Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC

TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỰ

PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC

• Tác động của khoa học lên sự phát triển của triết học

không phải là trực tiếp, mà thường là gián tiếp tạo ra

bầu khơng khí tinh thần cho phép hình thành một kiểu

tư duy, một cái nhìn về thế giới, tương ứng với trạng

thái đạt được của khoa học.

• Sự phát triển của khoa học nhất định sẽ đưa đến những

kết luận triết học chung như là một sự tổng kết lý luận.

• Ảnh hưởng của khoa học đến sự phát triển của triết học

có thể tích cực, nhưng cũng có thể tiêu cực.3. VAI TRỊ THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG

PHÁP LUẬN CỦA TRIẾT HỌC ĐỐI VỚI

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC

Thế giới quan

• Thế giới quan là hệ thống những quan điểm, tư

tưởng khái quát của con người về thế giới nói

chung bao gồm cả con người trong đó, về quan hệ

của con người đối với thế giới.

• Triết học là thế giới quan lý luận, là hệ thống các

tư tưởng được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực

tiễn và nhận thức. Xét về tính chất, triết học là sự

khái quát chung nhất, là tư duy tổng hợp.3. VAI TRÒ THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP

LUẬN CỦA TRIẾT HỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT

TRIỂN CỦA KHOA HỌCPhương pháp luận

• Những quan điểm, tư tưởng khi trở thành niềm

tin của con người, sẽ tích cực tham gia vào định

hướng thái độ, giúp hình thành nên các nguyên

tắc cơ bản, chỉ đạo con người trong các hoạt động

của mình, nói cách khác là chúng thực hiện chức

năng phương pháp luận.

• Phương pháp luận triết học chỉ là phương pháp

luận chung nhất. Nó chỉ nêu lên những điều kiện

chung cần thiết để giải quyết các vấn đề, các

nhiệm vụ cụ thể, chứ khơng phải trực tiếp giảiVAI TRỊ THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA TRIẾT H

ỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC• Vai trò nhận thức, làm gia tăng tri thức mới.

 Sự phân tích, sự lý giải triết học các dữ liệu khoa học

cũng chính là sự nghiên cứu các hiện tượng ở mức độ

khái quát chung hơn và sâu sắc hơn.

 Hàng loạt các phạm trù nền tảng của nhận thức được

hình thành và phát triển như là các phạm trù của cả triết

học và các khoa học.

 Phát triển song hành cùng các khoa học cụ thể, triết

học vạch ra logic của các quá trình nhận thức, trở thành

phương pháp luận của nhận thức khoa học.VAI TRÒ THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA TRIẾT H

ỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC• Triết học là cơng cụ tổng hợp tri thức.

 Tổng kết các thành tựu đã đạt được của khoa

học và làm sáng tỏ các nguyên lý chung của

chúng.

 Là hạt nhân lý luận kết nối các ngành khoa

học, hình thành các khoa học liên ngành.

 Kết hợp nhiều ngành khoa học cho phép đưa ra

một bức tranh khoa học chung về thế giới,VAI TRÒ THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA TRIẾT H

ỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC• Đưa ra những quan điểm quản lý và định

hướng giá trị.

 Xây dựng các thiết chế khoa học.

 Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển

khoa học.

 Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học

vào sản xuất và đời sống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×