Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á CHI NHÁNH THÁI HÀ

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á CHI NHÁNH THÁI HÀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Từ năm 1996 đến nay, diễn biến kinh tế ngày càng phức

tạp, thị trường vốn hết sức sôi động và mang tính cạnh tranh

quyết liệt. Một số ngân hàng đã phải đương đầu với những thử

thách cực kỳ gay go về sự tồn vong của mình. Ngân hàng TMCP

Bắc Á cũng phải gánh chịu những thử thách đó. Nhưng với sự cố

gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, sự điều hành linh

hoạt của ban Giám đốc dưới sự quản lý chặt chẽ của Hội đồng

quản trị và sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối chính sách trong

lĩnh vực kinh doanh ngân hàng của Đảng và Nhà nước ngân

hàng TMCP Bắc Á đã đứng vững, từng bước đi lên và phát triển.

1.2. Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ 1. Cơ cấu tổ chức của NHTMCP Bắc Á – chi nhánh Thái

5Giám ĐốcPhó Giám Đốc

3 Phòng Giao dịch

trực thuộcPhòng

Ngân

quỹPhòng

Tín

DụngPhòng

Dịch vụ

khách

hàngPhòng

Kế tốnPhòng

Hành

Chính1.3. Các nghiệp vụ kinh doanh mà NHTMCP Bắc Á

cung ứng

1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn

- Khai thác và nhận tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn,

tiền gửi thanh toán của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành

phần kinh tế trong nước và ngoài nước bằng Việt nam đồng hay

ngoại tệ.

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng

và thực hiện các hình thức huy động vốn theo quy định của

ngân hàng Nhà nước.

- Tiếp nhận các nguồn tài trợ, vốn uỷ thác của Chính phủ, chính

quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và

ngoài nước theo quy định của ngân hàng Nhà nước.6- Được phép vay vốn của các tổ chức tài chính tín dụng trong

nước khi được cấp phép.

1.3.2. Nghiệp vụ cho vay

- Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn .Cho vay sản xuất kinh

doanh, cho vay tiêu dùng ,cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, cho vay

du học.

Thời hạn cho vay đa dạng phong phú phù hợp với mục đích,

khả năng chi trả của khách hàng.

Phương thức và lãi suất cho vay rất linh hoạt: vay từng lần,

vay theo hạn mức tín dụng, vay theo dự án đầu tư, vay trả góp,

vay hợp vốn, vay ưu đãi đối với các dự án thuộc tín dụng đầu tư

phát triển của Nhà nước.

1.3.3. Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Huy động vốn, cho vay, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế

và các dịch vụ khác về ngoại tệ theo quy định.

1.3.4. Nghiệp vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu và thanh

toán quốc tế

- Dịch vụ chuyển tiền (TTR):chuyển tiền đến và đi

- Tín dụng chứng từ (L/C):thanh toán nhập khẩu và xuất khẩu.

- Nhờ thu (Collection)

- Bảo lãnh và thư tín dụng dự phòng (Guarantee and Standby

L/C)

- Dịch vụ nhận chi trả kiều hối (Oversea Remittance)

1.3.5. Dịch vụ khác

Thu, chi tiền mặt, máy rút tiền tự động, dịch vụ thẻ thanh tốn,

thẻ tín dụng, chiết khấu các loại giấy tờ có giá, nhận uỷ thác

cho vay của các tổ chức tài chính, tín dụng, tổ chức cá nhân

7trong và ngoài nước, các dịch vụ Ngân hàng khác được ngân

hàng Nhà nước cho phép.

1.4. Tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại

cổ phần Bắc Á từ năm 2012 đến hết năm 2014

Trong môi trường kinh doanh có nhiều khó khăn nhưng

hoạt động tín dụng của chi nhánh cải tiến về nhiều mặt nên

đảm bảo được chất lượng tốt, các dịch vụ ngân hàng luôn được

cải tiến về chất lượng và đa dạng hóa nhằm đáp ứng một cách

tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Các chính sách huy động vốn

cũng được sử dụng một cách triệt để và đúng hướng tạo lòng

tin cho khách hàng, các tổ chức tới gửi tiền. Các hoạt động khác

của chi nhánh cũng mang lại hiệu quả khá tốt như kinh doanh

ngoại hối, bảo lãnh, các dịch vụ tài chính, thanh toán xuất nhập

khẩu…do vậy trong điều kiện cạnh tranh gay gắt chi nhánh vẫn

giữ được thị phần ở mức ổn định và tăng trưởng.

Bảng 1: Vài nét về tình hình tài chính

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm

Năm

Năm

Năm

2011

2012

2013

2014

Lợi nhuận/Tổng 0.61%

0,55%

0,51%

0,5%

TS Có

LN/Tổng VĐL

15%

14%

14,6%

4,7%

LN trước thuế

8.246

9.925

12.406

15.210

Các chỉ số khác

Tổng TS Có

1.350.250 1.790.260 2.416.85 3.021.06

1

3

Cho vay

594.446

1.105.113 1.381.39 1.726.78

1

9

Vốn điều lệ

55.000

71.000

85.000

325.000

( Nguồn số liệu

từ phòng kế toán )

Qua bảng 1 nêu trên ta thấy: Trong 4 năm tuy lợi nhuận trước

thuế tăng liên tục từ 8.246 triệu đồng năm 2011 lên đến 15.210

8triệu đồng năm 2014 nhưng tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản có lại

giảm từ 0,61% năm 2011 xuống còn 0,5% năm 2014. Và điều

đáng chú ý nhất là lợi nhuận/vốn điều lệ giảm rất mạnh từ 15%

năm 2011 xuống tới 4,7% năm 2014. Thực trạng này không

phải do ngân hàng hoạt động kém hiệu quả mà nguyên nhân

chủ yếu là do sự tăng trưởng liên tục của nguồn vốn điều lệ và

tổng tài sản. Trong 4 năm lượng vốn điều lệ và tổng tài sản luôn

gia tăng theo hàng năm nhưng lợi nhuận của chi nhánh lại

khơng có mức tăng trưởng phù hợp làm cho tỉ suất lợi

nhuận/tổng tài sản, lợi nhuận/vốn điều lệ giảm khá mạnh.

Từ năm 2011 đến năm 2014 vốn liên tục tăng nhanh,

ban đầu chỉ có 55.000 triệu đồng sau đó lên tới 325.000 triệu

đồng tăng gần 4 lần. Điều này là do tất yếu của quá trình phát

triển và do điều kiện thực tế đặt ra. Trong thời gian tới chi

nhánh ngân hàng Bắc Á muốn tồn tại và phát triển được phải

đáp ứng, lấy vốn là thế mạnh chính cho mình thì mới có thể bắt

kịp được các ngân hàng lớn trong nước và có thể vươn xa tầm

thế giới.9CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐÔNG HUY ĐỘNG

VỐN

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

CHI NHÁNH THÁI HÀ

2.1. Lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả

huy động vốn của ngân hàng thương mại

2.1.1. Vốn kinh doanh của NHTM

2.1.1.1 Khái niệm về vốn kinh doanh của NHTM

a, Khái niệm về NHTM

Sự hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với lịch

sử phát triển của nền sản xuất hàng hóa. Trải qua hàng trăm

năm đến nay hoạt động của các NHTM đã trở thành một phần

không thể thiếu được đối với nền kinh tế của mọi quốc gia trên

thế giới. Ngân hàng là một sản phẩm độc đáo của nền sản

xuất hàng hóa, một động lực quan trọng cho sự phát triển nền

sản xuất xã hội. Vì vậy ngân hàng khơng thể đứng ngồi hoạt

động của bất kỳ quốc gia nào và ở mỗi quốc gia đều xây dựng

những khung pháp lý quy định, giới hạn hoạt động của ngân

hàng. Ở Việt Nam Luật Ngân Hàng Nhà Nước định nghĩa: “Hoạt

động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ

ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử

dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ thanh

toán” (Khoản 3, Điều 9 sửa đổi bổ sung, Luật Ngân hàng Nhà

nướcViệt Nam, năm 2003)

b, Khái niệm về vốn kinh doanh của NHTM

Vốn kinh doanh của NHTM có nhiều khái niệm khác nhau,

dưới đây là một khái niệm về vốn kinh doanh của NHTM: Vốn

kinh doanh của NHTM là toàn bộ giá trị tài sản do ngân hàng

tạo lập và huy động, được sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ

10và dịch vụ kinh doanh một thời kỳ nhất định. (Tìm thêm 1 số

định nghĩa rồi chốt lại vấn đề)

2.1.1.2. Kết cấu vốn kinh doanh của ngân hàng

thương mại

a, Vốn chủ sở hữu

* NHTM nhà nước: Khi mới bắt đầu thành lập, vốn tự có là

do ngân sách nhà nước đầu tư toàn bộ hoặc một phần vốn

điều lệ ban đầu nhưng không thấp hơn tổng mức vốn pháp

định của các ngân hàng khác.

* NHTM Cổ phần: Vốn điều lệ là do các cổ đơng đóng góp,

theo qui định phải bằng vốn pháp định. Vốn này được ghi vào

điều lệ hoạt động của ngân hàng.

Trong quá trình kinh doanh các ngân hàng tự bổ sung nguồn

vốn chủ sở hữu của mình, theo qui định của ngân hàng nhà

nước Việt Nam, hàng năm các tổ chức tín dụng được trích lập

các quĩ sau:

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ nhằm tăng cường vốn tự

có ban đầu.

+ Qũy dự phòng bù đắp rủi ro nhằm bảo tồn vốn điều lệ.

+ Ngồi các quỹ trên, vốn tự có bổ sung còn bao gồm:

 Thặng dư vốn: Là phần giá trị tăng thêm như chênh lệch

giá trị do đánh giá lại tài sản cố định.

 Lợi nhuận không chia: Là các khoản mà sau khi ngân

hàng đã trả hết các chi phí hoạt động kinh doanh, trả nợ

trước cho người gửi tiền… số còn lại khơng chia cho các cổ

đơng. Khoản này phụ thuộc vào chính sách phát triển vốn

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á CHI NHÁNH THÁI HÀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×