Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mỗi nhà sản xuất phải lưu giữ các hồ sơ ghi chép về hoạt động giám sát và sửa lỗi. Các hồ sơ ghi chép đó phải đáp ứng các qui định của cơ quan có thẩm quyền.

Mỗi nhà sản xuất phải lưu giữ các hồ sơ ghi chép về hoạt động giám sát và sửa lỗi. Các hồ sơ ghi chép đó phải đáp ứng các qui định của cơ quan có thẩm quyền.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Chủ trương của công ty:

Các hồ sơ ghi chép về hoạt động giám sát và sửa lỗi phải được

lưu giữ tại Cơng Ty và giao cho người có thẩm quyền phụ trách. Các hồ sơ

này phải được lưu giữ riêng trong thư mục lưu trữ hồ sơ với thời gian là 2

năm theo các qui định của cơ quan có thẩm quyền.PHẦN 3: KẾT LUẬN

Hiện nay, hệ thống HACCP đã được triển khai rất rộng với nhiều lĩnh vực ở Việt

Nam. HACCP là một hệ thống quan trọng trong việc kiểm sốt thực phẩm, an tồn vệ

sinh thực phẩm (ATVSTP). Nhà máy được áp dụng hệ thống HACCP sẽ ổn định về chất

lượng và giải quyết được những vấn đề sau:

-Chất lượng sản phẩm tăng và ổn định.-ATVSTP cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, sản xuất bia là một ngành rất phát triển trong nền kinh tế cũngnhư trong tương lai. Chính vì thế một số cơ sở nhà máy, xưởng sản xuất bia một cách

ồ ạt, kém chất lượng đã vi phạm tiêu chuẩn ATVSTP. Cần phải khuyến khích các nhà

máy bia áp dụng hệ thống HACCP để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như an toàn

vệ sinh thực phẩm.

Tuy nhiên muốn hoạt động HACCP có hiệu quả lâu dài cần phải nghiên cứu xây

dựng chương trình HACCP phù hợp với thực tế từng nhà máy. Việc áp dụng HACCP

cho một nhà máy đạt hiệu quả cao nhất khi nhà máy đáp ứng được tất cả các điều kiện

về sản xuất như: trang thiết bị, nhà xưởng, con ngưòi...

Khi áp dụng HACCP phải có một chưong trình đào tạo hiệu quả đảm bảo rằng

tất cả các thành viên cán bộ hay nhân viên đều nắm vững được qưuy trình của hệ thống

HACCP. Từ đó họ có ý thức nhận biết về tầm quan trọng của HACCP, để tuân thủ các

yêu cầu đặt ra một cách thường xuyên, nếu họ chỉ tuân thủ khi có sự kiểm tra thì

chương trình quản lí chất lượng sẽ khơng có hiệu quả.

Muốn xây dựng hệ thống HACCP cho các nhà máy bia tất yếu phải có phòng thí

nghiệm có đày đủ các điều kiện để đánh giá một cách chính xác các chỉ tiêu vi sinh, vật

lý, hóa học. Để kiểm ta các quy trình, các nguy hại khi cần thiết.

Từ những kết luận trên cho thấy việc áp dụng hệ thống HACCP cho nhà máy bia

nói riêng và tất cả các ngành có liên quan nói chung đều rất quan trọng.

Áp dụng hệ thống HACCP là để an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khẻo

cộng đồng. Sức khoẻ con người là một trong những yếu tố rất quan trọng trong sự đi

lên của đất nước.

Chính vì thế chúng tôi mong muốn rằng trong tương lai, tất cả các xưởng, nhà

máy, xưởng sản xuất đều quan tâm đến các chỉ tiêu chất lượng như ISO, GMP, SSOP,HACCP,...Để các xưởng, các nhà máy đó trở thành một hệ thống, một chương trình

kiểm sốt chất lượng tồn diện cho mọi sản phẩm đến với người tiêu dùng.TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. GS. TS. Nguyễn Thị Hiền – Khoa học – Công nghệ Malt và Bia- NXB Khoa học

và kỹ thuật, năm 2007

2.Bài giảng môn – Quản lý chất lượng thực phẩm – Ths. Phan Thị PhươngThảo.

3.Nguyễn Thị Phụng – Áp dụng hệ thống GMP-HACCP trong ngành thựcphẩm - Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL3.

4. http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-xay-dung-he-thong-quan-ly-an-toan-thuc-phamtheo-nguyen-tac-haccp-cho-day-chuyen-san-xuat-bia-chai-hubi-nha-trang-10435/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mỗi nhà sản xuất phải lưu giữ các hồ sơ ghi chép về hoạt động giám sát và sửa lỗi. Các hồ sơ ghi chép đó phải đáp ứng các qui định của cơ quan có thẩm quyền.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×