Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện chính sách và kế hoạch nhân lực tại Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam tại TP.HCM.

Chương 3: Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện chính sách và kế hoạch nhân lực tại Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam tại TP.HCM.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chính sách trợ cấp: Cần quy định rõ các loại trợ cấp, mức trợ cấp và điều kiện

được xét trợ cấp trong Cơng ty.

Xây dựng chính sách thi đua: Là một công ty dịch vụ, Công ty Cổ phần du lịch

Việt Nam tại TP.HCM nên xây dựng chính sách thi đua để tạo làn sóng thi đua , người lao

động tích cực hơn, tăng hiệu quả kinh doanh.

3.2. Kiến nghị hồn thiện kế hoạch nhân lực.

Kế hoạch hóa nguồn nhân lực là việc làm cần thiết với Công ty Cổ phần du lịch

Việt Nam tại TP.HCM. Một số biện pháp kế hoạch hóa nguồn nhân lực Cơng ty:

-Lập kế hoạch nguồn nhân lực:

Ban lãnh đạo Công ty phải phối hợp cùng bộ phận quản lý nhân sự thực hiện việclập kế hoạch nguồn nhân lực. Việc này phải có quy trình rõ ràng với ban đầu là việc phân

tích mơi trường, xác định mục tiêu chiến lược của Công ty. Trên cơ sở đó, cơng ty sẽ xác

định mục tiêu chiến lược nguồn nhân lực. Mục tiêu này trả lời câu hỏi: công ty sẽ huy

động nguồn nhân lực như thế nào để đạt được mục tiêu chiến lược của mình.

Tiếp theo bộ phận quản lý nhân lực phải phân tích được hiện trạng nguồn nhân lực

về số lượng, chất lượng, cơ cấu tuổi, giới tính để hồn thành cơng việc một cách tốt nhất,

phẩm chất cá nhân mức độ nhiệt tình trong cơng việc.

-Cơng tác dự báo cầu nhân lực:

Dựa vào việc phân tích hiện trạng và dự định các công việc, các dự án cần triểnkhai thực hiện trong năm tiếp theo để có thể đưa ra dự kiến cầu nhân lực.

-Công tác dự báo cung nhân lực:

Đối với công việc dự báo cung nhân lực phải dự đốn được cung từ bên trong vàcung từ bên ngồi, đó là số người sẽ chuyển đi trong năm, số người nghỉ chế độ để từ đó

có kế hoạch chuẩn bị nhân lực mới đáp ứng nhu cầu cảu khách hàng.28-Điều tiết cung cầu nhân lực:

Công ty cần thực hiện các biện pháp để cân đối cung cầu nguồn nhân lực trongngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Công tác kế hoạch nhân lực phải được thực hiện một cách nghiêm túc và phải có

hệ thống thơng tin thơng suốt nội bộ cơng ty, các phòng ban phải báo cáo về tình hình

nhân lực trong nội bộ mình thường xuyên cho phòng nhân sự. Để hoạt động của phòng

nhân sự được diễn ra liên tục, hiệu quả.29Kết luận

Việc xây dựng, thiết lập các chính sách và kế hoạch nhân sự thực sự rất cần thiết

đối với các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần du lịch Việt Nam tại Thành phố

Hồ Chí Minh nói riêng. Các chính sách và kế hoạch giúp cho các hoạt động quản trị nhân

lực của công ty đi đúng hướng, đạt được mục tiêu đề ra. Tại công ty cổ phần du lịch Việt

Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cơng tác này đã được chú trọng và mang lại những hiệu

quả nhất định đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, tuy nhiên cũng còn những hạn

chế cần khắc phục.

Với bề dày lịch sử, kinh nghiệm hoạt động kinh doanh lâu năm, cũng như đã có sự

quan tâm đến cơng tác nhân lực nói chung chính sách và kế hoạch nhân lực nói riêng cụ

thể của mình Cơng ty Cổ phần du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhìn ra và

có phướng án hồn thiện chính sách và kế hoạch nhân lực của mình, nâng cao năng suất

và hiệu quả kinh doanh, giữ vững vị thế đàn anh trong ngành du lịch Việt Nam.3031Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện chính sách và kế hoạch nhân lực tại Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam tại TP.HCM.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×