Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.6: Tình hình thay đổi giá bán, sản lượng

Bảng 2.6: Tình hình thay đổi giá bán, sản lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp



40



Tăng giảm

STT



Chênh lệch sản lượng



Chỉ tiêu



2007-2006



2008-2007



Giá bán



giá bán



2006



2007



doanh thu

2007



2008



1



Xi măng bao



125,365



93,224



50.21



52.34



6,419,941



4,680,777



2



Xi măng rời



77,822



-8,067



41.75



43.25



3,249,068



-348,897



3



Tổng cộng



9,669,009



4,331,880



Chênh lệch giá bán bình quân

STT



1

2

3



Chỉ tiêu



Xi măng bao

Xi măng rời

Tổng cộng



2007-2006



2008-2007



2.13

1.5



7.87

7.21



Sản



Sản



lượng



lượng



2007



2008



Tăng giảm

doanh thu

2007



2008



986,352 1,079,576 2,100,929 8,496,263

1,290,801 1,282,734 1,936,201 9,248,512

4,037,130 17,744,775



Lê Thị Nhung

Lớp: Tài chính doanh nghiệp 47C



Luận văn tốt nghiệp



41



So sánh 2 bảng số liệu trên ta thấy năm 2007 với việc thay đổi giá bán đã

làm cho doanh thu của công ty tăng 4,037,130$ trong khi đó việc tăng sản lượng

tiêu thụ thì làm cho doanh thu của cơng ty tăng 9,669,009$. Điều này chứng tỏ

việc doanh thu năm 2007 tăng lên chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ hàng hóa

tăng. Ngược lại với năm 2007 thì năm 2008 việc tăng doanh thu chủ yếu là từ

việc tăng giá bán các mặt hàng. Trên đây là những đánh giá về tình hình doanh

thu tiêu thụ của cơng ty, để hiểu rõ hơn về sự biến động tăng giảm của lợi nhuận

thì chúng ta còn phải phân tích tình hình quản lý chi phí của cơng ty.

*)Tình hình quản lý chi phí của Công ty Xi măng Nghi Sơn

Đối với bất cứ doanh nghiệp nào, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản

phẩm là biện pháp cơ bản để tăng lợi nhuận. Khi các điều kiện khác khơng

đổi thì việc hạ giá thành đơn vị sản phẩm sẽ làm tăng lợi nhuận đơn vị sản

phẩm. Vì vậy trong cơng tác quản lý chi phí, doanh nghiệp ln cố gắng thực

hiện tốt việc tiết kiệm chi phí, hạ gía thành sản phẩm.

Chi phí của doanh nghiệp gồm nhiều khoản mục, nếu xét theo cơng dụng

kinh tế và địa điểm phát sinh thì những chi phí này bao gồm: chi phí nguyên

vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí

bán hàng, và chi phí quản lý doanh nghiệp. Vì vậy, để thực hiện quản lý chi

phí thì doanh nghiệp cần phải quản lý một cách khoa học và đồng bộ từ khâu

sản xuất đến khâu tiêu thụ.



Lê Thị Nhung

Lớp: Tài chính doanh nghiệp 47C



Luận văn tốt nghiệp



42



Bảng 2.7: Tình hình thực hiện chi phí của Cơng ty Xi măng Nghi Sơn trong 2 năm 20072008.



Năm 2007



Năm 2008



So sánh



…Chỉ tiêu



Số tiền



TT (%)



% / DT



Số tiền



TT (%)



% / DT



Số tiền



Tỷ lệ (%)



% / DT



1.Chi phí NVLTT



15,383,370



17.54%



14.32%



18,064,316



16.76%



13.92%



2,680,946



17.43%



-0.39%



2.Chi phí NCTT



8,674,766



9.89%



8.07%



11,581,519



10.74%



8.93%



2,906,753



33.51%



0.85%



3.Chi phí SXC



41,185,935



46.97%



38.33%



51,439,452



47.72%



39.65%



10,253,517



24.90%



1.32%



Giá vốn hàng bán



65,244,071



74,4%



81,085,287



75,22%



15,841,216



24.28%



4.Chi phí bán hàng



17,760,370



20.25%



16.53%



21,456,375



19.91%



16.54%



3,696,005



20.81%



0.01%



5.Chi phí QLDN



4,686,862



5.34%



4.36%



5,247,893



4.87%



4.05%



561,031



11.97%



-0.32%



Giá thành tồn bộ



87,691,302



100%



81.61%



107,789,555



83.09%



20,098,253



22.92%



1.48%



Doanh thu thuần



107,454,297



22,277,446



20.73%



129,731,743



Nhìn vào bảng 2.7 ta thấy năm 2008 so với năm 2007 giá thành toàn bộ

sản phẩm tiêu thụ tăng 20.098.253USD với tỷ lệ tăng tương ứng là 22,92%; tỷ

lệ chi phí trên doanh thu năm 2008 so với năm 2007 tăng 1,48%. Trong đó tỷ

trọng giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất: năm 2007 chiếm tỷ trọng

74,4%, năm 2008 chiếm tỷ trọng 75,23%. Ta thấy việc tăng lên của tổng chi phí

chủ yếu là do sự tăng lên của giá vốn hàng bán, tỷ lệ tăng của giá vốn cũng cao

hơn của các chi phí thời kỳ. Như vậy việc tăng lên của giá vốn hàng bán làm

giảm lợi nhuận sản xuất của công ty trong năm. Qua bảng 2.7 ta cũng thấy giá

vốn hàng bán của công ty đã tăng lên 15.841.216$ với tỷ lệ 24,28%. Cùng với

việc tăng lên của giá vốn, doanh thu tiêu thụ tăng nhưng tốc độ tăng lên của

giá vốn hàng bán nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu vì vậy mà cứ 100$

doanh thu thì mất thêm 1,78$ chi phí giá vốn.

 Để đánh giá được tình hình quản lý giá vốn hàng bán của công ty xi măng

Nghi Sơn ta cần đi sâu vào xem xét từng khoản mục trong giá vốn hàng bán

 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Lê Thị Nhung

Lớp: Tài chính doanh nghiệp 47C



Luận văn tốt nghiệp



43



Bảng 2.8: Khoản mục chi phí NVL năm 2007-2008

Chỉ tiêu

Đá vơi

Đất sét

Cát silic

Bơ xít

Vật liệu sắt

Thạch cao

Đá bazan

Than

Dầu Diezen

Vật liệu phụ

Vỏ bao

Tổng CPNVLTT

Doanh thu thuần

CPNVLTT/DT



Năm 2007

Năm 2008

Chênh lệch

Số tiền

Tỷ trọng(%)

Số tiền

Tỷ trọng(%)

Số tiền

Tỷ lệ (%)

2,658,020

17.28%

3,028,286

16.76%

370,266

13.93%

721,712

4.69%

802,111

4.44%

80,399

11.14%

113,837

0.74%

120,710

0.67%

6,873

6.04%

25,083

0.16%

27,134

0.15%

2,051

8.18%

377,193

2.45%

439,641

2.43%

62,448

16.56%

2,182,900

14.19%

2,896,056

16.03%

713,156

32.67%

207,975

1.35%

239,698

1.33%

31,723

15.25%

3,196,672

20.78%

3,547,865

19,64%

351,193

10,98%

335,742

2.18%

400,021

2.21%

64,279

19,14%

2,710,718

17.62%

3,047,764

16.87%

337,046

12.43%

2,853,518

18.55%

3,515,030

19,45%

661,512

23,17%

15,383,370

100%

18,064,316

100%

2,680,946 17.43%

107,454,297

129,731,743

14.32%

13.92%

-0.39%



Nhìn bảng số liệu trên cho thấy: năm 2008 so với năm 2007 chi phí

nguyên vật liệu trực tiếp tăng 2,680,946 USD tương ứng với tỷ lệ 117,43%.

Trong đó: than tăng 351,193USD với tỷ lệ tương ứng là 10,98%, dầu Diezen

tăng 19,14% với số tuyệt đối là 64,279 USD, giá thạch cao nhập khẩu năm

2007 là 26USD/tấn tăng lên 30USD/tấn dẫn đến chi phí thạch cao tăng lên đột

biến. CPNVLTT tăng lên chủ yếu là do sự tăng lên của vỏ bao và thạch cao.

Giá vỏ bao mua vào tăng do chịu ảnh hưởng của giá dầu thế giới (giá các loại

vật tư giấy, hạt nhựa nhập khẩu tăng cao), thêm vào đó sản lượng xi măng bao

sản xuất của công ty trong năm 2008 tăng mạnh so với năm 2007 làm chi phí

vỏ bao tăng 661,512USD. Tuy nhiên nhờ xây dựng hệ thống định mức sản

xuất sản phẩm như: quy định về tiêu hao nguyên vật liệu, định mức kinh tế kỹ thuật cho một đơn vị sản phẩm…; liên tục thực hiện các biện pháp cải tiến

trong quản lý và sử dụng vật liệu hợp lý; dùng nhiên liệu thay thế; từng bước

giảm dần các hao phí năng lượng điện; thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng

máy móc để giảm định mức kinh tế - kỹ thuật từ đó giảm chi phí; tận dụng lợi

Lê Thị Nhung

Lớp: Tài chính doanh nghiệp 47C



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.6: Tình hình thay đổi giá bán, sản lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×