Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
giới thiệu chung, lịch sử hình thành và phát triển.

giới thiệu chung, lịch sử hình thành và phát triển.

Tải bản đầy đủ - 0trang

tạm thời, hoặc tiêu dùng đời sống. Chính vì thế mà vai trò của tín dụng càng

trở nên quan trọng và đặc biệt hơn đó là vai trò của loại tín dụng có thể cung

cấp sự thiếu hụt vốn tạm thời của họ - tín dụng ngắn hạn.

1.2. Q trình hình thành và phát triển

Ngân hàng nơng nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc được kế

thừa và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện Can Lộc thành

lập năm 1954 (với tên gọi Ngân hàng Can Lộc) thay đổi và lớn mạnh dần lên

theo đà phát triển kinh tế của đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình

trong hệ thống NHNo&PTNT cũng như ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Hà

Tĩnh. Từ khi thành lập đến trước tháng 03/1988 Ngân hàng Nông nghiệp &

Phát triển nông thôn huyện Can Lộc chỉ là một ngân hàng cơ sở, đảm nhận

nhiệm vụ huy động vốn trong toàn huyện và thực hiện chức năng cung ứng

vốn tiền mặt cho tồn bộ cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất

trên địa bàn huyện. Hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT huyện Can Lộc thời

kỳ này thực chất là thay ngân sách Nhà nước cấp phát vốn cho các đơn vị theo

kế hoạch, lúc bấy giờ hoạt động tín dụng còn đang mang tính bao cấp. Đến

ngày 26/03/1988 với sự ra đời của Nghị định 53/HĐBT cùng với sự chuyển

đổi của hệ thống ngân hàng từ một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp với

sự tách bạch chức năng quản lý và chức năng kinh doanh, từ đây ngân hàng

thương mại thực sự ra đời, và cùng với nó Ngân hàng Nơng nghiệp & Phát

triển nông thôn huyện Can Lộc là một ngân hàng thương mại, là chi nhánh

trực tiếp của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh,

trực thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam

với nhiệm vụ chủ yếu là một tổ chức chuyên kinh doanh về tiền tệ, tín dụng và

dịch vụ ngân hàng.

Từ năm 1988 đến năm 1990 là thời kỳ chuyển đổi khó khăn nhất của hệ

thống ngân hàng nói chung và NHNo&PTNT huyện Can Lộc nói riêng. Đây

cũng là thời kỳ hệ thống ngân hàng bắt đầu chuyển sang cơ chế thị trường,

12giai đoạn này có rất nhiều quỹ tín dụng vỡ nợ, còn các ngân hàng thì nợ q

hạn, nợ khó đòi tăng lên một cách nhanh chóng. Đây cũng là do tác động của

chuyển đổi nền kinh tế của nước ta lúc bấy giờ từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập

trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội

chủ nghĩa. Trong khó khăn của bước đầu đổi mới sang cơ chế thị trường,

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc cũng không

thể tránh khỏi xu thế chung của hệ thống ngân hàng lúc bấy giờ, và gặp rất

nhiều khó khăn. Sau một thời gian Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông

thôn huyện Can Lộc đã có những đổi mới để có thể tồn tại và phát triển được

trong cơ chế thị trường. Đặc biệt từ năm 1995 đến nay ngân hàng đã kinh

doanh có lãi và lãi ngày càng cao góp phần quan trọng trong việc cung cấp

vốn cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn huyện.

Với lợi thế nằm trên địa bàn rộng lớn, với quy mô hoạt động lớn (so với

các ngân hàng khác trong huyện), Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông

thôn huyện Can Lộc gần như được coi là độc quyền trên địa bàn (Vì hiện nay

trên địa bàn ngồi Ngân hàng Nơng nghiệp & Phát triển nơng thơn Can Lộc ra

chỉ có duy nhất Ngân hàng Chính sách huyện Can Lộc (Ngân hàng người

nghèo), ngân hàng này với quy mơ nhỏ hơn và hoạt động khơng vì mục tiêu

lợi nhuận, cho vay đối với các hộ nghèo mà hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trong toàn

huyện đang có xu hướng giảm đi và ngày càng giảm), chính vì thế nên khách

hàng có nhu cầu vốn hầu như đều tìm đến với NHNo&PTNT huyện Can Lộc

và đến nay khối lượng khách hàng của ngân hàng là rất lớn (23.829 khách

hàng), hoạt động trên các lĩnh vực như: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,

thương mại, dịch vụ,…

Với phương châm: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm, tìm kiếm

khách hàng”, đến nay Ngân hàng nông nghiệp huyện Can Lộc đã từng bước

khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường, đứng

vững và phát triển trong cơ chế mới, chủ động đổi mới phương thức giao dịch,

13đa dạng hố các hình thức hoạt động kinh doanh. Thường xuyên tăng cường

huy động vốn và sử dụng vốn, thay đổi cơ cấu đầu tư phục vụ phát triển kinh

tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường

cơ sở vật chất kỹ thuật để từng bước đổi mới công nghệ, thực hiện cơng cuộc

hiện đại hố hoạt động ngân hàng.

Tên chính thức: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện

Can Lộc.

Thành lập năm: 1954

Trụ sở: Xóm 1 thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0393.840349.

Chức năng, nhiệm vụ: Huy động vốn, cho vay, các dịch vụ (chuyển tiền)

Như vậy, từ khi thành lập đến nay Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển

nông thôn huyện Can Lộc đã đạt được những thành tựu đáng nói, từ một ngân

hàng hoạt động chủ yếu là thay ngân sách Nhà nước thực hiện việc cung ứng

vốn, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc

đã trở thành một tổ chức kinh doanh tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng lớn

nhất toàn huyện hoạt động trong cơ chế thị trường. Với trụ sở chính nằm ở thị

trấn huyện Can Lộc, trung tâm kinh tế - xã hội trong tồn huyện, có hệ thống

các phòng ban thực hiện chun mơn hố về các công việc chuyên môn khác

nhau nhưng liên hệ với nhau một cách chặt chẽ và nhịp nhàng, Ngân hàng

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc đang dần dần khẳng định

mình và tạo nên một mơ hình hoạt động hiệu quả.

2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

2.1. Chức năng, nhiệm vụ: cũng như các ngân hàng thương mại khác.

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nơng thơn huyện Can Lộc cũng có chức

năng tương tự

+ NHTM là trung gian tín dụng.

Đây là chức năng đặc trưng và cơ bản nhất của NHTM và có ý nghĩa đặc

14biệt quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển. Để thực

hiện chức năng này, một mặt NHTM huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi

trong xã hội để hình thành nguồn vốn kinh doanh. Mặt khác, trên cơ sở nguồn

vốn huy động được ngân hàng thực hiện hình thức cho vay đáp ứng nhu cầu

vốn cho nền kinh tế.

+ Là trung gian thanh tốn và quản lý các phương tiện thanh tốn.

Q trình thực hiện các nghiệp vụ thanh toán được ngân hàng sử dụng

giấy bạc để thay thế vàng trong lưu thông, sau đó tiếp tục sử dụng các cơng cụ

lưu thơng tín dụng để thay cho giấy bạc. Khi khách hàng gửi tiền vào ngân

hàng họ sẽ được đảm bảo an tồn trong cất giữ tiền, q trình thu chi, thanh

tốn cũng được thực hiện một cách thuận lợi và nhanh chóng, đặc biệt là các

khoản thanh tốn có giá trị lớn với điều kiện cách xa về địa lý thì đây có thể

xem là phương thức thanh tốn hợp lý và an toàn.

Ngoài việc sử dụng hệ thống mạng lưới ngân hàng để có thể thực hiện

các hình thức thanh toán trên nhiều địa phương khác nhau bằng các thiết bị và

cơng nghệ hiện đại, ngân hàng cũng đã có những cải tiến về cơng cụ thanh

tốn như: Séc, giấy chuyển tiền, ngân phiếu thanh toán,… nhằm giảm bớt khối

lượng tiền mặt trong lưu thông, tiết kiệm cho xã hội nhiều khoản phí lưu thơng

tiền mặt phải trả.

+ NHTM làm dịch vụ tài chính và can thiệp thị trường tiền tệ.

Trong q trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng và ngân quỹ, ngân hàng có

những điều kiện thuận lợi về hệ thống kho quỹ, thông tin, quan hệ với các

doanh nghiệp. Qua đó, ngân hàng có thể làm tư vấn tài chính, thực hiện thẩm

định các dự án đầu tư, thực hiện cho th tài chính, cất giữ chứng khốn, làm

đại lý phát hành cổ phiếu, ngân hàng sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn nhờ tiết

kiệm được chi phí. Còn trong q trình tham gia thị trường tiền tệ dưới hình

thức mua chứng khốn, phát hành, bảo lãnh phát hành và bán các loại cổ phiếu

thì ngân hàng đơn thuần là một đơn vị kinh doanh để thu lợi nhuận.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

giới thiệu chung, lịch sử hình thành và phát triển.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×