Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆPTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNGnhư những chính sách marketing mà công ty cổ phần thể thao Tuyết Nhung đã áp dụng

khi thâm nhập vào thị trường Hà Nội để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hồn thiện

hơn nữa các chính sách marketing của cơng ty, giúp cơng ty hoạt động hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu tổng quan lý thuyết về quan niệm Marketing, chính sách Marketing,

nghiên cứu lý thuyết về phân đoạn thị trường, định vị thị trường và lựa chọn thị trường

mục tiêu. Tìm hiểu các chính sách marketing mà cơng ty cổ phần thể thao Tuyết

Nhung đang áp dụng từ trước tới nay, từ đó rút ra những điểm mạnh, điểm yếu, ngun

nhân và những giải pháp hồn thiện chính sách marketing cho sản phẩm của công ty.

3. Đối tượng nghiên cứu:

Nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt

động marketing tại công ty cổ phần thể thao Tuyết Nhung, từ đó đưa ra giải pháp nâng

cao hiệu quả hoạt động marketing cho doanh nghiệp.

4. Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu tại công ty cổ phần thể thao Tuyết Nhung trong lĩnh vực buôn bán

các dụng cụ thể dục, thể thao với khách hàng, tổ chức có nhu cầu mua.

5. Phương pháp thu thập dữ liệu:

Đối với đề tài nghiên cứu này, nghiên cứu sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp và

sơ cấp để tham khảo và phân tích phục vụ cho việc tiến hành nghiên cứu.

 Dữ liệu thứ cấp : Dữ liệu thứ cấp được lấy từ nhiều nguồn khác nhau.

- Thu thập các thông tin, số liệu liên quan đến công ty cổ phần thể thao Tuyết

Nhung từ các phòng ban của cơng ty.

- Các giáo trình Marketing căn bản, Hành vi người tiêu dùng và Nghiên cứu

Marketing và một số tài liệu khác để lấy cơ sở lý thuyết cho đề tài nghiên cứu, một số

cơng trình nghiên cứu và luận văn tốt nghiệp đại học, cao học.

 Dữ liệu sơ cấp: Đối với dữ liệu sơ cấp, thì đây là loại dữ liệu được thu thập

bằng bảng hỏi thông qua việc phỏng vấn trực tiếp khách hàng và được sử dụng để tiến

hành các phân tích cần thiết nhằm trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu.

6. Phương pháp nghiên cứu:

GVHD: PHAN THÙY DƯƠNG2SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNGSử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp.

7. Kết cấu đề tài.

Đề tài gồm có 3 chương được trình bày với kết cấu như sau:

Phần I: Đặt vấn đề.

Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu.

Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách marketing trong doanh nghiệp.

Chương 2: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách marketing của cơng ty cổ phần thể thao

Tuyết Nhung.

Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing cho cơng

ty.

Phần III: kết luận và kiến nghị.GVHD: PHAN THÙY DƯƠNG3SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNGPHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH

MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Những vấn đề cơ bản về marketing.

1.1.1. Một số khái niệm về marketing.

Có bao giờ bạn lấy làm lạ khi biết rằng cùng một loại sản phẩm và có cùng cơng

dụng mà người ta thích sản phẩm này hơn sản phẩm kia? Có khi nào bạn tự hỏi làm

thế nào để người kinh doanh biết được khách hàng muốn thay thế sản phẩm mà hiện

tại họ tiêu dùng bởi một sản phẩm trong tương lai có cơng dụng nhiều hơn, chất lượng

tốt hơn…Một trong những cơng cụ chính để phát hiện nhu cầu và sự thay đổi trong

hành vi người tiêu dùng và qua đó trả lời những câu hỏi được đặt ra ở trên là thực hiện

công tác marketing. Có rất nhiều khai niệm khác nhau về marketing:

Theo Phillip Kotler: “Marketing là một tiến trình quản trị và xã hội qua đó cá

nhân cũng như đồn thể đạt được những gì họ cần và mong muốn, thơng qua việc tạo

ra và trao đổi các sản phẩm cũng như giá trị với người khác, đoàn thể khác”.

Theo Viện Marketing Anh thì: “Marketing là quá trình tổ chức và quản lý toàn bộ

hoạt động kinh doanh từ việc phát hiện ra và biến sức mua của người tiêu dùng thành

nhu cầu thực sự về một mặt hàng cụ thể, đến sản xuất và đưa ra hàng hóa đến người

tiêu dùng cuối cùng nhằm đảm bảo cho công ty thu được lợi nhuận như dự kiến”

Theo Học viện Hamilton Mỹ: "Marketing là hoạt động kinh tế trong đó hàng hóa

được đưa từ người sản xuất đến người tiêu dùng".

Theo quan điểm của các nhà doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay thì:

marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu, mong

muốn của họ thông qua trao đổi về một loại sản phẩm – dịch vụ nào đó trên thị trường.

Tóm lại các khái niệm marketing về cơ bản đều dựa trên những khái niệm cốt

lõi về nhu cầu, mong muốn và yêu cầu, về sản phẩm, về giá trị, chi phí và sự hài lòng,

về trao đổi, giao dịch và các mối quan hệ, về thị trường.

Để hiểu biết được marketing, ta phải hiểu được tầm quan trọng của phát hiện và

thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Công việc đầu tiên của marketing là phát hiện

GVHD: PHAN THÙY DƯƠNG4SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNGra nhu cầu và mong muốn của khách hàng tiềm năng. Vì vậy, nghiên cứu nhu cầu của

người tiêu dùng là hoạt động cốt lõi của marketing. Ở đây, chúng ta phải nhận thức

được sự khác biệt giữa nhu cầu, mong muốn, yêu cầu và hàng hóa trên thị trường có

khả năng thanh tốn.

 Nhu cầu: là khái niệm rộng bao gồm những cảm giác thiếu hụt của con người

về một cái gì đó và cần được thỏa mãn. Khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu cơ bản

được giảm mạnh và được thay thế bằng nhu cầu được ăn ngon, mặc đẹp, vui chơi giải

trí và hưởng thụ cuộc sống.

 Mong muốn: là nhu cầu đặc thù, đặc trưng cho một phong tục tập qn. Thói

quen tiêu dùng, tơn giáo tín ngưỡng của một khu vực, vùng miền và nó mang tính

khách quan.

Việc con người có những nhu cầu, mong muốn và có thể gắn cho các sản phẩm

một giá trị vẫn chưa nói lên hết được ý nghĩa marketing. Marketing xuất hiện khi con

người quyết định thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình thơng qua trao đổi.

 Trao đổi: là một khái niệm cốt lõi của marketing, đề cập việc có được sản

phẩm mong muốn từ người khác bằng cách cung ứng lại một thứ gì đó. Để trao đổi

diễn ra, phai thỏa mãn năm điều kiện sau:

- Có ít nhất hai bên.

- Mỗi bên có thứ gì đó có giá trị đối với đối tác.

- Mỗi bên có thể truyền thơng và vận chuyển hàng hóa.

- Mỗi bên tự do chấp nhận hoặc từ chối trao đổi.

- Mỗi bên tin rằng hồn tồn thích đáng và tự nguyện tham gia trao đổi với bên

kia.

 Yêu cầu: là nhu cầu là mong muốn kèm theo điều kiện có khả năng thanh

tốn. Nhu cầu của con người là vơ hạn, trong khi đó nguồn lực để thỏa mãn nhu cầu ,

mong muốn và yêu cầu của khách hàng hay nói cách khác là phải có sự điều tra thu

thập qua từng thời kỳ.GVHD: PHAN THÙY DƯƠNG5SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×