Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa* Chức danh quản lý, do chủ tịch Công ty bổ nhiệm, bao gồm:

Chức danh lãnh đạo/ Chứcdanhnghề Yêu cầu kinh nghiệmQuản lý

Ban lãnh đạonghiệp

Ban lãnh đạotối thiểu

Từ 10- Các thành viên BGĐ- Thành viên BGĐnghiệm nghề nghiệm- Partner kiểm toán- Thành viên BGĐ phụ chuyên ngành trở lên.- Partner Tư vấn/ Thuếtrách kiểm toánnămkinh- Thành viên BGĐ phụ

GĐ:trách Tư vấn/ Thuế

Từ 8 năm kinh nghiệm- GĐ kiểm toán;- GĐ kiểm toánnghề nghiệm chuyên- GĐ tư vấn/ Thuế;- Giám đốc Tư vấn ngành trở lên.- GĐ chi nhánh bậc 2thuếTrưởng phòng- GĐ chi nhánh

Senior ManagerTừ 7 năm kinh nghiệm- GĐ Chi nhánh bậc 1nghề nghiệm chun- Trưởng phòng

Phó phòngngành.

Từ 5 năm kinh nghiệmManager- Phó GĐ Chi nhánhnghề nghiệm chun- Phó phòng bậc 2ngành. Đối với bộ- Phó phòng bậc 1phận kiểm tốn có

chứng chỉ CPA VNSVTH: Phạm Thị Hường39Kiểm tốn 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa* Chức danh nhân viên chun nghiệp

- Nhân viên kiểm tốnChức danh

KTV chính (Audit Senior 3)Yêu cấu kinh nghiệm tối thiểu

Từ 4 năm kinh nghiệm nghề nghiệmKTV (Audit Senior 2)chuyên ngành.

Từ 3 năm kinh nghiệm nghề nghiệmKTV (Audit Senior 1)

Trợ lý KTV ( Audit Junior 2)

Trợ lý KTV (Audit Junior 1)chuyên ngành.

Trên 2 năm kinh nghiệm kiểm toán.

Đến 2 năm kinh nghiệm kiểm toán.

Đến 1 năm kinh nghiệm kiểm toán.- Nhân viên Tư vấnChức danh

Chuyên viên

Consultan 3)

Chuyên viên

Consultan 2)

Chuyên viênvấnYêu cầu kinh nghiệm tối thiểu

(Senior Từ 4 năm kinh nghiệm nghề nghiệmvấnchuyên ngành

(Senior Từ 3 năm kinh nghiệm nghề nghiệmvấnchuyên ngành .

(Senior Trên 2 năm kinh nghiệm kiểm toán .Consultan 1)

Trợ lý Tư vấn (Assistant 2)

Đến 2 năm kinh nghiệm kiểm toán .

Trợ lý Tư vấn (Assistant 1)

Đến 1 năm kinh nghiệm kiểm toán .

Nhiệm vụ của các bộ phận tại Công ty kiểm toán

* Tổng Giám đốc: Là người đại diện trước pháp luật của Cơng ty, trực

tiếp điều hành tồn bộ hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước hội

đồng thành viên và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cơng ty.

* Các Phó Tổng Giám đốc: Là thành viên Ban Giám đốc chịu trách

nhiệm từng mảng công việc theo sự phân cơng ủy quyền của Tổng Giám đốc.

Có thể nhân danh Công ty ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ trong phạm vi

được phân công hoặc ủy quyền, thay mặt công ty xử lý các công việc thuộc

thẩm quyền đối với khách hàng và đối tác. Chịu trách nhiệm trước Công ty và

Pháp luật trong các quyết định của mình.

SVTH: Phạm Thị Hường40Kiểm tốn 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa* Tổ trợ lý và thư ký: Trợ giúp Ban Giám đốc Công ty trong công tác

điều hành và quản lý Công ty.

* Ban đào tạo, nghiên cứu phát triển và kiểm soát chất lượng: Trực tiếp

do Tổng Giám đốc điều hành, phụ trách việc nghiên cứu chuyển giao công

nghệ đào tạo cho các bộ phận nghiệp vụ trong Cơng ty và ngồi Cơng ty, có

thể tham gia trực tiếp vào việc cung cấp các dịch vụ với vai trò chuyên gia

cao cấp cho khách hàng của các bộ phận chuyên môn đặc biệt là đối với các

dịch vụ đảm bảo như: Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm tốn quyết tốn vốn

đầu tư và các dịch vụ công chứng khác… Trong trường hợp cần thiết, Ban

nghiên cứu phát triển và kiểm soát chất lượng có thể huy động các chuyên gia

từ các bộ phận khác để thực hiện nhiệm vụ của mình.

* Các Giám đốc chuyên môn: Là thành viên Ban Giám đốc phụ trách

về chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể của Cơng ty như: Dịch vụ kiểm

tốn, Tư vấn thuế, Tư vấn tài chính, Tư vấn quản trị và dịch vụ đào tạo.

* Các phòng nghiệp vụ kiểm tốn: Là các bộ phận nhân viên chuyên

nghiệp cung cấp các dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo khác. Các bộ

phận này được chia thành từng phòng từ 20 dến 30 nhân viên theo các lĩnh

vực chuyên sâu:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp sản xuất.

- Kiểm tốn báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp thương mại dịch

vụ và du lịch.

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp kinh doanh bất

động sản xây lắp.

- Kiểm tốn báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động trong

lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán,…

- Kiểm toán hoạt động của dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ và kiểm

toán tuân thủ khác.

SVTH: Phạm Thị Hường41Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa- Kiểm toán báo cáo quyết tốn vốn đầu tư…

* Các phòng tư vấn tài chính: Là các bộ phận nhân viên chuyên nghiệp

cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng và được phân chia thành

những mảng cụ thể sau:

- Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm: Lập chiến lược tài

chính dài hạn, kế hoạch tài chính dài hạn, tư vấn đánh giá hiêu quả các dự án

đầu tư, tư vấn các giải pháp huy động vốn cho các dự án, tư vấn quản trị rủi ro

doanh nghiệp, và các dịch vụ quản trị tài chính khác.

- Tư vấn định giá doanh nghiệp, định giá tài sản cho việc mua bán

doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp để

cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp và tư

vấn mua bán, sát nhập doanh nghiệp…

* Các phòng tư vấn thuế: Là các bộ phận chuyên nghiệp chuyên sâu về

cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho các khách hàng, chia thành sắc thuế phổ

biến như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập

khẩu và các loại thuế khác. Ngoài ra bộ phận tư vấn thuế còn tham gia sốt

xét hồ sơ kiểm tốn đối với phần hành thuế.

* Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Do Phó Tổng Giám đốc phụ trách

và điều hành. Tuy nhiên cấu trúc tổ chức được xây dựng theo từng lĩnh vực

chun mơn như: Bộ phận kiểm tốn, bộ phận tư vấn tài chính và bộ phận tư

vấn thuế. Về chỉ đạo chuyên môn của các bộ phận này sẽ do các Thành viên

Ban Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn chỉ đạo trực tiếp.

* Bộ phận hành chính:

Phòng kế tốn: thực hiện thu thập, xử lý các nghiệp vụ kinh tế và cung

cấp thông tin về tình hình tài chính phát sinh trong q trình hoạt động kinh

doanh của công ty nhằm phục vụ công tác quản lý, cơng tác tín dụng.SVTH: Phạm Thị Hường42Kiểm tốn 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaPhòng hành chính: thực hiện quản lý hồ sơ nhân sự, lưu trữ văn thư,

giải quyết các thủ tục liên lạc, giao dịch hành chính, update thơng tin, văn bản

mới, theo dõi, phân cơng lao động, bố trí điều kiện cho nhân viên đi cơng

tác…

Tổ chức cơng tác kế tốn hiện nay tại Công ty hiện nay

Hiện nay Công ty UHY đang áp dụng phần mềm kế tốn máy theo hình

thức Chứng từ ghi sổ. Hệ thống tài khoản, sổ sách kế tốn và BCTC mà cơng

ty sử dụng phù hợp với Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của

Bộ Tài chính. Niên độ kế tốn của Cơng ty từ ngày 01/10 đến ngày 30/9. Đơn

vị tiền tệ sử dụng là VNĐ, hệ thống chứng từ theo quy định của Nhà nước.

Các chứng từ ghi sổ do kế toán lập dựa trên các chứng từ gốc hoặc

bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế và được

đánh số thứ tự, được đính kèm theo chứng từ gốc. Sau đó các chứng từ gốc

này phải được kế tốn trưởng ký và vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ theo đúng

số thứ tự của chứng từ ghi sổ. Các chứng từ ghi sổ này là căn cứ để vào sổ cái

các tài khoản có liên quan. Theo quy định của Bộ Tài chính, hệ thống sổ sách

được Công ty sử dụng bao gồm: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái và Sổ, thẻ

kế toán chi tiết.

Do đặc điểm là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ, do đó Cơng tác kế

tốn u cầu khơng q phức tạp, chủ yếu tập chung vào phần doanh thu. Vì

vậy Cơng ty đã thiết lập bộ máy kế tốn tương đối gọn nhẹ, hoạt động có hiệu

quả. Bộ máy kế tốn của Cơng ty chỉ gồm 4 người của cả VP tại Hà Nội và

các chi nhánh. Mỗi người trong bộ máy kế toán sẽ đảm trách một số phần

hành cụ thể. Trong đó:

- Kế tốn trưởng Cơng ty có nhiệm vụ

+ Chịu trách nhiệm đảm bảo cơng việc tài chính – kế tốn của cơng ty,

tn thủ theo các quy định của Pháp luật;

SVTH: Phạm Thị Hường43Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa+ Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc xây dựng phương án kinh

doanh và quản lý tài chính phù hợp với mơ hình hoạt động của Cơng ty;

+ Kiểm tra/ Kiểm sốt việc chấp hành chế độ chính sách về quản lý tài

chính, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, kể cả việc bảo toàn và phát triển vốn

trong phạm vi Công ty, cũng như việc thực hiện chế độ thanh tốn, vay tín

dụng và các hợp đồng kinh tế;

- Kế tốn viên Cơng ty có nhiệm vụ

Đảm nhiệm các phần hành kế toán, ghi sổ, thanh toán… cùng với kế tốn

trưởng thực hiện cơng việc kế tốn tn thủ theo quy định của pháp luật.

- Kế toán chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ

Phụ trách cơng việc kế tốn của chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Hàng

thánh gửi báo cáo kế tốn cho văn phòng tại Hà Nội để Kế toán trưởng tổng

hợp và lên báo cáo tài chính cho tồn Cơng ty.

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Cơng

ty TNHH dịch vụ kiểm tốn và tư vấn UHY

Cơng ty UHY đã trải qua những bước đi dài nhằm khẳng định hình

ảnh và uy tín trên thị trường. Trong 2 năm gần đây, tình hình kinh doanh

của cơng ty UHY hết sức khả quan, đó là nhờ sự chung tay góp sức của

đội ngũ KTV có trình độ chun môn cao, tận tâm với nghề dưới sự lãnh

đạo đúng đắn của ban lãnh đạo công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh của

công ty trong hai năm gần đây là minh chứng cho sự lớn mạnh không

ngừng của UHY.SVTH: Phạm Thị Hường44Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaBảng 2.1: Doanh thu hoạt động của công ty từ năm 2006 đến năm 2008

Đơn vị: 1.000đ

Năm 2006

Chỉ tiêu

Doanh thu2.153.648Trong đó:200720087.503.1511.705.1407- DT từ hoạt động kiểm tốn1.986.356- DT từ hoạt động khác167.2929.360.189

5.602.462.415.5100

1.905.29

Quỹ lương

Thu nhập bình quân/ người

Nộp Ngân sách nhà nước896.5610

3.536.134.524.2542.100

280.0648

3.100

1.304.473.500

1.521.4272

Nguồn: Phòng kế tốn, cơng ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY

Trong 3 năm gần đây, tình hình kinh doanh của cơng ty UHY hết sức

khả quan, đó là nhờ sự chung tay góp sức của đội ngũ KTV có trình độ

chun mơn cao, tận tâm với nghề dưới sự lãnh đạo đúng đắn của ban lãnh

đạo công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm gần đây

là minh chứng cho sự lớn mạnh không ngừng của UHY.

Công ty đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2006 nên doanh thu của năm

2006 chỉ đạt 2,15 tỷ đồng. Đến năm 2007 và năm 2008 doanh thu đã tăng

vượt bậc, trong năm 2007 đạt được 7,5 tỷ đồng doanh thu, sang đến năm

2008, doanh thu thu được của công ty càng thể hiện sự phát triển không

ngừng của UHY trên thị trường Việt Nam. Doanh thu năm 2008 tăng 56% so

với doanh thu năm 2007, trong đó, doanh thu từ hoạt động kiểm tốn tăng

67%. Điều này có thể thấy rằng hoạt động của công ty tập trung vào lĩnh vực

SVTH: Phạm Thị Hường45Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoahoạt động chính của mình, tăng cường quảng bá thương hiệu và tạo uy tín trên

thị trường kiểm tốn Việt Nam. Vì vậy, nộp ngân sách nhà nước của công ty

qua những năm đã tăng lên đáng kể. Năm 2007, công ty đã nộp ngân sách 1,3

tỷ đồng; sang đến năm 2008 số nộp ngân sách đã tăng lên 1,5 tỷ đồng. Điều

này cho thấy rằng UHY đang dần khẳng định mình tại Việt Nam.

Bảng 2.2: Kế hoạch doanh thu năm 2009

Nội dungDT gộpDT tính lương CP trực tiếpVăn phòng Hà Nội

Phòng NV 1(tỷ đồng)

18.948

7.601(tỷ đồng)

16.335

6.553(tỷ đồng)

2.613

1.0483.8603.3280,5323.741

5.557

5.7903.225

4.790

4.9310,518

0,767

0,739Trong đó:

- BCTC

- Quyết tốn vốn đầu tư

Phòng NV 2

Phòng Tư vấn đào tạoĐể đạt được kế hoạch doanh thu như trên, cơng ty đã có những kế hoạch

kinh doanh cụ thể như sau:

• Tập trung phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,

chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa dịch vụ;

• Đa dạng hóa dịch vụ, tập trung xây dựng dịch vụ tư vấn thuế và tư vấn

tài chính, kiểm tốn nội bộ;

• Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển khách hàng, đặc biệt là khách hàng

có niên độ kế tốn kết thúc khác với ngày 31/12;

• Tiếp tục cử các cán bộ và nhân viên tham gia các khóa học chất lượng

cao như: MBA và ACCA;

• Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh

doanh của Công ty;SVTH: Phạm Thị Hường46Kiểm toán 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×