Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI UBND HUYỆN CƯ JÚT

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI UBND HUYỆN CƯ JÚT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quy trình Hồ sơ quản lý văn bản đi và văn bản đến

Quy trình Hồ sơ quản lý, tài sản, mua sắm trang thiết bị

269 Quy trình nghiệp vụ được áp dụng thực hiện tại các đơn vị theo nhiệm vụ và chức

năng.

b) Số lượng các thủ tục, quy trình đã xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL

với số lượng thủ tục, quy trình theo kết quả của Đề án 30:

Đã tiến hành xây dựng và áp dụng 100% thủ tục hành chính của UBND tỉnh Đăk

Nơng cơng bố theo các Quyết định số: 1306/QĐ-UBND, ngày 27/8/2009 của UBND

tỉnh Đăk Nơng về việc cơng bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên

địa bàn tỉnh Đăk Nông. Quyết định số: 1705/QĐ-UBND, ngày 12/11/2009 của UBND

tỉnh Đăk Nông về việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp

huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và Quyết định số: 1303/QĐ-UBND, ngày 24/10/2012

của UBND tỉnh Đăk Nông về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc

thẩm quyền giải quyết cấp huyện, tỉnh Đăk Nông.

c) Số lượng thủ tục hành chính đã được chứng nhận.

Qua kết quả đánh giá của Công ty TNHH Chứng nhận D.A.S Việt Nam đã tiến

hành đánh giá chứng nhận Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại UBND

huyện Đăk R’lấp. Đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc

gia TCVN ISO 9001:2008 đối với UBND huyện Đăk R’lấp trong thực hiện chức năng

quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện (Quyết

định số 3275/QĐ-TĐC, ngày 30/12/2012).

d) Hiệu quả áp dụng:

- Trong quá trình triển khai thực hiện 100% hồ sơ của công dân đều được giải

quyết đúng theo quy định của pháp luật và phục vụ kịp thời yêu cầu của tổ chức, công

dân. Việc thực hiện quy trình đã giúp cải thiện phương pháp làm việc hiệu quả, nhanh

gọn hơn, việc lưu trữ và theo dõi hồ sơ của công dân được thực hiện khoa học hơn.

- Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên đã nhận thức rõ ý nghĩa và yêu cầu của việc

thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, qua

đó đã thể hiện được ý thức tự giác, trách nhiệm cụ thể được giao trong từng công đoạn

xử lý công việc và được xem xét đánh giá định kỳ. Từ đó, xác định đây là một trong

những yêu cầu nhiệm vụ quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện chương trình cải

cách hành chính của UBND huyện.

- Kịp thời phát hiện được những khuyết điểm, hạn chế, bất cập trong thực hiện

nhiệm vụ của các phòng, ban chun mơn, có biện pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao

năng lực hoạt động cũng như việc tổ chức hoạt động của các phòng chun mơn và cá

nhân liên quan; xác định rõ trách nhiệm và để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

- Các thủ tục và quy trình được niêm yết cơng khai, minh bạch theo từng lĩnh

vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện. Các

cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, được nhân

dân giám sát, đánh giá việc thực thi pháp luật của từng cán bộ, công chức tại cơ quan

hành chính Nhà nước.

- Tiếp nhận các ý kiến phản hồi của cơng dân trong q trình giải quyết hồ sơ, qua

đó có biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời các sai sót khuyết điểm của CBCC.-Việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật,

văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ

thống theo từng lĩnh vực công việc; tác phong làm việc của cán bộ, công chức khoa

học, nghiêm túc hơn và ngày càng thể thiện vai trò là cầu nối giữa pháp luật và người

dân, có trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định

của pháp luật. Thông qua ISO, lãnh đạo đơn vị điều hành cơng việc có hiệu quả hơn

nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất. Cán bộ, công chức

được phân cơng trách nhiệm rõ ràng trong q trình xử lý công việc, được đánh giá

năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn, thực hiện được trách

nhiệm, quyền lợi của mình đúng nơi, đúng người có thẩm quyền phê duyệt. Cán bộ

cơng chức còn được đào tạo, tập huấn nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ,

được làm việc trong môi trường ngày càng tốt hơn. Việc áp dụng ISO 9001:2000 làm

giảm đáng kể hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức. Các thủ

tục hành chính đều có quy trình xử lý công việc niêm yết công khai, minh bạch. Người

dân đến cơ quan nhà nước được hướng dẫn tận tình, trả kết quả xử lý đúng hẹn, khơng

mất “tiêu cực phí”. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành

chính cơng được nâng cao, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được khẳng định tính phù hợp của việc ứng dụng

HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thì cũng xuất hiện mặt tồn tại, hạn

chế:

- Việc triển khai và thực hiện áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 vẫn còn

chậm, chưa được mở rộng.Hệ thống các văn bản pháp luật thay đổi thường xuyên, liên

tục chưa có tính thống nhất. Điều này làm cho cơng tác áp dụng HTQLCL TCVN ISO

9001:2008 vào một số quy trình vẫn gặp khơng ít nhiều khó khăn.

- Năng lực chun môn của các cán bộ, công chức chưa đồng đều nên q trình

tìm hiểu về ISO chưa hồn thiện.Qúa trình luân chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan

này sang cơ quan khác đã gây khơng ít khó khăn trong cơng tác áp dụng HTQLCL.

- Vẫn còn tồn tại những hồ sơ còn trễ hạn( như: áp dụng vào văn bản còn chậm,

trễ hẹn…) cũng ảnh hưởng tới hiệu quả của tồn bộ quy trình.

- Vấn đề được đặt ra đối với các lãnh đạo và công chức các đơn vị thuộc UBND

huyện tham gia áp dụng HTQLCL ISO từ việc cảm thấy những chuẩn mực của ISO đã

gây ra những khó khăn, chậm tiến độ xử lý, quá nhiều biểu mẫu,... nên ngại tiếp cận và

thờ ơ với ISO, một số thì chấp nhận thực hiện nhưng xem như đây là một khó khăn vì

bị đặt vào một khn khổ và khơng thoải mái trong cơng việc.

- Còn một số cán bộ, cơng chức chưa an tâm về tính hiệu quả của hệ thống ISO;

tâm lý ngại thay đổi, tiếp xúc với những cái mới; trình độ ứng dụng công nghệ thông

tin vào công việc không đồng đều, dẫn đến những hạn chế trong việc nâng cao năng

suất, chất lượng công việc.

3. Nguyên nhân.

- Hệ thống tài liệu bên ngồi có nhiều thay đổi dẫn đến các thủ tục và quy trình

có nhiều thay đổi gây khó khăn trong việc thực hiện.

- Các đề án cải cách thủ tục hành chính chưa được thống nhất nên việc áp dụng

còn nhiều điểm cần phải khắc phục.

- Một số đầu việc được đưa vào áp dụng triển khai phần mềm một cửa hiện đại

và một cửa liên thông từ cấp huyện xã nên chưa đáp ứng được với thực tế- Một số ít CBCC vẫn chưa có nhận thức, cái nhìn đúng về lợi ích của HTQLCL

mang lại cho tổ chức, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về ISO 9001:2008.

- Cán bộ phụ trách đều là kiêm nhiệm và có sự ln chuyển trong cơng tác nên

việc nhận thức về HTQLCL chưa cao, một số cán bộ chưa được đào tạo kỷ năng đánh

giá nội bộ nên việc duy trì và cải tiến hệ thống còn hạn chế.

VI. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.

1. Giải pháp

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm phổ biến tài liệu cho CBCC hiểu và nhận

thức về HTQLCL ISO 9001:2008 đang áp dụng tại UBND huyện.

• Tự xây dựng, cải tiến và thực hiện theo các quy định, quy trình tác nghiệp để

áp dụng vào công việc và thường xuyên chỉnh sửa cho phù hợp.

• Chú ý khắc phục những điểm khơng phù hợp và lưu ý đã được Đoàn đánh giá

phát hiện góp ý. Kết hợp đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong thực hiện quy

trình tác nghiệp, vận hành có hiệu quả phần mềm “Một cửa điện tử” trên cơ sở tin học

hóa các quy trình ISO nhằm để nâng cao hiệu quả công việc phục vụ tốt cho tổ chức và

cơng dân đến quan hệ hành chính.

- Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng và duy trì

HTQLCL của UBND huyện theo hướng gắn với việc phát hiện những điểm yếu,

những điểm chưa tốt của cơ quan và đơn vị đồng thời hướng dẫn, đề ra các giải pháp

khắc phục. Xây dựng cơ chế tuyên dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt đồng

thời xử lý những trường hợp còn chưa có thái độ hợp tác thực hiện.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức; khơng ngừng nâng cao trình độ, chuyên

môn. Đồng thời cần phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hơn nữa nhận thức

của cán bộ, công chức trong việc ứng dụng ISO vào hoạt động hành chính.

- Cần đầu tư cho đội ngũ CBCC khả năng tiếp cận công nghệ thông tin thật tốt.

Việc trao đổi thông tin giữa các cá nhân trong nội bộ cơ quan hay giữa các đơn vị nên

thực hiện qua mạng thơng tin điện tử (mail, yahoo hay mạng của Chính phủ gov.vn).

Thường xuyên cập nhật các phần mềm quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm,

giải quyết hồ sơ nhanh chóng cho người dân là những phần mềm chuyên dụng hỗ trợ

như phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC…

- Cần tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 trên

cơ sở áp dụng 100% thủ tục hành chính cấp huyện được cơng bố và bám sát mơ hình

khung cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Kiến nghị.

- Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại UBND huyện là việc làm mới mẻ,

lần đầu tiên áp dụng trong lĩnh vực hành chính nhà nước ở Huyện nói chung và tại các

phòng ban nói riêng. Đó là cơng việc phức tạp, liên quan trực tiếp đến hoạt động của

Huyện, phải kịp thời khắc phục khó khăn, trở ngại với các lý do khách quan và chủ

quan, vì thế đòi hỏi phải có sự thống nhất về ý chí và hành động từ lãnh đạo cao nhất

đến mọi thành viên.

- Lãnh đạo phải thể hiện sự cam kết bảo đảm nguồn lực cho các đơn vị thực

hiện công việc được thiết lập thành quy trình. Xây dựng, quán triệt, phổ biến chính

sách và mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện các mục tiêu chất lượng và các quy

trình cơng việc của đơn vị.- Trong q trình xây dựng chính sách chất lượng, việc xác định mục tiêu đặc

biệt là việc lựa chọn cơng việc để xây dựng quy trình quản lý, phân tích sâu sắc mục

đích, yêu cầu, biện pháp thực hiện phù hợp với khả năng thực tế nhằm bảo đảm thực

hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tránh việc dàn trải, chọn nhiều công viêc đưa

vào HTQLCL.

- Coi trọng công tác tư tưởng bằng những hành động cụ thể, vận động mọi

thành viên tham gia, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc, khó khăn để Ban lãnh đạo

giải quyết. Coi trọng các biện pháp tinh thần và vật chất để nâng cao chất lượng thực

thi công vụ, thấy được những khó khăn trở ngại trong q trình xây dựng, thực hiện

duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO để kịp thời có biện pháp khắc phục.

- Đối với đơn vị hành chính cấp Huyện, có nhiều nhiệm vụ và quyền hạn phức

tạp, tổ công tác ISO gồm một số cán bộ, chuyên viên ở các bộ phận hoạt động tích cực

tham mưu cho lãnh đạo tổ chức thực hiện các cơng việc, mặt khác là nòng cốt trong

q trình xây dựng và thực hiện HTQLCL ở đơn vị.

- Xuất phát từ yêu cầu xây dựng tài liệu, bảo đảm đúng quy định củ ISO về nội

dung và hình thức trình bày, mặt khác cơng việc có liên quan tới các đơn vị trong và

ngồi Huyện, vì thế tài liệu của hệ thống cần có yêu cầu chất lượng cao, các biểu mẫu

ngắn gọn, chính xác, dễ sử dụng, thông tin kịp thời.

- Quan tâm tạo điều kiện để một số cán bộ nòng cốt của các phòng chuyên mơn

được đào tạo kỹ năng soạn thảo quy trình, biểu mẫu, kỹ năng đánh giá nội bộ và xử lý

các yêu cầu khi khắc phục các lỗi mắc phải.

- Bảo đảm thường xuyên thực hiện cam kết hướng tới khách hàng, đặt mục tiêu

đáp ứng khách hàng lên hàng đầu. Huyện phải coi trọng sự hiểu biết, đồng tình, phối

hợp của các đơn vị liên quan đối với việc thực hiện HTQLCL, Thường xuyên lấy ý

kiến đóng góp, đáng giá của khách hàng, mặt khác , tự bản thân kiểm tra, phát hiện sai

sót để khắc phục và cải riến nang cao.

- Thực hiện nội dung cải cách thể chế trong kế hoạch hành động CCHC của

Huyện, một số lĩnh vực thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông và một cửa

hiện đại”. Áp dụng ISO là một cơng cụ đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính công

đáp ứng yêu cầu của khách hàng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI UBND HUYỆN CƯ JÚT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×