Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mật độ vi sinh trong vật liệu mang

Mật độ vi sinh trong vật liệu mang

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.2c là ảnh chụp S.E.M đã cho thấy vi sinh bám trên vật liệu mang. Hình

ảnh chụp mặt trong và mặt ngồi của lớp màng đã cho thấy có sự hiển diện của vi

sinh Nitrifier (Nitrobacter và Nitrosomonas).Hình ảnh vi khuẩn mặt ngồi lớp màngHình ảnh vi khuẩn mặt ngồi lớp màngHình ảnh vi khuẩn mặt trong lớp màng

Hình ảnh vi khuẩn mặt trong lớp màng

Hình 3.2c. Mặt trong và mặt ngồi lớp màng vi sinh

3.2. Mơ hình pilot trong phòng thí nghiệm

3.2.1. Tốc độ nitrat hóa

Để khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đầu vào lên quá trình nitrat hóa, các

bình phản ứng liên tục khuấy trộn với hàm lượng amoni đầu vào lần lượt là 10, 15,

20, 30, 40, 50 mgN/L. Nước đầu vào được bơm bằng bơm định lượng với các lưu

lượng khác nhau, sau đó mẫu nước được lấy tại đầu ra của bình phản ứng.

Kết quả thu được tính tốn tốc độ phản ứng được trình bày ở bảng 3.3 như

sau:Bảng 3.3. Ảnh hưởng của nồng độ N-NH4+ đầu vào lên tốc độ nitrat hóaTính tốn Ks và r từ thực nghiệm theo phương trình Monod

Về tốc độ nitrat hóa, từ số liệu của bảng 3.3 tính tốn tốc độ nitrat hóa theo

phương trình (2-5) và chuyển phương trình (2-7) thành dạng phụ thuộc tuyến tính

giữa tốc độ phản ứng và cơ chất ta có phương trình (2-8), tính tốn được bảng 3.4

như sau:

Bảng 3.4. Tính tốn tốc độ nitrat hóa theo nồng độ amoni đầu vào

SoSrQ(l/h)V(l)r1/S1/rNồng độ N-NH4+ 10mg/l

10.094.47144.003622.4800.2240.044510.552.4696.003621.5730.4070.046410.762.3390.003621.0750.4290.04749.881.2972.003617.1800.7750.05829.990.8950.003612.6391.1240.07919.750.6645.003611.3631.5150.0880Nồng độ N-NH4+ 15mg/l

15.307.16120.003627.1330.1400.036914.806.1590.003621.6250.1630.046215.204.6275.003622.0420.2160.045415.902.9660.003621.5670.3380.046414.701.4148.003617.7200.7090.056414.900.8228.803611.2641.2200.088815.700.6025.003610.4861.6670.0954Nồng độ N-NH4+ 20mg/l

20.4012.20120.003627.3330.0820.036620.008.4780.003625.6220.1180.0390Nồng độ N-NH4+ 20mg/l

20.907.0956.253621.5780.1410.046320.203.4345.003620.9630.2920.047719.702.4440.003619.1780.4100.052120.101.0222.503611.9250.9800.083920.100.4314.40367.8682.3260.1271SoSrQ(l/h)V(l)r1/S1/r48.003621.0670.0700.0475Nồng độ N-NH4+ 30mg/l

30.0014.20Nồng độ N-NH4+ 30mg/l

30.2510.3045.003624.9380.0970.040130.258.5636.003621.6900.1170.046129.255.5830.003619.7250.1790.050730.001.9020.003615.6110.5260.064131.251.0514.403711.7540.9520.085131.250.7012.00389.6471.4290.1037Nồng độ N-NH4+ 40mg/l

39.7519.7036.003620.0500.0510.049940.0017.9032.733620.0910.0560.049840.0014.4427.693619.6620.0690.050939.758.8920.003617.1440.1120.058339.204.4418.003617.3800.2250.057541.502.8616.093716.8000.3500.059541.501.8012.673813.2330.5560.075641.501.1510.293910.6420.8700.0940Nồng độ N-NH4+ 50mg/l

49.7523.5330.003621.8500.0420.045850.5019.0724.323621.2360.0520.047150.5016.5624.003622.6270.0600.044249.7511.5017.913619.0300.0870.052549.252.3312.243615.9590.4290.062749.252.2612.043715.2910.4420.065449.251.109.003811.4040.9090.0877Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mật độ vi sinh trong vật liệu mang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×