Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thẻ giữ xe thông minh Bike-C5.2.GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhTổng quan về các phòng ban5.2.1.Phòng kinh doanh5.2.1.1. Chức năng

-Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng

ngành nghề, đúng pháp luật, mang lại hiệu quả cao.-Xây dựng chiến lược kinh doanh chung của Công ty theo từng giai đoạn: Ngắn hạn

– Trung hạn – Dài hạn; cơng tác tài chính – ngân hàng.-Thực hiện các chức năng liên quan đến hoạt động cổ phần cổ phiếu của doanh

nghiệp-Theo dõi, hỗ trợ, tổng hợp báo cáo cho Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động

của tồn Cơng ty và của các cơng ty thành viên, liên kết và các hợp đồng góp vốn

liên doanh.-Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo tháng, quý, năm-Giám sát và kiểm tra chất lượng công việc, sản phẩm của các bộ phận khác nhằm

mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ cao.-Có quyền nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo các chiến lược kinh doanh-Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh, liên kết-Nghiên cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh-Xây dựng cách chiến lược PR, marketng cho các sản phẩm theo từng giai đoạn và

đối tượng khách hàng.5.2.1.2. Nhiệm vụ

-Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch cơng việc

của Phòng từng tháng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.-Tổ chức bộ máy nhân sự, phân cơng cơng việc trong Phòng để hồn thành ngân

sách năm, kế hoach cơng việc của phòng/ban đã được phê duyệt từng thời kỳ.NHĨM FUTURE57Thẻ giữ xe thơng minh Bike-C-GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhThực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo

yêu cầu của Ban điều hành.-Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá

hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng

cao hoạt động của Cơng ty.-Lập báo cáo thống kê, phân tích, đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh

thuộc các lĩnh vực trong các kỳ họp giao ban hoặc họp đột xuất gởi UBND tỉnh,

các Sở, ngành có liên quan đúng theo quy định.-Tổng hợp, phân tích số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh của các cơng ty thành

viên, liên kết; tình hình đầu tư tài chính của Cơng ty.-Làm các thủ tục thành lập, giải thể, sáp nhập, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh của Công ty, Chi nhánh đúng theo luật định.-Thống kê, đối chiếu hợp đồng, khối lượng hồn thành, cơng nợ lĩnh vực tư vấn với

các phòng ban khác; đồng thời đề xuất hướng xử lý về việc thực hiện hợp đồng,

thu hồi nợ khó đòi, các hồ sơ cắt giảm chi phí tư vấn, xây lắp khi có Quyết định

phê duyệt quyết tốn vốn đầu tư cơng trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.-Tính phân bổ lãi vay lĩnh vực địa ốc phục vụ cơng tác tính giá bán của Sàn giao

dịch và cơng tác quyết tốn của Phòng Kế tốn – Tài vụ; phối hợp Phòng Kế tốn –

Tài vụ cung cấp hồ sơ, số liệu, thuyết minh phục vụ cho yêu cầu của đơn vị Kiểm

toán hàng năm, cơ quan Thuế (nếu có)-Soạn thảo các loại văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Phòng

và Công ty .-Lĩnh vực nhà hàng: Chủ động phối hợp với Ban điều hành, Ban lãnh đạo nhà hàng

xây dựng kế hoạch doanh thu tháng, năm; hỗ trợ nhà hàng một số việc khác khi có

yêu cầu.-Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan, để giải

quyết cơng việc mang tính thống nhất và đạt hiệu quả cao.-Các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban tổng giám đốc phân cơng.

NHĨM FUTURE58Thẻ giữ xe thơng minh Bike-C-GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhTìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của

Cơng ty.-Tìm kiếm khách hàng thực hiện đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết theo kế hoạch

và chiến lược phát triển của Cơng ty-Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng

theo chính sách của Cơng ty.-Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định. Đầu

mối về việc thu nhập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh

giá xếp hạng khách hàng, thẩm định và tái thẩm định các hồ sơ khách hàng.5.2.2.Phòng ban marketingChịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động hàng ngày của phòng

Marketing, bao gồm các cơng tác nghiên cứu và tổng hợp từ các nguồn thông tin

thị trường.

- Lập kế hoạch marketing, nghiên cứu thị trường, trên cơ sở đó, đề xuất kế hoạch

hành động cho từng giai đoạn phát triển.

- Đề xuất chiến lược marketing sản phẩm bao gồm các kế hoạch hành động cụ thể,

ngân sách thực thi,…..

- Phối hợp và hỗ trợ Phòng kinh doanh trong q trình làm việc nhằm thúc đẩy

hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

- Thực hiện các chiến lược quảng cáo và truyền thông để quảng bá hoạt động của

công ty cũng như cung cấp và định hướng thơng tin cho cơng chúngNHĨM FUTURE59Thẻ giữ xe thông minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều Oanh- Xây dựng và tổ chức các sự kiện thu hút sự chú ý của khách hàng, đối tác và

cộng đồng.

- Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan truyền thơng, báo chí tạo hình ảnh

đẹp của cơng ty trước cơng chúng để đảm bảo hình ảnh Cơng ty được thể hiện một

cách tốt nhất trước công chúng.

- Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa cơng ty, xây dựng phong trào tập thể

nhằm nâng cao tinh thần sáng tạo, đoàn kết và chia sẻ của toàn bộ các thành viên

trong cơng ty.5.2.3.Phòng ban tài chính- kế tốnChịu trách nhiệm tồn bộ thu chi tài chính của Cơng ty, đảm bảo đầy đủ chi phí

cho các hoạt động lương, thưởng, mua máy móc, vật liệu,… và lập phiếu thu chi cho tất

cả những chi phí phát sinh. Lưu trữ đầy đủ và chính xác các số liệu về xuất, nhập theo quy

định của Công ty.

Chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có,

lập chứng từ về sự vận động của các loại tài sản trong Công ty, thực hiện các chính sách,

chế độ theo đúng quy định của Nhà nước. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng quý,

hàng năm để trình Ban Giám đốc.

Phối hợp với phòng hành chánh – nhân sự thực hiện trả lương, thưởng cho cán bộ

công nhân viên theo đúng chế độ, đúng thời hạn. Theo dõi q trình chuyển tiền thanh

tốn của khách hàng qua hệ thống ngân hàng, chịu trách nhiệm quyết toán công nợ với

khách hàng. Mở sổ sách, lưu trữ các chứng từ có liên quan đến việc giao nhận..5.2.4.Phòng ban hành chính pháp chếNHĨM FUTURE60Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhPháp: là luật,là quy tắc, quy định

Chế: bao hàm nghĩa là “tạo ra” và nghĩa là “điều tiết, kiểm sốt”

Như vậy, vị trí Pháp chế Doanh nghiệp là vị trí có vai trò tạo ra các quy tắc, quy

định trong nội bộ Doanh nghiệp, và điều tiết, kiểm soát hoạt động của Doanh nghiệp tuân

thủ theo Luật, bao gồm Luật bên ngoài (Các văn bản pháp quy do nhà nước ban hành

quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các văn bản quy định, quy chế nội bộ

do Doanh nghiệp ban hành để quản lý hoạt động nội bộ nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp

hoạt động hợp pháp và loại trừ các rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Cũng từ khái niệm

trên, chúng ta cũng có thể tiếp tục trả lời cho câu hỏi:5.2.5.Phòng ban sản xuấtGồm xưởng đúc, xưởng gia cơng cơ khí, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, kho,

vận chuyển.

-Tổ chức nghiên cứu, áp dụng quy trình về hệ thống đo lường chất lượng, kiểm tra,

giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất chế tạo tại các phân xưởng.-Theo dõi tình hình sản xuất của Cơng ty bảo đảm u cầu kỹ thuật đề ra.-Kiểm tra các mặt hàng mà Công ty thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu.-Nghiên cứu cải tiến đổi mới thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đề xuất

sản phẩm không phù hợp.-Tiến hành tổng kết, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng tháng, tìm ra những

nguyên nhân không đạt để đưa ra biện pháp khắc phục.-Chịu trách nhiệm quản lý, vận chuyển sản phẩm cho khách hàng.

NHĨM FUTURE61Thẻ giữ xe thơng minh Bike-C-GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhXây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng.5.2.6.Phòng ban Logistic xuất nhập khẩuĐây là bộ phận hết sức quan trọng, đóng vai trò chủ chốt trong Cơng ty. Đảm bảo

đầu vào và đầu ra của Công ty, tiếp cận và nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm và

mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh

doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng.

Cung cấp thông tin, dịch thuật tài liệu, phiên dịch cho ban lãnh đạo. Theo dõi, đôn

đốc tiến độ thực hiện của các phòng ban, phân xưởng đảm bảo sản xuất sản phẩm đúng

thời hạn hợp đồng với khách hàng và kịp thời đề xuất những phương án sản xuất hiệu quả

nhất.

Lập và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho Công ty, hàng quý và

hàng tháng cho các phân xưởng sản xuất. Lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng, duy trì

và nâng cao nguồn hàng cho Công ty. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác

Marketing trong từng thời điểm.5.2.7.Phòng ban nghiên cứu và phát triểnPhòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm là đơn vị trực thuộc Khoa CNH-TP, thực

hiện việc nghiên cứu, phát triển công nghệ, thực nghiệm các sản phẩm khoa học và công

nghệ đã được nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình sản xuất thực tế.

Phòng có chức năng tham mưu, tư vấn và chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về

các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ,...và tìm kiếm,

xây dựng, quản lý các dự án đầu tư từ nguồn vốn của các doanh nghiệp.

NHĨM FUTURE62Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhChức năng chính của Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm là nghiên cứu và

triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ; sản xuất và kinh doanh.

Đối với chức năng nghiên cứu, Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm là nơi tổ

chức hoạt động nghiên cứu và triển khai các công nghệ đã được giao.

Đối với chức năng sản xuất kinh doanh, Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

là đầu mối hợp tác liên kết tìm ra thị trường kinh doanh các kết quả nghiên cứu và phát

triển, các ứng dụng công nghệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo phương

thức sản xuất sản phẩm công nghệ ở dạng thử nghiệm, qui mô nhỏ để thăm dò thị trường

và chuyển giao cho các doanh nghiệp thực hiện. Bên cạnh đó, Phòng nghiên cứu và phát

triển sản phẩm còn tiến hành các hợp tác liên kết nghiên cứu khoa học công nghệ với các

doanh nghiệp nhằm theo kịp bước tiến và những nhu cầu mới của thị trường và các doanh

nghiệp trong nước. Ngoài ra, Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm còn thực hiện các

đơn đặt hàng nghiên cứu, triển khai thử nghiệm sản phẩm các đề tài khoa học ứng dụng

công nghệ. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm tham gia đào tạo đội ngũ chuyên

viên khoa học và công nghệ qua thực tiễn triển khai nhằm phục vụ cho nghiên cứu, thiết

kế, sản xuất, phục vụ cho ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức và cá nhân có

nhu cầu; trước tiên là các nhà đầu tư trong nước.5.2.8.Phòng ban nhân sựLập bảng báo cáo hàng tháng về tình hình biến động nhân sự. Chịu trách nhiệm

theo dõi, quản lý nhân sự, tổ chức tuyển dụng, bố trí lao động đảm bảo nhân lực cho sản

xuất, sa thải nhân viên và đào tạo nhân viên mới. Chịu trách nhiệm soạn thảo và lưu trữ

các loại giấy tờ, hồ sơ, văn bản, hợp đồng của Công ty và những thơng tin có liên quan

đến Cơng ty. Tiếp nhận và theo dõi các cơng văn, chỉ thị, quyết định,….NHĨM FUTURE63Thẻ giữ xe thông minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhTổ chức, triển khai, thực hiện nội quy lao động của Công ty, theo dõi quản lý lao

động, đề xuất khen thưởng. Thực hiện các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ

đối với người lao động như lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi,….

Phối hợp với phòng kế tốn thực hiện về cơng tác thanh tốn tiền lương, tiền

thưởng và các mặt chế độ, chính sách cho người lao động, và đóng bảo hiểm xã hội thành

phố theo đúng quy định của Nhà nước và của Cơng ty.5.2.9.Phòng ban chăm sóc khách hàngChăm sóc khách hàng là yếu tố quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định

duy nhất đến việc giữ chân khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ bên bạn. Đừng mong

rằng nếu bên bạn cung cấp sản phẩm/ dịch vụ tồi mà có cơng tác chăm sóc khách hàng tốt

thì vẫn giữ chân được khách hàng.

Chăm sóc khách hàng hiệu quả chỉ là một trong 3 yếu tố then chốt quyết định đến

việc làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng (bao gồm: sản phẩm – thuận tiện – con

người).

Để đạt được hiệu quả chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất chính bạn – những

người làm Customer Care cần tìm hiểu, lắng nghe nhu cầu của khách hàng. Từ đó đưa ra

nhưng gợi ý, phương hướng giải quyết vẫn đề.

Xây dựng lòng tin “khách hàng” là đáp án tuyệt vời, trả lời cho câu hỏi chăm sóc khách

hàng là gì?

Có thể nhận thấy điều mà mọi khách hàng, dù là khách hàng cá nhân hay doanh

nghiệp, đều mong muốn hơn cả từ hàng hoá, dịch vụ mà họ mua là chúng phải hoàn toàn

đáng tin cậy.

Chăm sóc khách hàng hiệu quả, bạn sẽ được gì?

NHĨM FUTURE64Thẻ giữ xe thông minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhGiả sử có nhiều doanh nghiệp cùng bán sản phẩm, mức giá, chất lượng dịch vụ

như bên bạn cung cấp, bạn sẽ làm gì để khách hàng chọn mua sản phẩm của bạn?

Khách hàng sẽ chọn mua sản phẩm nào mà khi đến mua khách hàng được chào

đón niềm nở, chu đáo nhất. Cũng có nghĩa là yếu tố chăm sóc khách hàng đã ảnh hưởng

đến việc ra quyết định “mua – khơng mua” sản phẩm

Chăm sóc khách hàng là nhiệm vụ không chỉ của một vài cá nhân là công tác bán

hàng, nhân viên kinh doanh, hay các nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng.

Mỗi cá nhân trong doanh nghiệp đều phải làm tốt công tác chuyên môn của mình để mang

đến cho khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng hồn hảo nhất.5.2.10.Phòng ban kiểm sốtViệc quản lý và điều hành nhóm cơng ty và các nhiệm vụ theo quy định pháp luật và

điều lệ công ty như xem xét phạm vi, kết quả kiểm toán với kiểm tốn độc lập, thẩm định

các báo cáo tài chính, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ v.v… Ban Kiểm sốt bao gồm

3 thành viên, trong đó có một thành viên độc lập. Ban Kiểm sốt có quyền sử dụng tư vấn

chuyên nghiệp độc lập để thực hiện các cơng việc được giao nếu thấy cần thiết.Ban Kiểm

sốt thực hiện việc giám sát Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trongNHĨM FUTURE65Thẻ giữ xe thơng minh Bike-C5.3.GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhQuy trình tuyển dụng nhân sựNHĨM FUTURE66Thẻ giữ xe thông minh Bike-C5.3.1.GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhThông báoHiện nay việc thông báo tuyển dụng khơng còn khó khăn nữa, các nhà tuyển

dụng chỉ cần soạn một thông báo tuyển dụng chi tiết về các yêu cầu của công ty,

những quyền lợi ứng viên được hưởng và đăng lên các phương tiện truyền thông

đại chúng. Nhờ vào những thông báo này, các ứng viên sẽ biết được cơng việc đó

có phù hợp với mình hay khơng và sẽ nộp hồ sơ ứng tuyển.5.3.2.Thu nhận và chọn lộc hồ sơ

Khi một vị trí công việc được thông báo, đăng tải chắc chắn nhà tuyển dụngsẽ nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển gửi về. Tuy nhiên, không phải hồ sơ nào cũng

phù hợp với u cầu cơng việc, chưa kể sẽ có nhiều ứng viên cứ nhắm mắt gửi đại

dù vị trí cơng việc khơng hề phù hợp với mình. Chính vì lý do này nên nhà tuyển

dụng phải chọn lọc hồ sơ. Việc chọn lọc hồ sơ cũng giống như phỏng vấn sơ tuyển,

nhà tuyển dụng sẽ lựa chọn những hồ sơ phù hợp nhất cho vị trí cơng việc sau đó

lên kế hoạch phỏng vấn. Việc làm này sẽ giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm được rất

nhiều thời gian vàng ngọc của mình trong quá trình tuyển dụng.5.3.3.Phỏng vấn sơ bộSau khi đã nhận và lựa chọn hồ sơ ứng viên, bước tiếp theo của nhà tuyển

dụng là hẹn lịch phỏng vấn đối với những hồ sơ được lựa chọn. Vòng phỏng vấn

này sẽ giúp nhà tuyển dụng xác định lại các thông tin trong hồ sơ của ứng viên,

đồng thời cũng là cách để tiếp tục loại những ứng viên khơng đạt u cầu.5.3.4.Kiểm traNHĨM FUTURE67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×