Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoàn thiện căn cứ lập kế hoạch

Hoàn thiện căn cứ lập kế hoạch

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Phân tích và dự báo mơi trường bên trong:

b) Đề ra mục tiêu chiến lược:

c) Xác định các giải pháp để thực hiện mục tiêu chiến lược.

1.2. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường và dự báo

1.2.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường

Ngân hàng chưa có phòng thị trường riêng để tiến hành cơng tác nghiên

cứu thị trường trước khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nên chủ yếu

vẫn dựa trên kinh nghiệm và chỉ dừng ở mức độ sơ lược chưa xem xét tất cả

các yếu tố tác động đến thị trường khách hàng của Ngân hàng do đó sự biến

động trên thị trường tác động không nhỏ đến công ty.

Kết quả của việc nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường về khách

hàng của Ngân hàng là căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch. Vì vậy,

cơng tác nghiên cứu thị trường là khâu đầu tiên cần xem xét để thiết lập các

chỉ tiêu kế hoạch. Với vai trò quan trọng như vậy, Ngân hàng phải chú trọng

hơn nữa việc nghiên cứu nhu cầu thị trường để từ đó biết được các thơng tin

chính xác tạo cân đối giữa kế hoạch và thực hiện.

Với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Can Lộc

chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu văn phòng và sử dụng kinh nghiệm

của những người làm cơng tác này. Nó có ưu điểm là chi phí thấp, thu thập

thơng tin từ các nguồn sách báo tài liệu, các báo cáo thống kê, phương tiện

truyền thơng, tuy nhiên có nhược điểm là thiếu chính xác. Để tăng cường

nghiên cứu thị trường, Ngân hàng cần phải phối hợp với việc sử dụng phương

pháp nghiên cứu hiện trường, tuy chí phí rất cao và khơng thuận lợi trong

việc điều tra nghiên cứu nhưng nó bù đắp cái thiếu sót trong phương pháp

nghiên cứu văn phòng là tính linh hoạt cao sát với thực tế thị trường.

Để công tác nghiên cứu thị trường thực sự đạt hiệu quả thì đội ngũ

cơng tác nghiên cứu thị trường phải thực sự có năng lực, linh hoạt trong điều

tra, xử lý thông tin thị trường tránh được những thông tin kém tin cậy.

30



1.2.2. Đẩy mạnh công tác dự báo

Chức năng đầu tiên của quản lý trong doanh nghiệp là xác định mục

tiêu của doanh nghiệp trong dài hạn và ngắn hạn. Doanh nghiệp phải lập kế

hoạch để thực hiện những mục tiêu đó, tổ chức tốt các nguồn nhân lực và vật

lực để thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cũng như kiểm soát các hoạt

động để tin chắc rằng tất cả đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Phân tích kinh

tế và dự báo được tiến hành trong tất cả các bước đó của quản lý doanh

nghiệp, nhưng trước hết là trong việc xác định mục tiêu và hoạch định các kế

hoạch dài hạn và ngắn hạn.

Trong việc xác định mục tiêu mỗi doanh nghiệp phải quyết định hàng

hóa và dịch vụ nào sẽ được sản xuất và bán ra, mức giá sản phẩm và dịch vụ,

vùng tiêu thụ, thị trường tiềm năng về sản phẩm đó, thị phần mà doanh nghiệp

thực tế có thể hy vọng chiếm được, hiệu suất vốn doanh nghiệp có thể kỳ

vọng. Những mục tiêu như vậy chỉ có thể trở thành hiện thực nếu doanh

nghiệp đã phân tích các xu thế của nền kinh tế, đã dự báo cầu về sản phẩm

của mình cả trong dài hạn và ngắn hạn, chi phí các nhân tố sản xuất. Như vậy

các dự báo về thị trường, giá cả, tiến bộ khoa học và cơng nghệ, nguồn nhân

lực, đối thủ cạnh tranh… có tầm quan trọng sống còn đối với doanh nghiệp.

Ngồi ra dự báo cung cấp những thông tin cho phép phối hợp hành động giữa

các bộ phận trong doanh nghiệp.

Công tác dự báo thị trường ở Ngân hàng hầu như không được tiến

hành, nếu có chỉ là những kinh nghiệm của các cán bộ nên dẫn đến tình trạng

doanh nghiệp chiu tác động của nhiều yếu tố như: tác động của nền kinh tế,

việc các khách hàng chuyển giao dịch sang các Ngân hàng khác. Vì vậy, cơng

tác lập và thực hiện kế hoạch gặp nhiều khó khăn dẫn đến một số chỉ tiêu

khơng đạt kế hoạch. Do đó, cơng ty phải đẩy mạnh công tác dự báo.

Dự báo là sự tiên đốn có căn cứ khoa học, mang tính xác suất về mức

độ, nội dung, các mối quan hệ, trạng thái, xu hướng phát triển của đối tượng

31



nghiên cứu hoặc về cách thức và thời hạn đạt được các mục tiêu nhất định đã

đề ra trong tương lai. Trong quá trình dự báo khơng một phương pháp nào có

tính vạn năng và cho kết quả dự báo với độ chính xác cao. Vì vậy, trong thực

tế để có được những thơng tin dự báo đầy đủ và có đủ độ tin cậy khi hoạch

định chiến lược và xây dựng kế hoạch cụ thể cũng như trong thực hành kinh

doanh người ta phải sử dụng nhiều phương pháp dự báo để bổ sung cho nhau.

Chính vì thế để có căn cứ tin cậy cho việc xây dựng kế hoạch từ kết quả dự

báo, Ngân hàng cần áp dụng các phương pháp sau:

+Phương pháp chuyên gia: việc dự báo thông qua ý kiến của các

chuyên gia bằng cách sử dụng các câu hỏi và câu trả lời để tìm kết quả chung

theo trình tự : Ngân hàng lập các bảng hỏi đưa đến chuyên gia đầu ngành

trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp tại địa bàn tỉnh, thu thập và trao đổi ý

kiến trả lời của các chuyên gia, Ngân hàng lấy ý kiến thống nhất từ các

chuyên gia để làm cơ sở dự báo.

+ Phương pháp mơ hình hố: trên cơ sở kế thừa và sử dụng các yếu tố

của phương pháp ngoại suy và phương pháp chun gia. Phương pháp mơ

hình hố có thể phản ánh chọn lọc những thuộc tính của từng đối tượng được

nghiên cứu. Việc xây dựng mô hình được tiến hành dựa trên cơ sở nghiên cứu

sơ bộ đối tượng và tìm ra những đặc trưng của nó, phân tích mơ hình thực

nghiệm hoặc bằng lý luận so sánh khảo sát số liệu và tư liệu đã biết số lượng

và hồn chỉnh mơ hình. Phương pháp này khơng những có tác dụng trong việc

mơ tả đối tượng mà còn là mơ hình để dự báo tương lai phát triển của đối

tượng cần dự báo trên cơ sở đó xây dựng những phương án khác làm cơ sở

cho việc hình thành các quyết định. Đây là phương pháp đòi hỏi các nhà kế

hoạch phải có trình độ và máy móc thiết bị hiện đại.

Để đẩy mạnh cơng tác dự báo thì Ngân hàng cần phải lên kế hoạch thực

hiện các đợt nghiên cứu, đánh giá thị trường khuyến khích các phòng ban nghiên

cứu với hỗ trợ về nhân lực và vật lực. Ngoài ra Ngân hàng cần chú trọng bồi

32



dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ phòng kế hoạch, trang bị phương

tiện giúp cho cán bộ nhân viên thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

2. Hoàn thiện công tác soạn lập hệ thống các kế hoạch tác nghiệp

Mỗi doanh nghiệp khi làm công tác kế hoạch hoá đều hướng tới mục tiêu

là nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh, quản lý một cách hiệu quả

các nguồn lực, đảm bảo thực hiện chiến lược kinh doanh đã chọn : thực hiện

các mục tiêu chiến lược, kiểm sốt q trình triển khai chiến lược.Do đó, để

thực hiện được các mục tiêu chiến lược nói trên, doanh nghiệp cần xây dựng

một hệ thống các kế hoạch chức năng để chỉ đạo và điều hành quá trình sản

xuất kinh doanh và hoạt động. Các kế hoạch này phải có mối quan hệ thống

nhất và mật thiết, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và có hiệu quả.

Các kế hoạch tác nghiệp của Ngân hàng được xây dựng chưa đầy đủ và

rời rạc. Ngân hàng chỉ có các kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguồn nhân lực và

kế hoạch tài chính mà chưa có kế hoạch marketing. Do đó cần thiết phải xây

dựng và hoàn thiện các kế hoạch này.

*Xây dựng kế hoạch Marketing:

Xuất phát từ sự phân tích mơi trường và thị trường, trong đó người làm

kế hoạch đề ra các chiến lược lớn cùng với những mục tiêu trung và ngắn hạn

cho cả Ngân hàng, hoặc cho một nhóm lĩnh vực hoạt động nào đó, sau đó

người ta xác định các phương tiện cần thiết để thực hiện những mục tiêu trên,

và những hành động cần thực hiện, đồng thời tính tốn những khoản thu nhập

và chi phí giúp cho việc thiết lập một ngân sách cho phép thường xuyên kiểm

tra việc thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch Marketing giữ vị trí trung gian giữa các lựa chọn chính sách

chung của doanh nghiệp và các nhiệm vụ tác nghiệp cụ thể cần thực hiện hàng

ngày. Kế hoạch này mô tả chi tiết Ngân hàng làm thế nào để chiếm được thị

phần như mong muốn, mô tả chi tiết về chiến lược marketing và các phương

pháp khuyến mãi cũng như các chiến lược hỗ trợ sẽ được sử dụng. Xác định

33



rõ các khách hàng truyền thống và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng để có

thể phục vụ tốt nhất cho từng đối tượng khách hàng.

Với Ngân hàng No&PTNT Can lộc khách hàng chủ yếu của Ngân hàng

là những người kinh doanh nhỏ và chủ yếu là người dân hoạt động trong sản

xuất nơng nghiệp trong đó trồng cây hàng năm, ni trồng thủy sản, chăn

ni… vì vậy hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh

chính do đó nên chuẩn bị các kế hoạch hoạt động theo từng loại hình thức tín

dụng và theo từng loại hình thức thoả mãn những yêu cầu của từng khách

hàng. Việc lượng hoá các mục tiêu trong kế hoạch sẽ cho phép doanh nghiệp

nhận định được các cơ hội và thách thức đặt ra cho hoạt động của mình trong

năm kế hoạch.

3. Cơng khai thảo luận góp ý

Trong q trình soạn lập kế hoạch cần có sự tham gia của các thành

viên trong Ngân hàng. Chính vì các kế hoạch chức năng luôn liên quan đến

nhau nên cần phải có sự tham gia của các phòng ban để cùng đưa ra nhận xét,

góp ý, bổ sung trong q trình làm kế hoạch. Và khơng chỉ có ý kiến của cấp

lãnh đạo mà phải có sự tham gia của cả những nhân viên trong Ngân hàng để

có được cái nhìn đầy đủ nhất về hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra

được bản kế hoạch gần với thực tế nhất.

II GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH



1. Hồn thiện cơng tác triển khai kế hoạch

Kế hoạch có vai trò hết sức to lớn đối với hoạt động sản xuất kinh

doanh của Ngân hàng. Công tác kế hoạch không chỉ xây dựng các mục tiêu

cần đạt tới mà còn phải tổ chức thực hiện kế hoạch sao cho có hiệu quả, đạt

mục tiêu kế hoạch đề ra. Vì thế Ngân hàng cần phải có sự đổi mới tư duy và

nhận thức về công tác kế hoạch khơng chỉ ở cấp lãnh đạo mà còn cả ở người

lao động. Các hoạt động triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch là khâu mang

34



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoàn thiện căn cứ lập kế hoạch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×