Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

nghiệp khác tăng lên trong phạm vi cả nước. Công tác tổ chức, phân phối lưu

thông vật tư nông nghiệp cũng được tiến hành, Tổng công ty Vật tư Nơng

nghiệp giữ vai trò chủ đạo. Xí nghiệp Vật tư Nông nghiệp I Hà Nội là một

đơn vị trong hệ thống cung ứng vật tư nơng nghiệp, Xí nghiệp đã thực hiện

chức năng cung cấp vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo sự quản lý,

chỉ đạo của Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp.

Vào đầu những năm 1990, cơ chế mở của được áp dụng, chính sách

thương mại ngày càng thơng thống, các doanh nghiệp đã có những cơ hội tự

chủ hơn trong kinh doanh. Đứng trước tình hình đổi mới của kinh tế đất nước

và nhu cầu của nơng nghiệp về phân bón và vật tư khác ngày càng tăng, Xí

nghiệp Vật tư Nơng nghiệp I đã được đổi thành Công ty Vật tư Nông nghiệp

cấp I Hà Nội theo quyết định số 99/NN-TCCB/QĐ ngày 28/1/1993 của bộ

Nông nghiệp và Công nghiệp thự phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn).

Cuối những năm 1990, để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị

trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của

nhà nước, đặc biệt là trong xu thế hội nhập quốc tế, Nhà nước ta đã tiến hành

tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước. Công ty Vật tư Nông nghiệp

là một trong những đơn vị đầu tiên của Tổng Cơng ty Vật tư Nơng nghiệp

thực hiện cổ phần hóa. Cơng ty đã tiến hành cổ phần hóa theo hình thức bán

một phần giá trị vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

Công ty Vật tư Nông nghiệp cấp I Hà Nội được chuyển thành công ty cổ

phần theo quyết định số 156/1999/QĐ-BNN-TCCB ngày 11-11-1999 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, với tên gọi đầy đủ bằng

tiếng việt là Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông

sản, tên giao dịch quốc tế Agricultural Materials and Products Impotr Export

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C32Khóa luận tốt nghiệp

Joint Stock Company, viết tắt là AMPIE,JS.co. Cơng ty đặt trụ sở chính đặt tại

xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đến đầu năm 2002, Cơng

ty chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ khi thành lập là 518.5200.000

đồng, trong đó cơ cấu vốn là:

Vốn của nhà nước ( là cổ đông sáng lập 48%) :2.488.800.000 đồng

Vốn của cổ đông ( là CBCNV 42%): 2.177.800.000 đồngVốn của cổ đơng ngồi cơng ty (10%): 518.600.000 đồngViệc chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần là một điểm mốc quan

trọng trong q trình hoạt động của Cơng ty, với nhiệm vụ chính là xuất nhập

khẩu vật tư nơng nghiệp và nơng sản. Nếu như trước đây, Công ty được tổng

Công ty phân phối hàng, thì hiện nay Cơng ty phải chủ động trong mọi hoạt

dộng kinh doanh, từ khâu tìm kiếm bạn hàng tới tiêu thụ sản phẩm, hạch toán

kinh tế độc lập và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Cơng ty mình.

Đứng trước tình hình mới, đặc biệt là thị trường phân bón thế giới và nơng

sản đã gặp khơng ít khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh, tìm

kiếm nguồn hàng cũng như tiêu thụ hàng hóa.

Tuy nhiên với sự năng động của Ban giám đốc, sự nỗ lực của tồn thể

cán bộ cơng nhân viên trong Công ty, Công ty xuất nhập khẩu Vật tư Nơng

nghiệp và Nơng sản đã dần dần có chỗ đứng và đứng vững trên thị trường, tạo

được chữ tín với khách hàng và đối tác, hoạt động kinh doanh có hiệu quả,

góp phần tạo thu nhập cho Cơng ty, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà

nước, đồng thời góp phần cải thiện nâng cao đời sống người lao động. Để

thấy rõ nét hơn về sự thay đổi này chúng ta sẽ xem xét kết quả hoạt động kinh

doanh của Công ty trong hai năm vừa qua:Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C33Khóa luận tốt nghiệp

Bảng 1 : Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất

nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nồng sản.

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu

Doanh thu thuầnNăm 2007Năm 2008522.021.403.97602.499.924.363

1.345.362.791

1.662.2341

2.337.061.041

1.774.060Chênh lệch

2008/2007

%

80.478520.38 13.36

8

981.698.240

111.82642

6,3123.926.127.32145.170.115.91 21.243.988.5814,63Phải trả người bán ( dư7

3.309.225.9813

6

7.622.197.397 4.312.971.41656,58nợ )

Vay và nợ ngắn hạn ( dư110.642.334.66128.313.130.60 17.670.795.9313,77Lợi nhuân sau thuế

Thu nhập bình qn

Tài sản cố định ( dư nợ)có)9

4

5

Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh của công ty năm 2007 và năm 2008.

Bảng trên cho thấy sự biến động của một số chỉ tiêu tài chính quan trọng

của Cơng ty. Nhìn chung sự so sánh hai năm 2007 và 2008 đã thấy được Cơng

ty đang có sự phát triển tốt. Điều này tạo đà cho sự phát triển sắp tới.

2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh

Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu

Vật tư Nông nghiệp và Nông sản được tổ chức theo phương thức trực tuyến, mơ

hình tổ chức bộ phận theo chức năng. Thực chất của phương thức này là chun

mơn hóa hoạt động quản trị, tạo điều kiện thực hiện chặt chẽ hoạt động diều hành,

quản lý, kiểm tra và phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty.

Đứng đầu bộ máy quản lý của Công ty là Giám đốc kiêm chủ tịch hội

đồng quản trị. Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động của Công ty theo

chế độ, chủ trương và chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề của Công ty trước

hội đồng quản trị, trước nhà nước và pháp luật. Giám đốc là người xây dựng

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C34Khóa luận tốt nghiệp

phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, có quyền

quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với khách hàng và

nhà cung cấp, quyết định khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụ cấp đối với

các nhân viên. Giám đốc tiến hành tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh,

quyết định các giải pháp phát triển thị trường.

Giúp việc cho Giám đốc là hai Phó Giám đốc có nhiệm vụ trợ giúp và tư

vấn cho Giám đốc về các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của Công ty, điều

hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước

Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Phó Giám đốc kinh doanh trực tiếp giao nhiệm vụ và quản lý hoạt

động của các phòng ban cùng các đơn vị trực thuộc trong khối kinh doanh, duyệt

các phương án kinh doanh do phòng kinh doanh trình lên.

Phó Giám đốc quản lý phụ trách các phòng ban trong khối quản lý,

giám sát quá trình thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Giúp việc cho Giám đốc và Phó Giám đốc là các phòng ban trực thuộc

được chia thành hai khối là khối kinh doanh và khối quản lý.

Khối kinh doanh bao gồm phòng kế hoạch kinh doanh, Trạm kinh

doanh Vật tư Nơng nghiệp Hải Phòng, Trạm kinh doanh Vật tư Nơng nghiệp

Thanh Hóa, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Phòng kế hoạch kinh doanh được tách thành hai bộ phận bộ phận

kế hoạch và bộ phận cửa hàng giúp cho công tác tổ chức hoạt đông được hiệu

quả. Bộ phận kế hoạch có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng

các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động xuất nhập khẩu

ngắn hạn và dài hạn. Tham mưu cho Giám đốc về thị trường hàng hóa giá cả,

địa bàn kinh doanh. Triển khai ký kết các hợp đồng mua bán, vận chuyển giao

nhận, tiêu thụ hàng hóa. Bộ phận cửa hàng có nhiệm vụ giao nhận, bảo quản

hàng hóa, bán hàng theo lệnh của Cơng ty và thanh quyết tốn với Cơng ty.

Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế toán 47C35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×