Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.17: Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán

Bảng 2.17: Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaCông ty Y

TK Khoản mục Vấn đề phát sinh

Hướng xử lý

…. …..

……

……..

511 Doanh

thu Doanh thu ghi nhận theo Không vấn đềNTT

…..

BTTbán hàng và hóa đơn. Hóa đơn được

cung cấp dịch phát hành khi hàng hóa,

vụdịch vụ đã được chuyển

giao và người mua chấpnhận thanh toán

531 Hàng bán bị Được ghi nhận khi hàng Khơng vấn đề

trả lạiBTThóa đã cung cấp bị kém

chất lượng hoặc xuất thừa

cho khách hàng. Khách

hàng gửi thông báo, Y

nhận hàng về. Khi đó Y

ghi giảm Doanh thu đã532 Chiết khấunhận trước

Chiết khấu theo chính Khơng vấn đềBTTsách của Công ty quy định

trong hợp đồng kinh tế, ý

kiến của Giám đốc Cơng

ty. Nếu khơng có quy định

thì căn cứ vào quy chế bán

....……hàng của Công ty.

……..………..2.2.3.2. Lập báo cáo kiểm toán và thư quản lýSVTH: Phạm Thị Hường107Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaKết thúc q trình kiểm tốn, Kiểm tốn viên lập Báo cáo kiểm toán và

thư quản lý. Báo cáo kiểm toán tại UHY thường là báo cáo chấp nhận hồn

tồn vì trong q trình kiểm tốn nếu phát hiện những sai sót trọng yếu thì

kiểm tốn viên sẽ đưa ra các bút tốn điều chỉnh để kế tốn cơng ty xem xét

và điều chỉnh. Nếu trong trường hợp xấu nhất là công ty khách hàng khơng

điều chỉnh thì lúc đó Cơng ty mới phát hành báo cáo chấp nhận từng phần

(báo cáo loại trừ). Nhưng trường hợp này thường ít xảy ra.

Trong một số trường hợp nếu phạm vi kiểm toán bị giới hạn thì kiểm

tốn viên vẫn cố gắng thực ohiện các thủ tục kiểm toán thay thế để thu thập

thêm bằng chứng kiểm tốn thích hợp nhằm hỗ trợ cho một số ý kiến chấp

nhận toàn bộ. Tại UHY, Kiểm toán viên thường lập báo cáo kiểm toán dự thảo

để hai bên cùng xem xét thống nhất và đưa ra ý kiến trước khi phát hành báo

cáo kiểm tốn chính thức.

Đối với Tổng Công ty X

Kết hợp với các phần hành khác kiểm toán viên đưa ra ý kiến: “ngoại trừ

Báo cáo kiểm tốn năm trước do Cơng ty UHY khơng thực hiện kiểm tốn

còn lại Báo cáo tài chính được trình bày trung thực hợp lý trên các khía cạnh

trọng yếu”. Sau khi thống nhất với khách hàng, Báo cáo chính thức được phát

hành phải được ký bởi chủ nhiệm kiểm tốn và Giám đốc hoặc phó Giám đốc

Cơng ty.

Các vấn đề liên quan đến cơng tác kế tốn tại công ty khách hàng X sẽ

được nêu lên trong thư quản lý.

Đối với Công ty Y

Tương tự như Công ty X, sau khi tổng hợp kết quả kiểm toán các phần

hành khơng thấy có sai sót trọng yếu nào. Hai bên thống nhất với dự thảo Báo

cáo kiểm toán, Kiểm toán viên cũng phát hành báo cáo kiểm toán chấp nhận

toàn bộ và thư quản lý cho khách hàng Y. Mẫu báo cáo kiểm toán giổng như

SVTH: Phạm Thị Hường108Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaX. Đối với Y, UHY đưa ra kết luận kiểm tốn: “ Báo cáo tài chính được trình

bày trung thực hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu”

Các vấn đề liên quan đến cơng tác kế tốn cần hồn thiện được nêu lên

trong thư quản lý.

2.2.3.3. Các công việc thực hiện sau kiểm tốn

Sau khi kết thúc kiểm tốn, Cơng ty UHY và khách hàng tiến hành thanh

lý hợp đồng với khách hàng, đồng thời nhận phí kiểm tốn đúng như theo các

điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.

Sau khi kiểm tốn Cơng ty UHY vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với

khách hàng, cơng việc này cũng giúp thu thập những thông tin mới về khách

hàng, các sự kiện phát sinh có thể làm ảnh hưởng tới cuộc kiểm toán năm sau

nếu như UHY vẫn tiếp tục thực hiện kiểm tốn.

2.2.4. Tổng kết quy trình kiểm tốn Doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ

Với hai khách hàng cũ và mới, hai hình thức sở hữu vốn khác nhau, loại

hình sản xuất kinh doanh khác nhau ta thấy rằng: Sự khác nhau đó dẫn đến sự

khác nhau của bản chất tài khoản Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Việc khác nhau giữa bản chất tài khoản Doanh thu làm cho việc kiểm toán

khoản mục nảy tại hai khách hàng X và Y cũng khác nhau.

Sự khác nhau đó được thể hiện qua bảng sau:SVTH: Phạm Thị Hường109Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaBảng 2.18: Sự khác nhau về quy trình kiểm toán tại hai khách hàng X và

Y.

Giai đoạn

kiểm toán

Chuẩn Tiếp cậnTổng Công ty XCông ty YKhách hàng mới

Khách hàng cũ

Tổng Công ty X là khách hàng Công ty Y là khách hàngbịkháchlớn và tiềm năng nên UHY đã cũ, UHY đã duy trì mốikiểmhànggửi thư chào hàng. Tổng Cơng quan hệ khách hàng từtoánty X đã đồng ý mời UHY kiểm trước nên trong năm nay

toán. X lập thư mời kiểm toán Y tiếp tục mời UHY kiểm

gửi cho UHY. Sau khi nhận toán. Hai bên trao đổi và

được thư mờ, Ban giám đốc hai đi tới ký kết hợp đồng

bên trao đổi và đi tới ký kết hợp kiểm toán

Chuẩn bịđồng kiểm toán.

Kiểm toán viên trực tiếp gặp gỡ - Kiểm toán viên xem lạivà lập kếvà trao đổi với khách hàng nhằm hồ sơ kiểm tốn nămhoạchtìm hiểu q trình hoạt động trước để có thơng tin vềkiểm tốn kinh doanh, hệ thống kế tốn, khách hàng.

mơi trường kiểm soát, yêu cầu - Gặp gỡ trao đổi với

cung cấp các báo cáo tài chính khách hàngveef những

để phân tích sơ bộ, xác định thay đổi trong hoạt động

mức độ trọng yếu và rủi ro kiểm kinh doanh, tình hình tài

tốn để lập kế hoạch kiểm tốn chính trong kiểm toán.

tổng quát gửi cho khách hàng.SVTH: Phạm Thị Hường110Kiểm toán 47BLuận văn tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaThựcĐánh giáTrực tiếp phỏng vấn kế toán Kiểm toán viên đọc lại hồhiệnHệ thốngphần hành Doanh thu để đánh sơ năm trước và chỉ cậhkiểmkiểm soátgiá hệ thống kiểm soát với nhật những gì thay đổitốnnội bộ đối khoản mục này. Dựa trên kinh trong năm.

với khoản nghiệm của mình, Kiểm toán

mụcviên đánh giá thủ tục này vớiDoanh thu từng mục tiêu kiểm tốn.

Thủ tục ……………….Kiểm tốn viên xây dựngphân tíchmơ hình ước tính DoanhKiểm trathu.

Kiểm tốn viên chỉ chọn………………..chi tiếtnhững nghiệp vụ có giá trị

lớn, nghiệp vụ bất thường

để kiểm tra từng mục tiêu

kiểm toán.

Số lượng nghiệp vụ rất

nhiều, số lượng hóa đơn

lớn, Kiểm tốn viên chọn

mẫu để kiểm tra các mụctiêu kiểm tốn.

Hồn thành

Thực hiện thủ tục hồn thành kiểm tốn

Tuy có sự khác nhau như vậy nhưng tóm lược lại quy trình kiểm tốn

Doanh thu tại UHY được thực hiện qua những bước cơ bản như sau:SVTH: Phạm Thị Hường111Kiểm toán 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.17: Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×