Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

3Không phải ý thức của con người quyết định sự tồn tại của họ; trái lại chính

sự tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của họ” (Mác, Ăngghen toàn tập,

T13, NXBCTQG H1993, tr 15). Luận điểm này chính là chìa khóa để khám

phá tất cả các hiện tượng xã hội trong đó có đạo đức.

Như vậy, đạo đức không là sự biểu hiện của một sức mạnh nào đó ở

bên ngồi xã hội, bên ngồi các quan hệ con người; cũng không phải là sự

biểu hiện của những năng lực “tiên thiên”, nhất thành bất biến của con

người. Với tư cách là sự phản ánh tồn tại xã hội, đạo đức là sản phẩm của

những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, của cơ sở kinh tế. “Xét cho

cùng, mọi học thuyết về đạo đức đã có từ trước đến nay đều là sản phẩm của

tình hình kinh tế của xã hội lúc bấy giờ” (Mác, Ăngghen toàn tập, T20,

NXBCTQG, H1994, tr 137).

Những phong tục đạo đức của người nguyên thủy, đời sống của xã hội

văn minh là sản phẩm của hoạt động thực tiễn và các hoạt động nhận thức của

xã hội đó. Sự phát triển từ phong tục đạo đức của người nguyên thủy đến ý

thức đạo đức của xã hội văn minh là kết quả của sự phát triển từ thấp đến cao

của hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.

Xã hội Cộng sản nguyên thủy là bước đầu tiên con người thoát khỏi

trạng thái động vật. Hoạt động thực tiễn của xã hội hết sức thấp kém, chưa tạo

nên sản phẩm thặng dư, và do đó, tư hữu và chế độ tư hữu chưa có tiền đề

khách quan để xuất hiện. Trong xã hội chưa có hiện tượng áp bức xã hội,

nhưng con người vẫn bị nô dịch bởi những lực lượng tự phát của tự nhiên.

Tuy nhiên, xã hội nguyên thủy đã đem lại nội dung “ngây thơ” “thuần phác”

nhưng “tốt đẹp thơ mộng” cho đạo đức người nguyên thuỷ. Đạo đức này chưa

biết nói đến thói xấu, cái ác trong xã hội văn minh. Đây là “ý thức bầy đàn

đơn thuần” của “bản năng được ý thức”. Ý thức đạo đức chưa tách ra thành

hình thái độc lập.4Đạo đức của con người nguyên thuỷ là hình thái sinh thành trừu tượng

của đạo đức. Hình thái của nó cũng trừu tượng và khơng có tính duy lý.

Những hình thái kinh tế - xã hội có đối kháng giai cấp tạo nên những

cơ sở kinh tế, xã hội và tinh thần cho sự phát triển ý thức đạo đức. Những hệ

thống đạo đức của các giai cấp khác nhau và đối nghịch nhau đều lấy “những

quan niệm đạo đức của mình từ những quan hệ thực tiễn đang làm cơ sở cho

vị trí giai cấp của mình, tức là từ những quan hệ kinh tế trong đó người ta sản

xuất và trao đổi” (Mác, Ăngghen toàn tập T 20, CTQA H 1994 tr136) Những

hệ thống đạo đức đó phản ánh và điều chỉnh những quan hệ xã hội đa dạng,

phong phú và phức tạp, trong khi ý thức nói chung và đạo đức nói riêng của

người nguyên thủy chỉ phản ánh hồn cảnh gần nhất có thể cảm giác được.

Đạo đức đã tự khẳng định mình là một hình thái ý thức xã hội, là lĩnh vực sản

xuất tinh thần của xã hội. Đây là một bước tiến, làm đạo đức phát triển so với

xã hội nguyên thủy. Tuy nhiên, bước phát triển này cũng làm nảy sinh những

cái ác, tham lam, ích kỷ, lừa dối… mà loài người phải đấu tranh hàng ngàn

năm nay để chống lại nó.

Về mặt hình thức, đạo đức của xã hội văn minh đã phát triển vượt bậc.

Do nhận thức của loài người vượt bỏ tư duy cụ thể, chuyển sang xây dựng lý

luận… Nội dung đạo đức được thể hiện dưới hình thức kinh nghiệm, khái

niệm, lý tưởng, chuẩn mực và đánh giá đạo đức, do đó đạo đức ngày càng

phát triển về cấu trúc. Và đến lượt mình, sự hoàn thiện cấu trúc làm cho phản

ánh và điều chỉnh đạo đức trở nên sâu sắc, tự giác. Nội dung của đạo đức

được thể hiện dưới những hình thức cụ thể.

Tuy nhiên, trong xã hội có giai cấp, nội dung và hình thức của đạo đức

phát triển nhưng chưa thật nhân đạo, chưa hoàn thiện. Sự hoàn thiện của nội

dung đạo đức (thật sự nhân đạo) chỉ có thể đạt được khi con người chiến

thắng được tình trạng đối kháng giai cấp và tạo ra những điều kiện để có thể5“quên được tình trạng đối kháng giai cấp”. Điều kiện đó chỉ có thể bắt đầu có

được bằng đạo đức cộng sản trong xã hội cộng sản mà giai đoạn đầu là xã hội

xã hội chủ nghĩa. Sự hoàn thiện đạo đức được bắt đầu từ đạo đức của giai cấp

cơng nhân “có nhiều nhân tố hứa hẹn” để dẫn tới một kiểu đạo đức “thật sự có

tính nhân đạo”. Như vậy, xã hội cộng sản nguyên thủy với trình độ bắt đầu

làm nảy sinh đạo đức do hoạt động thực tiễn và nhận thức đã phát triển đạo

đức. Xã hội cộng sản chủ nghĩa trong tương lai mà hiện thực hơm nay đang

bắt đầu xây dựng sẽ hồn thiện đạo đức cả về nội dung lẫn hình thức.

Như vậy, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, đạo đức sinh ra

trước hết là từ nhu cầu phối hợp hành động trong lao động sản xuất vật chất,

trong đấu tranh xã hội, trong phân phối sản phẩm để con người tồn tại và phát

triển. Cùng với sự phát triển của sản xuất, các quan hệ xã hội, hệ thống các

quan hệ đạo đức, ý thức đạo đức, hành vi đạo đức cũng theo đó mà ngày càng

phát triển, ngày càng nâng cao, phong phú, đa dạng và phức tạp.

Đạo đức là sản phẩm tổng hợp của các yếu tố khách quan và chủ quan,

là sản phẩm của hoạt động thực tiễn và nhận thức của con người. Những quan

hệ người – người, cá nhân - xã hội càng có ý thức, tự giác, ý nghĩa và hiệu quả

của chúng càng có tính chất xã hội rộng lớn thì hoạt động của con người càng

có đạo đức. Đạo đức “đã là một sản phẩm xã hội, và vẫn là như vậy chừng nào

con người còn tồn tại” (Mác, Ăngghen tồn t T3, CTQG, H 1995, tr 43)

1.2.Nền kinh tế thị trường

* Khái niệm thị trường

Thị trường là hình thái tổ chức nơi đó người sản xuất và người tiêu

dùng gặp nhau trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Đặc tính cơ bản của thị trường là

cạnh tranh và tự do tham gia. Trên cơ sở tự do mua bán, thị trường mang lại

lợi ích cho cả hai bên vì người bán thấy có lợi mới bán và người mua nếu

khơng thấy lợi ích của việc trao đổi thì khơng mua. Lợi ích đó lớn hay nhỏ tùy

thuộc vào mức độ hồn hảo của thơng tin về thị trường.6Thơng tin thường là phi đối xứng với ý nghĩa là người bán và người

mua khơng có cùng độ chính xác về thơng tin liên quan đến hàng hóa hay

dịch vụ; thơng thường thì người bán biết rõ về chất lượng hàng hóa hơn người

mua. Nhưng sự phi đối xứng về thông tin qúa lớn thì thị trường khơng bền

vững. Ví dụ cực đoan là nạn làm và bán hàng giả.

Trong trường hợp này người bán có thể lừa người mua một vài lần, chứ

khơng thể lừa mãi. Do đó thị trường bền vững đòi hỏi sự thành thật, trung

thực, sự tin cậy giữa những người tham gia thị trường.

Nguyên lý của thị trường là cạnh tranh. Cạnh tranh đem lại hiệu quả

cao trong việc sử dụng các nguồn lực, và cung cấp ra thị trường những hàng

hóa và dịch vụ với chất lượng ngày càng tốt và giá cả hợp lý. Đó là giá cả ở

trạng thái bình thường trong đó người bán được bảo đảm một tỉ lệ tiền lời

nhất định và người mua thỏa mãn với giá đó. Để xác lập được trạng thái thị

trường như vậy, cạnh tranh phải ở trong khuôn khổ luật pháp, theo những

"luật chơi" đã được quy định. Nhà nước bảo đảm những điều kiện để có cạnh

tranh bình đẳng, chính đáng. Sự cơng bằng trong cạnh tranh là một trong

những điều kiện để kinh tế thị trường có chất lượng tốt. Nạn độc quyền, đấu

thầu khơng cơng khai hoặc có sự móc ngoặc giữa cán bộ nhà nước với một

bên tham gia đấu thầu dĩ nhiên là xa lạ với kinh tế thị trường.

Adam Smith (1723-1790), người được xem là ông tổ của kinh tế học,

tác giả cuốn sách kinh điển Quốc phú luận(An Inquiry into the Nature and

Causes of the Wealth of Nations), xuất bản năm 1776, đưa ra hai khái niệm về

giá cả: giá tự nhiên và giá thị trường. Giá tự nhiên là giá thành của sản phẩm

(gồm các chi phí về tư bản, lao động, và các đầu vào khác) cộng với một tỉ lệ

lợi nhuận của người sản xuất. Giá thị trường là giá theo kết quả trao đổi giữa

người bán và người mua. Trong điều kiện tự do tham gia thị trường và cạnh

tranh lành mạnh, giá thị trường sẽ hợp nhất với giá tự nhiên. Trong quá trình7điều chỉnh để hai loại giá đó hợp nhất lại, có sự chuyển dịch các nguồn lực từ

nơi có nhu cầu thấp đến nơi cao.

Do đó, thị trường là cơng cụ hữu hiệu để phân bổ các nguồn lực làm

cho hoạt động kinh tế có hiệu quả. Các cá nhân tham gia thị trường với động

cơ vì lợi ích của riêng mình nhưng kết quả là họ cũng mang lại lợi ích cho xã

hội, vì qua sự điều chỉnh của thị trường (mà Smith gọi là "bàn tay vơ hình"),

nguồn lực xã hội được phân bổ hợp lý. Dĩ nhiên có những trường hợp ngoại lệ

(những lĩnh vực nằm trong phạm trù được gọi là "sự thất bại của thị trường")

cần có sự can thiệp trực tiếp của nhà nước.

* Khái niệm kinh tế thị trường

Kinh tế thị trường là một phương thức hoạt động kinh tế do loài người

tạo ra để giải quyết vấn đề sinh tồn và phát triển. Thị trường là một cơ chế

phù hợp với lợi ích, còn trao đổi là một q trình tổ hợp các lợi ích. A. Smith,

nhân vật đại diện cho phái kinh tế học cổ điển khi ca ngợi về cơ chế trao đổi

thị trường, đã yêu cầu mọi người tiến hành hoạt động tuân theo những qui tắc

sau đây: một là, sản xuất để thu được lợi nhuận; hai là, căn cứ tình hình nhu

cầu của xã hội – do quan hệ cung cầu hàng hoá phán ánh – để quyết định sản

xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu chứ không phải căn cứ vào truyền thống, tập

tục hoặc mệnh lệnh hành chính; ba là, đua nhau sản xuất hàng hố được xem

là có lợi, đồng thời ra sức cải tiến công cụ, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản

xuất. Căn cứ vào những quy tắc trên, người sản xuất chỉ sản xuất để thu được

giá trị trao đổi hoặc lợi nhuận, còn tác dụng chủ đạo của thị trường đối với

hoạt động kinh tế mới có thể đưa lợi ích trở thành nguyên tắc tiêu chuẩn quan

trọng hàng đầu trong hoạt động kinh tế thị trường. Trong quá trình sản xuất

của xã hội, mọi người không ngừng tăng thêm tích lũy, mở rộng sản xuất và

thị trường, kích thích tiêu dùng. Cầu lợi, cạnh tranh, trao đổi, không ngừng

mở rộng sản xuất và tích lũy, khai thác và mở rộng thị trường, kích thích tiêu

dùng v.v.. mới là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh tế thị trường của8mọi người. Bất cứ ai khi bước vào hoạt động kinh tế thị trường nếu vi pnạm

những quy tắc đó đều có thể dẫn tới thất bại. Sự thực, bản chất của luân lý

trong kinh tế thị trường chính là ở chỗ đó.

- Về mặt tích cực:

Cơ chế thị trường kích thích sự phát triển kinh tế, nâng cao tổng công

lợi xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển con người về mọi mặt, trong đó có

đạo đức. Con người tham gia vào hoạt động kinh tế thị trường về nhân cách

được độc lập, tự do có quyền bình đẳng trong cạnh tranh, giữ chữ tín trong

trao đổi và tăng cường quan tâm phát triển lợi ích chung của toàn xã hội.

Tham gia vào kinh tế thị trường, con người có điều kiện phát triển nhân

cách cá nhân: Tính quyết đốn, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tính năng động

sáng tạo trong lập thân, lập nghiệp được khẳng định.

- Về mặt tiêu cực:

Bên cạnh những mặt tích cực nói trên, cơ chế thị trường cũng gây ra

hàng loạt những hiện tượng tiêu cực đối với đạo đức và tiến bộ xã hội.

Đó là, sự phân hố giàu nghèo một cách sâu sắc, từ đó làm sâu sắc

thêm những mâu thuẫn xã hội.

Kinh tế thị trường dễ nảy sinh những tệ nạn xã hội: tham nhũng, tội

phạm, bạo lực. Đó là sự kích thích lòng tham lợi, dẫn đến khai thác cạn kiệt

nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như sức lực của người lao động. Kinh tế

thị trường còn kích thích chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan,

lối sống chạy theo đồng tiền bất chấp đạo lý. Đặc biệt, đối với những nước

mới bước vào kinh tế thị trường, sự đụng độ giữa kinh tế thị trường và các giá

trị đạo đức truyền thống của dân tộc cũng trở thành một vấn đề nan giải.9Như vây, kinh tế thị trường vừa có ảnh hưởng tích cực, vừa có ảnh

hưởng tiêu cực đối với đạo đức.

Là một lĩnh vực đặc trưng cho nhân tính, đạo đức rất nhạy cảm trước

tác động của kinh tế thị trường, nó trở thành vấn đề cấp bách gây ra mối quan

tâm không chỉ trên bình diện lý luận mà cả trên bình diện thực tiễn. Vì thế,

việc lựa chọn nội dung và hình thức giáo dục thích hợp có ý nghĩa quan trọng

trong việc định hướng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.10CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI VIỆT

NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

2.1. Vai trò của đạo đức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện

nay

Thứ nhất, đạo đức mới góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển lành

mạnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với tư cách một hình thái ý thức xã hội, đạo đức chịu sự tác động và

ảnh hưởng quyết định của kinh tế,; đồng thời, đến lượt nó, đạo đức cũng tác

động mạnh mẽ đến kinh tế như một sức mạnh được vật chất hoá. Tuỳ thuộc

vào trạng thái của đạo đức trong kinh tế như thế nào mà sự tác động của nó có

thể làm cho kinh tế suy thối hay tăng trưởng; sự phát triển của kinh tế có thể

đem lại ấm no, hạnh phúc, công bằng cho con người hay làm trầm trọng thêm

tình trạng áp bức, bóc lột, bất cơng, bất bình đẳng; thu hẹp hay kht sâu

thêm khoảng cách giàu nghèo...

Cơ chế thị trường với tác động của những quy luật kinh tế khách quan,

đặc biệt là quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị đã tạo ra những hiệu ứng nhất

định về xã hội - đạo đức. Ở đây, hiệu quả và lợi nhuận là mối quan tâm đầu

tiên của mọi chủ thể kinh tế; do đó, người ta coi “thương trường như chiến

trường”, ngày đêm lao tâm khổ tứ, tìm mọi cách để sản xuất, kinh doanh sao

cho có lãi, thu về nhiều tiền của. Trong “cuộc chiến” ấy, rất có thể người ta

gạt bỏ mọi quy phạm đạo đức, chỉ tôn thờ duy nhất một thứ - đồng tiền, gắn

hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống với nó. Sự sùng bái đồng tiền có thể trở thành

một nguyên tắc xử thế và chuẩn mực hành vi của khơng ít người, là ngun

nhân của khơng ít hành vi trái đạo đức, thậm chí vi phạm luật pháp.

Do tính chất khốc liệt của nó, kinh tế thị trường vừa là nguyên nhân,

vừa là điều kiện dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo và phân tầng xã hội một

cách nhanh chóng. Đồng thời, những bất cơng, bất bình đẳng trong xã hội, vì

thế, có cơ hội và điều kiện sinh sơi, nảy nở. Thực tế đó có thể dẫn đến kết cục11ngoài mong muốn của chúng ta: sự suy thối về mọi mặt của đời sống xã hội,

khơng chỉ về đạo đức, lối sống mà cả về kinh tế.

Đạo đức mới với bản chất khoa học và cách mạng thực sự là liều

thuốc vơ cùng quan trọng có thể ngăn chặn những căn bệnh “nan y” của kinh

tế thị trường. Cùng với việc hoàn thiện cơ chế thị trường, xây dựng đạo đức

mới trở thành một giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền

vững, lành mạnh của nền kinh tế, là sự khắc phục tình trạng phát triển thuần

kinh tế nhưng lệch chuẩn về đạo đức, sự tăng trưởng về kinh tế nhưng sa sút

về đạo đức xã hội như đã nói ở trên. Một nền kinh tế vận hành theo cơ chế

thị trường được xây dựng và phát triển với những chuẩn mực của đạo đức

mới sẽ là sự thống nhất cao giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến

bộ xã hội, từng bước khắc phục những tác động tiêu cực của kinh tế thị

trường đối với đời sống đạo đức xã hội. Thực hiện cơng nghiệp hố và hiện

đại hố đất nước trong điều kiện như vậy sẽ thực sự là yếu tố thuận lợi cho

tiến bộ xã hội đích thực, cho xã hội tương lai mà chúng ta đang hướng tới –

xã hội xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, đạo đức mới vừa góp phần hiện thực hố mục tiêu chính trị

của Đảng ta, vừa góp phần củng cố, giữ gìn sự ổn định của chế độ chính trị.

Trong mối quan hệ giữa chính trị và đạo đức trong xã hội xã hội chủ

nghĩa, có thể thấy rõ, hầu như giữa đường lối chính trị và quan niệm đạo đức

cách mạng khơng có sự khác biệt. Mục đích chính trị của giai cấp công nhân

Việt Nam và đạo đức cách mạng là một, đó là xây dựng một nước Việt Nam

hồ bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

cho nhân dân. Do đó, ở mỗi con người cộng sản đều là sự thống nhất cao độ

giữa con người chính trị và con người đạo đức, phẩm chất chính trị chân

chính cũng là phẩm chất đạo đức cách mạng; ngược lại, phẩm chất đạo đức

cách mạng cũng bao hàm phẩm chất chính trị của họ. Trong đó, đạo đức cách

mạng là gốc để đề ra đường lối chính trị đúng đắn, còn chính trị là đường lối,

là biện pháp để thực hiện những nội dung, nguyên tắc của đạo đức cách mạng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×