Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quyền chiếm hữu và quyền sở hữu.

Quyền chiếm hữu và quyền sở hữu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tuy nhiên, quyền chiếm hữu không chỉ phục vụ cho quyền sở hữu mà còn là

cơ sở cho những vật quyền khác. Theo Nguyễn Thị Quế Anh – Giảng viên Khoa

Luật trường Đại học Quốc Gia Hà Nội khi góp ý xây dựng luật Dân sự mới có

quan điểm “ Nhiệm vụ quan trọng về mặt lí luận ở đây chính là khơi phục lại ngữ

cảnh lịch sử của chiếm hữu và quyền chiếm hữu”16 hay như PGS.TS Nguyễn Ngọc

Điện thì “tách quyền chiếm hữu ra khỏi quyền sở hữu và trả nó về vị trí thích hợp”

và “loại bỏ quyền chiếm hữu ra khỏi nội dung của quyền sở hữu”17. Dường như,

việc “ giải phóng” quyền chiếm hữu ra khỏi quyền sở hữu, để quyền chiếm hữu

không phải là cái vẻ bên ngoài của quyền sở hữu là cần thiết. Điều đó khơng có

nghĩa là Luật Dân sự Việt Nam bắt buộc phải đi theo con đường mà những nước

tiên tiến đã đi. Điều quan trọng để tạo nên một hệ thống pháp luật hoàn thiện là đặt

chúng vào trong nền kinh tế, hoàn cảnh xã hội Việt Nam để xem xét nó có thực sự

là phù hợp. Phải khẳng định rằng, việc học tập và tiếp thu nền tư pháp tiên tiến trên

thế giới là một trong những yếu tố quan trọng để góp phần làm cho hệ thống pháp

luật Việt Nam được hoàn thiện hơn.16 Nguyễn Thị Quế Anh, Khái niệm về quyền chiếm hữu, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Luật học tập 29, số

2( 2013)17 Nguyễn Ngọc Điện, Góp ý sửa đổi BLDS liên quan đến tài sản và quyền sở hữu.13KẾT LUẬN

Đời sống xã hội ln biến đổi khơng ngừng vì vậy thật khó để luật pháp mãi

ở tư thế đứng yên. Đặc biệt đối với Luật dân sự, với vai trò như “ luật mẹ”, phạm

vi điều chỉnh rộng lớn trong xã hội thì ln đòi hỏi tính cập nhật. Nói đến Luật dân

sự thì quyền chiếm hữu là một trong những vấn đề quan trọng của luật dân sự và

khi nhìn nhận lại về nó trong những quy định trong Bộ luật Dân sự 2005 thì còn

tồn tại một số hạn chế nhất định. Nhiều quan điểm được đưa ra, nhiều ý kiến đóng

góp… nhằm làm cho những quy định về chiếm hữu nói riêng và quy định của Bộ

luật Dân sự Việt Nam nói chung được hồn thiện hơn. Bài tiểu luận ngắn là một cái

nhìn nho nhỏ về những quy định của bộ luật hiện hành về những quy định xung

quanh vấn đề chiếm hữu. Hi vọng và tin tưởng rằng BLDS mới sẽ có những quy

định phù hợp và hồn thiện hơn cho vấn đề này.

Trên đây là bài làm của em. Do kiến thức còn hạn chế, tầm nhìn còn hạn hẹp

nên khơng tránh khỏi những sai sót, mong thầy cơ góp ý để bài viết của em được

hồn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn!14DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Bộ luật Dân sự của nước CHXHCN Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội -2.

3.2013

V.M Khovoxtov, Hệ thống luật La Mã, Nxb Spartak, M.1996

Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật La Mã, Nxb CAND, Hà Nội –4.2003

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam, Nxb5.

6.CAND, Hà Nội- 2014

Dự thảo BLDS 2005 sửa đổi lấy ý kiến nhân dân

Ts Nguyễn Minh Tuấn, Bình học khoa học bộ luật dân sự của nước7.CHXHCN Việt Nam, NXb Tư pháp.

Ts Phạm Văn Tuyết, Hướng dẫn môn học Luật Dân sự, Nxb Tư pháp, Hà8.Nội 2015.

Nguyễn Thị Quế Anh, Khái niệm về quyền chiếm hữu, Tạp chí khoa học9.ĐHQGHN, Luật học tập 29, số 2( 2013)

Nguồn:

http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2013/02/28/quyen-so-huu-v-quyen-chiem-huu-bi-hoc-ve-tnh-huong-luat-xa-roi-cuoc-song/#more-18305

10. http://moj.gov.vn/dtblds/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=44

11. http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2010/08/07/5230/

12. http://moj.gov.vn/btp2014/duthaoboluatdansu/UserControls/pFormPrint.aspx

?UrlListProcess=/dtblds/Lists/TinTuc&ListId1516Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quyền chiếm hữu và quyền sở hữu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×