Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CAN LỘC

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CAN LỘC

Tải bản đầy đủ - 0trang

tạm thời, hoặc tiêu dùng đời sống. Chính vì thế mà vai trò của tín dụng càng

trở nên quan trọng và đặc biệt hơn đó là vai trò của loại tín dụng có thể cung

cấp sự thiếu hụt vốn tạm thời của họ - tín dụng ngắn hạn.

1.2. Q trình hình thành và phát triển

Ngân hàng nơng nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc được kế

thừa và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện Can Lộc thành

lập năm 1954 (với tên gọi Ngân hàng Can Lộc) thay đổi và lớn mạnh dần lên

theo đà phát triển kinh tế của đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình

trong hệ thống NHNo&PTNT cũng như ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Hà

Tĩnh. Từ khi thành lập đến trước tháng 03/1988 Ngân hàng Nông nghiệp &

Phát triển nông thôn huyện Can Lộc chỉ là một ngân hàng cơ sở, đảm nhận

nhiệm vụ huy động vốn trong toàn huyện và thực hiện chức năng cung ứng

vốn tiền mặt cho tồn bộ cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất

trên địa bàn huyện. Hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT huyện Can Lộc thời

kỳ này thực chất là thay ngân sách Nhà nước cấp phát vốn cho các đơn vị theo

kế hoạch, lúc bấy giờ hoạt động tín dụng còn đang mang tính bao cấp. Đến

ngày 26/03/1988 với sự ra đời của Nghị định 53/HĐBT cùng với sự chuyển

đổi của hệ thống ngân hàng từ một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp với

sự tách bạch chức năng quản lý và chức năng kinh doanh, từ đây ngân hàng

thương mại thực sự ra đời, và cùng với nó Ngân hàng Nơng nghiệp & Phát

triển nông thôn huyện Can Lộc là một ngân hàng thương mại, là chi nhánh

trực tiếp của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh,

trực thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam

với nhiệm vụ chủ yếu là một tổ chức chuyên kinh doanh về tiền tệ, tín dụng và

dịch vụ ngân hàng.

Từ năm 1988 đến năm 1990 là thời kỳ chuyển đổi khó khăn nhất của hệ

thống ngân hàng nói chung và NHNo&PTNT huyện Can Lộc nói riêng. Đây

cũng là thời kỳ hệ thống ngân hàng bắt đầu chuyển sang cơ chế thị trường,

12giai đoạn này có rất nhiều quỹ tín dụng vỡ nợ, còn các ngân hàng thì nợ q

hạn, nợ khó đòi tăng lên một cách nhanh chóng. Đây cũng là do tác động của

chuyển đổi nền kinh tế của nước ta lúc bấy giờ từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập

trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội

chủ nghĩa. Trong khó khăn của bước đầu đổi mới sang cơ chế thị trường,

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc cũng không

thể tránh khỏi xu thế chung của hệ thống ngân hàng lúc bấy giờ, và gặp rất

nhiều khó khăn. Sau một thời gian Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông

thôn huyện Can Lộc đã có những đổi mới để có thể tồn tại và phát triển được

trong cơ chế thị trường. Đặc biệt từ năm 1995 đến nay ngân hàng đã kinh

doanh có lãi và lãi ngày càng cao góp phần quan trọng trong việc cung cấp

vốn cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn huyện.

Với lợi thế nằm trên địa bàn rộng lớn, với quy mô hoạt động lớn (so với

các ngân hàng khác trong huyện), Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông

thôn huyện Can Lộc gần như được coi là độc quyền trên địa bàn (Vì hiện nay

trên địa bàn ngồi Ngân hàng Nơng nghiệp & Phát triển nơng thơn Can Lộc ra

chỉ có duy nhất Ngân hàng Chính sách huyện Can Lộc (Ngân hàng người

nghèo), ngân hàng này với quy mơ nhỏ hơn và hoạt động khơng vì mục tiêu

lợi nhuận, cho vay đối với các hộ nghèo mà hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trong toàn

huyện đang có xu hướng giảm đi và ngày càng giảm), chính vì thế nên khách

hàng có nhu cầu vốn hầu như đều tìm đến với NHNo&PTNT huyện Can Lộc

và đến nay khối lượng khách hàng của ngân hàng là rất lớn (23.829 khách

hàng), hoạt động trên các lĩnh vực như: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,

thương mại, dịch vụ,…

Với phương châm: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm, tìm kiếm

khách hàng”, đến nay Ngân hàng nông nghiệp huyện Can Lộc đã từng bước

khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường, đứng

vững và phát triển trong cơ chế mới, chủ động đổi mới phương thức giao dịch,

13đa dạng hố các hình thức hoạt động kinh doanh. Thường xuyên tăng cường

huy động vốn và sử dụng vốn, thay đổi cơ cấu đầu tư phục vụ phát triển kinh

tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường

cơ sở vật chất kỹ thuật để từng bước đổi mới công nghệ, thực hiện cơng cuộc

hiện đại hố hoạt động ngân hàng.

Tên chính thức: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện

Can Lộc.

Thành lập năm: 1954

Trụ sở: Xóm 1 thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0393.840349.

Chức năng, nhiệm vụ: Huy động vốn, cho vay, các dịch vụ (chuyển tiền)

Như vậy, từ khi thành lập đến nay Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển

nông thôn huyện Can Lộc đã đạt được những thành tựu đáng nói, từ một ngân

hàng hoạt động chủ yếu là thay ngân sách Nhà nước thực hiện việc cung ứng

vốn, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc

đã trở thành một tổ chức kinh doanh tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng lớn

nhất toàn huyện hoạt động trong cơ chế thị trường. Với trụ sở chính nằm ở thị

trấn huyện Can Lộc, trung tâm kinh tế - xã hội trong tồn huyện, có hệ thống

các phòng ban thực hiện chun mơn hố về các công việc chuyên môn khác

nhau nhưng liên hệ với nhau một cách chặt chẽ và nhịp nhàng, Ngân hàng

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc đang dần dần khẳng định

mình và tạo nên một mơ hình hoạt động hiệu quả.

2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

2.1. Chức năng, nhiệm vụ: cũng như các ngân hàng thương mại khác.

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nơng thơn huyện Can Lộc cũng có chức

năng tương tự

+ NHTM là trung gian tín dụng.

Đây là chức năng đặc trưng và cơ bản nhất của NHTM và có ý nghĩa đặc

14biệt quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển. Để thực

hiện chức năng này, một mặt NHTM huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi

trong xã hội để hình thành nguồn vốn kinh doanh. Mặt khác, trên cơ sở nguồn

vốn huy động được ngân hàng thực hiện hình thức cho vay đáp ứng nhu cầu

vốn cho nền kinh tế.

+ Là trung gian thanh tốn và quản lý các phương tiện thanh tốn.

Q trình thực hiện các nghiệp vụ thanh toán được ngân hàng sử dụng

giấy bạc để thay thế vàng trong lưu thông, sau đó tiếp tục sử dụng các cơng cụ

lưu thơng tín dụng để thay cho giấy bạc. Khi khách hàng gửi tiền vào ngân

hàng họ sẽ được đảm bảo an tồn trong cất giữ tiền, q trình thu chi, thanh

tốn cũng được thực hiện một cách thuận lợi và nhanh chóng, đặc biệt là các

khoản thanh tốn có giá trị lớn với điều kiện cách xa về địa lý thì đây có thể

xem là phương thức thanh tốn hợp lý và an toàn.

Ngoài việc sử dụng hệ thống mạng lưới ngân hàng để có thể thực hiện

các hình thức thanh toán trên nhiều địa phương khác nhau bằng các thiết bị và

cơng nghệ hiện đại, ngân hàng cũng đã có những cải tiến về cơng cụ thanh

tốn như: Séc, giấy chuyển tiền, ngân phiếu thanh toán,… nhằm giảm bớt khối

lượng tiền mặt trong lưu thông, tiết kiệm cho xã hội nhiều khoản phí lưu thơng

tiền mặt phải trả.

+ NHTM làm dịch vụ tài chính và can thiệp thị trường tiền tệ.

Trong q trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng và ngân quỹ, ngân hàng có

những điều kiện thuận lợi về hệ thống kho quỹ, thông tin, quan hệ với các

doanh nghiệp. Qua đó, ngân hàng có thể làm tư vấn tài chính, thực hiện thẩm

định các dự án đầu tư, thực hiện cho th tài chính, cất giữ chứng khốn, làm

đại lý phát hành cổ phiếu, ngân hàng sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn nhờ tiết

kiệm được chi phí. Còn trong q trình tham gia thị trường tiền tệ dưới hình

thức mua chứng khốn, phát hành, bảo lãnh phát hành và bán các loại cổ phiếu

thì ngân hàng đơn thuần là một đơn vị kinh doanh để thu lợi nhuận.

152.2 Tổ chức bộ máy hoạt động

Để thích ứng với cơ chế thị trường, hoạt động trên địa bàn tương đối

rộng lớn, muốn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Ngân hàng Nông

nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc tiến hành xây dựng mơ hình tổ

chức quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng. Và đây cũng là mơ hình cơ cấu

được áp dụng phổ biến ở các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay ở nước ta.

 Cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm:

- Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và 1 Phó giám đốc.

- Phòng nghiệp vụ: Gồm 2 phòng là: Phòng kinh doanh và Phòng kế tốn

ngân quỹ hành chính.

- Các ngân hàng cấp III: Có 3 Ngân hàng cấp III đặt tại ba vùng đặc

trưng cho 3 vùng tự nhiên của huyện là:

+ Ngân hàng cấp III Cầu Trù: Đặt ở vùng Hạ Can.

+ Ngân hàng cấp III Đồng Lộc: Đặt ở vùng Trung Can.

+ Ngân hàng cấp III Chợ Nhe: Đặt ở vùng Thượng Can.

Để thấy rõ hơn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng Nông

nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc ta đi vào sơ đồ sau:16Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của NHNo&PTNT

huyện Can Lộc

BAN GIÁM ĐỐCPHÒNG

KINH DOANHNH CẤP III:

CẦU TRÙPHỊNG KẾ TỐN

NGÂN QUỸ

HÀNH CHÍNHNH CẤP III:

ĐỒNG LỘCNH CẤP III:

CHỢ NHEChú thích:

Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:

- Ban Giám đốc bao gồm: Giám đốc và 1 Phó Giám đốc

+ Giám đốc: Là người điều hành cao nhất, chịu trách nhiệm chung về

mọi hoạt động trước Giám đốc NHNo&PTNT tỉnh Hà Tĩnh, chịu trách nhiệm

về mọi lĩnh vực trong chi nhánh.

+ Phó Giám đốc: Có nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

- Phòng chức năng:

+ Phòng kinh doanh: Thực hiện công tác huy động vốn, thẩm định và tái

thẩm định cho vay, xây dựng và kiểm tra các báo cáo hoạt động kinh doanh.

+ Phòng kế tốn ngân quỹ hành chính: Tổ chức hạch tốn kế tốn, tổ

17chức dịch vụ thanh toán và thu phát ngân quỹ. Tham mưu, báo cáo kịp thời

cho Giám đốc về mọi hoạt động của ngân hàng trong lĩnh vực kế toán - thống

kê, giúp Giám đốc quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Các ngân hàng cấp III: Thực hiện hoạt động kinh doanh theo chỉ đạo và

quản lý của ngân hàng trung tâm. Hoạt động của các ngân hàng cấp III là huy

động vốn và cho vay tại các xã được phân vùng địa giới hoạt động.

3 Lĩnh vực hoạt động chính:

3.1 Lĩnh vực hoạt động chính

1. Dịch vụ tiền gửi:

Chi nhánh Can Lộc thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ

phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ

Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các tổ chức, cá

nhân trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức, kỳ hạn phong phú, lãi suất

hấp dẫn

2. Dịch vụ tín dụng:

Cho vay ngắn, trung và dài hạn tất cả các thành phần kinh tế

Cho vay vốn theo dự án, đồng tài trợ, nhận làm dịch vụ uỷ thác - đầu tư

các dự án trong nước và quốc tế.

Cho vay cầm cố đối với các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh

nghiệp tư nhân, sản xuất kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực

Cho vay tiêu dùng bằng đồng Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống đối

với cán bộ, CNV và các đối tượng khác

3. Dịch vụ thanh toán trong nước:

Nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ (USD & EUR) cho các

cá nhân và tổ chức kinh tế

Chuyển tiền điện tử, thanh toán trong nước.

Ngân hàng phục vụ giải ngân các dự án. Thu, chi hộ đơn vị.

Chi trả lương qua tài khoản,.....

184.Dịch vụ kinh doanh đối ngoại:

Thanh toán xuất nhập khẩu theo các hình thức: Thư tín dụng (L/C), nhờ

thu (D/A,DP,CAD), chuyển tiền (TTR).

Mua bán ngoại tệ, Thanh toán phi thương mại.

Chi trả kiều hối và Western Union, chi trả cho người lao động xuất khẩu.

Thanh toán, chuyển tiền biên giới

Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh trong nước và quốc tế

Thu đổi ngoại tệ.

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2006, 2007 và 2008

3.2.1. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của NHNo& PTNT

huyện Can Lộc:

- Ngân hàng Can Lộc với chức năng quản lý về mặt tiền tệ tín dụng trên địa

bàn, hoạt động chủ yếu tập trung trong việc huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư,

các tổ chức kinh tế xã hội ở địa bàn huyện và đầu tư phát triển kinh tế kinh

doanh ở địa phương, tạo công ăn việc làm cho nông dân và người lao động

- Hoạt động ở một huyện có trên 42.000 hộ sản xuất thuộc 23 xã, thị trấn

với truyền thống sản xuất nơng nghiệp là chính. Tuy nhiên với sự nổ lực thực

hiện nguyên tắc “đi vay để cho vay” Ngân hàng Can Lộc đã từng ngày khắc

phục khó khăn, khẳng định là một trong những ngân hàng kinh doanh có hiệu

quả trong tồn tỉnh.

- Có thể nói hoạt động kinh doanh của ngân hàng Can Lộc từng bước

được ổn định là do biết bám sát các chủ trương chung của chính phủ, của cấp

trên và các nghị quyết của huyện, đảng bộ và hội đồng nhân dân huyện cùng

các biện pháp triển khai cụ thể, năng động sáng tạo xác định mục tiêu hộ sản

xuất trong đó hộ nơng dân là bạn đồng hành. Chính vì vậy, kết quả hoạt động

kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua đã từng bước phát triển, đi lên

vững chắc

3.2.2. Kết quả kinh doanh của chi nhánh NHNo& PTNT Huyện Can Lộc

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CAN LỘC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×