Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

Cùng với yêu cầu đổi mới nhằm thích ứng với quá trình CNH-HĐH đất nước, hội

nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, phát huy những truyền thống quý báu, lưu giữ bản sắc

văn hoá dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vĩnh Linh đang vươn mình trở

dậy và có những tiến bộ vượt bậc trong phát triển kinh tế, văn hố, xã hội, giữ gìn an

ninh biên giới. Là một huyện nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn,

chính vì vậy chất lượng của nguồn lao động, đặc biệt là LĐNT đóng vai trò vơ cùng

quan trọng cho qúa trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện CNH-HĐH nông

nghiêp, nông thôn trên địa bàn huyện. Việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho

LĐNT trên địa bàn huyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng và bức thiết của

chính quyền địa phương huyện Vĩnh Linh trong thời gian qua.

Qua 05 năm triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT theo Quyết

định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Vĩnh Linh đã đạt được những kết quả nhất

định, giúp nâng cao trình độ năng lực và tay nghề cho LĐNT, tạo cơ hội cho LĐNT

chủ động tìm việc làm, phát triển sản xuất, góp phần xố đói giảm nghèo nâng cao

mức sống, thu nhập cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, do vấn đề đào tạo nghề cho

LĐNT chỉ mới được quan tâm trong thời gian gần đây, năng lực của bộ máy thực thi

chính sách còn nhiều hạn chế, cùng với lịch sử phát triển của một huyện biên giới, đầy

những mất mát và đau thương, trình độ văn hố và nhận thức của người dân còn nhiều

hạn chế. Do đó, hiệu quả thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT chưa đem lại kết

quả như mong muốn. Chính vì vậy, trong những năm tiếp theo, để nâng cao hiệu quả

thực thi chính sách, chính quyền huyện Vĩnh Linh cần phối hợp thực hiện đồng bộ

nhiều giải pháp, đẩy mạnh đầu tư và chú trọng hơn nữa. Đề tài: “ Nghiên cứu việc thực

hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị”

đã nghiên cứu cụ thể về thực trạng triển khai thực hiện chính sách và những kết quả

đạt được qua 05 năm. Và giải quyết được 3 nội dung lớn sau:

Cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu đề tài.

Phân tích đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nghề cho

LĐNT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2009 - 2013.Trên cơ sở thực trạng và những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực

hiện chính sách để đưa ra hệ thống các giải pháp có mối quan hệ logic, phù hợp với

tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đào tạo

nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh trong những năm tiếp theo.

Hy vọng với những kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu bổ ích cho chính

quyền đại phương huyện Vĩnh Linh trong việc nghiên cứu, xây dựng các nội dung, kế

hoạch và chương trình triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa

bàn huyện một cách hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đề tài nghiên cứu là thành quả lao động, là sự nỗ lực, tìm hiểu của bản thân tác

giả qua gần hai tháng thực tập tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Linh. Sự đóng góp,

chỉ bảo tận tình của cán bộ và giảng viên hướng dẫn. Mặc dù có nhiều cố gắng, song

đề tài khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự góp ý, chia sẻ của

Q thầy cơ giáo, bạn bè cùng tồn thể Quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020[2] Học viện hành chính (2013), GT. “Những vấn cơ bản của chính sách cơng”,

trang 7.

[3] Học Viện Hành Chính (2010), GT. Hoạch định và phân tích chính sách công,

trang 77.

1. Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam “Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn,

3 năm nhìn lại”. Nguồn http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?

co_id=28340744&cn_id=625954

2. Báo Quảng Tri Online “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với mục

tiêu xây dựng nông thôn mới”. Nguồn http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?

TabID=100&modid=549&ItemID=72854

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2010), Dự thảo “Đề án đổi mới và

phát triển dạy nghề đến năm 2020”

4. Bộ Thông tin và Truyền thông. “Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn:

Điểm sáng ở Phú Thọ”.

5. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020

6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Khóa X, Nghị quyết số

26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

7. Luật dạy nghề năm 2006

8. Nguyễn Văn Lượng (2008), Đánh giá kết quả các mơ hình hướng nghiệp, dạy

nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh Thái Bình, luận văn thạc sĩ kinh tế,

trường đại học Nông nghiệp Hà Nội.

9. Phạm Thị Khánh Quỳnh (2010), “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất

lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam”, khóa

luận tốt nghiệp – trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội...

10. Phương Minh (2011), “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” báo Quảng

Trị Online. Nguồn http://baoquangtri.vn/default.aspx?

TabID=75&modid=386&ItemID=47231

11. Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009

về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”12. Tổng cục thống kê (2012) “Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội Việt

Nam năm 2012”.

13. Tổng cục dạy nghề (2011), Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số

1956/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động

nông thôn đến năm 2020”..

14. Trần Thị Thu (2010), “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định” khóa

luận tốt nghiệp- trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội.

15. Từ Lương (2012) “Đề án 1956: hiệu quả rõ nét sau 2 năm thực hiện”. Báo

điệntửnướccộnghòahộichủnghĩaViệtNam.Nguồnhttp://baodientu.chinhphu.vn/Home/De-an-1956-Hieu-qua-ro-net-sau-2-nam-thuchien/20121/106258.vgp .

16. UBND huyện Vĩnh Linh (2013), Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2011 – 2015, Vĩnh Linh .

17. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, năm 2011.MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

PHẦN MỞ ĐẦU89101. Tính cấp thiết của đề tài 10

2. Tình hình nghiên cứu123. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 14

3.1 Mục tiêu nghiên cứu 14

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

4. Đối tượng nghiên cứu145. Phạm vi nghiên cứu14145.1 Phạm vi về nội dung 14

5.2 Phạm vi về không gian155.3 Phạm vi về thời gian156. Phương pháp nghiên cứu 15

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

1.1 Một số khái niệm cơ bản 17

1.1.1 Khái niệm nghề17

1.1.2 Khái niệm đào tạo nghề

1.1.3 Khái niệm lao động18181.1.4 Khái niệm lao động nông thôn

1.1.4.1 Khái niệm19191.1.4.2 Đặc điểm của lao động nơng thơn

1.1.6 Chính sách đào tạo nghề cho LĐNT 20

1.1.6.1 Khái niệm20191.1.6.2 Vai trò của chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

1.1.7 Tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

1.1.7.1 Khái niệm20

22221.1.7.2 Ý nghĩa của việc thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

1.2 Trách nhiệm của nhà nước trong việc đào tạo nghề cho LĐNT22231.2.1 Trách nhiệm của nhà nước trong việc ban hành các chính sách về đào tạo

nghề cho LĐNT231.2.2 Chủ thể hoạch định và thực thi chính sách đào tạo nghề 24

1.2.3 Những chính sách đào tạo nghề cho LĐNT ở nước ta241.3 Đào tạo nghề cho LĐNT tại một số địa phương ở nước ta và một số bài học

kinh nghiệm 26

1.3.1 Đào tạo nghề cho LĐNT tại một số địa phương ở nước ta26

1.3.1.1 Đào tạo nghề cho LĐNT tại tỉnh Hà Giang 26

1.3.1.2 Đào tạo nghề cho LĐNT tại tỉnh Thanh Hóa 27

1.3.1.3 Đào tạo nghề tại thị xã Tân Châu - tỉnh An Giang 28

1.3.2 Bài học kinh nghiệm 29

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH

ĐÀO TẠO NGHÊ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN

VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

2.1 Tổng quan về huyện Vĩnh Linh 31

2.1.1 Khái quát chung312.1.2 Điều kiện tự nhiên322.1.3 Dân cư 32

2.1.4 Kinh tế - văn hố - xã hội322.1.5 Tình hình về nguồn lao động nơng thơn của huyện Vĩnh Linh

2.1.5.1 Tình hình về nguồn nhân lực 34342.1.5.2 Cơ cấu lao động nông thôn theo ngành nghề342.1.5.3 Cơ cấu lao động nơng thơn theo trình độ chuyên môn352.2 Thực trạng của việc tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

huyện Vĩnh Linh362.2.1 Ban hành văn bản pháp lý về việc tổ chức thực thực thi chính sách đào tạo

nghề LĐNT 36

2.1.1.1 Hệ thống các chính sách, văn bản pháp lý định hướng cho việc tổ

chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT của Trung ương và cấp tỉnh362.1.1.2 Các văn bản triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

trên địa bàn huyện Vĩnh Linh382.2.2 Tổ chức bộ máy thực hiện392.2.2.1 Ủy ban nhân dân huyện392.2.2.2 Phòng LĐ-TB&XH huyện402.2.2.3 Phòng Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn 40

2.2.2.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo412.2.2.5 Phòng Tài chính - Kế hoạch412.2.2.6 Ngân hàng chính sách huyện 41

2.2.2.7 Phòng Văn hóa - Thơng tin và Đài Phát thanh - Truyền hình huyện41

2.2.2.8 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn412.2.2.9 Các đoàn thể từ huyện đến cơ sở422.2.2.10 Các cơ sở, trung tâm đào tạo nghề 42

2.2.3 Tổ chức nhân sự thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT432.2.4 Tổ chức các nguồn lực thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

2.2.4.1 Nguồn kinh phí triển khai thực hiện chính sách452.2.4.2 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho lao động

nông thôn tại các trung tâm dạy nghề công lập 45442.2.4.3 Phát triển chương trình, giáo trình dạy nghề462.2.4.4 Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề 46

2.2.4.5 Tổ chức vay vốn cho LĐNT tham gia đào tạo nghề 47

2.2.5 Tổ chức các công việc khác liên quan đến thực thi chính sách đào tạo nghề

cho LĐNT trên địa bàn huyện482.2.5.1 Nhóm chính sách áp dụng trong việc thực thi chính sách 48

2.2.5.2 Tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông

thôn 50

2.2.5.3 Điều tra, khảo sát và dự báo nhu đào tạo nghề cho lao động nơng

thơn 52

2.2.5.4 Thí điểm mơ hình dạy nghề522.2.5.5 Giám sát, đánh giá việc thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao

động nông thôn542.3 Đánh giá kết quả thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn

huyện Vĩnh Linh552.3.1 Mặt tích cực552.3.2 Mặt hạn chế582.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế612.3.3.1 Do những điểm chưa hợp lý trong việc tổ chức thực thi chính sách

đào tạo nghê cho LĐNT trên địa bàn huyện612.3.3.2 Năng lực và trách nhiệm thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT

trên địa bàn huyện của bộ máy chính quyền địa phương và cán bộ, cơng chức còn nhiều62hạn chế2.3.3.3 Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách đào

tạo nghề cho LĐNT chưa được chú trọng 63

2.3.3.4 Do tính bị động của LĐNT trong q trình triển khai thực hiện chính

sách 642.3.3.5 Nguồn ngân sách cho cơng tác tổ chức thực thi chính sách còn hạn

hẹp64TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI

HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

3.1 Cơ sở, yêu cầu hình thành các giải pháp

3.1.1 Cơ sở hình thành các giải pháp

3.1.2 Yêu cầu của các giải pháp

3.1.2.1 Tính hợp pháp683.1.2. 2 Tính hợp lý683.1.2.3 Tính khả thi683.1.2.4 Tính đồng bộ686767683.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho việc thực thi chính sách đào tạo

nghề cho LĐNT683.2.1 Thay đổi nhận thức và nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi chính sách cho

lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh. 68

3.2.2 Hồn thiện cơng tác thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT 70

3.2.3 Tăng cường sự phối hợp và phân công cụ thể của các cơ quan có liên quan

trong q trình thực thi chính sách đào tạo nghề cho LĐNT713.2.4 Huy động sự tham gia đông đảo của nhân dân, đặc biệt là LĐNT và các

đối tượng có liên quan vào việc xây dựng nội dung thực thi chính sách đào tạo nghề

cho LĐNT713.2.5 Đẩy mạnh việc phân công, phân cấp cụ thể trong q trình tổ chức thực thi

chính sách đào tạo nghề cho LĐNT723.2.6 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện

chính sách đào tạo nghề cho LĐNT733.2.7 Kết hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc xây dựng và thực hiện các nội

dung của chính sách đào tạo nghề cho LĐNT743.2.8 Nâng cao năng lực của cán bộ công chức và đổi mới quy trình thực thi

chính sách đào tạo nghề cho LĐNT753.2.9 Thực hiện đồng bộ chính sách đào tạo nghề cho LĐNT với chính sách về

an sinh xã hội như: chính sách giáo dục, xố đói giảm nghèo, nâng cao mức thụ các

loại dịch vụ cơng, thụ hưởng văn hố cho LĐNT753.2.10 Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong thực thi

chính sách đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện.

3.3 Kiến nghị76763.3.1 Kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh Quảng Trị

3.3.2 Kiến nghị với UBND huyện Vĩnh Linh773.3.3 Kiến nghị với Trung tâm dạy nghề huyện773.3.4 Với Phòng LĐ-TB&XH huyện76783.3.5 Ngân hàng chính sách huyện 78

3.3.6 Phòng NN&PTNT783.3.7 Phòng Văn hố-Thơng tin và Đài Phát thanh-Truyền hình huyện

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN80DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTCCCơ cấuSLSố lượngCNCơng nghiệpDVDịch vụLĐNTLao động nơng thơnCNH - HĐHCơng nghiệp hóa, hiện đại hóaDNDoanh nghiệpĐVTĐơn vị tính78KHKTKhoa học kỹ thuậtLĐ-TB&XHLao động Thương binh và Xã hộiNN&PTNTNông nghiệp và Phát triển Nông thônSXKDSản xuất kinh doanhTHCSTrung học cơ sởTHPTTrung học phổ thôngTTCNTiểu thủ công nghiệpUBNDỦy ban nhân dânXHCNXã hội chủ nghĩaDANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 2.1Bảng 2.2Cơ cấu lao động nông thôn theo ngành nghề kinh tế của huyện

Vĩnh Linh giai đoạn 2010-2012

Cơ cấu lao động nơng thơn theo trình độ chun mơn của huyện

Vĩnh Linh trong năm 2010 và 2012

Kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bànBảng 2.3huyện Vĩnh Linh (khơng bao gồm chi phí xây dựng cơ bản) giai

đoạn (2010-2013)Bảng 2.4Thống kê số lượng giáo viên được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dạy nghề tại huyện Vĩnh Linh, giai đoạn (2009-2013)

Thống kê số lượng tuyên truyền viên được bồi dưỡng nghiệp vụBảng 2.5tuyên truyền, tư vấn dạy nghề tại huyện Vĩnh Linh, giai đoạn (20092013)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×