Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Về giáo dục, văn hóa

4 Về giáo dục, văn hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.4 Về giáo dục, văn hóa

 Nhà nước ta xem giáo dục là quốc sách

hàng đầu và có những chính sách ưu

tiên phát triển giáo dục (Đ 61)6.4 Về giáo dục, văn hóa

 “Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm

đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn

hóa nhân loại” (Điều 60)

 Các di sản Văn hóa của

Việt Nam được UNESCO

vinh danh6.5 Về Khoa học, công nghệ,

và môi trường6.5 Về Khoa học, công nghệ,

và môi trường “Phát triển khoa học và công nghệ là quốc

sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước”. (Đ 62)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Về giáo dục, văn hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×