Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục số 2

TK 631TK 154Đầu kỳ K/c CPSX KDDD từ

TK 154 sang

TK 611TK 611Trị giá phế liệu SP hỏng

thu hồi nhập khoTK 621TK 138,811Trị giá thực tế

Cuối tháng kết chuyển CPNVL

NVL xuất dùng

TTđể tính giá thành SP

cho SXSP

TK 622Trị giá SP hỏng bắt bồi th-ờng

hoặc tính vào CP khác

TK 632Cuối tháng kết chuyển CPNC

TTđể tính giá thành SPGiá thành thực tế

của SP hoàn thànhTK 627

Cuối tháng kết chuyển

CPSXCTTđể tính giá thành SPSơ đồ trình tự hạch toán CHI PHí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm theo ph-ơng pháp kiểm kê định kỳPhụ lục số 3Sổ chi tiết vật tTên vật t- : Dầu DIEZEL

Nhãn hiệu quy cách vật t- :

Đơn vị tính : lít

Kho : Chị Bình

Số hiệu chứng

từ

Ngày

tháng

Nhập XuấtNhập trong kỳXuất trong kỳTồnTrích yếu

SL1/5Tồn đầu kỳ1/5Nhập kho chị Bình2/5Xuất cho anh C-ờng

PXKT I30/5Tồn cuối kỳ

CộngĐGT/tiềnSLĐGT/tiềnSL200 1.000.000

6005.000 3.000.000

784 5.000 3.920.0006003.000.000 7843.920.0001680.0001680.000Ngày 30 tháng 5 năm 2005

Kế toán tr-ởngT/tiềnNg-ời lập biểuGhi

chúPhụ lục số 6Trích: sổ cái

Tên TK : CP NVL trực tiếp

Số hiệu TK: 621

SP : Đất sét trắng Cơ giới

Tháng 5 năm 2005

ĐVT: đồng

NT

GSC.từ ghi sổ

SH

NTDiễn GiảiSố PSTK

ĐƯNợCP PS trong tháng

30/5Xuất NVL cho khai thác SP1524.550.00030/5Mua điện năng của ĐLCL3311.926.00030/5Kết chuyển CP NVLTT sang

TK154154Cộng6.512.000

6.512.000 6.512.000Ngày 30 tháng 5 năm 2005

Kế toán tr-ởngPhụ lục số 7Ng-ời lập biểuTrích: sổ cái

Tên TK : CP NVL trực tiếp

Số hiệu TK: 621

SP : Đất sét trắng Thủ công

Tháng 5 năm 2005

ĐVT: đồngNT GSC.từ ghi sổ

SH

NTTK

ĐƯDiễn GiảiSố PS

NợCP PS trong tháng

15230/5Xuất NVL cho khai thác SP30/5Mua điện năng của ĐLHD33130/5Kết chuyển CP NVLTT sang

TK154154Cộng3.852.000

3.926.500

7.778.500

7.778.500Ngày 30 tháng 5 năm 2005

Kế toán tr-ởngNg-ời lập biểu7.778.500Trích: sổ cái

Tên TK : CP nhân công trực tiếp

Số hiệu TK: 622

SP : Đất sét trắng Cơ giới

Tháng 5 năm 2005Phụ lục số 8ĐVT: đồng

NT

GSCT ghi sổ

SH

NT30/5

30/5

30/5

30/5Số PSDiễn GiảiTK

ĐƯNợCP PS trong tháng

Tổng hợp tiền l-ơng của CNTTSX

Tổng hợp tiền ăn ca của CNTTSX

Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ

quy định .334A

334C

338124.777.850

4.560.000

12.672.701Kết chuyển CP NCTT sang TK 154154Cộng142.010.551

142.010.551142.010.551Ngày 30 tháng 5 năm 2005

Kế toán tr-ởngPhụ lục số 9Ng-ời lập biểuTrích: sổ cái

Tên TK : CP nhân công trực tiếp

Số hiệu TK: 622

SP : Đất sét trắng Thủ công

Tháng 5 năm 2005

ĐVT: đồngNT

GS

30/5

30/5

30/5

30/5C.từ ghi

sổ

SH NTDiễn GiảiSố PSTK

ĐƯCP PS trong tháng

Tổng hợp tiền l-ơng của CNTTSX

Tổng hợp tiền ăn ca của CNTTSX

Trích BHXH,BHYT,KPCĐ theo tỷ lệ

quy định

Kết chuyển CP NCTT sang TK 154

CộngNợ334A

334C

338135.412.992

12.355.000

13.752.833154

161.520.825161.520.825

161.520.825Ngày 30 tháng 5 năm 2005

Kế toán tr-ởngNg-ời lập biểuPhụ lục số 10trích: sổ cái

Tên TK : Chi phí sản xuất chung

Số hiệu TK: 627

SP : Đất sét trắng Cơ giới

Tháng 5 năm 2005

ĐVT: đồngNT

GSC.từ ghi

sổ

SH NTSố PS

Diễn GiảiTK ĐƯ30/5Xuất vật liệu cho QL PX1522Nợ

4.679.00030/5Xuất nhiên liệu1524561.40030/5Xuất CCDC cho QLPX1531.526.00030/5Tổng hợp tiền l-ơng phải trả NVPX334A17.015.15530/5Tổng hợp tiền ăn ca của NVPX334C1.775.00030/5Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ

lệ quy định .

Trích khấu hao TSCĐ3381.728.095214123.150.000331535.500335378.153.600333636.285.60030/5Thuế tài nguyên phải nộp ngân

sách nhà n-ớc

Tổng hợp tiền bồi d-ỡng độc hại111895.00030/5Tổng hợp CP đền bù11148.846.00030/5Tiền điện thoại dùng cho nhu cầu

QLPX

Tổng hợp CP khác111275.400LQ76.486.568Kết chuyển CP SX chung sang

TK154

Cộng15430/5

30/5

30/5

30/530/5

30/5Tổng hợp tiền điện phải trả cho

ĐLCL

Trích tr-ớc CP hoàn thổ291.912.318

291.912.318291.912.318Ngày 30 tháng 5 năm 2005

Kế toán tr-ởngNg-ời lập biểutrích: sổ cái

Tên TK : Chi phí sản xuất chung

Số hiệu TK: 627

SP : Đất sét trắng Thủ công

Tháng 5 năm 2005Phụ lục số 11ĐVT: đồng

NT

GSC.từ ghi

sổ

SH NT30/5

30/5

30/5

30/5

30/5

30/5

30/5

30/5

30/5

30/5

30/5

30/5

30/5

30/5Số PSDiễn GiảiTK ĐƯXuất vật liệu cho QL PX

Xuất CCDC cho QLPX

Tổng hợp tiền l-ơng phải trả NVPX

Tổng hợp tiền ăn ca của NVPX

Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ

quy định .

Trích khấu hao cơ bản TSCĐ

Tổng hợp tiền điện phải trả cho ĐLCL

Trích tr-ớc CP hoàn thổ

Thuế tài nguyên phải nộp ngân sách

nhà n-ớc

Tổng hợp tiền bồi d-ỡng độc hại

Tổng hợp CP đền bù

Tiền điện thoại dùng cho QL PX

Tổng hợp CP khác

Kết chuyển CP SX chung sang TK154

Cộng1522

153

334A

334C

338Nợ

3.206.000

2.315.000

18.465.408

3.845.000

1.875.3872141

331

3353

333616.350.000

847.800

55.328.400

25.646.400111

111

111

LQ

1542.479.000

34.524.000

586.200

54.047.432219.516.027

219.516.027 219.516.027Ngày 30 tháng 5 năm 2005

Kế toán tr-ởngPhụ lục số 12NT

GSNg-ời lập biểutrích: sổ cái

Tên TK : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Số hiệu KT: 154

SP: Đất sét trắng Cơ giới

Tháng 5 năm 2005

ĐVT: đồngCT ghi sổ

SH NTDiễn GiảiTK ĐƯ30/5CP PS trong tháng.

K/C - CPNVLTT62130/5K/C - CNCTT62230/5

30/5K/C - CPSXC

SP hoàn thành nhập kho627

155CộngKế toán tr-ởngSố PS

Nợ6.512.000

142.010.551

291.912.318440.434.869

440.434.869 440.434.869

Ngày 30 tháng 5 năm 2005

Ng-ời lập biểutrích: sổ cái

Tên TK : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Số hiệu KT: 154

SP: Đất sét trắng Thủ công

Tháng 5 năm 2005

ĐVT: đồngPhụ lục số 13NT

GSCT ghi sổSố PS

Diễn giảiSHTK ĐƯNTNợCP PS trong tháng

30/5K/C CPNVLTT6217.778.50030/5K/C CPNCTT622161.520.82530/5K/C CPSXC62730/5SP hoàn thành nhập kho155Cộng218.929.827

388.815.352

388.815.352388.815.352Ngày 30 tháng 5 năm 2005

KÕ to¸n tr-ëngNg-êi lËp biĨuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×