Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiểu kết chương 3

Tiểu kết chương 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

Nâng cao hiệu quả trong là một vấn đề hết sức cần thi ết và mang tính c ấp

bách trong các trường. Đối với mỗi trường cần phải có những bi ện pháp sáng

tạo, linh hoạt cho phù hợp với đặc điểm tình hình th ực tế của đ ơn v ị mình

nhằm hạn chế và khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý dạy h ọc của

nhà trường. Để nâng cao hiệu quả trong cần phải thực hiện đồng bộ nhi ều bi ện

pháp trong đó vấn đề quản lý con người được coi là biện pháp quan tr ọng nhất,

quyết định tới sự phát triển của nhà trường trong công tác dạy và học.

Xuất phát từ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn tôi đã mạnh dạn đưa ra 7 bi ện

pháp quản lí mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả trong ở tr ường trung

học cơ sở Gia Xuân-Gia Viễn- Ninh Bình.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ công nhân viên

trong nhà trường về sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả trong;

- Kiện tòan bộ máy chun mơn trong nhà trường, tổ chức lao động m ột cách

khoa học của người cán bộ quản lý;

- Tăng cường xây dựng, củng cố nền nếp dạy học;

- Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua “D ạy

tốt, học tốt” trong nhà trường;

- Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên;

- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tăng cường các ngu ồn lực phục v ụ cho vi ệc

dạy và học;

- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm.

Với những nội dung đã trình bày trong đề tài cho thấy đề tài đã đ ược thực

hiện phù hợp với yêu cầu và mục tiêu đã đặt ra. Mặc dù đ ề tài đã đ ược nghiên

cứu hết sức cẩn trọng và phù hợp với tình hình thực tế của nhà tr ường trong

giai đoạn hiện nay, nhưng chắc chắn còn những biện pháp khác chưa được đề

cập tới và đó chính là hướng nghiên cứu tiếp tục của đề tài trong th ực ti ễn qu ản

lý chỉ đạo hoạt động dạy học của nhà trường sau này.46KHUYẾN NGHỊ

• Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tập trung chỉ đạo sát công hoạt động dạy học của các trường trên địa bàn.

- Tuyển dụng giáo viên cần quan tâm đến vấn đề chất l ượng tránh hi ện

tượng bằng cấp giỏi giả.

- Có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các

giáo viên ở cấp độ phòng giáo dục.

• Đối với chính quyền địa phương

- Quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng cơ s ở vật chất cho nhà tr ường

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nâng cao chất lượng.

- Vận động nhân dân tham gia tốt vào hoạt động xã hội hóa giáo dục

• Đối với nhà trường

- Quan tâm chỉ đạo sâu sát đến quá trình đổi mới phương pháp d ạy h ọc đ ối

với giáo viên.

- Quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất nhi ều h ơn n ữa đ ối v ới giáo

viên và nhân viên trôngg nhà trường.47TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Công văn số 8298/BGD&ĐT-GDTX về việc

Hướng dẫn thực hiện Phân phối chương trình Giáo d ục th ường xuyên c ấp Trung

học phổ thông, ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2009

2. Hoàng Long Dũng (2016), Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học

sinh trung học phổ thông ở Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - h ướng nghi ệp B ắc

Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Luận văn thạc sỹ), Học viện Quản lý giáo dục

3. Ngô Thị Hiền (2014), Biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác

hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông Yên Phong I - huy ện Yên

Phong - tỉnh Bắc Ninh theo yêu cầu đổi mới giáo d ục (Khóa luận tốt nghiệp), Học

viện Quản lý giáo dục.

4. Cao Như Phúc (2012), Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghi ệp

cho học sinh THPT tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Luận văn thạc sỹ),

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.Website:

1.https://123doc.org/document/2572015-bien-phap-quan-y-hoat-dong-day-hoc-o-truong-can-bo-quan-ly-giao-duc-va-dao-tao-tinh-phu-tho.htm

2. http://luanvan.net.vn/luan-van/mot-so-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-trongcong-tac-quan-ly-van-thu-luu-tru-tai-truong-mam-non-72130/

3.http://sangkienkinhnghiem.org/sang-kien-kinh-nghiem-mot-so-bien-phap-quan-ly-hieu-qua-cac-hoat-dong-ngoai-kho-nham-nang-cao-chat-luong-dai-tracho-hoc-2251/1.48PHỤ LỤC

Phụ lục 1

PHIẾU KHẢO SÁTLớp :………………………………

Em hãy đánh dấu chộo ( x ) vào ô vuông cuối mỗi nội dung mà em đồng

ý hoặc đó thực hiện.

1. Trong giờ học lớp em thường xuyên bị thầy ( cụ ) giáo khiển trách  ;

không khiển trách  ; chỉ thỉnh thoảng 

2. Em không hiểu bài do:

- Em chưa đọc kỹ bài đó ở nhà trước khi đến lớp- Ngồi trong lớp em khụng chú ý nghe giảng 

- Em có chú ý nghe giảng nhưng không tiếp thu được- Thầy giáo dạy không nhiệt tình, khơng sử dụng thiết bị 

- Thầy giáo dạy khó hiểu, hay trách mắng học sinh - Em rất ít học bài ở nhà

3. Em khơng muốn đến lớp do:

- Không thuộc bài và chưa chuẩn bị bài- Giờ học hơm nay em khơng thích học- Bài học hơm nay khó- Q mệt mỏi do làm nhiều cơng việc ở nhà 

- Không muốn học nữa- Cha mẹ bảo phải nghỉ học4. Em đi học vì:

- Học để có nhiều hiểu biết, và dự thi lên cấp học cao hơn - Vì cha mẹ buộc phải đi học- Đi vui chơi cùng bạn bè5. Mơn học em thích nhất :……………………………………………..

49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiểu kết chương 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×