổi đời trung bình là 35,6. Trong đó, có 236 cán bộ là nữ chiếm 70%, số cán bộ

nam là 101 cán bộ, chiếm 30%. Lao động làm chuyên mơn nghiệp vụ cụ thể như

sau: kế tốn 17%, tín dụng 32%, giám định viên 3%, ngân quỹ 11%, tin học 1,5%,

hành chính,lái xe,bảo vệ,lao cơng 7% và nghiệp vụ khác 3,5%.Số cán bộ là Đảng

viên là 125 đồng chí, chiếm 37,1%.

Về trình độ chun mơn, tại Ngân hàng có 1 tiến sỹ- chiếm 0,3%, 8 thạc sỹchiếm 2,4%, 268 cán bộ có trình độ đại học, chiếm 79,5%. Số cán bộ là lãnh đạo là

105 cán bộ- chiếm 31,2% trên tổng số các cán bộ tại ngân hàng.

SV:Trần Phương Anh12Lớp: KTPT-K47B_QNBÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢPNgười lao động làm việc tại NHNo&PTNT Hà Nội đều ký hợp đồng lao động

giữa người sử dụng và người lao động. Nội dung hợp đồng có những điều khoản

quy định đầy đủ về: thời hạn, công việc, chế độ làm việc, thời giờ làm việc- nghỉ

ngơi, chế độ làm việc, lương thưởng, bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của người lao

động cũng như người sử dụng lao động."

III. Hoạt động chính của cơ sở thực tập.

a> Lĩnh vực hoạt động chính.

 Huy động tiền gửi,cho vay ngắn hạn,trung hạn,dài hạn bằng tiền Việt Nam

và ngoại tệ đối với mọi thành phần kinh tế.

 Cho vay tài trợ các hoạt động xuất nhập khẩu.

 Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống đối với cán bộ,công nhân viên chức và

các đối tượng khác

 Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh trong nước,quốc tế.

 Kinh doanh ngoại tệ.

 Thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT. Thanh tốn biên mậu với các nước có

chung biên giới.

 Thanh toán chuyển tiền điện tử.

 Làm dịch vụ kiều hối,thu đổi ngoại tệ.

 Làm dịch vụ tư vấn.

 Các dịch vụ ngân hàng khác.

b>Kết quả hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT Hà Nội những năm gần đây.

 Tình hình huy động vốn

Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT Hà Nội từ năm 2006 đến năm

2008,ngân hành đã hoàn thành tốt cơng tác huy động vốn theo kế hoạch,đóng góp phần

lớn vào thành tích huy động vốn chung của tồn hệ thống Ngân Hàng Nhà Nước.

Bảng 1: Kết quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Hà Nội.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

2006

2007

2008

Tổng nguồn vốn huy

12845

15468

15339

động

Tăng trưởng (tỷ đồng)

+ 1244

+ 2623

+1500

Tăng trưởng ( %)

+11,07%

+20,42%

+10,83%

Qua bảng số liệu trên ta thấy nguồn vốn huy động qua các năm không ngừng tăng

lên. Năm 2006 nguồn vốn huy động đạt 12848 tỷ đồng tăng 1244 tỷ (11,07%) so

SV:Trần Phương Anh13Lớp: KTPT-K47B_QNBÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢPvới 2005. . Năm 2007 nguồn vốn huy động đạt 15468 tỷ đồng tăng 2623 tỷ

(20,42%) so với 2006. . Năm 2008 nguồn vốn huy động đạt 15339 tỷ đồng,nhìn ở

bảng trên ta thấy tổng nguồn vốn huy động 2008 nhỏ hơn 2007 tuy nhiên vẫn tăng

trưởng 1500 tỷ (10,83%) so với 2007 là vì năm 2008 NHNo&PTNT Hà Nội tách ra

4 chi nhánh là Hoàn Kiếm,Tam Trinh,Thanh Xuân,Đống Đa giao về NHTW phân

thành chi nhánh cấp I,nên số liệu năm 2008 không bao gồm của 4 ngân hàng này.

Bảng 2: Nguồn vốn của NHNoHN (2006- 2008)

Đơn vị: tỷ đồng

Năm

2005STT Chỉ tiêuI

1

2

II

1

2

3

4

III

1

2Tổng nguồn vốn

Phân theo loại tiền

Bằng VNĐ

Bằng ngoại tệ quy đổi

Phân theo thành phần kinh tế

Huy động từ dân cư

Tiền gửi của các tổ chức kinh tế

Tiền gửi, tiền vay các TCTD khác

Tiền gửi kho bạc + Vốn khác

Phân theo thời gian

Dưới 12 tháng

Tỷ trọng so với tổng nguồn vốn

Từ 12 tháng trở lên

Tỷ trọng so với tổng nguồn vốnNăm 2006

Tổng

So với

số

200511.601 12.845

11.601

12.845

10.485 11.487

1.116

1.358

11.601

12.845

2.667

3.633

4.915

3.854

402

1.873

3.617

3.485

11.601

12.845

8.296

7.628

72%

59%

3.305

5.217

28%

41%111%

110%

122%

136%

78%

466%

96%

92%

158%Năm 2007

Tổng số

15.468

15.468

14.296

1.172

15.477

3.541

5.883

1.610

4.443

15.477

8.486

55%

6.991

45%So với

2006

120%

124%

86%

97%

153%

86%

127%

111%

134%(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh NHNoHN)

Tình hình huy động vốn của NHNoHN có sự tăng trưởng vượt bậc qua các

năm. Năm 2006, nguồn vốn của ngân hàng đạt 110% so với năm 2005; năm 2007

đạt 120% so với năm 2006.

Đạt được kết quả trên là do NHNoHN đã thực hiện nhiều hình thức huy động

vốn với 16 chi nhánh và 20 phòng giao dịch và nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đối

với khách hàng gửi tiền như huy động tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm khuyến mại

bằng tiền và hiện vật đối với khách hàng có số dư tiền gửi lớn, tiết kiệm dự thưởng,

tiết kiệm dự thưởng bằng vàng có khuyến mại (NHNoVN phát hành) với nhiều hình

thức trả lãi tháng, quý, năm, lãi trước, lãi sau; đồng thời Ngân hàng đã chủ động

điều chỉnh lãi suất huy động vốn một cách linh hoạt, phù hợp lãi suất của các TCTD

SV:Trần Phương Anh14Lớp: KTPT-K47B_QNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Chức năng,nhiệm vụ ,cơ cấu tổ chức.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×